Terms related to Foundation Extension - Acceptance Testing 2019

De kriterier som en komponent eller et system skal opfylde for at blive godkendt af en bruger, kunde eller myndighed.
Formel test i forhold til fastlagte brugerbehov, krav og forretningsprocesser for at afgøre om en komponent eller et system opfylder acceptkriterierne, herunder at bistå en bruger, kunde eller myndighed med at afgøre hvorvidt systemet kan godkendes.
En komponents eller et systems reaktion på et sæt af inputværdier og startbetingelser.
En scriptteknik der anvender datafiler, der ikke kun indeholder testdata og forventede resultater, men også nøgleord, der relaterer sig til den applikation, der bliver testet. Nøgleordene fortolkes af særlige scripts der kaldes af testens kontrolscripts.
En type af instruktion hvor et valg mellem to eller flere mulige udfald afgør den efterfølgende handling.
En tabel der viser sæt af betingelser og de handlinger der følger af dem.
En black-box testteknik, hvor testcases er designet til at afvikle kombinationer af input og / eller stimuli (årsager) i en beslutningstabel.
Test afviklet i et eksternt miljø, af ressourcer udenfor leverandørens organisation, med henblik på simuleret eller drift brug.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Den opfattelse og reaktion en person har, der er resultatet af brug eller forventet brug af et softwareprodukt.
Et mål for om et softwareprodukt kan bruges af specifikke brugere til at opnå specifikke mål under specifikke brugsscenarier på en egnet, effektiv og tilfredsstillende måde.
Test foretaget for at afgøre, i hvor høj grad softwareproduktet kan forstås, er nemt at lære, nemt at anvende og attraktivt for brugerne, når produktet bruges under specificerede betingelser.
Bug
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Dokumentation af forekomst, type og status for en defekt.
Akronym for Computer Aided Software Engineering.
Dokumentation af testaktiviteter for en sessionsbaseret, udforskende test.
En scriptteknik der gemmer testinput og forventede resultater i en tabel eller et regneark, så et enkelt kontrolscript kan afvikle alle test i tabellen. Datadrevet test anvendes til at støtte brugen af testafviklingsværktøjer som optage- / afspilningsværktøjer.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system beskytter information og data, så personer eller andre komponenter og systemer har den korrekte adgange i forhold til deres type og autorisationer.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Dokumentation af forekomst, type og status for en defekt.
En driftstest der typisk er udført i accepttestfasen af drifts- og / eller administrationspersonel i et (simuleret) driftsmiljø med fokus på driftsmæssige aspekter som f.eks. genoprettelsesegnethed, ressourceopførsel, installerbarhed og teknisk overensstemmelse.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
En attribut eller kombination af attributter afledt fra en eller flere testbetingelser ved brug af testteknikker.
Identifikationen af alle arbejdsprodukter, der påvirkes af en ændring, herunder et estimat over de ressourcer, der er nødvendige for at opnå ændringen.
(1) Et softwareprodukts evne til at yde en passende performance i forhold til ressourceforbruget under givne betingelser. (2) En proces' evne til at frembringe det tiltænkte resultat i forhold til ressourceforbruget.
Evnen til at frembringe et tiltænkt resultat.
En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
Test baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En test anses for at fejle hvis det faktiske resultat ikke svarer til det forventede resultat.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan overføres fra ét hardware- eller softwaremiljø til et andet.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Krav der specificerer en funktion, som en komponent eller et system skal udføre.
En black-box testteknik, hvor testcases designes baseret på grænseværdier.
Data fra en ekstern kilde modtaget af en komponent eller et system.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan udveksle informationer med andre komponenter eller systemer.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
Rækkefølgen af operationer der udføres ved afvikling af et testelement.
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
En beskrivelse af kriterier som skal opfyldes.
Et værktøj der støtter registrering af krav, kravattributter (f.eks. prioritet, vidensansvarlige) og noter, samt giver sporbarhed gennem lag af krav og ændringsstyring af krav. Nogle kravstyringsværktøjer tilbyder også funktioner til statisk analyse som f.eks. kontrol af sammenhæng og af prædefinerede regler for krav.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
En beskrivelse af processer, arbejdsgange og aktiviteter, der anvendes til udvikling, levering, vedligeholdelse og udfasning af et system.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Test der inddrager eller er baseret på modeller.
(1) En organisations evne til at sikre egnetheden og effektiviteten af sine processer og arbejdsgange. (2) Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder behovene for pålidelighed under normal drift.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
En scriptteknik der anvender datafiler, der ikke kun indeholder testdata og forventede resultater, men også nøgleord, der relaterer sig til den applikation, der bliver testet. Nøgleordene fortolkes af særlige scripts der kaldes af testens kontrolscripts.
Et resultat af en evaluering som identificerer et vigtigt emne, et problem eller en mulighed.
Et udtryk for i hvilken grad en komponent eller et system er drift og tilgængeligt, når det skal bruges.
Data transmitteret fra en komponent eller et system til et eksternt bestemmelsessted.
En del af et dataelements udfaldsrum hvor alle værdier forventes at blive behandlet ens ifølge specifikationen.
Et mål for i hvilken grad brugere kan genkende at en komponent eller et system er passende til deres behov.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En test der viser et softwareprodukts performance.
Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed tillagt en hændelse, f.eks. en defekt.
En underliggende, ukendt årsag til en eller flere hændelser.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
En driftstest der typisk er udført i accepttestfasen af drifts- og / eller administrationspersonel i et (simuleret) driftsmiljø med fokus på driftsmæssige aspekter som f.eks. genoprettelsesegnethed, ressourceopførsel, installerbarhed og teknisk overensstemmelse.
En risiko der påvirker kvaliteten af et produkt.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system er i stand til at udføre de krævede funktioner under givne betingelser i en specificeret periode.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En type af statisk test hvor et arbejdsprodukt eller proces bliver evalueret af en eller flere personer for at finde problemer og foreslå forbedringer.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Den overordnede proces hvor risici identificeres og vurderes.
Test hvor styring, udvælgelse, prioritering og brug af testaktiviteter og ressourcer bestemmes ud fra risikotyper og -niveauer.
Et sæt risici grupperet efter en eller flere fælles faktorer.
Koordinerede aktiviteter der styrer og kontrollerer risici i en organisation.
Et sæt risici grupperet efter en eller flere fælles faktorer.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et mål for i hvilke grad en relation kan opnås mellem to eller flere arbejdsprodukter.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
Sti
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
En type af review hvor forfatteren fører reviewets deltagere igennem arbejdsproduktet og deltagerne stiller spørgsmål og kommenterer mulige problemer.
En samling af samarbejdende elementer der udfører en specifik funktion eller et sæt af funktioner.
Et testobjekt der er et system.
Et formelt review udført af et hold af teknisk kvalificerede personer, der undersøger egnetheden af et arbejdsprodukt i forhold til den tiltænkte anvendelse, og som identificerer afvigelser fra specifikationer og standarder.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Test afviklet i et eksternt miljø, af ressourcer udenfor leverandørens organisation, med henblik på simuleret eller drift brug.
Klargøring af testaktiver til senere brug så testmiljøet efterlades i en tilfredsstillende tilstand, og hvor resultatet af testen kommunikeres til de relevante interessenter.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
En aktivitet der identificerer testbetingelser ved at analysere testgrundlaget.
Anvendelsen af software til at udføre eller understøtte testaktiviteter, f.eks. teststyring, testdesign, testafvikling og kontrol af resultatet.
Et mål for i hvilken grad man kan designe og afvikle egnede og effektive tests for en komponent eller et system.
Et sæt af startbetingelser, input og aktiviteter, det forventede resultat og slutbetingelser, udarbejdet på grundlag af testbetingelser.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
Dokumentation af testaktiviteter for en sessionsbaseret, udforskende test.
Data oprettet eller udvalgt for at opfylde startbetingelserne for testafvikling samt data til afvikling af en eller flere testcases.
Det at udlede og specificere testcases fra testbetingelser.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
Viden der bliver brugt som grundlag for testanalyse og -design.
At forberede testware til brug for testafvikling på grundlag af testanalyse og -design.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
En specifik instans af en testproces.
En komponent eller et system der skal testes.
En testrapport der evaluerer de testede elementer imod deres slutkriterier.
En teststyringsaktivitet der involverer kontrol af status på testaktiviteterne, identificering af afvigelse fra planen eller forventede status og rapportering af denne til interessenter.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
En sekvens af testcases i den orden de skal afvikles i. Desuden de tilhørende aktiviteter der skal til for at opfylde startbetingelserne og afsluttende aktiviteter efter testafvikling.
Det sæt af indbyrdes afhængige aktiviteter bestående af testplanlægning, testovervågning og -kontrol, testanalyse, testdesign, testimplementering, testafvikling og testafslutning.
En testrapport der evaluerer de testede elementer imod deres slutkriterier.
Dokumentation der opsummerer testaktiviteter og resultater.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
En specifik instans af en testproces.
Planlægning af testaktiviteter, udarbejdelse af tidsramme, estimering, opfølgning, rapportering, kontrol og færdigørelse.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
Implementering af en teststrategi for et specifikt projekt.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system lader sig anvende af personer med nedsat funktionsevne, til at opnå et givent mål i en given kontekst.
Et mål for i hvilken grad to eller flere komponenter eller systemer kan udveksle information og bruge de informationer, der er udvekslet.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En testtilgang hvor testeren samtidigt designer og afvikler test baseret på sin viden, udforskning af testelementet og resultater fra tidligere test.
En sekvens af transaktioner i en dialog mellem en aktør og en komponent eller et system med et håndgribeligt resultat. Aktøren kan være en bruger eller andet der kan udveksle oplysninger med komponenten eller systemet.
Et højniveau bruger- eller forretningskrav almindeligvis anvendt i agil softwareudvikling. Userstories består typisk af en eller flere sætninger i hverdags- eller forretningssprog og beskriver hvilken funktionalitet en bruger behøver, eventuelle ikke-funktionelle kriterier, samt acceptkriterier.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Processen at ændre en komponent eller et system efter levering for at rette fejl, forbedre kvaliteten eller tilpasse til et ændret miljø.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan modificeres af dem der skal vedligeholde det.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
En type af review hvor forfatteren fører reviewets deltagere igennem arbejdsproduktet og deltagerne stiller spørgsmål og kommenterer mulige problemer.
En tabel der viser sæt af betingelser og de handlinger der følger af dem.
En del af et dataelements udfaldsrum hvor alle værdier forventes at blive behandlet ens ifølge specifikationen.