Terms related to Advanced Security Tester 2016

Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En bruger eller anden person eller et system der interagerer med testobjektet på en bestemt måde.
Et mål for i hvilken grad en defekt påvirker udvikling eller drift af en komponent eller et system.
En type interface hvorigennem en komponent eller et system kan udveksle information med en formelt definerede struktur
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Et softwareprodukts evne til at overholde standarder, konventioner eller lovbestemmelser samt lignende forskrifter.
En scriptteknik der gemmer testinput og forventede resultater i en tabel eller et regneark, så et enkelt kontrolscript kan afvikle alle test i tabellen. Datadrevet test anvendes til at støtte brugen af testafviklingsværktøjer som optage- / afspilningsværktøjer.
En abstrakt repræsentation af rækkefølgen og mulige ændringer i dataobjektets tilstand, hvor tilstanden for et objekt er enten oprettelse, brug eller sletning.
Test til at vurdere et softwareprodukts datasikkerhed.
Processen at finde, analysere og fjerne årsagerne til afvigelser i software.
Hardware- og softwareprodukter installeret på brugeres eller kunders lokation, hvor komponenten eller systemet under test skal anvendes. Softwaren kan indeholde styresystemer, databasehåndteringssystemer og andre applikationer.
En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som sørger for kontrol og / eller kald af en komponent eller et system.
Processen at evaluere et systems eller en komponents opførsel under afvikling. For eksempel RAM-performance eller CPU-anvendelse.
Test som omfatter afvikling af software i en komponent eller et system.
En instruktion der eksekveres proceduremæssigt når programmet afvikles efter kompilering til objektkode og dermed evt. udfører en handling på data.
Den opførsel der faktisk fremkommer / observeres, når en komponent eller et system testes.
Den opførsel der faktisk fremkommer / observeres, når en komponent eller et system testes.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at forstå om softwaren er egnet, og om den kan bruges til specifikke opgaver og under særlige vilkår for brug.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
GUI
Akronym for Graphical User Interface (grafisk brugergrænseflade).
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Procentdelen af afviklede instruktioner der er blevet berørt af en testsuite.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Test der skal afsløre defekter i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter eller systemer.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kun tillader autoriseret adgang og ændring af en komponent, et system eller data.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Test udført for at afsløre defekter i grænseflader og i interaktioner mellem integrerede komponenter.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En standard der beskriver karakteristikker for et design eller en designbeskrivelse for data eller program komponenter.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Test udført for at afsløre defekter i grænseflader og i interaktioner mellem integrerede komponenter.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
Teknisk og administrativ ledelse og overvågning for at identificere og dokumentere funktionsmæssige og fysiske karakteristikker for et konfigurationselement. Processen består desuden i at kontrollere ændringer i disse karakteristikker, notere og rapportere ændringsprocessen samt implementeringsstatus og verificere overensstemmelse med specificerede krav.
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
KPI
En højniveau metrik for egnethed og / eller effektivitet anvendt til at styre og kontrollere fremskridt i udviklingen, f.eks. forsinkelse i udviklingstiden for software.
Et værktøj der støtter registrering af krav, kravattributter (f.eks. prioritet, vidensansvarlige) og noter, samt giver sporbarhed gennem lag af krav og ændringsstyring af krav. Nogle kravstyringsværktøjer tilbyder også funktioner til statisk analyse som f.eks. kontrol af sammenhæng og af prædefinerede regler for krav.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Et tidspunkt i et projekt, hvor definerede (mellemliggende) leverancer og resultater bør være færdige.
Test der inddrager eller er baseret på modeller.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En højniveau metrik for egnethed og / eller effektivitet anvendt til at styre og kontrollere fremskridt i udviklingen, f.eks. forsinkelse i udviklingstiden for software.
Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed tillagt en hændelse, f.eks. en defekt.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et program af aktiviteter designet til at forbedre performance og modenhed af en organisations processer samt resultatet af et sådant program.
Et rammeværk hvor processer af samme slags klassificeres i en overordnet model.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
Periode som begynder når et softwareprodukt udtænkes, og som slutter, når softwaren ikke længere er til rådighed. Softwarelivscyklussen indeholder typisk en konceptfase, en krav-, design- og implementeringsfase, en test-, installations- og leveringsfase, en drifts- og vedligeholdelsesfase, og nogle gange udfasning. Bemærk at disse faser kan overlappe eller udføres iterativt.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
De aktiviteter der udføres på hvert trin i softwareudvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relateret til hinanden.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
Sti
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Et skelet eller en speciel implementering af en softwarekomponent fremstillet for enten at udvikle eller at teste en komponent, der kalder den eller er afhængig af den på anden måde. Stubben erstatter en kaldt komponent.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
Et testværktøj der afvikler tests mod et bestemt testelement og sammenligner det faktiske resultat med det forventede resultat og de forventede slutbetingelser.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som sørger for kontrol og / eller kald af en komponent eller et system.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Grunden til eller formålet med at designe og afvikle en test.
Data modtaget af testobjektet fra en ekstern kilde under testafviklingen. Den eksterne kilde kan være hardware, software eller en bruger.
Den person der er ansvarlig for projektstyring af testaktiviteter og ressourcer samt evaluering af et testobjekt. Den person der leder, kontrollerer, administrerer og planlægger og styrer evalueringen af et testobjekt.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En komponent eller et system der skal testes.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et dokument på højt niveau som beskriver principper og tilgang for testen og organisationens overordnede formål med test.
Indsamling og analysering af data fra testaktiviteter og efterfølgende konsolidering af data i en rapport for at informere interessenter.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et værktøj der støtter teststyringen og kontrollerer dele af testprocessen. Værktøjet har ofte flere evner, som f.eks. styring af testware, planlægning af test, registrering af testresultater, opfølgning på processen, hændelseshåndtering og testrapportering.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et softwareprodukt der støtter en eller flere testaktiviteter såsom planlægning og kontrol, specifikation, opbygning af initialfiler og data, testafvikling og testanalyse.
Et skift mellem to tilstande i en komponent eller et system.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En sekvens af transaktioner i en dialog mellem en aktør og en komponent eller et system med et håndgribeligt resultat. Aktøren kan være en bruger eller andet der kan udveksle oplysninger med komponenten eller systemet.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Et hukommelseselement der er tilgængelig via et softwareprogram ved at benytte en navngivet reference.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.