Terms related to Foundation Extension - Performance Testing 2018

De kriterier som en komponent eller et system skal opfylde for at blive godkendt af en bruger, kunde eller myndighed.
Formel test i forhold til fastlagte brugerbehov, krav og forretningsprocesser for at afgøre om en komponent eller et system opfylder acceptkriterierne, herunder at bistå en bruger, kunde eller myndighed med at afgøre hvorvidt systemet kan godkendes.
En komponents eller et systems reaktion på et sæt af inputværdier og startbetingelser.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
En hændelse hvor en komponent eller et system ikke leverer den forventede funktion inden for de fastsatte rammer.
En type interface hvorigennem en komponent eller et system kan udveksle information med en formelt definerede struktur
En dynamisk test udført efter rettelse af defekter med det formål at bekræfte at afvigelser som følge af defekterne ikke optræder længere.
En type performancetest der udføres for at evaluere opførsel af en komponent eller et system under varierende belastninger, som regel mellem forventede tilstande af lav-, normal- og topbelastning.
En type af instruktion hvor et valg mellem to eller flere mulige udfald afgør den efterfølgende handling.
En test anses for at være bestået hvis det faktiske resultat svarer til det forventede resultat.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
En accepttest udført i et virkeligt eller simuleret driftmiljø af tiltænkte brugere med fokus på deres behov, krav og forretningsprocesser.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Et mål for om et softwareprodukt kan bruges af specifikke brugere til at opnå specifikke mål under specifikke brugsscenarier på en egnet, effektiv og tilfredsstillende måde.
Test foretaget for at afgøre, i hvor høj grad softwareproduktet kan forstås, er nemt at lære, nemt at anvende og attraktivt for brugerne, når produktet bruges under specificerede betingelser.
Bug
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Akronym for Computer Aided Software Engineering.
Et softwareprodukts evne til at overholde standarder, konventioner eller lovbestemmelser samt lignende forskrifter.
En abstrakt repræsentation af rækkefølgen og mulige ændringer i dataobjektets tilstand, hvor tilstanden for et objekt er enten oprettelse, brug eller sletning.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system beskytter information og data, så personer eller andre komponenter og systemer har den korrekte adgange i forhold til deres type og autorisationer.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Hardware- og softwareprodukter installeret på brugeres eller kunders lokation, hvor komponenten eller systemet under test skal anvendes. Softwaren kan indeholde styresystemer, databasehåndteringssystemer og andre applikationer.
Test som omfatter afvikling af software i en komponent eller et system.
(1) Et softwareprodukts evne til at yde en passende performance i forhold til ressourceforbruget under givne betingelser. (2) En proces' evne til at frembringe det tiltænkte resultat i forhold til ressourceforbruget.
Den opførsel der faktisk fremkommer / observeres, når en komponent eller et system testes.
Den opførsel der faktisk fremkommer / observeres, når en komponent eller et system testes.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En test anses for at fejle hvis det faktiske resultat ikke svarer til det forventede resultat.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at forstå om softwaren er egnet, og om den kan bruges til specifikke opgaver og under særlige vilkår for brug.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder beskrevne og implicitte behov ved brug under specificerede betingelser.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder beskrevne og implicitte behov ved brug under specificerede betingelser.
Test udført for at afdække om en komponent eller et system opfylder funktionelle krav.
Krav der specificerer en funktion, som en komponent eller et system skal udføre.
En dynamisk test udført efter rettelse af defekter med det formål at bekræfte at afvigelser som følge af defekterne ikke optræder længere.
GUI
Akronym for Graphical User Interface (grafisk brugergrænseflade).
En model for en udviklingslivscyklus hvor et projekts overordnede omfang bestemmes tidligt i projektets livscyklus, mens estimater for tid og omkostninger ændres, når projektgruppens forståelse af produktet øges. Produktet udvikles gennem gentagne cykler, der trin for trin bidrager til produktets funktionalitet.
Data fra en ekstern kilde modtaget af en komponent eller et system.
En type af formelt review der identificerer problemer i et arbejdsprodukt og giver mål for at forbedre reviewprocessen og softwareudviklingsprocessen.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Test udført for at afsløre defekter i grænseflader og i interaktioner mellem integrerede komponenter.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan udveksle informationer med andre komponenter eller systemer.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Test udført for at afsløre defekter i grænseflader og i interaktioner mellem integrerede komponenter.
Test af individuelle hardware- eller softwarekomponenter.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
En beskrivelse af kriterier som skal opfyldes.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
De driftteknikker og -aktiviteter der er en del af kvalitetsstyring, og som fokuserer på at kvalitetskravene bliver opfyldt.
En risiko der påvirker en kvalitetsattribut.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
En beskrivelse af processer, arbejdsgange og aktiviteter, der anvendes til udvikling, levering, vedligeholdelse og udfasning af et system.
En afvigelse når hukommelsen tilgås grundet en defekt i programmets logik til dynamiske memoryallokering, der forårsager, at det ikke frigiver hukommelse efter det er færdigt med at bruge den. Det medfører til sidst at programmet og / eller andre samtidige processer fejler på grund af manglende hukommelse.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Et tidspunkt i et projekt, hvor definerede (mellemliggende) leverancer og resultater bør være færdige.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Test af individuelle hardware- eller softwarekomponenter.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en attribut i denne enhed.
Et resultat af en evaluering som identificerer et vigtigt emne, et problem eller en mulighed.
Et udtryk for i hvilken grad en komponent eller et system er drift og tilgængeligt, når det skal bruges.
Et softwareværktøj eller hardwareenhed der kører samtidig med komponenten eller systemet under test og overvåger, optager og / eller analyserer komponenten eller systemets opførsel.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En test der viser et softwareprodukts performance.
Et testværktøj der kan genere belastning af et bestemt testelement og som måler og dokumenterer testelementets performance under testafvikling.
En underliggende, ukendt årsag til en eller flere hændelser.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et rammeværk hvor processer af samme slags klassificeres i en overordnet model.
En risiko der påvirker kvaliteten af et produkt.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
En risiko der påvirker projektets succes.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system er i stand til at udføre de krævede funktioner under givne betingelser i en specificeret periode.
En forringelse af kvaliteten af en komponent eller et system som følge af en ændring.
Test af en tidligere testet komponent eller system efter ændring for at sikre at defekter hverken er blevet introduceret eller afdækket i uændrede områder af softwaren som følge af de foretagne ændringer.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En type af statisk test hvor et arbejdsprodukt eller proces bliver evalueret af en eller flere personer for at finde problemer og foreslå forbedringer.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Den overordnede proces hvor risici identificeres og vurderes.
Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.
Et sæt risici grupperet efter en eller flere fælles faktorer.
Processen at træffe beslutninger om og implementere forebyggende handlinger for at reducere risici til eller for at fastholde risici på et fastsat niveau.
Processen at træffe beslutninger om og implementere forebyggende handlinger for at reducere risici til eller for at fastholde risici på et fastsat niveau.
Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.
Koordinerede aktiviteter der styrer og kontrollerer risici i en organisation.
Et sæt risici grupperet efter en eller flere fælles faktorer.
En årsag til en defekt der, hvis den fjernes, vil reducere eller fjerne forekomsten af defekt-typen.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.
Samtidig udførelse af flere uafhængige tråde af en komponent eller et system.
En type af livscyklusmodel for udviklingen af et komplet system, opdelt i adskilte faser, der efterfølger hinanden uden overlap.
En teknik der gør det muligt med fjernadgang at lave deploy, tilgå og styre virtuel levering af services
En enhed, computerprogram eller system brugt under test som opfører sig og anvendes på samme måde som et system, når det gives et sæt af forudbestemte input.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
De aktiviteter der udføres på hvert trin i softwareudvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relateret til hinanden.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
Test af et arbejdsprodukt hvor koden ikke bliver afviklet.
Sti
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
Et skelet eller en speciel implementering af en softwarekomponent fremstillet for enten at udvikle eller at teste en komponent, der kalder den eller er afhængig af den på anden måde. Stubben erstatter en kaldt komponent.
En samling af samarbejdende elementer der udfører en specifik funktion eller et sæt af funktioner.
Et testobjekt der er et system.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et formelt review udført af et hold af teknisk kvalificerede personer, der undersøger egnetheden af et arbejdsprodukt i forhold til den tiltænkte anvendelse, og som identificerer afvigelser fra specifikationer og standarder.
Et sæt af en eller flere testcases.
Klargøring af testaktiver til senere brug så testmiljøet efterlades i en tilfredsstillende tilstand, og hvor resultatet af testen kommunikeres til de relevante interessenter.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
Et testværktøj der afvikler tests mod et bestemt testelement og sammenligner det faktiske resultat med det forventede resultat og de forventede slutbetingelser.
En aktivitet der identificerer testbetingelser ved at analysere testgrundlaget.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et sæt af startbetingelser, input og aktiviteter, det forventede resultat og slutbetingelser, udarbejdet på grundlag af testbetingelser.
Afvikling af en testproces mod en identificerbar release af testobjektet.
Data oprettet eller udvalgt for at opfylde startbetingelserne for testafvikling samt data til afvikling af en eller flere testcases.
Det at udlede og specificere testcases fra testbetingelser.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
Grunden til eller formålet med at designe og afvikle en test.
Viden der bliver brugt som grundlag for testanalyse og -design.
Et testmiljø bestående af stubbe og drivere, der er nødvendige for at kunne afvikle en test.
At forberede testware til brug for testafvikling på grundlag af testanalyse og -design.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En specifik instans af en testproces.
En komponent eller et system der skal testes.
En testrapport der evaluerer de testede elementer imod deres slutkriterier.
En kilde til forventede resultater til sammenligning med de faktiske resultater af systemet under test.
En teststyringsaktivitet der involverer kontrol af status på testaktiviteterne, identificering af afvigelse fra planen eller forventede status og rapportering af denne til interessenter.
En beskrivelse af det testformål der skal opnås og midler og tidsplan for at opnå dette samt organisering af testaktiviteterne.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En sekvens af testcases i den orden de skal afvikles i. Desuden de tilhørende aktiviteter der skal til for at opfylde startbetingelserne og afsluttende aktiviteter efter testafvikling.
Det sæt af indbyrdes afhængige aktiviteter bestående af testplanlægning, testovervågning og -kontrol, testanalyse, testdesign, testimplementering, testafvikling og testafslutning.
En testrapport der evaluerer de testede elementer imod deres slutkriterier.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
En specifik instans af en testproces.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et softwareprodukt der støtter en eller flere testaktiviteter såsom planlægning og kontrol, specifikation, opbygning af initialfiler og data, testafvikling og testanalyse.
Arbejdsprodukter der fremkommer under testprocessen til brug ved planlægning, design, afvikling, evaluering og rapportering af test.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Test af individuelle hardware- eller softwarekomponenter.
En sekvens af transaktioner i en dialog mellem en aktør og en komponent eller et system med et håndgribeligt resultat. Aktøren kan være en bruger eller andet der kan udveksle oplysninger med komponenten eller systemet.
Et højniveau bruger- eller forretningskrav almindeligvis anvendt i agil softwareudvikling. Userstories består typisk af en eller flere sætninger i hverdags- eller forretningssprog og beskriver hvilken funktionalitet en bruger behøver, eventuelle ikke-funktionelle kriterier, samt acceptkriterier.
Et hukommelseselement der er tilgængelig via et softwareprogram ved at benytte en navngivet reference.
Processen at ændre en komponent eller et system efter levering for at rette fejl, forbedre kvaliteten eller tilpasse til et ændret miljø.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.