Terms related to Advanced Technical Test Analyst 2012

Formel test i forhold til fastlagte brugerbehov, krav og forretningsprocesser for at afgøre om en komponent eller et system opfylder acceptkriterierne, herunder at bistå en bruger, kunde eller myndighed med at afgøre hvorvidt systemet kan godkendes.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En scriptteknik der anvender datafiler, der ikke kun indeholder testdata og forventede resultater, men også nøgleord, der relaterer sig til den applikation, der bliver testet. Nøgleordene fortolkes af særlige scripts der kaldes af testens kontrolscripts.
Et mål for i hvilken grad en defekt påvirker udvikling eller drift af en komponent eller et system.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Den opfattelse og reaktion en person har, der er resultatet af brug eller forventet brug af et softwareprodukt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Et softwareprodukts evne til at overholde standarder, konventioner eller lovbestemmelser samt lignende forskrifter.
En scriptteknik der gemmer testinput og forventede resultater i en tabel eller et regneark, så et enkelt kontrolscript kan afvikle alle test i tabellen. Datadrevet test anvendes til at støtte brugen af testafviklingsværktøjer som optage- / afspilningsværktøjer.
En abstrakt repræsentation af rækkefølgen og mulige ændringer i dataobjektets tilstand, hvor tilstanden for et objekt er enten oprettelse, brug eller sletning.
Test til at vurdere et softwareprodukts datasikkerhed.
En driftstest der typisk er udført i accepttestfasen af drifts- og / eller administrationspersonel i et (simuleret) driftsmiljø med fokus på driftsmæssige aspekter som f.eks. genoprettelsesegnethed, ressourceopførsel, installerbarhed og teknisk overensstemmelse.
En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som sørger for kontrol og / eller kald af en komponent eller et system.
Processen at evaluere et systems eller en komponents opførsel under afvikling. For eksempel RAM-performance eller CPU-anvendelse.
Test som omfatter afvikling af software i en komponent eller et system.
Kode der ikke er tilgængelig og derfor er umulig at afvikle.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En test anses for at fejle hvis det faktiske resultat ikke svarer til det forventede resultat.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan overføres fra ét hardware- eller softwaremiljø til et andet.
En test der viser et softwareprodukts flytbarhed.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at forstå om softwaren er egnet, og om den kan bruges til specifikke opgaver og under særlige vilkår for brug.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
En integrationstilgang der kombinerer komponenter eller systemer med det formål at få basal funktionalitet til at virke tidligt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
GUI
Akronym for Graphical User Interface (grafisk brugergrænseflade).
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Procentdelen af afviklede instruktioner der er blevet berørt af en testsuite.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Test der skal afsløre defekter i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter eller systemer.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Test udført for at afsløre defekter i grænseflader og i interaktioner mellem integrerede komponenter.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En standard der beskriver karakteristikker for et design eller en designbeskrivelse for data eller program komponenter.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan udveksle informationer med andre komponenter eller systemer.
En test til at bestemme tværoperationaliteten af et softwareprodukt.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Test udført for at afsløre defekter i grænseflader og i interaktioner mellem integrerede komponenter.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
Teknisk og administrativ ledelse og overvågning for at identificere og dokumentere funktionsmæssige og fysiske karakteristikker for et konfigurationselement. Processen består desuden i at kontrollere ændringer i disse karakteristikker, notere og rapportere ændringsprocessen samt implementeringsstatus og verificere overensstemmelse med specificerede krav.
En test der viser et softwareprodukts flytbarhed.
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En afvigelse når hukommelsen tilgås grundet en defekt i programmets logik til dynamiske memoryallokering, der forårsager, at det ikke frigiver hukommelse efter det er færdigt med at bruge den. Det medfører til sidst at programmet og / eller andre samtidige processer fejler på grund af manglende hukommelse.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Test der inddrager eller er baseret på modeller.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en attribut i denne enhed.
En scriptteknik der anvender datafiler, der ikke kun indeholder testdata og forventede resultater, men også nøgleord, der relaterer sig til den applikation, der bliver testet. Nøgleordene fortolkes af særlige scripts der kaldes af testens kontrolscripts.
Et resultat af en evaluering som identificerer et vigtigt emne, et problem eller en mulighed.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En test der viser et softwareprodukts performance.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
En driftstest der typisk er udført i accepttestfasen af drifts- og / eller administrationspersonel i et (simuleret) driftsmiljø med fokus på driftsmæssige aspekter som f.eks. genoprettelsesegnethed, ressourceopførsel, installerbarhed og teknisk overensstemmelse.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system fungerer korrekt ved ugyldige input eller under stressende miljømæssige betingelser.
En enhed, computerprogram eller system brugt under test som opfører sig og anvendes på samme måde som et system, når det gives et sæt af forudbestemte input.
Påvirkning af udvalgte adfærdskarakteristika for et fysisk eller abstrakt system, udført af et andet system.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Periode som begynder når et softwareprodukt udtænkes, og som slutter, når softwaren ikke længere er til rådighed. Softwarelivscyklussen indeholder typisk en konceptfase, en krav-, design- og implementeringsfase, en test-, installations- og leveringsfase, en drifts- og vedligeholdelsesfase, og nogle gange udfasning. Bemærk at disse faser kan overlappe eller udføres iterativt.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
Sti
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Et skelet eller en speciel implementering af en softwarekomponent fremstillet for enten at udvikle eller at teste en komponent, der kalder den eller er afhængig af den på anden måde. Stubben erstatter en kaldt komponent.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
Et testværktøj der afvikler tests mod et bestemt testelement og sammenligner det faktiske resultat med det forventede resultat og de forventede slutbetingelser.
Anvendelsen af software til at udføre eller understøtte testaktiviteter, f.eks. teststyring, testdesign, testafvikling og kontrol af resultatet.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som sørger for kontrol og / eller kald af en komponent eller et system.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Et testmiljø bestående af stubbe og drivere, der er nødvendige for at kunne afvikle en test.
De organisatoriske artefakter der skal til for at udføre test, bestående af testmiljøer, testværktøjer, kontormiljø og procedurer.
Data modtaget af testobjektet fra en ekstern kilde under testafviklingen. Den eksterne kilde kan være hardware, software eller en bruger.
Den person der er ansvarlig for projektstyring af testaktiviteter og ressourcer samt evaluering af et testobjekt. Den person der leder, kontrollerer, administrerer og planlægger og styrer evalueringen af et testobjekt.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En komponent eller et system der skal testes.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En sammenhængende tidsperiode brugt på testafvikling.
Et værktøj der støtter teststyringen og kontrollerer dele af testprocessen. Værktøjet har ofte flere evner, som f.eks. styring af testware, planlægning af test, registrering af testresultater, opfølgning på processen, hændelseshåndtering og testrapportering.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et softwareprodukt der støtter en eller flere testaktiviteter såsom planlægning og kontrol, specifikation, opbygning af initialfiler og data, testafvikling og testanalyse.
En test til at bestemme tværoperationaliteten af et softwareprodukt.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En model der viser udvikling i pålidelighed over tid under vedvarende test af en komponent eller et system, som et resultat af fjernelsen af defekter, der giver afvigelser i påligeligheden.
Kode der ikke er tilgængelig og derfor er umulig at afvikle.
Et hukommelseselement der er tilgængelig via et softwareprogram ved at benytte en navngivet reference.
Test af ændringerne til et driftsystem eller effekten på et driftsystem ved ændringer i miljøet.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.