Terms related to Expert Improving the Test Process 2011

Formel test i forhold til fastlagte brugerbehov, krav og forretningsprocesser for at afgøre om en komponent eller et system opfylder acceptkriterierne, herunder at bistå en bruger, kunde eller myndighed med at afgøre hvorvidt systemet kan godkendes.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
Et mål for i hvilken grad en defekt påvirker udvikling eller drift af en komponent eller et system.
Enhver afvigelse fra forventninger til softwareprodukter i lyset af kravspecifikation, design og brugerdokumentation, eller baseret på relevante personers opfattelse og erfaring. Afvigelser kan findes ved eksempelvis reviews, test, analyse, kompilering, systemanvendelse og brug af systemdokumentation.
Akronym for Computer Aided Software Engineering.
Et softwareprodukts evne til at overholde standarder, konventioner eller lovbestemmelser samt lignende forskrifter.
Test som omfatter afvikling af software i en komponent eller et system.
En softwareudviklingsmetode, der anvendes inden for agile softwareudvikling, hvor kernepraksis er parprogrammering, omfattende kodereview, komponenttest af al kode, samt enkelhed og klarhed i koden.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan overføres fra ét hardware- eller softwaremiljø til et andet.
En organisatorisk forbedringsmodel, der fungerer som køreplan for iværksættelse, planlægning og gennemførelse af forbedringshandlinger. IDEAL modellen har navn efter de fem faser, den beskriver: indledning, diagnosticering, etablering, ageren og læring.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Test der skal afsløre defekter i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter eller systemer.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
En analysemetode til afgørelse af hvilke dele af softwaren, der er blevet eksekveret (dækket) af en testsuite og hvilke dele, der ikke er blevet eksekveret, for eksempel instruktiondækning, beslutningsdækning eller betingelsesdækning.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Teknisk og administrativ ledelse og overvågning for at identificere og dokumentere funktionsmæssige og fysiske karakteristikker for et konfigurationselement. Processen består desuden i at kontrollere ændringer i disse karakteristikker, notere og rapportere ændringsprocessen samt implementeringsstatus og verificere overensstemmelse med specificerede krav.
KPI
En højniveau metrik for egnethed og / eller effektivitet anvendt til at styre og kontrollere fremskridt i udviklingen, f.eks. forsinkelse i udviklingstiden for software.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
De driftteknikker og -aktiviteter der er en del af kvalitetsstyring, og som fokuserer på at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Koordinerede aktiviteter til at styre og kontrollere en organisation med hensyn til kvalitet. Det omfatter etablering af kvalitetspolitik og kvalitetsmål, kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring.
De samlede udgifter til kvalitetsaktiviteter og -problemer og opdeles ofte i udgifter til forebyggelse, fejlsøgning, interne afvigelser og eksterne afvigelser.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Et tidspunkt i et projekt, hvor definerede (mellemliggende) leverancer og resultater bør være færdige.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en attribut i denne enhed.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En højniveau metrik for egnethed og / eller effektivitet anvendt til at styre og kontrollere fremskridt i udviklingen, f.eks. forsinkelse i udviklingstiden for software.
Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed tillagt en hændelse, f.eks. en defekt.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et program af aktiviteter designet til at forbedre performance og modenhed af en organisations processer samt resultatet af et sådant program.
Et rammeværk hvor processer af samme slags klassificeres i en overordnet model.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
En navnebeskyttet, justerbar og iterativ rammemodel for en softwareudviklingsproces bestående af fire projektlivscyklusfaser: forberedelse, etablering, konstruktion og overdragelse.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
En årsag til en defekt der, hvis den fjernes, vil reducere eller fjerne forekomsten af defekt-typen.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.
En iterativ, inkrementel ramme for projektstyring der er almindeligt anvendt ved agil softwareudvikling.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
Periode som begynder når et softwareprodukt udtænkes, og som slutter, når softwaren ikke længere er til rådighed. Softwarelivscyklussen indeholder typisk en konceptfase, en krav-, design- og implementeringsfase, en test-, installations- og leveringsfase, en drifts- og vedligeholdelsesfase, og nogle gange udfasning. Bemærk at disse faser kan overlappe eller udføres iterativt.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
Et mål for i hvilken grad man kan designe og afvikle egnede og effektive tests for en komponent eller et system.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Den beregnede tilnærmelse af et resultat i forbindelse med forskellige aspekter af test (fx arbejdsforbrug, færdiggørelsesdato, forbundne omkostninger, antal testcases, osv.) som er anvendelig, selv hvis inputdata er mangelfulde, usikre eller uklare.
Grunden til eller formålet med at designe og afvikle en test.
Den person der er ansvarlig for projektstyring af testaktiviteter og ressourcer samt evaluering af et testobjekt. Den person der leder, kontrollerer, administrerer og planlægger og styrer evalueringen af et testobjekt.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et dokument på højt niveau som beskriver principper og tilgang for testen og organisationens overordnede formål med test.
Indsamling og analysering af data fra testaktiviteter og efterfølgende konsolidering af data i en rapport for at informere interessenter.
En sammenhængende tidsperiode brugt på testafvikling.
Et værktøj der støtter teststyringen og kontrollerer dele af testprocessen. Værktøjet har ofte flere evner, som f.eks. styring af testware, planlægning af test, registrering af testresultater, opfølgning på processen, hændelseshåndtering og testrapportering.
Et softwareprodukt der støtter en eller flere testaktiviteter såsom planlægning og kontrol, specifikation, opbygning af initialfiler og data, testafvikling og testanalyse.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.