Terms related to Expert Test Management 2011

Formel test i forhold til fastlagte brugerbehov, krav og forretningsprocesser for at afgøre om en komponent eller et system opfylder acceptkriterierne, herunder at bistå en bruger, kunde eller myndighed med at afgøre hvorvidt systemet kan godkendes.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
Et mål for i hvilken grad en defekt påvirker udvikling eller drift af en komponent eller et system.
En test anses for at være bestået hvis det faktiske resultat svarer til det forventede resultat.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test til at vurdere et softwareprodukts datasikkerhed.
En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som sørger for kontrol og / eller kald af en komponent eller et system.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Procentdelen af afviklede instruktioner der er blevet berørt af en testsuite.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Test der skal afsløre defekter i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter eller systemer.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En analysemetode til afgørelse af hvilke dele af softwaren, der er blevet eksekveret (dækket) af en testsuite og hvilke dele, der ikke er blevet eksekveret, for eksempel instruktiondækning, beslutningsdækning eller betingelsesdækning.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
En test til at bestemme tværoperationaliteten af et softwareprodukt.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
Teknisk og administrativ ledelse og overvågning for at identificere og dokumentere funktionsmæssige og fysiske karakteristikker for et konfigurationselement. Processen består desuden i at kontrollere ændringer i disse karakteristikker, notere og rapportere ændringsprocessen samt implementeringsstatus og verificere overensstemmelse med specificerede krav.
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
De driftteknikker og -aktiviteter der er en del af kvalitetsstyring, og som fokuserer på at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Koordinerede aktiviteter til at styre og kontrollere en organisation med hensyn til kvalitet. Det omfatter etablering af kvalitetspolitik og kvalitetsmål, kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring.
De samlede udgifter til kvalitetsaktiviteter og -problemer og opdeles ofte i udgifter til forebyggelse, fejlsøgning, interne afvigelser og eksterne afvigelser.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Et tidspunkt i et projekt, hvor definerede (mellemliggende) leverancer og resultater bør være færdige.
Test der inddrager eller er baseret på modeller.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en attribut i denne enhed.
Et resultat af en evaluering som identificerer et vigtigt emne, et problem eller en mulighed.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En test der viser et softwareprodukts performance.
En konsensus-baseret estimeringsteknik, som bruges til at estimere effekt eller relativ størrelse af userstories i agil softwareudvikling. Det er en variant af Wideband Delphi-metoden med et spil kort med de værdier som gruppen estimerer i.
Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed tillagt en hændelse, f.eks. en defekt.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et program af aktiviteter designet til at forbedre performance og modenhed af en organisations processer samt resultatet af et sådant program.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Den overordnede proces hvor risici identificeres og vurderes.
En årsag til en defekt der, hvis den fjernes, vil reducere eller fjerne forekomsten af defekt-typen.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.
En iterativ, inkrementel ramme for projektstyring der er almindeligt anvendt ved agil softwareudvikling.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
De aktiviteter der udføres på hvert trin i softwareudvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relateret til hinanden.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
Sti
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Et skelet eller en speciel implementering af en softwarekomponent fremstillet for enten at udvikle eller at teste en komponent, der kalder den eller er afhængig af den på anden måde. Stubben erstatter en kaldt komponent.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
Et testværktøj der afvikler tests mod et bestemt testelement og sammenligner det faktiske resultat med det forventede resultat og de forventede slutbetingelser.
Anvendelsen af software til at udføre eller understøtte testaktiviteter, f.eks. teststyring, testdesign, testafvikling og kontrol af resultatet.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som sørger for kontrol og / eller kald af en komponent eller et system.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Den beregnede tilnærmelse af et resultat i forbindelse med forskellige aspekter af test (fx arbejdsforbrug, færdiggørelsesdato, forbundne omkostninger, antal testcases, osv.) som er anvendelig, selv hvis inputdata er mangelfulde, usikre eller uklare.
Grunden til eller formålet med at designe og afvikle en test.
Teststyringsopgave hvor man udarbejder og anvender et sæt af korrektioner for at få et testprojekt på sporet, hvis overvågningen viser en afvigelse fra det, der var planlagt.
Den person der er ansvarlig for projektstyring af testaktiviteter og ressourcer samt evaluering af et testobjekt. Den person der leder, kontrollerer, administrerer og planlægger og styrer evalueringen af et testobjekt.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En komponent eller et system der skal testes.
En teststyringsaktivitet der involverer kontrol af status på testaktiviteterne, identificering af afvigelse fra planen eller forventede status og rapportering af denne til interessenter.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et dokument på højt niveau som beskriver principper og tilgang for testen og organisationens overordnede formål med test.
Indsamling og analysering af data fra testaktiviteter og efterfølgende konsolidering af data i en rapport for at informere interessenter.
Et værktøj der støtter teststyringen og kontrollerer dele af testprocessen. Værktøjet har ofte flere evner, som f.eks. styring af testware, planlægning af test, registrering af testresultater, opfølgning på processen, hændelseshåndtering og testrapportering.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
En oversigt over aktiviteter, opgaver eller hændelser i testprocessen, som viser deres tiltænkte start- og slutdatoer og / eller start- og sluttidspunkter, samt deres indbyrdes afhængigheder.
Et softwareprodukt der støtter en eller flere testaktiviteter såsom planlægning og kontrol, specifikation, opbygning af initialfiler og data, testafvikling og testanalyse.
En test til at bestemme tværoperationaliteten af et softwareprodukt.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.