Terms related to Advanced Agile Technical Tester 2019

De kriterier som en komponent eller et system skal opfylde for at blive godkendt af en bruger, kunde eller myndighed.
En komponents eller et systems reaktion på et sæt af inputværdier og startbetingelser.
En hændelse hvor en komponent eller et system ikke leverer den forventede funktion inden for de fastsatte rammer.
En type af instruktion hvor et valg mellem to eller flere mulige udfald afgør den efterfølgende handling.
En tabel der viser sæt af betingelser og de handlinger der følger af dem.
En test anses for at være bestået hvis det faktiske resultat svarer til det forventede resultat.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Bug
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Akronym for Computer Aided Software Engineering.
En deltager i et review som identificerer uregelmæssigheder i et arbejdsprodukt.
En softwareudviklingsprocedure der automatisk fletter, integrerer og tester alle ændringer så snart disse er udført.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
Identifikationen af alle arbejdsprodukter, der påvirkes af en ændring, herunder et estimat over de ressourcer, der er nødvendige for at opnå ændringen.
En stor userstory, som ikke kan udvikles i et enkelt sprint, eller som er stor nok til at blive delt op i mindre userstories.
Test baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En test anses for at fejle hvis det faktiske resultat ikke svarer til det forventede resultat.
En testteknik hvor testeren identificerer tests baseret på sin viden om tidligere afvigelser eller afvigelser generelt.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
En black-box testteknik, hvor testcases designes baseret på grænseværdier.
Data fra en ekstern kilde modtaget af en komponent eller et system.
En deltager i et review som identificerer uregelmæssigheder i et arbejdsprodukt.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
En standard der beskriver karakteristikker for et design eller en designbeskrivelse for data eller program komponenter.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
En beskrivelse af kriterier som skal opfyldes.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Test der inddrager eller er baseret på modeller.
Et resultat af en evaluering som identificerer et vigtigt emne, et problem eller en mulighed.
Et udtryk for i hvilken grad en komponent eller et system er drift og tilgængeligt, når det skal bruges.
Data transmitteret fra en komponent eller et system til et eksternt bestemmelsessted.
En del af et dataelements udfaldsrum hvor alle værdier forventes at blive behandlet ens ifølge specifikationen.
Review af et arbejdsprodukt udført af andre som er kvalificeret til at udføre samme arbejdsopgave som forfatteren.
Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed tillagt en hændelse, f.eks. en defekt.
En underliggende, ukendt årsag til en eller flere hændelser.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system er i stand til at udføre de krævede funktioner under givne betingelser i en specificeret periode.
Et værktøj som giver et miljø til test af enheder og komponenter, hvori en komponent kan testes isoleret eller med egnede stubbe og drivere. Det giver også anden støtte til udvikleren, så som debuggings-evner.
En forringelse af kvaliteten af en komponent eller et system som følge af en ændring.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
En deltager i et review som identificerer uregelmæssigheder i et arbejdsprodukt.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Den overordnede proces hvor risici identificeres og vurderes.
Test hvor styring, udvælgelse, prioritering og brug af testaktiviteter og ressourcer bestemmes ud fra risikotyper og -niveauer.
Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.
Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system fungerer korrekt ved ugyldige input eller under stressende miljømæssige betingelser.
En teknik der gør det muligt med fjernadgang at lave deploy, tilgå og styre virtuel levering af services
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Tilstanden af et testelement og dets miljø som kræves før afviklingen af testcases startes.
Sti
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
Et skelet eller en speciel implementering af en softwarekomponent fremstillet for enten at udvikle eller at teste en komponent, der kalder den eller er afhængig af den på anden måde. Stubben erstatter en kaldt komponent.
En samling af samarbejdende elementer der udfører en specifik funktion eller et sæt af funktioner.
Et testobjekt der er et system.
Et sæt af en eller flere testcases.
Et testværktøj der afvikler tests mod et bestemt testelement og sammenligner det faktiske resultat med det forventede resultat og de forventede slutbetingelser.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et sæt af startbetingelser, input og aktiviteter, det forventede resultat og slutbetingelser, udarbejdet på grundlag af testbetingelser.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
At forberede testware til brug for testafvikling på grundlag af testanalyse og -design.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En specifik instans af en testproces.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En sekvens af testcases i den orden de skal afvikles i. Desuden de tilhørende aktiviteter der skal til for at opfylde startbetingelserne og afsluttende aktiviteter efter testafvikling.
Det sæt af indbyrdes afhængige aktiviteter bestående af testplanlægning, testovervågning og -kontrol, testanalyse, testdesign, testimplementering, testafvikling og testafslutning.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En specifik instans af en testproces.
Planlægning af testaktiviteter, udarbejdelse af tidsramme, estimering, opfølgning, rapportering, kontrol og færdigørelse.
Implementering af en teststrategi for et specifikt projekt.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et diagram der viser de tilstande, som en komponent eller et system kan antage og som viser hændelser eller forhold, der forårsager og / eller er et resultat af en ændring fra en tilstand til en anden.
Et diagram der viser de tilstande, som en komponent eller et system kan antage og som viser hændelser eller forhold, der forårsager og / eller er et resultat af en ændring fra en tilstand til en anden.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Et hukommelseselement der er tilgængelig via et softwareprogram ved at benytte en navngivet reference.
Processen at ændre en komponent eller et system efter levering for at rette fejl, forbedre kvaliteten eller tilpasse til et ændret miljø.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan modificeres af dem der skal vedligeholde det.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
En tabel der viser sæt af betingelser og de handlinger der følger af dem.
En del af et dataelements udfaldsrum hvor alle værdier forventes at blive behandlet ens ifølge specifikationen.