Terms related to Advanced Test Manager 2012

Formel test i forhold til fastlagte brugerbehov, krav og forretningsprocesser for at afgøre om en komponent eller et system opfylder acceptkriterierne, herunder at bistå en bruger, kunde eller myndighed med at afgøre hvorvidt systemet kan godkendes.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
Et mål for i hvilken grad en defekt påvirker udvikling eller drift af en komponent eller et system.
Enhver afvigelse fra forventninger til softwareprodukter i lyset af kravspecifikation, design og brugerdokumentation, eller baseret på relevante personers opfattelse og erfaring. Afvigelser kan findes ved eksempelvis reviews, test, analyse, kompilering, systemanvendelse og brug af systemdokumentation.
En test anses for at være bestået hvis det faktiske resultat svarer til det forventede resultat.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Den opfattelse og reaktion en person har, der er resultatet af brug eller forventet brug af et softwareprodukt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Et softwareprodukts evne til at overholde standarder, konventioner eller lovbestemmelser samt lignende forskrifter.
Test til at vurdere et softwareprodukts datasikkerhed.
Processen at finde, analysere og fjerne årsagerne til afvigelser i software.
Test som omfatter afvikling af software i en komponent eller et system.
Test baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
En softwareudviklingsmetode, der anvendes inden for agile softwareudvikling, hvor kernepraksis er parprogrammering, omfattende kodereview, komponenttest af al kode, samt enkelhed og klarhed i koden.
Den opførsel der faktisk fremkommer / observeres, når en komponent eller et system testes.
Den opførsel der faktisk fremkommer / observeres, når en komponent eller et system testes.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at forstå om softwaren er egnet, og om den kan bruges til specifikke opgaver og under særlige vilkår for brug.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En organisatorisk forbedringsmodel, der fungerer som køreplan for iværksættelse, planlægning og gennemførelse af forbedringshandlinger. IDEAL modellen har navn efter de fem faser, den beskriver: indledning, diagnosticering, etablering, ageren og læring.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Test der skal afsløre defekter i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter eller systemer.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Test udført for at afsløre defekter i grænseflader og i interaktioner mellem integrerede komponenter.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En analysemetode til afgørelse af hvilke dele af softwaren, der er blevet eksekveret (dækket) af en testsuite og hvilke dele, der ikke er blevet eksekveret, for eksempel instruktiondækning, beslutningsdækning eller betingelsesdækning.
En standard der beskriver karakteristikker for et design eller en designbeskrivelse for data eller program komponenter.
En test til at bestemme tværoperationaliteten af et softwareprodukt.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Test udført for at afsløre defekter i grænseflader og i interaktioner mellem integrerede komponenter.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
Teknisk og administrativ ledelse og overvågning for at identificere og dokumentere funktionsmæssige og fysiske karakteristikker for et konfigurationselement. Processen består desuden i at kontrollere ændringer i disse karakteristikker, notere og rapportere ændringsprocessen samt implementeringsstatus og verificere overensstemmelse med specificerede krav.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
De samlede udgifter til kvalitetsaktiviteter og -problemer og opdeles ofte i udgifter til forebyggelse, fejlsøgning, interne afvigelser og eksterne afvigelser.
Den person der rapporterer til testmanageren på store projekter og som er ansvarlig for projektstyring af et bestemt testniveau eller sæt af testaktiviteter.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Et tidspunkt i et projekt, hvor definerede (mellemliggende) leverancer og resultater bør være færdige.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en attribut i denne enhed.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En test der viser et softwareprodukts performance.
Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed tillagt en hændelse, f.eks. en defekt.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et program af aktiviteter designet til at forbedre performance og modenhed af en organisations processer samt resultatet af et sådant program.
Et rammeværk hvor processer af samme slags klassificeres i en overordnet model.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
En navnebeskyttet, justerbar og iterativ rammemodel for en softwareudviklingsproces bestående af fire projektlivscyklusfaser: forberedelse, etablering, konstruktion og overdragelse.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
Et dokument der beskriver fremgangsmåden, ressourcer og tidsplan for planlagte reviewaktiviteter. Den identificerer blandt andet: dokumenter og kode, der skal gennemgås, reviewtyper som skal anvendes, deltagere, samt start-og slutkriterier, der skal anvendes i tilfælde af formelle reviews, og begrundelsen for valgene. Det er en beskrivelse af planlægningsprocessen for reviewet.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
En årsag til en defekt der, hvis den fjernes, vil reducere eller fjerne forekomsten af defekt-typen.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.
En iterativ, inkrementel ramme for projektstyring der er almindeligt anvendt ved agil softwareudvikling.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
De aktiviteter der udføres på hvert trin i softwareudvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relateret til hinanden.
Et softwareværktøj udviklet specifikt til en gruppe af brugere eller kunder.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Dækningsmåling på basis af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
Anvendelsen af software til at udføre eller understøtte testaktiviteter, f.eks. teststyring, testdesign, testafvikling og kontrol af resultatet.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Afvikling af en testproces mod en identificerbar release af testobjektet.
Et værktøj der støtter testdesignaktiviteter ved at generere testinput fra en specifikation der kan ligge i et CASE værktøj, f.eks. kravstyringsværktøj, fra specifikke testbetingelser i selve værktøjet eller fra kode.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Den beregnede tilnærmelse af et resultat i forbindelse med forskellige aspekter af test (fx arbejdsforbrug, færdiggørelsesdato, forbundne omkostninger, antal testcases, osv.) som er anvendelig, selv hvis inputdata er mangelfulde, usikre eller uklare.
Grunden til eller formålet med at designe og afvikle en test.
Data modtaget af testobjektet fra en ekstern kilde under testafviklingen. Den eksterne kilde kan være hardware, software eller en bruger.
Teststyringsopgave hvor man udarbejder og anvender et sæt af korrektioner for at få et testprojekt på sporet, hvis overvågningen viser en afvigelse fra det, der var planlagt.
Den person der rapporterer til testmanageren på store projekter og som er ansvarlig for projektstyring af et bestemt testniveau eller sæt af testaktiviteter.
Den person der er ansvarlig for projektstyring af testaktiviteter og ressourcer samt evaluering af et testobjekt. Den person der leder, kontrollerer, administrerer og planlægger og styrer evalueringen af et testobjekt.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En komponent eller et system der skal testes.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et dokument på højt niveau som beskriver principper og tilgang for testen og organisationens overordnede formål med test.
En sekvens af testcases i den orden de skal afvikles i. Desuden de tilhørende aktiviteter der skal til for at opfylde startbetingelserne og afsluttende aktiviteter efter testafvikling.
Indsamling og analysering af data fra testaktiviteter og efterfølgende konsolidering af data i en rapport for at informere interessenter.
En sammenhængende tidsperiode brugt på testafvikling.
Et værktøj der støtter teststyringen og kontrollerer dele af testprocessen. Værktøjet har ofte flere evner, som f.eks. styring af testware, planlægning af test, registrering af testresultater, opfølgning på processen, hændelseshåndtering og testrapportering.
Et softwareprodukt der støtter en eller flere testaktiviteter såsom planlægning og kontrol, specifikation, opbygning af initialfiler og data, testafvikling og testanalyse.
En test til at bestemme tværoperationaliteten af et softwareprodukt.
Adskillelse af ansvar som fremmer objektiv test.
En sekvens af transaktioner i en dialog mellem en aktør og en komponent eller et system med et håndgribeligt resultat. Aktøren kan være en bruger eller andet der kan udveksle oplysninger med komponenten eller systemet.
Et højniveau bruger- eller forretningskrav almindeligvis anvendt i agil softwareudvikling. Userstories består typisk af en eller flere sætninger i hverdags- eller forretningssprog og beskriver hvilken funktionalitet en bruger behøver, eventuelle ikke-funktionelle kriterier, samt acceptkriterier.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Et hukommelseselement der er tilgængelig via et softwareprogram ved at benytte en navngivet reference.
Test af ændringerne til et driftsystem eller effekten på et driftsystem ved ændringer i miljøet.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En ekspertbaseret testestimeringsteknik som bruges til præcis estimering ved at benytte sig af teamets samlede viden.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.