Terms related to Foundation Extension - Gambling Industry Tester 2018

Formel test i forhold til fastlagte brugerbehov, krav og forretningsprocesser for at afgøre om en komponent eller et system opfylder acceptkriterierne, herunder at bistå en bruger, kunde eller myndighed med at afgøre hvorvidt systemet kan godkendes.
En komponents eller et systems reaktion på et sæt af inputværdier og startbetingelser.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
En hændelse hvor en komponent eller et system ikke leverer den forventede funktion inden for de fastsatte rammer.
Test afviklet i testmiljøet af ressourcer udenfor leverandørens organisation, med henblik på simuleret eller drift brug.
En uafhængig evaluering foretaget af tredjepart for at vurdere om softwareprodukter eller processer overholder specifikationer, standarder, kontrakter eller andre kriterier.
En dynamisk test udført efter rettelse af defekter med det formål at bekræfte at afvigelser som følge af defekterne ikke optræder længere.
En test anses for at være bestået hvis det faktiske resultat svarer til det forventede resultat.
Test afviklet i et eksternt miljø, af ressourcer udenfor leverandørens organisation, med henblik på simuleret eller drift brug.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Et mål for om et softwareprodukt kan bruges af specifikke brugere til at opnå specifikke mål under specifikke brugsscenarier på en egnet, effektiv og tilfredsstillende måde.
Test foretaget for at afgøre, i hvor høj grad softwareproduktet kan forstås, er nemt at lære, nemt at anvende og attraktivt for brugerne, når produktet bruges under specificerede betingelser.
Bug
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Et softwareprodukts evne til at overholde standarder, konventioner eller lovbestemmelser samt lignende forskrifter.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system beskytter information og data, så personer eller andre komponenter og systemer har den korrekte adgange i forhold til deres type og autorisationer.
Test til at vurdere et softwareprodukts datasikkerhed.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som sørger for kontrol og / eller kald af en komponent eller et system.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En test anses for at fejle hvis det faktiske resultat ikke svarer til det forventede resultat.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En test der viser et softwareprodukts flytbarhed.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Test udført for at afdække om en komponent eller et system opfylder funktionelle krav.
Krav der specificerer en funktion, som en komponent eller et system skal udføre.
En dynamisk test udført efter rettelse af defekter med det formål at bekræfte at afvigelser som følge af defekterne ikke optræder længere.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Data fra en ekstern kilde modtaget af en komponent eller et system.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan udveksle informationer med andre komponenter eller systemer.
En test til at bestemme tværoperationaliteten af et softwareprodukt.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
En test der viser et softwareprodukts flytbarhed.
En beskrivelse af kriterier som skal opfyldes.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En afvigelse når hukommelsen tilgås grundet en defekt i programmets logik til dynamiske memoryallokering, der forårsager, at det ikke frigiver hukommelse efter det er færdigt med at bruge den. Det medfører til sidst at programmet og / eller andre samtidige processer fejler på grund af manglende hukommelse.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Et udtryk for i hvilken grad en komponent eller et system er drift og tilgængeligt, når det skal bruges.
Data transmitteret fra en komponent eller et system til et eksternt bestemmelsessted.
En test der viser et softwareprodukts performance.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system er i stand til at udføre de krævede funktioner under givne betingelser i en specificeret periode.
Test af en tidligere testet komponent eller system efter ændring for at sikre at defekter hverken er blevet introduceret eller afdækket i uændrede områder af softwaren som følge af de foretagne ændringer.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En type af statisk test hvor et arbejdsprodukt eller proces bliver evalueret af en eller flere personer for at finde problemer og foreslå forbedringer.
Test hvor styring, udvælgelse, prioritering og brug af testaktiviteter og ressourcer bestemmes ud fra risikotyper og -niveauer.
En type af livscyklusmodel for udviklingen af et komplet system, opdelt i adskilte faser, der efterfølger hinanden uden overlap.
En enhed, computerprogram eller system brugt under test som opfører sig og anvendes på samme måde som et system, når det gives et sæt af forudbestemte input.
Påvirkning af udvalgte adfærdskarakteristika for et fysisk eller abstrakt system, udført af et andet system.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
De aktiviteter der udføres på hvert trin i softwareudvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relateret til hinanden.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En samling af samarbejdende elementer der udfører en specifik funktion eller et sæt af funktioner.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Test afviklet i et eksternt miljø, af ressourcer udenfor leverandørens organisation, med henblik på simuleret eller drift brug.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
En aktivitet der identificerer testbetingelser ved at analysere testgrundlaget.
Anvendelsen af software til at udføre eller understøtte testaktiviteter, f.eks. teststyring, testdesign, testafvikling og kontrol af resultatet.
Et sæt af startbetingelser, input og aktiviteter, det forventede resultat og slutbetingelser, udarbejdet på grundlag af testbetingelser.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
Afvikling af en testproces mod en identificerbar release af testobjektet.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som sørger for kontrol og / eller kald af en komponent eller et system.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
Viden der bliver brugt som grundlag for testanalyse og -design.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
En teststyringsaktivitet der involverer kontrol af status på testaktiviteterne, identificering af afvigelse fra planen eller forventede status og rapportering af denne til interessenter.
En beskrivelse af det testformål der skal opnås og midler og tidsplan for at opnå dette samt organisering af testaktiviteterne.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
En gruppe af testaktiviteret baseret på specifikke testobjekter målrettet specifikke egenskaber ved en komponent eller et system.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system lader sig anvende af personer med nedsat funktionsevne, til at opnå et givent mål i en given kontekst.
Et mål for i hvilken grad to eller flere komponenter eller systemer kan udveksle information og bruge de informationer, der er udvekslet.
En test til at bestemme tværoperationaliteten af et softwareprodukt.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En testtilgang hvor testeren samtidigt designer og afvikler test baseret på sin viden, udforskning af testelementet og resultater fra tidligere test.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.