Terms related to Advanced Test Analyst 2019

De kriterier som en komponent eller et system skal opfylde for at blive godkendt af en bruger, kunde eller myndighed.
En komponents eller et systems reaktion på et sæt af inputværdier og startbetingelser.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
En hændelse hvor en komponent eller et system ikke leverer den forventede funktion inden for de fastsatte rammer.
En bruger eller anden person eller et system der interagerer med testobjektet på en bestemt måde.
Et mål for i hvilken grad en defekt påvirker udvikling eller drift af en komponent eller et system.
Enhver afvigelse fra forventninger til softwareprodukter i lyset af kravspecifikation, design og brugerdokumentation, eller baseret på relevante personers opfattelse og erfaring. Afvigelser kan findes ved eksempelvis reviews, test, analyse, kompilering, systemanvendelse og brug af systemdokumentation.
En uafhængig evaluering foretaget af tredjepart for at vurdere om softwareprodukter eller processer overholder specifikationer, standarder, kontrakter eller andre kriterier.
En type af instruktion hvor et valg mellem to eller flere mulige udfald afgør den efterfølgende handling.
En tabel der viser sæt af betingelser og de handlinger der følger af dem.
En test anses for at være bestået hvis det faktiske resultat svarer til det forventede resultat.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Den opfattelse og reaktion en person har, der er resultatet af brug eller forventet brug af et softwareprodukt.
Et mål for om et softwareprodukt kan bruges af specifikke brugere til at opnå specifikke mål under specifikke brugsscenarier på en egnet, effektiv og tilfredsstillende måde.
Test foretaget for at afgøre, i hvor høj grad softwareproduktet kan forstås, er nemt at lære, nemt at anvende og attraktivt for brugerne, når produktet bruges under specificerede betingelser.
Bug
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Dokumentation af forekomst, type og status for en defekt.
Akronym for Computer Aided Software Engineering.
En softwareudviklingsprocedure der automatisk fletter, integrerer og tester alle ændringer så snart disse er udført.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system beskytter information og data, så personer eller andre komponenter og systemer har den korrekte adgange i forhold til deres type og autorisationer.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Dokumentation af forekomst, type og status for en defekt.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Et sæt forudsætninger der skal være opfyldt for at kunne starte en defineret opgave.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
En attribut eller kombination af attributter afledt fra en eller flere testbetingelser ved brug af testteknikker.
Evnen til at frembringe et tiltænkt resultat.
Test baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
Den opførsel der faktisk fremkommer / observeres, når en komponent eller et system testes.
Den opførsel der faktisk fremkommer / observeres, når en komponent eller et system testes.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En test anses for at fejle hvis det faktiske resultat ikke svarer til det forventede resultat.
En testteknik hvor testeren identificerer tests baseret på sin viden om tidligere afvigelser eller afvigelser generelt.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En test der viser et softwareprodukts flytbarhed.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Et review som følger en defineret proces med et formelt dokumenteret output.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder beskrevne og implicitte behov ved brug under specificerede betingelser.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder beskrevne og implicitte behov ved brug under specificerede betingelser.
En integrationstilgang der kombinerer komponenter eller systemer med det formål at få basal funktionalitet til at virke tidligt.
Et mål for i hvilken grad et arbejdsprodukt kan genbruges i mere end et system eller indgå i opbygningen af andre arbejdsprodukter.
En minimun eller maksimum værdi i en ækvivalenspartition.
En black-box testteknik, hvor testcases designes baseret på grænseværdier.
GUI
Akronym for Graphical User Interface (grafisk brugergrænseflade).
En model for en udviklingslivscyklus hvor et projekts overordnede omfang bestemmes tidligt i projektets livscyklus, mens estimater for tid og omkostninger ændres, når projektgruppens forståelse af produktet øges. Produktet udvikles gennem gentagne cykler, der trin for trin bidrager til produktets funktionalitet.
Data fra en ekstern kilde modtaget af en komponent eller et system.
En type af formelt review der identificerer problemer i et arbejdsprodukt og giver mål for at forbedre reviewprocessen og softwareudviklingsprocessen.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kun tillader autoriseret adgang og ændring af en komponent, et system eller data.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan udveksle informationer med andre komponenter eller systemer.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
En test der viser et softwareprodukts flytbarhed.
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
En beskrivelse af kriterier som skal opfyldes.
Et værktøj der støtter registrering af krav, kravattributter (f.eks. prioritet, vidensansvarlige) og noter, samt giver sporbarhed gennem lag af krav og ændringsstyring af krav. Nogle kravstyringsværktøjer tilbyder også funktioner til statisk analyse som f.eks. kontrol af sammenhæng og af prædefinerede regler for krav.
De samlede udgifter til kvalitetsaktiviteter og -problemer og opdeles ofte i udgifter til forebyggelse, fejlsøgning, interne afvigelser og eksterne afvigelser.
En beskrivelse af processer, arbejdsgange og aktiviteter, der anvendes til udvikling, levering, vedligeholdelse og udfasning af et system.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
(1) En organisations evne til at sikre egnetheden og effektiviteten af sine processer og arbejdsgange. (2) Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder behovene for pålidelighed under normal drift.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Et mål for i hvilken grad et system er sammensat af uafhængige komponenter således at ændringer i en komponent får minimal indvirkning på øvrige komponenter.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en attribut i denne enhed.
Et resultat af en evaluering som identificerer et vigtigt emne, et problem eller en mulighed.
Et udtryk for i hvilken grad en komponent eller et system er drift og tilgængeligt, når det skal bruges.
Data transmitteret fra en komponent eller et system til et eksternt bestemmelsessted.
En del af et dataelements udfaldsrum hvor alle værdier forventes at blive behandlet ens ifølge specifikationen.
Et mål for i hvilken grad brugere kan genkende at en komponent eller et system er passende til deres behov.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed tillagt en hændelse, f.eks. en defekt.
En underliggende, ukendt årsag til en eller flere hændelser.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et program af aktiviteter designet til at forbedre performance og modenhed af en organisations processer samt resultatet af et sådant program.
Et rammeværk hvor processer af samme slags klassificeres i en overordnet model.
En risiko der påvirker kvaliteten af et produkt.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
En risiko der påvirker projektets succes.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system er i stand til at udføre de krævede funktioner under givne betingelser i en specificeret periode.
En forringelse af kvaliteten af en komponent eller et system som følge af en ændring.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Den overordnede proces hvor risici identificeres og vurderes.
Test hvor styring, udvælgelse, prioritering og brug af testaktiviteter og ressourcer bestemmes ud fra risikotyper og -niveauer.
Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.
Processen at træffe beslutninger om og implementere forebyggende handlinger for at reducere risici til eller for at fastholde risici på et fastsat niveau.
Processen at træffe beslutninger om og implementere forebyggende handlinger for at reducere risici til eller for at fastholde risici på et fastsat niveau.
Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.
Processen der undersøger identificerede risici og bestemmer risikoniveauet.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system fungerer korrekt ved ugyldige input eller under stressende miljømæssige betingelser.
En årsag til en defekt der, hvis den fjernes, vil reducere eller fjerne forekomsten af defekt-typen.
En iterativ, inkrementel ramme for projektstyring der er almindeligt anvendt ved agil softwareudvikling.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
De aktiviteter der udføres på hvert trin i softwareudvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relateret til hinanden.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et mål for i hvilke grad en relation kan opnås mellem to eller flere arbejdsprodukter.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Tilstanden af et testelement og dets miljø som kræves før afviklingen af testcases startes.
Et sæt forudsætninger der skal være opfyldt for at kunne starte en defineret opgave.
En proces der evaluerer en komponent eller et system uden afvikling, baseret på form, struktur, indhold eller dokumentation.
Sti
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
Et skelet eller en speciel implementering af en softwarekomponent fremstillet for enten at udvikle eller at teste en komponent, der kalder den eller er afhængig af den på anden måde. Stubben erstatter en kaldt komponent.
En samling af samarbejdende elementer der udfører en specifik funktion eller et sæt af funktioner.
Et testobjekt der er et system.
Et sæt af en eller flere testcases.
En tilgang til softwareudvikling hvor testcases designes og implementeres før den tilhørende komponent eller det tilhørende system udvikles.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Et testværktøj der afvikler tests mod et bestemt testelement og sammenligner det faktiske resultat med det forventede resultat og de forventede slutbetingelser.
En aktivitet der identificerer testbetingelser ved at analysere testgrundlaget.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et sæt af startbetingelser, input og aktiviteter, det forventede resultat og slutbetingelser, udarbejdet på grundlag af testbetingelser.
Dokumentation for et sæt der består af en eller flere testcases.
Afvikling af en testproces mod en identificerbar release af testobjektet.
Et værktøj der støtter testdesignaktiviteter ved at generere testinput fra en specifikation der kan ligge i et CASE værktøj, f.eks. kravstyringsværktøj, fra specifikke testbetingelser i selve værktøjet eller fra kode.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
En del af et testobjekt der bruges under testprocessen.
En type af testværktøj der gør det muligt at udvælge data i eksisterende databaser eller oprette, generere, manipulere og redigere data til brug ved test.
Viden der bliver brugt som grundlag for testanalyse og -design.
At forberede testware til brug for testafvikling på grundlag af testanalyse og -design.
De organisatoriske artefakter der skal til for at udføre test, bestående af testmiljøer, testværktøjer, kontormiljø og procedurer.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En specifik instans af en testproces.
En kilde til forventede resultater til sammenligning med de faktiske resultater af systemet under test.
En beskrivelse af det testformål der skal opnås og midler og tidsplan for at opnå dette samt organisering af testaktiviteterne.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En sekvens af testcases i den orden de skal afvikles i. Desuden de tilhørende aktiviteter der skal til for at opfylde startbetingelserne og afsluttende aktiviteter efter testafvikling.
Det sæt af indbyrdes afhængige aktiviteter bestående af testplanlægning, testovervågning og -kontrol, testanalyse, testdesign, testimplementering, testafvikling og testafslutning.
Et sæt af aktiviteter designet til at forbedre effektiviteten og modenheden af en organisations testprocesser samt resultatet deraf.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En sekvens af instruktioner for afvikling af en test.
En specifik instans af en testproces.
Planlægning af testaktiviteter, udarbejdelse af tidsramme, estimering, opfølgning, rapportering, kontrol og færdigørelse.
Implementering af en teststrategi for et specifikt projekt.
En gruppe af testaktiviteret baseret på specifikke testobjekter målrettet specifikke egenskaber ved en komponent eller et system.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Arbejdsprodukter der fremkommer under testprocessen til brug ved planlægning, design, afvikling, evaluering og rapportering af test.
En tidsplan for afvikling at testsuiter i en testcyklus.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system lader sig anvende af personer med nedsat funktionsevne, til at opnå et givent mål i en given kontekst.
Test for at afgøre hvor nemt en komponent eller et system lader sig anvende af personer med nedsat funktionsevne.
Et diagram der viser de tilstande, som en komponent eller et system kan antage og som viser hændelser eller forhold, der forårsager og / eller er et resultat af en ændring fra en tilstand til en anden.
Et diagram der viser de tilstande, som en komponent eller et system kan antage og som viser hændelser eller forhold, der forårsager og / eller er et resultat af en ændring fra en tilstand til en anden.
Et skift mellem to tilstande i en komponent eller et system.
En reviewteknik styret af en liste med spørgsmål eller påkrævede egenskaber.
En erfaringsbaseret testteknik, hvormed en erfaren tester benytter en liste over emner, der skal observeres, kontrolleres eller huskes, eller et sæt af regler eller kriterier som et produkt skal verificeres op imod.
Et mål for i hvilken grad to eller flere komponenter eller systemer kan udveksle information og bruge de informationer, der er udvekslet.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
En black-box testteknik hvor testcases er designet til at afvikle usecases adfærd.
En sekventiel udviklingslivscyklusmodel som beskriver et en-til-en forhold mellem større faser i softwareudvikling fra specifikation af forretningskrav til levering og de tilsvarende testniveauer fra accepttest til komponenttest.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Et hukommelseselement der er tilgængelig via et softwareprogram ved at benytte en navngivet reference.
Processen at ændre en komponent eller et system efter levering for at rette fejl, forbedre kvaliteten eller tilpasse til et ændret miljø.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan modificeres af dem der skal vedligeholde det.
Test af ændringerne til et driftsystem eller effekten på et driftsystem ved ændringer i miljøet.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
En type af testværktøj der gør det muligt at udvælge data i eksisterende databaser eller oprette, generere, manipulere og redigere data til brug ved test.
En tabel der viser sæt af betingelser og de handlinger der følger af dem.
En del af et dataelements udfaldsrum hvor alle værdier forventes at blive behandlet ens ifølge specifikationen.