Terms related to Foundation Extension - Model-Based Testing 2015

Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En scriptteknik der anvender datafiler, der ikke kun indeholder testdata og forventede resultater, men også nøgleord, der relaterer sig til den applikation, der bliver testet. Nøgleordene fortolkes af særlige scripts der kaldes af testens kontrolscripts.
En bruger eller anden person eller et system der interagerer med testobjektet på en bestemt måde.
En scriptteknik der gemmer testinput og forventede resultater i en tabel eller et regneark, så et enkelt kontrolscript kan afvikle alle test i tabellen. Datadrevet test anvendes til at støtte brugen af testafviklingsværktøjer som optage- / afspilningsværktøjer.
Test til at vurdere et softwareprodukts datasikkerhed.
En instruktion der eksekveres proceduremæssigt når programmet afvikles efter kompilering til objektkode og dermed evt. udfører en handling på data.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at forstå om softwaren er egnet, og om den kan bruges til specifikke opgaver og under særlige vilkår for brug.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
GUI
Akronym for Graphical User Interface (grafisk brugergrænseflade).
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Procentdelen af afviklede instruktioner der er blevet berørt af en testsuite.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Test der skal afsløre defekter i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter eller systemer.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
KPI
En højniveau metrik for egnethed og / eller effektivitet anvendt til at styre og kontrollere fremskridt i udviklingen, f.eks. forsinkelse i udviklingstiden for software.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Test der inddrager eller er baseret på modeller.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
En scriptteknik der anvender datafiler, der ikke kun indeholder testdata og forventede resultater, men også nøgleord, der relaterer sig til den applikation, der bliver testet. Nøgleordene fortolkes af særlige scripts der kaldes af testens kontrolscripts.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En højniveau metrik for egnethed og / eller effektivitet anvendt til at styre og kontrollere fremskridt i udviklingen, f.eks. forsinkelse i udviklingstiden for software.
Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed tillagt en hændelse, f.eks. en defekt.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et rammeværk hvor processer af samme slags klassificeres i en overordnet model.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Den overordnede proces hvor risici identificeres og vurderes.
Processen der undersøger identificerede risici og bestemmer risikoniveauet.
En enhed, computerprogram eller system brugt under test som opfører sig og anvendes på samme måde som et system, når det gives et sæt af forudbestemte input.
Påvirkning af udvalgte adfærdskarakteristika for et fysisk eller abstrakt system, udført af et andet system.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
De aktiviteter der udføres på hvert trin i softwareudvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relateret til hinanden.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Sti
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
En type af review hvor forfatteren fører reviewets deltagere igennem arbejdsproduktet og deltagerne stiller spørgsmål og kommenterer mulige problemer.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
Anvendelsen af software til at udføre eller understøtte testaktiviteter, f.eks. teststyring, testdesign, testafvikling og kontrol af resultatet.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Grunden til eller formålet med at designe og afvikle en test.
En type af testværktøj der gør det muligt at udvælge data i eksisterende databaser eller oprette, generere, manipulere og redigere data til brug ved test.
Et testmiljø bestående af stubbe og drivere, der er nødvendige for at kunne afvikle en test.
Den person der er ansvarlig for projektstyring af testaktiviteter og ressourcer samt evaluering af et testobjekt. Den person der leder, kontrollerer, administrerer og planlægger og styrer evalueringen af et testobjekt.
En komponent eller et system der skal testes.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et værktøj der støtter teststyringen og kontrollerer dele af testprocessen. Værktøjet har ofte flere evner, som f.eks. styring af testware, planlægning af test, registrering af testresultater, opfølgning på processen, hændelseshåndtering og testrapportering.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et diagram der viser de tilstande, som en komponent eller et system kan antage og som viser hændelser eller forhold, der forårsager og / eller er et resultat af en ændring fra en tilstand til en anden.
Et diagram der viser de tilstande, som en komponent eller et system kan antage og som viser hændelser eller forhold, der forårsager og / eller er et resultat af en ændring fra en tilstand til en anden.
Et skift mellem to tilstande i en komponent eller et system.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En sekvens af transaktioner i en dialog mellem en aktør og en komponent eller et system med et håndgribeligt resultat. Aktøren kan være en bruger eller andet der kan udveksle oplysninger med komponenten eller systemet.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
En type af testværktøj der gør det muligt at udvælge data i eksisterende databaser eller oprette, generere, manipulere og redigere data til brug ved test.
En type af review hvor forfatteren fører reviewets deltagere igennem arbejdsproduktet og deltagerne stiller spørgsmål og kommenterer mulige problemer.