Terms related to Foundation Extension - Agile Tester 2014

Formel test i forhold til fastlagte brugerbehov, krav og forretningsprocesser for at afgøre om en komponent eller et system opfylder acceptkriterierne, herunder at bistå en bruger, kunde eller myndighed med at afgøre hvorvidt systemet kan godkendes.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En bruger eller anden person eller et system der interagerer med testobjektet på en bestemt måde.
Et mål for i hvilken grad en defekt påvirker udvikling eller drift af en komponent eller et system.
En test anses for at være bestået hvis det faktiske resultat svarer til det forventede resultat.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Den opfattelse og reaktion en person har, der er resultatet af brug eller forventet brug af et softwareprodukt.
Et diagram der viser det resterende arbejde over tid inden for en iteration. Det viser status og tendens for at kunne afslutte alle opgaver indenfor iterationen. X-aksen repræsenterer typisk dage i sprintet, mens Y-aksen viser det resterende arbejde (typisk målt i udviklingstimer eller story points).
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Processen at finde, analysere og fjerne årsagerne til afvigelser i software.
Test som omfatter afvikling af software i en komponent eller et system.
Test baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
En softwareudviklingsmetode, der anvendes inden for agile softwareudvikling, hvor kernepraksis er parprogrammering, omfattende kodereview, komponenttest af al kode, samt enkelhed og klarhed i koden.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En test anses for at fejle hvis det faktiske resultat ikke svarer til det forventede resultat.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at forstå om softwaren er egnet, og om den kan bruges til specifikke opgaver og under særlige vilkår for brug.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Test der skal afsløre defekter i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter eller systemer.
En udviklingslivscyklus hvor et projekt opdeles i et sædvanligvis stort antal iterationer. En iteration er et samlet udviklingsforløb, der resulterer i en intern eller ekstern frigivelse af et eksekverbart produkt, som er en delmængde af det endelige produkt under udvikling. Det eksekverbare produkt vokser fra iteration til iteration for til sidst at blive til det endelige produkt.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En analysemetode til afgørelse af hvilke dele af softwaren, der er blevet eksekveret (dækket) af en testsuite og hvilke dele, der ikke er blevet eksekveret, for eksempel instruktiondækning, beslutningsdækning eller betingelsesdækning.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan udveksle informationer med andre komponenter eller systemer.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
Teknisk og administrativ ledelse og overvågning for at identificere og dokumentere funktionsmæssige og fysiske karakteristikker for et konfigurationselement. Processen består desuden i at kontrollere ændringer i disse karakteristikker, notere og rapportere ændringsprocessen samt implementeringsstatus og verificere overensstemmelse med specificerede krav.
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
Et værktøj der støtter registrering af krav, kravattributter (f.eks. prioritet, vidensansvarlige) og noter, samt giver sporbarhed gennem lag af krav og ændringsstyring af krav. Nogle kravstyringsværktøjer tilbyder også funktioner til statisk analyse som f.eks. kontrol af sammenhæng og af prædefinerede regler for krav.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
De driftteknikker og -aktiviteter der er en del af kvalitetsstyring, og som fokuserer på at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Test der inddrager eller er baseret på modeller.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Et resultat af en evaluering som identificerer et vigtigt emne, et problem eller en mulighed.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En test der viser et softwareprodukts performance.
En konsensus-baseret estimeringsteknik, som bruges til at estimere effekt eller relativ størrelse af userstories i agil softwareudvikling. Det er en variant af Wideband Delphi-metoden med et spil kort med de værdier som gruppen estimerer i.
Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed tillagt en hændelse, f.eks. en defekt.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et program af aktiviteter designet til at forbedre performance og modenhed af en organisations processer samt resultatet af et sådant program.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
Et værktøj som giver et miljø til test af enheder og komponenter, hvori en komponent kan testes isoleret eller med egnede stubbe og drivere. Det giver også anden støtte til udvikleren, så som debuggings-evner.
En navnebeskyttet, justerbar og iterativ rammemodel for en softwareudviklingsproces bestående af fire projektlivscyklusfaser: forberedelse, etablering, konstruktion og overdragelse.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system fungerer korrekt ved ugyldige input eller under stressende miljømæssige betingelser.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.
En iterativ, inkrementel ramme for projektstyring der er almindeligt anvendt ved agil softwareudvikling.
En metode til måling og styring af sessionsbaseret test.
Påvirkning af udvalgte adfærdskarakteristika for et fysisk eller abstrakt system, udført af et andet system.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Periode som begynder når et softwareprodukt udtænkes, og som slutter, når softwaren ikke længere er til rådighed. Softwarelivscyklussen indeholder typisk en konceptfase, en krav-, design- og implementeringsfase, en test-, installations- og leveringsfase, en drifts- og vedligeholdelsesfase, og nogle gange udfasning. Bemærk at disse faser kan overlappe eller udføres iterativt.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Sti
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
En tilgang til softwareudvikling hvor testcases designes og implementeres før den tilhørende komponent eller det tilhørende system udvikles.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
Et testværktøj der afvikler tests mod et bestemt testelement og sammenligner det faktiske resultat med det forventede resultat og de forventede slutbetingelser.
Anvendelsen af software til at udføre eller understøtte testaktiviteter, f.eks. teststyring, testdesign, testafvikling og kontrol af resultatet.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
Et værktøj der støtter testdesignaktiviteter ved at generere testinput fra en specifikation der kan ligge i et CASE værktøj, f.eks. kravstyringsværktøj, fra specifikke testbetingelser i selve værktøjet eller fra kode.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Den beregnede tilnærmelse af et resultat i forbindelse med forskellige aspekter af test (fx arbejdsforbrug, færdiggørelsesdato, forbundne omkostninger, antal testcases, osv.) som er anvendelig, selv hvis inputdata er mangelfulde, usikre eller uklare.
En type af testværktøj der gør det muligt at udvælge data i eksisterende databaser eller oprette, generere, manipulere og redigere data til brug ved test.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Indsamling og analysering af data fra testaktiviteter og efterfølgende konsolidering af data i en rapport for at informere interessenter.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En sammenhængende tidsperiode brugt på testafvikling.
Et værktøj der støtter teststyringen og kontrollerer dele af testprocessen. Værktøjet har ofte flere evner, som f.eks. styring af testware, planlægning af test, registrering af testresultater, opfølgning på processen, hændelseshåndtering og testrapportering.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et softwareprodukt der støtter en eller flere testaktiviteter såsom planlægning og kontrol, specifikation, opbygning af initialfiler og data, testafvikling og testanalyse.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En sekvens af transaktioner i en dialog mellem en aktør og en komponent eller et system med et håndgribeligt resultat. Aktøren kan være en bruger eller andet der kan udveksle oplysninger med komponenten eller systemet.
Et højniveau bruger- eller forretningskrav almindeligvis anvendt i agil softwareudvikling. Userstories består typisk af en eller flere sætninger i hverdags- eller forretningssprog og beskriver hvilken funktionalitet en bruger behøver, eventuelle ikke-funktionelle kriterier, samt acceptkriterier.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Et hukommelseselement der er tilgængelig via et softwareprogram ved at benytte en navngivet reference.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
En type af testværktøj der gør det muligt at udvælge data i eksisterende databaser eller oprette, generere, manipulere og redigere data til brug ved test.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.