Terms related to Foundation Extension - Usability 2018

Formel test i forhold til fastlagte brugerbehov, krav og forretningsprocesser for at afgøre om en komponent eller et system opfylder acceptkriterierne, herunder at bistå en bruger, kunde eller myndighed med at afgøre hvorvidt systemet kan godkendes.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
Et mål for i hvilken grad en defekt påvirker udvikling eller drift af en komponent eller et system.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Den opfattelse og reaktion en person har, der er resultatet af brug eller forventet brug af et softwareprodukt.
Test foretaget for at afgøre, i hvor høj grad softwareproduktet kan forstås, er nemt at lære, nemt at anvende og attraktivt for brugerne, når produktet bruges under specificerede betingelser.
(1) Et softwareprodukts evne til at yde en passende performance i forhold til ressourceforbruget under givne betingelser. (2) En proces' evne til at frembringe det tiltænkte resultat i forhold til ressourceforbruget.
Evnen til at frembringe et tiltænkt resultat.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
De driftteknikker og -aktiviteter der er en del af kvalitetsstyring, og som fokuserer på at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Et tidspunkt i et projekt, hvor definerede (mellemliggende) leverancer og resultater bør være færdige.
Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en attribut i denne enhed.
Et resultat af en evaluering som identificerer et vigtigt emne, et problem eller en mulighed.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed tillagt en hændelse, f.eks. en defekt.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
De aktiviteter der udføres på hvert trin i softwareudvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relateret til hinanden.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Den person der er ansvarlig for projektstyring af testaktiviteter og ressourcer samt evaluering af et testobjekt. Den person der leder, kontrollerer, administrerer og planlægger og styrer evalueringen af et testobjekt.
Indsamling og analysering af data fra testaktiviteter og efterfølgende konsolidering af data i en rapport for at informere interessenter.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En sammenhængende tidsperiode brugt på testafvikling.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Test for at afgøre hvor nemt en komponent eller et system lader sig anvende af personer med nedsat funktionsevne.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.