Terms related to Advanced Technical Test Analyst 2019

En komponents eller et systems reaktion på et sæt af inputværdier og startbetingelser.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
En hændelse hvor en komponent eller et system ikke leverer den forventede funktion inden for de fastsatte rammer.
Et mål for i hvilken grad en defekt påvirker udvikling eller drift af en komponent eller et system.
En type interface hvorigennem en komponent eller et system kan udveksle information med en formelt definerede struktur
En type performancetest der udføres for at evaluere opførsel af en komponent eller et system under varierende belastninger, som regel mellem forventede tilstande af lav-, normal- og topbelastning.
En type af instruktion hvor et valg mellem to eller flere mulige udfald afgør den efterfølgende handling.
Dækningen af beslutningsudfald.
Resultatet af en beslutning som påvirker den næste instruktion, der skal udføres.
En white-box testteknik, hvor testcases er designet til at afvikle beslutningsresultater.
En test anses for at være bestået hvis det faktiske resultat svarer til det forventede resultat.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Den opfattelse og reaktion en person har, der er resultatet af brug eller forventet brug af et softwareprodukt.
Et mål for om et softwareprodukt kan bruges af specifikke brugere til at opnå specifikke mål under specifikke brugsscenarier på en egnet, effektiv og tilfredsstillende måde.
Test foretaget for at afgøre, i hvor høj grad softwareproduktet kan forstås, er nemt at lære, nemt at anvende og attraktivt for brugerne, når produktet bruges under specificerede betingelser.
Bug
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Dokumentation af forekomst, type og status for en defekt.
Akronym for Computer Aided Software Engineering.
En softwareudviklingsprocedure der automatisk fletter, integrerer og tester alle ændringer så snart disse er udført.
En abstrakt repræsentation af rækkefølgen og mulige ændringer i dataobjektets tilstand, hvor tilstanden for et objekt er enten oprettelse, brug eller sletning.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system beskytter information og data, så personer eller andre komponenter og systemer har den korrekte adgange i forhold til deres type og autorisationer.
Test til at vurdere et softwareprodukts datasikkerhed.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Dokumentation af forekomst, type og status for en defekt.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
En instruktion der eksekveres proceduremæssigt når programmet afvikles efter kompilering til objektkode og dermed evt. udfører en handling på data.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En test anses for at fejle hvis det faktiske resultat ikke svarer til det forventede resultat.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En test der viser et softwareprodukts flytbarhed.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Et review som følger en defineret proces med et formelt dokumenteret output.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder beskrevne og implicitte behov ved brug under specificerede betingelser.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder beskrevne og implicitte behov ved brug under specificerede betingelser.
En integrationstilgang der kombinerer komponenter eller systemer med det formål at få basal funktionalitet til at virke tidligt.
Et mål for i hvilken grad et arbejdsprodukt kan genbruges i mere end et system eller indgå i opbygningen af andre arbejdsprodukter.
GUI
Akronym for Graphical User Interface (grafisk brugergrænseflade).
Data fra en ekstern kilde modtaget af en komponent eller et system.
En type af formelt review der identificerer problemer i et arbejdsprodukt og giver mål for at forbedre reviewprocessen og softwareudviklingsprocessen.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
En white-box testteknik hvor testcases er designet til at afvikle instruktioner.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kun tillader autoriseret adgang og ændring af en komponent, et system eller data.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
En standard der beskriver karakteristikker for et design eller en designbeskrivelse for data eller program komponenter.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan udveksle informationer med andre komponenter eller systemer.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
En test der viser et softwareprodukts flytbarhed.
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
En beskrivelse af kriterier som skal opfyldes.
Aktiviteter fokuseret på at skabe tillid til at kvalitetskrav bliver opfyldt.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Test der inddrager eller er baseret på modeller.
(1) En organisations evne til at sikre egnetheden og effektiviteten af sine processer og arbejdsgange. (2) Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder behovene for pålidelighed under normal drift.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Et mål for i hvilken grad et system er sammensat af uafhængige komponenter således at ændringer i en komponent får minimal indvirkning på øvrige komponenter.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en attribut i denne enhed.
Et resultat af en evaluering som identificerer et vigtigt emne, et problem eller en mulighed.
Et udtryk for i hvilken grad en komponent eller et system er drift og tilgængeligt, når det skal bruges.
Data transmitteret fra en komponent eller et system til et eksternt bestemmelsessted.
Et softwareværktøj eller hardwareenhed der kører samtidig med komponenten eller systemet under test og overvåger, optager og / eller analyserer komponenten eller systemets opførsel.
Et mål for i hvilken grad brugere kan genkende at en komponent eller et system er passende til deres behov.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
Et testværktøj der kan genere belastning af et bestemt testelement og som måler og dokumenterer testelementets performance under testafvikling.
En underliggende, ukendt årsag til en eller flere hændelser.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
En risiko der påvirker kvaliteten af et produkt.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
En risiko der påvirker projektets succes.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system er i stand til at udføre de krævede funktioner under givne betingelser i en specificeret periode.
En forringelse af kvaliteten af en komponent eller et system som følge af en ændring.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Den overordnede proces hvor risici identificeres og vurderes.
Test hvor styring, udvælgelse, prioritering og brug af testaktiviteter og ressourcer bestemmes ud fra risikotyper og -niveauer.
Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.
Processen at træffe beslutninger om og implementere forebyggende handlinger for at reducere risici til eller for at fastholde risici på et fastsat niveau.
Processen at træffe beslutninger om og implementere forebyggende handlinger for at reducere risici til eller for at fastholde risici på et fastsat niveau.
Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.
Processen der undersøger identificerede risici og bestemmer risikoniveauet.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system fungerer korrekt ved ugyldige input eller under stressende miljømæssige betingelser.
Samtidig udførelse af flere uafhængige tråde af en komponent eller et system.
En enhed, computerprogram eller system brugt under test som opfører sig og anvendes på samme måde som et system, når det gives et sæt af forudbestemte input.
Påvirkning af udvalgte adfærdskarakteristika for et fysisk eller abstrakt system, udført af et andet system.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
De aktiviteter der udføres på hvert trin i softwareudvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relateret til hinanden.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et mål for i hvilke grad en relation kan opnås mellem to eller flere arbejdsprodukter.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Tilstanden af et testelement og dets miljø som kræves før afviklingen af testcases startes.
En proces der evaluerer en komponent eller et system uden afvikling, baseret på form, struktur, indhold eller dokumentation.
Sti
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
Et skelet eller en speciel implementering af en softwarekomponent fremstillet for enten at udvikle eller at teste en komponent, der kalder den eller er afhængig af den på anden måde. Stubben erstatter en kaldt komponent.
En samling af samarbejdende elementer der udfører en specifik funktion eller et sæt af funktioner.
Et testobjekt der er et system.
Et sæt af en eller flere testcases.
En tilgang til softwareudvikling hvor testcases designes og implementeres før den tilhørende komponent eller det tilhørende system udvikles.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Et testværktøj der afvikler tests mod et bestemt testelement og sammenligner det faktiske resultat med det forventede resultat og de forventede slutbetingelser.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et sæt af startbetingelser, input og aktiviteter, det forventede resultat og slutbetingelser, udarbejdet på grundlag af testbetingelser.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
En del af et testobjekt der bruges under testprocessen.
At forberede testware til brug for testafvikling på grundlag af testanalyse og -design.
De organisatoriske artefakter der skal til for at udføre test, bestående af testmiljøer, testværktøjer, kontormiljø og procedurer.
Data modtaget af testobjektet fra en ekstern kilde under testafviklingen. Den eksterne kilde kan være hardware, software eller en bruger.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En specifik instans af en testproces.
En beskrivelse af det testformål der skal opnås og midler og tidsplan for at opnå dette samt organisering af testaktiviteterne.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En sekvens af instruktioner for afvikling af en test.
En sammenhængende tidsperiode brugt på testafvikling.
En specifik instans af en testproces.
Planlægning af testaktiviteter, udarbejdelse af tidsramme, estimering, opfølgning, rapportering, kontrol og færdigørelse.
Implementering af en teststrategi for et specifikt projekt.
En gruppe af testaktiviteret baseret på specifikke testobjekter målrettet specifikke egenskaber ved en komponent eller et system.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system lader sig anvende af personer med nedsat funktionsevne, til at opnå et givent mål i en given kontekst.
Et mål for i hvilken grad to eller flere komponenter eller systemer kan udveksle information og bruge de informationer, der er udvekslet.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Et hukommelseselement der er tilgængelig via et softwareprogram ved at benytte en navngivet reference.
Processen at ændre en komponent eller et system efter levering for at rette fejl, forbedre kvaliteten eller tilpasse til et ændret miljø.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan modificeres af dem der skal vedligeholde det.
Test af ændringerne til et driftsystem eller effekten på et driftsystem ved ændringer i miljøet.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.