Linkable version of the official thing. No affiliation.

Az adatobjektumok állapotsorrendjének, valamint lehetséges változásainak absztrakt megjelenítése, ahol az objektum állapota létrehozás, használat, illetve megszüntetés lehet.
Egy fehérdoboz teszttechnika, amely során a teszteseteket úgy határozzák meg, hogy végrehajtják a definíció-használati változópárokat.
Az agilis szoftverfejlesztés alapvető értékeit tartalmazó nyilatkozat. A fő értékek: az egyének és kölcsönhatásaik fontosabbak, mint az folyamatok és az eszközök, a működő szoftver fontosabb, mint a minden részletre kiterjedő dokumentáció, az ügyféllel való együttműködés fontosabb, mint a szerződéses tárgyalások, a változásokra való reagálás fontosabb, mint a terv követése
A szoftverfejlesztési módszerek csoportja, amely az iteratív fejlesztési modellen alapul, mind a követelmények, mind a megoldások az önszerveződő, széleskörű feladatokkal rendelkező csapatok együttműködése által jönnek létre.
Az agilis módszertannal (mint pl. az extrém programozás, XP) fejlesztett szoftverek tesztelési gyakorlata. A fejlesztést a tesztelés kiszolgálójának tekinti és annak fontosságát hangsúlyozza, hogy a műszaki teszttervezés megelőzi a fejlesztést.
Felhasználó vagy bárki más, lehet egy rendszer is, aki/ami a tesztelt rendszerrel meghatározott kapcsolatban áll.
A teszt során tapasztalt viselkedés.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
API
Application Programming Interface
Olyan tesztelés, amikor a tesztelendő szoftvert az alkalmazás programozói interfészén át közvetlenül látjuk el utasításokkal.
A szoftvertermék, illetve a folyamat független értékelése annak érdekében, hogy kiderítsük, megfelel-e a szabványoknak, a specifikációknak, az irányelveknek, és/vagy azon dokumentumokban rögzített objektív kritériumoknak, amelyek meghatározzák (1)a termék formáját, illetve tartalmát, (2) a folyamatot, ahogy a terméket elő kell állítani, (3) a szabványoknak, illetve az irányelveknek történő megfelelés mérésének módját
Olyan szoftver használata (pl. felvevő/lejátszó eszközök), amelyekkel a tesztvégrehajtást lehet irányítani, a várt eredményeket össze lehet hasonlítani az aktuális eredményekkel, tesztelési előfeltételeket lehet meghatározni és egyéb tesztirányítási és jelentési funkciókkal is rendelkezik.
Azon mérték, amennyire a teszt tárgyát, illetve annak viselkedését módosítják a tesztelhetőség érdekében.
Olyan útvonal, amely semmilyen lehetséges bemeneti érték esetén nem hajtódik végre.
Általános és speciális feltételek halmaza, amely engedélyezi egy adott feladat végrehajtását. Az a cél, hogy ne indítsunk olyan feladatokat, amelyek több elvesztetegetett ráfordítást jelentenének, mint az elbukó belépési feltételek kijavítása
A komponensen belüli első végrehajtható utasítás.
A komponens által beolvasott - akár a komponensen belül, vagy kívül tárolt – változó.
A bemenet egy fajtája.
A tesztelés, vagy a fejlesztés során alkalmazott leghatékonyabb innovatív eljárások, módszerek, amelyeket általában a többi szervezeti egység is átvehet.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
A szoftvertermékek azon tulajdonságai/attribútumai, amik a programokhoz és adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést előzik meg. A hozzáférés lehet szándékos vagy akár véletlen is.
Olyan rendszer, aminek a meghibásodása, vagy hibás működése emberek súlyos sérüléséhez, halálához, eszközök komoly sérüléséhez, elvesztéséhez vagy környezeti károsodáshoz vezethet.
Olyan eszköz, ami a működési biztonságot támogatja.
Olyan tesztelés, amivel a szoftvertermék biztonságát határozzuk meg.
Olyan automatizált teszteket tartalmazó készlet, amely az új build-ek integritását validálja, valamint azok alapfunkcióit, stabilitását és tesztelhetőségét verifikálja. Abban az esetben, amikor gyakran készítenek build-eket (pl. agilis projekteknél), ipari gyakorlatnak tekinthető és minden build-en lefuttatják - még a build további tesztelésre való kiadása előtt.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
A szoftvernek egy szűkebb felhasználói körben való külső tesztelése a végső kiadás előtt annak érdekében, hogy meghatározzuk, a szoftver megfelel-e a felhasználók piaci igényeinek. Gyakran megfelel a dobozos (COTS) szoftverek külső átvételi tesztjének.
Szimulált vagy tényleges möködési teszt, melyet külső környezetben, a fejlesztői szervezettől független szereplők hajtanak végre.
Az elfogadási tesztelés egy típusa, amelyet a fejlesztő tesztkörnyezetől eltérő, külső helyen hajtanak végre a fejlesztési szervezeten kívüli szereplők.
Egy tesztkészlet által bejárt egymás utáni N+1 átmenet.
A független, lineáris útvonalak maximális száma a programban. A ciklomatikus komplexitás definíciója: L – N + 2P, ahol L = az élek/kapcsolatok száma a gráfban, N = a csomópontok száma a gráfban, P = a nem kapcsolódó részek a gráfban (pl. egy meghívott gráf, vagy szubrutin)
A független, lineáris útvonalak maximális száma a programban. A ciklomatikus komplexitás definíciója: L – N + 2P, ahol L = az élek/kapcsolatok száma a gráfban, N = a csomópontok száma a gráfban, P = a nem kapcsolódó részek a gráfban (pl. egy meghívott gráf, vagy szubrutin)
Olyan tesztelés, amelynek során a tesztelendő szoftvert egy dedikált parancssor interfészen keresztül látjuk el utasításokkal.
Az IDEAL modell egyik fázisa, amely során a javításokat kifejlesztik, átültetik a gyakorlatba és az egész szervezetben életbe léptetik. A cselekvési fázis a következő tevékenységeket tartalmazza: a megoldás létrehozása, tesztje/pilotálása, finomítása és megvalósítása.
Egy szoftver komponens speciális célú vagy részleges megvalósítása. A csonkot arra használjuk, hogy támogassuk a komponens(ek) fejlesztését vagy tesztelését. Helyettesíti a meghívott komponenst.
Három szintű modell a szoftver minőségének mérésére: concepcionális szint (cél), működési szint (kérdés) és mennyiségi szint (metrika).
Iteratív, négylépéses, problémamegoldási folyamat (tervezés – végrehajtás, ellenőrzés, analízis). Jellemzően a folyamatjavítás során használják (Deming szerint).
Az IDEAL modellen belül az egyik fázis, amelynél meghatározzuk a kívánt állapothoz képest fennálló helyzetet, A diagnózis fázis : az aktuális és a kívánt állapot leírását, továbbá fejlesztési javaslatokat tartalmaz.
Olyan teszt, amely magában foglalja egy komponens vagy rendszer szoftverének futtatását.
Olyan progampont, ahol a vezérlési folyamnak két, vagy több alternatív útvonala van. Egy csomópont, amelyből két, vagy több elágazás indul.
A döntés eredménye, amely meghatározza, hogy melyik elágazást kell bejárni.
A tesztkészlet végrehajtása során az összes feltétel eredmény és döntési eredmény meghívásának százalékos aránya. 100% döntésifeltétel-lefedettség 100%-os feltétel lefedettséget és 100%-os döntési lefedettséget jelent.
A tesztkészlet végrehajtása során a döntési eredmények meghívásának százalékos végrehajtási aránya. 100%-os döntési lefedettség 100%-os elágazási lefedettséget és 100%-os utasítás lefedettséget jelent.
Fehérdoboz teszttervezési módszer, amelynek célja, hogy a tesztesetek döntési eredményeket hajtsanak végre.
Fehérdoboz teszttechnika, amelyben a teszteseteket úgy tervezik, hogy döntési eredményeket hajtsanak végre.
A table showing combinations of inputs and/or stimuli (causes) with their associated outputs and/or actions (effects), which can be used to design test cases.
Egy olyan nem előíró keretrendszer egy szervezet minőségirányítási rendszerére, amelyet az Európai Minőségirányítási Alapítvány határoz meg, öt „engedélyezési” feltétel alapján (amely tartalmazza egy szervezet tevékenységét) és négy „eredmény” feltétel alapján (amely egy szervezet által elért eredményeket tartalmazza).
Egyedi felhasználók vagy megrendelők részére fejlesztett szoftver eszköz.
Nem tömeggyártási céllal, hanem a megrendelő egyedi igényeinek megfelelően készített, illetve testreszabott szoftver. A dobozos szoftver (OTS-szoftver) ellentéte.
Egy szoftver-munkatermék felülvizsgálata a termék előállítójának munkatársai által, amelynek célja, hogy hibákat fedezzen fel illetve javító javaslatokat hozzon. Példák: inspekció, technikai felülvizsgálat, átvizsgálás.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
Olyan környezetet biztosító keretrendszer, amelyben egy komponens egyaránt tesztelhető különállóan valamint a megfelelő segédprogramokkal. Hibakeresési funkciójával támogatja a szoftverfejlesztő munkáját is.
The capability of the software product to interact with one or more specified components or systems.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
Feketedoboz tesztelési módszer, amely során olyan teszteseteket készítünk, amelyek az ekvivalencia partíciók egyes reprezentánsait tesztelik. Jellemzően minden egyes ekvivalencia partíciót érdemes legalább egyszer lefedni.
Egy feketedoboz teszttechnika, melynek során a teszteseteket úgy tervezik, hogy azok lefedjék az összes ekvivalenciapartíciót, minden tartomány egy reprezentatív elemének használatával.
Egy tesztkészlet által végrehajtott ekvivalenciapartíciók lefedettsége.
Egyszerű feltételekre nem bontható feltétel, azaz nem logikai oprátorokkal (AND, OR, XOR) összekapcsolt két vagy több egyszerű feltételből álló többszörös feltétel.
Valamilyen szempont - pl. kockázatok, követelmények - módszeres elemzésére épülő tesztelés.
Olyan eszköz, ami statikus elemzést hajt végre.
Az a kritérium, amelyet a komponensnek vagy rendszernek teljesítenie kell annak érdekében, hogy a felhasználó, ügyfél vagy egy felhatalmazott entitás átvehesse azt.
A felhasználó, vagy a megrendelő által a végterméken végzett feketedoboz tesztelés, amely azt hivatott eldönteni, hogy megfelel-e a termék a megfogalmazott (üzleti) elvárásoknak, illetve folyamatoknak.
A statisztikai folyamatszabályozás (Statistical Process Control, SPC) eszköztárába tartozó diagramm típus, amely folyamatok monitorozására és annak eldöntésére használatos, hogy a folyamat statisztikailag szabályozottnak tekinthető-e. Grafikusan ábrázolja a folyamat vizsgált értékeinek átlagát és az alsó, valamint felső szabályozási határértékeit:
Tapasztalat-alapú teszttervezési technika, amely során a tapasztalt tesztelő magas szintű tesztelemeket jegyez fel, ellenőriz, vagy szabályokat és kritériumokat használ a program verifikáláshoz.
Még meg kell határozni.
Dinamikus tesztelés, melyet adott hibák kijavítása után hajtanak végre azzal a céllal, hogy megbizonyosadjak afelől, hogy az említett hibák által korábban okozott problémák nem fordulnak elő többé.
Kérdések vagy elvárt attribútumok listáján alapuló felülvizsgálati módszer.
Tapasztalat alapú teszttechnika, melynek során a tapasztalt tesztelő a tesztelemek egy magas szintű listáját használja, melyet feljegyez, ellenőriz vagy egy szabály - vagy követelményhalmazt alkalmaz, melyek alapján a terméket verifikálja.
Olyan dokumentum, amely minden, pl. a tesztelés alatt bekövetkezett incidenst tartalmaz, amely vizsgálatot tesz szükségessé.
A szoftver adott feltételek melletti, a specifikáció, vagy más forrás alapján előrejelzett viselkedése.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
A tesztkészlet által tesztelt feltételek eredményeinek lefedettsége.
Egy fehérdoboz teszttechnika, amely során elágazásokat tesztelünk.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire működőképes és elérhető, amikor használni szeretnék.
Környezeti vagy állapotbeli feltételek, amelyeket teljesíteni kell, mielőtt egy komponensen vagy rendszeren tesztet vagy tesztelési folyamatokat kezdenénk.
A szoftver adott feltételek melletti, a specifikáció, vagy más forrás alapján előrejelzett viselkedése.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
Olyan eszköz, vagy program, amely ugyanazon bemeneteket fogadja, és ugyanazon kimeneteket generálja, mint az adott rendszer.
Egy felhasználónak vagy folyamatnak az erőforrásokhoz való hozzáférésének jóváhagyás.
Szoftverfejlesztési módszertan, amelyet az agilis szoftverfejlesztés során használnak. A legfontosabb jellemzői a páros programozás, az alapos kód felülvizsgálat, minden kódhoz unit teszt készítése, illetve a kód egyszerűsége és átláthatósága.
Olyan iteratív és inkrementális szoftverfejlesztési folyamat, amely az ügyfél számára értékes funkcionalitást (feature-t) tartja szem előtt. A feature-vezérelt fejlesztést jellemzően az agilis szoftverfejlesztés során használják.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Eljárás, melynek során funkcionális vagy nem-funkcionális specifikáció, komponens vagy rendszer elemzése alapján, a program belső szerkezetére történő hivatkozás nélkül történik a tesztesetek származtatása és/vagy kiválasztása.
Egy komponens vagy rendszer specifikációjának elemzésén alapuló teszttechnika.
Olyan módszer, amelynél a szoftver specifikáció alapján, a program belső szerkezetének ismerete nélkül tervezünk teszteket.
Olyan módszer, amelynél a szoftver specifikáció alapján, a program belső szerkezetének ismerete nélkül tervezünk teszteket.
A minőség egy formája, amelyet azon kapacitás függvényében határozunk meg, amely a felhasználó(k) igényeit hivatott kielégíteni. Azon termék, vagy szolgáltatás, amely nem felhasználói igényeket old meg, aligha talál magának felhasználót. Ez egy nehezen meghatározható, a környezettől nagyban függő megközelítési mód, mivel a különböző karakterisztikájú üzleti elvárások különböző termékminőséget tesznek szükségessé.
A rendszer minden olyan összetevője, amely információt és vezérlést biztosít a felhasználó számára a rendszerrel kapcsolatos konkrét feladatok elvégzéséhez.
Egy személy megfigyelésése és reagálásai a szoftvertermék használatából vagy várható használatából fakadóan.
Magas szintű felhasználói, vagy üzleti követelmény, amelyet általában az agilis szoftverfejlesztés során használnak. Jellemzően egy, vagy több, hétköznapi, vagy üzleti nyelven megfogalmazott mondatot tartalmaz, amely leírja, hogy a felhasználónak milyen funkcionalitásra van szüksége, vagy bármilyen egyéb nem-funkcionálisi követelményt fogalmaz meg, továbbá tartalmazza az átvételi kritériumot is.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
A tesztkészlet által tesztelt feltételek eredményeinek lefedettsége.
Olyan fehérdoboz teszttechnika, amely során olyan teszteseteket tervezünk, amelyek azon feltétel kimeneteket hajtják végre, amelyek egymástól függetlenül befolyásolják a döntés eredményét.
Olyan fehérdoboz tesztelési módszer, amely során a tesztesetek feltételekhez tartoznak.
Egy fehérdoboz teszttechnika, amely során a tesztesetek elemi feltételek eredményeit tesztelik.
A teszt által meghívott utasításokban szereplő egyes feltétel eredmények összes kombinációinak lefedettségi aránya. 100% többszörös feltétel lefedettség 100%-os kiterjesztett döntési feltétel lefedettséget is jelent.
Olyan végrehajtó eszköz, amely felveszi a kézi tesztelés lépéseit annak érdekében, hogy ezekből később végrehajtható automatikus tesztszkripteket generáljon (pl. megismétli őket). Ezeket az eszközöket gyakran használják az automatikus regressziós tesztek támogatására.
Olyan végrehajtó eszköz, amely felveszi a kézi tesztelés lépéseit annak érdekében, hogy ezekből később végrehajtható automatikus tesztszkripteket generáljon (pl. megismétli őket). Ezeket az eszközöket gyakran használják az automatikus regressziós tesztek támogatására.
Egy szoftver, vagy hardver eszköz, amely párhuzamosan fut a tesztelés alatt levő komponenssel vagy rendszerrel, ez utóbbiakat felügyeli, elmenti és/vagy elemzi azok viselkedését.
A tervezett felülvizsgálati tevékenységek megközelítési módszereit, ütemtervét és erőforrásait leíró dokumentum. Többek között a következőket azonosítja: a felülvizsgálandó kód és dokumentumok, a használandó felülvizsgálati módszerek, a résztvevők, formális felülvizsgálat esetén a belépési, illetve kilépési feltételek, a választások indoklása. A felülvizsgálati terv a felülvizsgálat tervezési folyamatának rögzítése.
A felülvizsgálatba bevont személy, aki meghatározza és leírja a felülvizsgálat tárgyát képező termék, vagy projekt rendellenességeit. A felülvizsgálókat úgy szokták választani, hogy a felülvizsgálati folyamat különböző aspektusait és szerepköreit képviseljék.
Olyan eszköz, ami a felülvizsgálat folyamatát támogatja. Jellemzően a felülvizsgálatok tervezését, a változáskövetést, a felülvizsgálók közötti kommunikációt, közös felülvizsgálat végzését támogatja. Ezek mellett a mérőszámok egyfajta gyűjtőhelyeként, valamint az azokat tartalmazó jelentések alapjául is szolgál.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
Olyan folyamatmodell, amely a bevált gyakorlatok általános gyűjteményét tartalmazza és a folyamatfejlesztés lépésről lépésre való módját írja le.
Szervezeti folyamatok teljesítményének és érettségének javítására szolgáló tevékenységek és ezek eredményinek összessége
Olyan keretrendszer, amelyben az ugyanolyan jellegű folyamatokat egy általános modellhez sorolják, pl. a tesztfejlesztési modellhez.
Egy szervezet szoftverfolyamatainak egy referencia modell alapján történő, szabályozott kiértékelése.
Képességi-Érettségi modell struktúra, amelyben a képességi szintek meghatározzák a folyamat-területeken belül a folyamatjavítás formáját.
Egy olyan szoftver eszköz, amely a magas szintű programnyelvi kifejezéseket a gépi kódú megfelelőjére fordítja.
Egy felülvizsgálati módszer, ahol a felülvizsgálatot a projekttermék konkrét forgatókönyvek kezelésére való képességének meghatározásával vezetik.
Dokumentált eljárásokal és követelményekkel (pl. inspekcióval) jellemzett felülvizsgálat.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
A szoftvertermék azon képessége, hogy – bizonyos feltételek fennállása esetén - képes a meghatározott igények szerinti működésre.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer meghatározott feltételek mellett alkalmazva olyan funkcionalitást nyújt, amely megfelel a megfogalmazott és a hallgatólagos igényeknek.
Olyan integrációs eljárás, amely összekapcsolja az egyes komponenseket, illetve rendszereket, hogy az alapvető funkcionalitások minél hamarabb működhessenek.
Olyan követelmény, amely a szoftverrel szemben támasztott funkcionális elvárást írja le.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Egy informatikai rendszer funkcionalitásának méretét meghatározó módszer. A mérés független a technológiától. A produktivitás, a szükséges erőforrások, és a projektirányítás mérésének alapjául szolgálhat.
Azoknak a hibáknak a százaléka, amelyeket a szoftver életciklus ugyanazon fázisában távolítottak el, mint amelyikben bekerült a rendszerbe.
A felelősségi körök elválasztása, amely az objektív tesztelést segíti.
Tesztterv, amelyet több tesztszint vagy teszttípus koordinálására használnak.
A test plan that typically addresses multiple test levels.
Egy központi ötlet, vagy szó körül más szavak, ötletek, feladatok, vagy egyéb egységek elrendezését, illetve szerkesztését szolgáló ábra. Gondolattérképeket ötletek létrehozására, megjelenítésére, rendezésére és osztályozására használnak, illetve segíthetnek tanulmányok, szervezetek, problémamegoldások és döntések meghozatalában és leírásában.
GUI (GraphicalUser Interface)
Olyan tesztelés, melynek során a tesztelés tárgyával való kölcsönhatás a grafikus felhasználói felületen keresztül történik.
A minőség egy formája, amely során a minőséget úgy határozzuk meg, hogy a termék vagy szolgáltatás mennyire felel meg a terveknek, illetve a követelményeknek. A minőség az alkalmazott folyamat(ok)on alapul.
Egy probléma különböző lehetséges kiváltó okai közötti kapcsolat grafikai megjelenítését szolgálja. A tényleges, vagy lehetséges hiba vagy meghibásodás lehetséges okait kategóriákként és al-kategóriákként egy fastruktúrában jeleníti meg, ahol a (lehetséges) hiba vagy meghibásodás a csomópont.
Olyan tesztelés, amely a hardver és szoftver komponensek közötti interfészekben és kölcsönhatásokban meglevő hibákat hivatott megtalálni.
A szoftver képességeinek megértése, megtanulása, használata a felhasználó számára, meghatározott feltételek mentén.
Annak meghatározása, hogy a szoftvertermék mennyire érthető meg, mennyire könnyű megtanulni használatát és milyen könnyen kezelhető, ezáltal - meghatározott feltételek mentén - mennyire felhasználóbarát.
Tesztelés annak kiértékelésére, hogy meghatározott használati környezetben meghatározott felhasználók által mennyire hatásosan, hatékonyan és elégedettséget keltően használható egy rendszer.
Egy olyan bemeneti, vagy kimeneti érték, amely egy ekvivalencia partíció szélén, vagy attól a legkisebb távolságra helyezkedik, például egy tartomány minimum, vagy maximum értékei.
A program változóinak, illetve paramétereinek szélsőérték- elemzésén alapuló feketedoboz teszttervezési technika.
A szoftverváltozás kihatásának elemzése a fejlesztési dokumentáció, a teszt dokumentáció, illetve a komponensek tekintetében, a követelmények változásainak megvalósítása érdekében.
A tervezett eredmény létrehozásának képessége.
Olyan tesztelés, amelyet a projekt csapattal egy helyszínen levő, de szervezetileg független kollégák végeznek.
A rendszer bármely meghibásodása utáni helyreállási átlagidő (számtani közép). Jellemzően a hiba kijavításának tesztelését is.
Egy általánosan elfogadott hüvelykujj-szabály, amely segít elérni a célt.
Egy projekttermék azon tökéletlensége vagy hiányossága, ami nem felel meg a követelményeknek vagy a specifikációnak.
Olyan eszköz, amely – pl. szándékos beszúrással – hibákat helyez el a szoftverben.
A hibák elemzésére szolgáló módszer. Vizuálisan modellezi, hogy a meghibásodások, az emberi tévedések és külső hatások hogyan kombinálódhatnak, hogy speciális hibákat hozzanak elő.
Olyan dokumentum, amely leírja a szoftver azon hibáit, amelyek a program elégtelen működéséhez vezethetnek.
A programozó által használt eszköz a külső hibák reprodukálására, elemzésére és a hibák okainak megtalálására. A hibakereső eszközök lehetővé teszik a program lépésenkénti végrehajtását, illetve bármely utasításánál történő megállítását, valamint a programváltozók vizsgálatát és beállítását.
A programozó által használt eszköz a külső hibák reprodukálására, elemzésére és a hibák okainak megtalálására. A hibakereső eszközök lehetővé teszik a program lépésenkénti végrehajtását, illetve bármely utasításánál történő megállítását, valamint a programváltozók vizsgálatát és beállítását.
Egy tesztfázisban talált hibák száma osztva az adott teszt fázisban és később talált kódhibák számával.
A hibamenedzsmentben érintett, különböző szempontrendszerrel rendelkező résztvevőkből álló csapat, amely a bejelentett hibák menedzsmentjét végzi – a hibák felfedezésétől kezdve egészen az utolsó döntésig (hibaeltávolítás, eltolás későbbi verzióra, vagy a jelentés törlése). Bizonyos esetekben ugyanaz a csapat, mint a konfiguráció irányító testület.
Olyan műszaki teszttervezési módszer, amely során a tesztelők tapasztalata alapján próbálják megsejteni a tesztelendő szoftverben levő hibákat, illetve ez alapján próbálnak megfelelő teszteket tervezni.
Olyan folyamat, amelynek során szándékosan új hibákat adunk a rendszerhez, és azt vizsgáljuk, hogy a rendszer ezeket észreveszi-e, illetve képes-e a hibák után a normális működésre. Az üzemi használat során feltételezhető hibák szimulációjára használatos.
A szoftverben azonosított hibák aránya a szoftver méretéhez viszonyítva (ez utóbbi szabványos mértékegységben kifejezve, mint pl. a kódsorok, vagy az osztályok, illetve funkciópontok száma).
A szoftver azon tulajdonsága, hogy mennyire képes folytatni a normális működését meghatározott teljesítményen a hibás bemenetek, emberi hibák, valamint a hibák és belső rendellenességek ellenére.
Egy web-oldalon található, egy másik web-oldalra vezető mutató.
A tool used to check that no broken hyperlinks are present on a web site.
Olyan eljárás, amely meghatározza, hogy egy személy vagy egy folyamat valójában miként van nyilvántartva.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
Annak mértéke, hogy a komponens vagy rendszer milyen mértékben használható fel a lehető legszélesebb körű jellemzőkkel és képességekkel ahhoz, hogy a felhasználók a meghatározott célt meghatározott felhasználási környezetben elérjék.
Annak ellenőrzése, hogy a valamilyen fogyatékkal élő emberek mennyire könnyen tudják használni a komponenst, illetve a rendszert.
Tesztbecslési módszer, amely az adott esemény „legjobb eredményének”, „legrosszabb eredményének”, illetve „legvalószínűbb eredményének” valószínűségét használja az esemény valószínűségének meghatározásához..
A programban levő szubrutinok közötti hívási kapcsolatok absztrakt megjelenítése.
Egy szervezeti fejlesztési modell, amely a fejlesztési tevékenységek indításának, tervezésének és bevezetésének terveként szolgál. Az IDEAL modellt 5 fázisa írja le: indítás, diagnózis, kiépítés, cselekvés és tanulás.
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
Olyan dokumentum, amely minden, pl. a tesztelés alatt bekövetkezett incidenst tartalmaz, amely vizsgálatot tesz szükségessé.
Az IDEAL modell egyik fázisa, amely során megalapozzuk a sikeres fejlesztési törekvéseket. A következő tevékenységeket tartalmazza: az összefüggések meghatározása, a támogatás kiépítése, az infrastruktúra biztosítása.
Fejlesztési életciklus modell, ahol a projekt részét alkotó kis lépések mindegyike egy kis részt tesz hozzá az általános projektkövetelményekhez. A követelményeket priorizálják és a megfelelő inkrementális egységben a prioritási sorrend szerint szállítják. Ezen életciklusmodell néhány (de nem minden) verziójában minden alprojekt egy „mini V-modell” szerint működik, saját tervezési, megvalósítási és tesztelési fázisokkal.
Az egyenrangú felülvizsgálat egy típusa, amely a dokumentum vizuális vizsgálatán alapul, hogy megtaláljuk a hibákat, vagy pl. a szabványokhoz képest meglevő különbségeket, illetve a magasabb szintű dokumentációktól való eltéréseket. A leginkább formális felülvizsgálati módszer, amely emiatt mindig dokumentált eljáráson alapul.
A felülvizsgálatba bevont személy, aki meghatározza és leírja a felülvizsgálat tárgyát képező termék, vagy projekt rendellenességeit. A felülvizsgálókat úgy szokták választani, hogy a felülvizsgálati folyamat különböző aspektusait és szerepköreit képviseljék.
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
A hatékony termékfejlesztés és karbantartás alapelemeit leíró keretrendszer. A legjobb termékfejlesztési és karbantartási, tervezési és szervezési gyakorlatokat foglalja magában.
Az Integrált Képességi-Érettségi Modell (CMMI)-hez kapcsolódó, ötszintes keretrendszer a tesztfolyamatok javítására, amely a hatásos tesztfolyamat kulcselemeit írja le.
Integrációs tesztelés egy típusa, melyet a komponensek vagy rendszerek közötti integráció ellenőrzése céljából végeznek.
Egy probléma különböző lehetséges kiváltó okai közötti kapcsolat grafikai megjelenítését szolgálja. A tényleges, vagy lehetséges hiba vagy meghibásodás lehetséges okait kategóriákként és al-kategóriákként egy fastruktúrában jeleníti meg, ahol a (lehetséges) hiba vagy meghibásodás a csomópont.
Olyan fejlesztési életciklus, amely során a projektet nagyszámú iterációk sorozatára bontják. Egy iteráció egy olyan teljes fejlesztési ciklus, amely egy végrehajtható termék (belső vagy külső) kiadását eredményezi, a végső termék egy részhalmazát, amely iterációról iterációra növekedve válik a végső termékké.
Az a személy, aki naplózott formában rögzíti a felülvizsgálat során megemlített összes hibát és azokat a javaslatokat, amik a folyamat javítására irányulnak. A jegyzőkönyv vezetőnek biztosítani kell, hogy a naplózás olvasható és érthető legyen.
Egy alkalmazás azon tulajdonsága, hogy milyen egyszerűen lehet hibákat javítani benne, új vagy megváltozott követelmények illetve környezet miatt szükséges módosításokat eszközölni.
Tesztelés egy szoftvertermék karbantarthatóságának meghatározására.
Az alkalmazás átadása után végzett módosítások: hiba javítások, teljesítmény vagy más jellemzők feljavítása illetve megváltozott környezetre/követelményekre való alkalmazása.
Módosítások vagy megváltozott környezet miatt a működő rendszeren végrehajtott tesztelés.
Stratégiai teljesítmény menedzsment eszköz, amellyel azt mérhetjük, hogy a vállalat működési tevékenységei összhangban vannak-e a céljaival a vállalat jövőképével, illetve stratégiájával.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
Egy végrehajtható utasítás, vagy folyamatlépés, amely egy adott folyamat utolsó tervezett lépését határozza meg.
Egy (komponensen kívül vagy belül tárolt) változó, amelyet egy komponens írhat.
Olyan tesztelési megközelítés, amely során a tesztkészletünk magába foglalja a bemeneti értékek és előfeltételek összes kombinációját.
Olyan tesztelés, amelyet a projekt csapattal nem egy helyszínen levő és szervezetileg is független kollégák végeznek.
Olyan fehérdoboz teszttechnika, amely során olyan teszteseteket tervezünk, amelyek azon feltétel kimeneteket hajtják végre, amelyek egymástól függetlenül befolyásolják a döntés eredményét.
Olyan fehérdoboz teszttechnika, amely során olyan teszteseteket tervezünk, amelyek azon feltétel kimeneteket hajtják végre, amelyek egymástól függetlenül befolyásolják a döntés eredményét.
Olyan ábra, amely az iterációban hátralevő munkamennyiséget mutatja a maradék idő függvényében. Kiolvasható belőle a kivitelezés állapota és várható alakulása. Az X-tengely általában a futam napjait jelöli, míg az Y-tengely a hátralevő munka mennyiségét (általában vagy elméleti mérnökórában, vagy story pontokban.)
A hiba forrása, melyet eltávolítva a hibajelenség is csökken vagy megszűnik.
Az IDEAL modell azon fázisa, amely során meghatározzák, hogyan érje el a szervezet a célját. A kiépítés fázis a következő tevékenységeket foglalja magában: prioritások felállítása, fejlesztési megközelítés, tevékenységek tervezése.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
Tesztelés, melyben a menedzsment, a kiválasztás, a priorizálás, illetve teszttevékenységek és források használata a megfelelő kockázattípusokon és kockázati szinteken alapul.
A kockázati esemény bekövetkezése esetén keletkező kár mértéke.
A kockázatok valamilyen szempont szerinti csoportja, mint pl. minőségi attribútum, ok, a kockázat helye, vagy a lehetséges kihatás. A kockázat típusa összefügg a tesztelés típusával, amely csökkentheti (kezelheti) az adott kockázattípust. Például a felhasználói interakciókkal kapcsolatos félreértések csökkenthetők a használhatósági teszttel.
A kockázati esemény bekövetkezésének becsült valószínűsége.
A tesztelés egy olyan megközelítése, mely csökkenti a termék kockázati szintjét és tájékoztatja az érintetteket a kockázat mértékéről már a projekt kezdeti fázisában. Magában foglalhatja mind a termék kockázatainak azonosítását, mind a tesztfolyamat kockázat szerinti vezetését.
A projekt, illetve termékkockázati elemek elemzésének folyamata, amelynek során meghatározzuk a kockázat szintjét, jellemzően a várható kihatásának, illetve a bekövetkezés valószínűségének a megbecslésével.
A projekt-illetve termékkockázati elemek elemzésének folyamata, amelynek során meghatározzuk a kockázat szintjét, jellemzően a várható kihatásának, illetve a bekövetkezés valószínűségének a a megbecslésével.
Egy kockázat nagysága megadható a hatásának és a valószínűségének karakterisztikájával. A kockázat nagysága, azaz a kockázati szint meghatározza a tesztelés intenzitását is. A kockázati szint kvalitatív (nagy, közepes, kicsi) vagy kvantitatív (30%) módon egyaránt megadható.
Egy olyan folyamat, melyben megelőző méréseket végzünk, és döntéseket hozunk, hogy a megadott szintre csökkentsük, vagy azon a szinten tartsuk a kockázatokat.
Folyamat, melynek során döntések és védekező intézkedések születnek a kockázatok egy meghatározott szintre történő csökkentése és az adott szinten tartása érdekében.
A kockázatok valamilyen szempont szerinti csoportja, mint pl. minőségi attribútum, ok, a kockázat helye, vagy a lehetséges kihatás. A kockázat típusa összefügg a tesztelés típusával, amely csökkentheti (kezelheti) az adott kockázattípust. Például a felhasználói interakciókkal kapcsolatos félreértések csökkenthetők a használhatósági teszttel.
Adott lefedettségi szint eléréséhez szükséges és elegendő tesztkombinációk meghatározására szolgáló módszer. Akkor alkalmazzák, ha a tesztelendő objektumnak sok paramétere, ezek mindegyikének több értéke van, így a lehetséges kombinációk száma meghaladja a rendelkezésre álló idő alatt elvégezhető tesztek számát.
Egy feketedoboz teszttechnika, amely során a tesztesetek több paraméter meghatározott értékeinek kombinációit tesztelik.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer információt cserélhessen más komponensekkel vagy rendszerekkel.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
A szoftver tervének, illetve belső struktúrájának összetettsége megértés, karbantartás, valamint verifikálás szempontjából.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az integrált komponensek közötti kapcsolatok hibáinak felderítését szolgáló teszt.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
Az integrált komponensek közötti kapcsolatok hibáinak felderítését szolgáló teszt.
Különálló hardver- vagy szoftverkomponens-tesztelése.
A projektkockázatok kezelésére előírt azon időintervallum, amelyen belül a váratlan helyzetekben elvégzendő műveleteket végre kell hajtani, hogy azok a kockázat következményeit mérsékelni tudják.
A rendszer, illetve a szoftver összeállítása az alkotóelemeinek száma, jellege és kapcsolatai alapján.
A következő tevékenységek technikai és adminisztratív irányítása: a konfigurációs elemek funkcionális és fizikai karakterisztikáinak meghatározása és dokumentálása, az ezen karakterisztikákhoz képest történő változás irányítása, a változáskezelési és megvalósítási állapot nyomon követése és jelentése, illetve a különböző követelményeknek történő megfelelés.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
Technikai és adminisztratív irányítást és felügyeletet alkalmazó tudományág a konfigurációs elem funkcionális és fizikai karakterisztikáinak meghatározására és dokumentálására az ezen karakterisztikák nyilvántartásának és a jelentés változásának feldolgozási és megvalósítási állapotának megváltoztatására és ellenőrzésére, hogy megfelel-e a meghatározott követelményeknek.
An aggregation of hardware, software or both, that is designated for configuration management and treated as a single entity in the configuration management process.
Olyan metrika, amely egy meghatározott szempontból mutatja a haladást, pl. a végrehajtott tesztek számának közelítését a tervezett tesztek számához.
A szervezet küldetésének eléréséhez nélkülözhetetlen elem. Ezek olyan kritikus sikertényezők vagy tevékenységek, amelyek biztosítják a sikert.
Nagyjából 12 kulcsfontosságú folyamatból felépített, a tesztelési folyamat fejlesztését szolgáló tartalom-alapú modell. Célja, hogy jól áttekinthetően mutassa a menedzsment részére a szervezet küldetése szempontjából legfontosabb folyamatokat, ahol a teljesítmény leginkább befolyásolja a cég nyereségét és hírnevét.
Magas szintű mutató, amely a fejlesztés eredményességét és/vagy hatékonyságát mutatja, például szoftverfejlesztésnél a kritikus úton történő csúszás.
A tesztek kézi futtatásához szükséges ráfordításszükséglet.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Olyan szabvány, amely leírja az adat vagy a programösszetevők tervezés vagy tervezési leírásának jellegzetességét.
Olyan feltétel vagy képesség, amely a felhasználó számára azért szükséges, hogy megoldjon egy problémát,vagy elérjen egy célt. Ezen feltételnek vagy képességnek a rendszer vagy rendszer komponens által is megvalósíthatónak kell lennie úgy, hogy közben a szerződés, szabvány, specifikáció és egyéb formális dokumentumban támasztott követelményeknek is megfeleljen.
Olyan eszköz, amely támogatja a követelmények, a követelmény jellemzőinek (pl. prioritás, tudás gazda) rögzítését és magyarázó jegyzetek készítését, valamint megkönnyíti a különböző szintű követelmények nyomon követhetőségét és változás menedzsmentjét. Vannak olyan követelménymenedzsment eszközök, melyek a statikus elemzéshez is segítséget nyújtanak, például konzisztencia ellenőrzéssel vagy előre definiált, követelményekre vonatkozó szabályokkal.
Egy külső szereplő olyan tevékenysége, amely során úgy kapja el, szimulálja, és/vagy változtatja meg az áldozatai közötti kommunikációs üzeneteket (pl. hitelkártya tranzakciók), hogy a felhasználó nem veszi észre a külső szereplő jelenlétét.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
Olyan entitás, vagy jellemző, amely a test lefedettség alapjául szolgál, pl. ekvivalencia partíciók, vagy kód utasítások.
Egy egyszerű szkriptkészítési technika a tesztszkriptek bármilyen ellenőrző struktúrája nélkül.
Egy modell struktúra, amiben adott folyamatok céljainak megvalósításával egy érettségi szintet érünk el. Minden egyes szint a következő szint alapját képezi.
A szoftvertermék azon képessége, hogy a szükséges, előírt funkcionalitást meghatározott időtartam vagy meghatározott műveletszám mellett az előre megállapított követelmények szerint látja el.
A tesztelés folyamata meghatározza egy szoftvertermék megbízhatóságát.
A szoftver megfelelőségét vizsgáló tesztelés.
A komponens, illetve a rendszer eltér az elvárt eredménytől, vagy szolgáltatástól.
Adott kategóriájú meghibásodások aránya egy adott mértékegységben kifejezve, pl. időegységhez, a tranzakciók számához, vagy a futó gépek számához viszonyítva.
Adott kategóriájú meghibásodások aránya egy adott mértékegységben kifejezve.
Olyan tesztelés, amely során üzemzavarokat szimulálunk, illetve ellenőrzött körülmények között meghibásodásokat idézünk elő. A meghibásodási teszt azt teszteli, hogy a meghibásodás után nincs-e adatvesztés vagy adatromlás, és hogy minden elfogadott szolgáltatási szint fennmaradt-e (pl. bizonyos funkcionalitások elérhetők-e, illetve a válaszidők megfelelők-e).
A rendszer meghibásodásai között eltelt átlagidő (számtani közép). A Meghibásodások Közti Átlagidő (Mean Time Between Failures, MTBF) jellemzően a megbízhatóság-növekedés modell része, amely azt feltételezi, hogy a rendszert a hibajavító folyamat keretében azonnal javítják,
Egy olyan értékelés eredménye, amely néhány fontos kérdést, problémát vagy lehetőséget azonosít.
A beszerzési-, szolgáltatási-, fejlesztési-, üzemeltetési- és karbantartási eljárások rendszeres kiértékelése a menedzsment által vagy annak megbízásából. A kiértékelés célja, hogy ellenőrizze, hogy a feladatok ellátása az (ütem)tervnek megfelelően történik-e, jóváhagyja a követelmények teljesítését, valamint, hogy kiértékelje a menedzsment (saját maga) által a cél elérésére tett lépéseinek eredményességét.
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
A minőséggel kapcsolatos tevékenységek teljes költsége, amelyek általában megelőzési költségből, a kiértékelési költségekből, a belső és külső meghibásodások költségéből áll.
Minőségmenedzsment része, azon tevékenységek és módszerek összessége, amelyek a minőségi követelmények teljesítésére fókuszálnak
A projekt egy speciális mérföldköve. Azon fázisok közé szokták beékelni, ahol az egyik fázis eredménye nagyban függ az előtte levő fázis kimenetétől. A minőségellenőrző kapu formálisan ellenőrzi a megelőző fázis dokumentumait.
Olyan módszer, amely a felhasználói igényeket minőségi műszaki teszttervvé alakítja át, megmutatja a minőséget jelentő funkcionalitásokat és bevezeti az alrendszerekbe, komponensekbe, végsősoron a gyártási folyamat speciális elemeire a minőségi műszaki terv megvalósításához szükséges módszereket
Minőségi jellemzővel kapcsolatos termékkockázat.
Koordinált tevékenységek egy szervezet irányítására és ellenőrzésére a minőség szempontjából. Az irányítás és ellenőrzés minőségi szempontjai általában a következő tevékenységeket foglalják magukba: minőségi előírások, irányelvek készítése, minőségtervezés, minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségjavítás.
A minsőgéi jellemzőkhöz tartozó kockázat.
Egy folyamat, mely tanúsítja az elvárt követelményeknek való megfelelőséget. A „minősített” fogalmat a megfelelő státusz megnevezésére használják.
A tesztelendő rendszer, vagy egy komponens modelljén alapuló teszt, mint a megbízhatóság-növekedés modell, használati modellek, mint a működési profilok, vagy viselkedési modellek, mint a döntési tábla, vagy az állapotátmenet diagramm.
Egy alkalmazás, vagy egy rendszer modelljeinek létrehozását, javítását és verifikálását támogató eszköz.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
A munkamenet alapú tesztelés mérésének és irányításának egy módszere.
An approach to testing in which test activities are planned as uninterrupted sessions of test design and execution, often used in conjunction with exploratory testing.
Adatelem, mely egy másik adatelem helyét határozza meg, például: egy ilyen adatelem tartalmazza a következő feldolgozandó alkalmazott rekord címét.
Egy pszichológiai előnyben részesítés jelzője, amely az emberek különböző személyiségeit és kommunikációs stílusát ábrázolja.
A projekt egy időpontja, amelyre meghatározott minőségű és mennyiségű (köztes) leszállítandót és eredmény kell felmutatni
Az az eljárás, amivel egy egyed egy tulajdonságához számosságot vagy kategóriát rendelünk.
Tetszőleges egyed egy tulajdonságához mérés során hozzárendelt számossága vagy kategóriája.
A teszt által meghívott utasításokban szereplő egyes feltétel eredmények összes kombinációinak lefedettségi aránya. 100% többszörös feltétel lefedettség 100%-os kiterjesztett döntési feltétel lefedettséget is jelent.
A felhasználók vagy vevők telephelyén levő szoftver és hardver termékek, amelyeken vagy amelyekkel a tesztelendő komponens vagy rendszer futni fog. Ilyen szoftverek például az operációs rendszer, illetve az adatbáziskezelő rendszer.
A működési profil fejlesztésének és megvalósításának folyamata.
Egy komponensen, vagy rendszeren futtatott teszt, amivel megfigyelhetjük a komponens vagy rendszer működési környezetben való viselkedését.
Egy tesztelemre vonatkozó tesztfeltételeket (lefedettségi elemeket), a részletes tesztelési megközelítést és a magas szintű teszteseteket leíró dokumentáció (IEEE 829 alapján).
A tesztelendő feature-ök és az azokhoz tartozó tesztfeltételek dokumentációja.
A műszaki teszttervezési tevékenységet támogató eszköz, amely tesztbemeneteket generál egyéb forrásokból, pl. CASE eszközökből, követelmény menedzsment eszközökből, tesztfeltételekből valamint magából a programkódból.
Egy tesztkészlet által bejárt egymás utáni N+1 átmenet.
Olyan fejlesztői tevékenység, amely során minden nap során a teljes rendszert lefordítják és összeszerkesztik (általában éjszaka), hogy mindig elérhető legyen egy olyan konzisztens rendszer, amely tartalmazza a legfrissebb változtatásokat.
Olyan átvett művelet, folyamat, struktúra vagy újrahasznosítható megoldás, amely jónak hitt és általánosan elterjedt, a gyakorlatban viszont eredménytelen és/vagy kontraproduktív.
Tesztek, amelyek azt mutatják, hogy egy komponens vagy rendszer nem működik. A negatív tesztelés inkább a tesztelők hozzáállásában, nem pedig egy teszttechnikában vagy módszerben rejlik pl.: rossz, nem elvárt bemenő értékekkel való tesztelés.
Tesztek, amelyek azt mutatják, hogy egy komponens vagy rendszer nem működik. A negatív tesztelés inkább a tesztelők hozzáállásában, nem pedig egy teszttechnikában vagy módszerben rejlik pl.: rossz, nem elvárt bemenő értékekkel való tesztelés.
Egy komponens vagy rendszer funkcionalitáshoz nem kapcsolódó tulajdonságainak tesztelése, mint például megbízhatóság, hatékonyság, használhatóság, karbantarthatóság és hordozhatóság.
Tesztelés, amely egy komponens vagy rendszer nem-funkcionális követelményeknek való megfelelősségét vizsgálja.
Tesztelés, amely egy komponens vagy rendszer nemfunkcionális követelményeknek való megfelelősségét értékeli.
A dokumentáció és a szoftver összefüggő egységeinek vizsgálata, pl. a követelmények és a hozzájuk tartozó tesztesetek közötti kapcsolatra.
Olyan kétdimenziós táblázat, amely két entitást feleltet meg egymásnak (pl. a követelmények és a tesztesetek). Oda-vissza lehetővé teszi a nyomonkövetést egyik entitásról a másikra, ezáltal lehetővé válik a lefedettség meghatározása, valamint a tervezett változások kihatásainak értékelése.
Olyan szoftver eszköz, amely minden lehetséges felhasználó számára forráskód formájában rendelkezésre áll, általában az interneten keresztül. A felhasználóinak lehetősége van – általában licenszkötelezettség mellett - a szoftver tanulmányozására, változtatására, fejlesztésére és időnként a terjesztésére is.
Egy probléma különböző lehetséges kiváltó okai közötti kapcsolat grafikai megjelenítését szolgálja. A tényleges, vagy lehetséges hiba vagy meghibásodás lehetséges okait kategóriákként és al-kategóriákként egy fastruktúrában jeleníti meg, ahol a (lehetséges) hiba vagy meghibásodás a csomópont.
A table showing combinations of inputs and/or stimuli (causes) with their associated outputs and/or actions (effects), which can be used to design test cases.
Olyan feketedoboz teszttechnika, amely az ok-okozati gráf alapján tervezi a teszteseteket.
Olyan feketedoboz teszttechnika, amely az ok-okozati gráf alapján tervezi a teszteseteket.
A bemenetek és/vagy a különböző folyamatok kiváltói (okok) grafikai megjelenítése a hozzájuk kapcsolt kimenetekkel (okozatok) együtt, amely tesztesetek tervezéséhez használható.
Egy kétdimenziós tömb (mátrix) a következő matematikai tulajdonsággal: bármely két oszlopot kiválasztva a soronkénti párok a tömb által tartalmazott összes számkombinációt lefedik.
A változók összes lehetséges pár kombinációjának módszeres tesztelése ortogonális mátrixok használatával. Ez a módszer jelentősen kevesebb tesztesetet igényel, mint az egyes változók összes lehetséges kombinációjának tesztje.
A várt és az aktuális eredmények összehasonlítását támogató forrás. Teszt-orákulum lehet egy másik, benchmark-ként funkcionáló rendszer. Lehet felhasználó kézikönyv, vagy akár egy személy speciális tudása is. A program forráskódja viszont nem lehet teszt-orákulum
Olyan fa, amely a hierarchikusan rendezett ekvivalencia partíciókat mutatja.
Feketedoboz teszttervezési technika, amely során az osztályozási fa segítéségével tervezünk teszteseteket annak érdekében, hogy reprezentatív be- és kimeneteket vizsgáljunk.
Egy feketedoboz teszttechnika, amely során egy osztályozási fa segítéségével tervezünk teszteseteket.
Command Line Interface, CLI
Döntéshozatali statisztikai módszer, amely során kiválasztják azon korlátozott számú tényezőket, amelyeknek szignifikáns kihatása van az eredményre. A minőségfejlesztés tekintetében a problémák nagy többségét (80%) csupán néhány kulcsfontosságú ok (20%) okozza.
Feketedoboz tesztelési módszer, amely során olyan teszteseteket készítünk, amelyek az ekvivalencia partíciók egyes reprezentánsait tesztelik. Jellemzően minden egyes ekvivalencia partíciót érdemes legalább egyszer lefedni.
Egy felülvizsgálati technika, amelynek segítségével a felülvizsgálók különböző szempontokból értékelik a projektterméket.
A szoftver pontosságának meghatározását célzó tesztelés.
Egy logikai kifejezés, amely lehet igaz vagy hamis, és arra használható, hogy a vezérlésfüggést vagy egy alacsonyabb szinten levő döntési logikát kiértékeljünk.
Egy elemhez rendelt (üzleti) fontosság, például hiba prioritás.
A kockázat alapú tesztelés rendszerszintű alkalmazása, amelynek során a termékkockázatok azonosítása és analízise alapján létrehozunk egy termékkockázati mátrixot, amely a valószínűségeket és a kihatásokat tartalmazza.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
Egy vagy több incidens alapjául szolgáló ismeretlen ok.
Olyan dokumentum, amely leírja a szoftver azon hibáit, amelyek a program elégtelen működéséhez vezethetnek.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
A tanulságok levonásának és a speciális akciótervek elkészítésének strukturált módja a következő projektfázis, vagy projekt fejlesztése érdekében.
Egy (teszt) projekt menedzsmentjénél, iránytásánál felmerülő kockázat, mint például emberhiány, szoros határidők, változó követelmények, stb.
Egy számsorozat, amely véletlenszerűnek tűnik, de valójában egy előre legenerált rendezett számsor egyes elemeit tartalmazza.
Két személy, pl.: két tesztelő, egy fejlesztő és egy tesztelő, vagy egy végfelhasználó és egy tesztelő együttesen hibakereséssel foglalkoznak. Általában egy gép előtt ülve felváltva folytatják a tesztelést.
Egy olyan mátrix, amely a projekt, vagy a folyamat befejezéséhez szükséges különböző szerepkörök hozzájárulását mutatja meg. Különösen hasznos a szerepkörök és felelősségek tisztázásakor. A RACI egymozaikszó, amely a Responsible, Accountable, Consulted és Informed szavak kezdőbetűiből áll össze.
Egy szabadalmaztatott rugalmas iteratív szoftverfejlesztési folyamat keretrendszer, amely 4 projekt életciklus fázisból áll: Elkészítés Kidolgozás Megvalósítás Átadás.
Olyan tesztelés, amely a tesztelendő rendszerre és a megszerzett tesztadatokra dinamikus válaszokat ad. Tipikusan lerövidített tervezési ciklus jellemzi, a műszaki teszttervezés és a teszt megvalósítása csak a teszt tárgyának rendelkezésre állása után történik.
Egy komponens vagy rendszer minőségének romlása egy változás miatt.
A regresszió kockázatainak kezelésére hivatott tesztelés, mely különböző sajátos technikákat használ. Pl. újrafelhasználható tesztek tervezése, kiterjedt tesztautomatizálás egy vagy több tesztszinten.
Annak meghatározása, hogy a komponens, illetve a szoftver mennyire elérhető és működőképes, amikor szükségessé válik a használata. Gyakran százalékban adják meg.
A követelmény-specifikációtól, a tervezési, vagy felhasználói dokumentációtól, a szabványoktól, illetve bármilyen elvárástól, vagy tapasztalattól való eltérés. Rendellenességet lehet találni a felülvizsgálat, a tesztelés, az elemzés, a fordítás, vagy a program használata során.
Bizonyos funkciók, vagy funkciók halmazának elvégzése érdekében összeszervezett komponensek összessége.
Hálózatokban több szinten egymásba ágyazott, több tartományban összekapcsolt összetett heterogén elosztott rendszerek, amiket átfogó, több szakterületen átívelő általános problémák és feladatok megoldására hozunk létre, jellemzően közös irányítási struktúra nélkül.
Annak fokmérője, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire képes az elvárt működésre érvénytelen bemenetek vagy szűkös környezeti erőforrások mellett.
Egy szoftvertermék robosztusságának meghatározására vonatkozó tesztelés.
Olyan végrehajtó eszköz, amely felveszi a kézi tesztelés lépéseit annak érdekében, hogy ezekből később végrehajtható automatikus tesztszkripteket generáljon (pl. megismétli őket). Ezeket az eszközöket gyakran használják az automatikus regressziós tesztek támogatására.
Programozási nyelvi kifejezés-kiértékelési technika mely során összetett feltételek vizsgálatakor a logikai művetben szereplő második feltétel nem miden esetben kerül kiértékelésre ha a első feltétel elegendő a végső eredmény meghatározásához.
Iteratív, inkrementális keretrendszer az általában agilis szoftverfejlesztést alkalmazó projektekhez.
A statisztikai folyamatszabályozás (Statistical Process Control, SPC) eszköztárába tartozó diagramm típus, amely folyamatok monitorozására és annak eldöntésére használatos, hogy a folyamat statisztikailag szabályozottnak tekinthető-e. Grafikusan ábrázolja a folyamat vizsgált értékeinek átlagát és az alsó, valamint felső szabályozási határértékeit:
Döntési szabályok, amelyekkel eldöntjük, hogy egy tesztelem (funkció) vagy feature megfelel-e vagy megbukik-e egy teszten.
Egy teszt sikeresnek minősül, ha a kapott eredmény megfelel az elvárt eredménynek.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
A szoftver azon képessége, hogy az upgrade után alkalmazkodjon a megnövekedett terheléshez.
Olyan tesztelés, amellyel a szoftvertermék skálázhatóságát határozzuk meg.
Jól meghatározott célok kitűzését segíti elő. Betűszó, mely a Specific (egyedi), Measurable (mérhető), Achievable, (megvalósítható), Realistic (reális) és Time-based (időtartamhoz kötött) szavak kezdőbetűinek összeolvasásából származik.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
Olyan módszer, amelynél a szoftver specifikáció alapján, a program belső szerkezetének ismerete nélkül tervezünk teszteket.
Olyan módszer, amelynél a szoftver specifikáció alapján, a program belső szerkezetének ismerete nélkül tervezünk teszteket.
A szoftverelemek (például követelmények, műszaki szoftverterv, vagy kód) elemzése azok futtatása nélkül. Általában támogató eszközök segítségével végzik.
Olyan eszköz, ami statikus elemzést hajt végre.
A forráskód elemzése anélkül, hogy a szoftvert futtatnánk.
Teljesítménytesztelés egy típusa, amikor úgy vizsgálunk egy komponenst vagy rendszert, hogy az előre elvárt vagy annál nagyobb terheléssel vagy csökkentett erőforrás rendelkezésre bocsátással teszteljük - például korlátozott szerver vagy memória hozzáféréssel.
Stressz tesztelést támogató eszköz.
Olyan szkriptkészítési technika, ahol a szkriptek többször felhasználható részeiből könyvtárakat szervezünk, illetve ezeket felhasználjuk.
Egy dokumentum szerzője által végzett lépésenkénti bemutató abból a célból, hogy információt gyűjtsön vagy közös álláspontot alakítson ki.
Egy komponens vagy rendszer belső struktúrája alapján meghatározott lefedettség.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Olyan tesztelés, amely a szoftver szabályosságát hivatott vizsgálni.
Olyan tesztelés, amely a szoftver szabályosságát hivatott vizsgálni.
Olyan tesztelés, amely a szoftver szabályosságát hivatott vizsgálni.
Felülvizsgálati technika, ahol a bírálók egy projektterméket különböző résztvevő szereplők szerepeinek szempontjából értékelnek.
Elfogadási tesztelés annak ellenőrzésére, hogy egy rendszer megfelel-e a szerződéses követelményeknek.
Az elfogadási tesztelés egy típusa annak ellenőrzésére, hogy egy rendszer megfelel-e a szerződéses követelményeinek.
Egy fizikai vagy egy absztrakt rendszer kiválasztott viselkedési karakterisztikáinak egy másik rendszer által történő ábrázolása.
A teszt során használt eszköz, számítógépes program vagy rendszer, ami úgy viselkedik, vagy úgy működik, mint egy adott rendszer, melyet megfelelő inputtal vezérlünk.
Olyan tesztfuttatás, amelynél a teszteket a korábban dokumentált sorrendjüknek megfelelően hajtunk végre.
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Annak a mértéke, hogy a szoftver mennyiben felel meg, illetve kell, hogy megfeleljen egy, a stakeholderek által összeállított a szoftverrel kapcsolatos kritériumrendszernek (pl. szoftverkomplexitás, kockázati szint, biztonsági szint, elvárt teljesítmény, megbízhatóság vagy költség). A szinteket úgy határozzák meg, hogy kifejezzék a szoftver fontosságát a stakeholderek szempontjából.
A systematic approach to risk identification and analysis of identifying possible modes of failure and attempting to prevent their occurrence.
Egy időperiódus, ami akkor kezdődik, amikor a szoftverterméket kigondoljuk és akkor fejeződik be, amikor a szoftvert már nem használják. A szoftver életciklus jellemzően a következő fázisokat tartalmazza: koncepció, követelmény, tervezés, megvalósítás, teszt, installáció és ellenőrzés, operáció és üzemeltetés, valamint időnként egy leállítási fázist. Megjegyzés: a fázisok átfedhetik egymást, vagy akár ismétlődhetnek is.
A szoftverfejlesztés minden egyes szakaszában végzett tevékenységek sora, ahogyan logikailag és időrendi szempontból egymáshoz kapcsolódnak.
A szervezet szoftverrel összefüggő folyamatainak hatékonyságának és érettségének fejlesztését megcélzó tevékenységsorozat, és annak eredménye
A hibák elemzésére szolgáló módszer. Vizuálisan modellezi, hogy a meghibásodások, az emberi tévedések és külső hatások hogyan kombinálódhatnak, hogy speciális hibákat hozzanak elő.
Olyan dokumentum, amely minden, pl. a tesztelés alatt bekövetkezett incidenst tartalmaz, amely vizsgálatot tesz szükségessé.
Mozaikszó - Computer Aided Software Engineering, azaz számítógép által támogatott szoftvertervezés.
Mozaikszó - Computer Aided Software Testing, azaz számítógép által támogatott szoftvertesztelés.
Olyan szakértő alapú tesztbecslési technika, amely a csapat tagjainak együttes tudását használja fel minél pontosabb becslések készítésére.
Valamely hiba hatásának a mértéke a rendszer vagy komponens fejlesztésére vagy működésére.
Az IDEAL modell egyik fázisa, amely során a tapasztatokból tanulunk, illetve az új folyamatok és technológiák jövőbeli alkalmazásának képességét fejlesztjük. A következő tevékenységeket foglalja magában: analízis, validálás, javaslat jövőbeli tevékenységekre.
Annak igazolása, hogy az adott szoftver, illetve személy megfelel a követelményeknek (pl. egy vizsga letételével).
A tesztelő tapasztalatára, tudására és megérzéseire építő tesztelés.
Olyan folyamatmodell, amely részletesen leírja a jó mérnöki gyakorlatokat pl. a tesztelési gyakorlatokat.
Olyan folyamatmodell, amely részletesen leírja a jó mérnöki gyakorlatokat pl. a tesztelési gyakorlatokat.
Egy adott médiumon található szoftver, amely a telepítő személyt végig vezeti a telepítés folyamatán. Általában futtatja a telepítési folyamatot, a telepítés eredményéről visszajelzést ad, illetve opciókat kínál fel.
Egy valamilyen médiumon fellelhető utasításhalmaz, amely a telepítő személynek útmutatást nyújt a telepítés folyamatán. Ez lehet egy kézikönyv, lépésről lépésre haladó eljárásleírás, telepítő varázsló, vagy más hasonló folyamat leírás.
Olyan tesztelési megközelítés, amely során a tesztkészletünk magába foglalja a bemeneti értékek és előfeltételek összes kombinációját.
A teljes szervezetre kiható irányítási megközelítés, amely a minőségre koncentrál, minden dolgozó részvételére épít, a hosszútávú siker feltételének a megrendelői elégedettség tekinti, és a a szervezet minden tagja érezheti az előnyeit. A Teljeskörű Minőségmenedzsment tervezési, szervezési, utasítási, irányítási és minőségbiztosítási tevékenységekből áll
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
Magas szintű mutató, amely a fejlesztés eredményességét és/vagy hatékonyságát mutatja, például szoftverfejlesztésnél a kritikus úton történő csúszás.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszernek milyen az idő -, erőforrás- és kapacitáskihasználtsága a kijelölt funkcionalitás megvalósítása közben.
Olyan teszteszköz, amely terhelést hoz létre egy kijelölt tesztelemhez, és amely a teszt végrehajtása során méri és rögzíti a teljesítményét.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
A teljesítményteszt azon típusa, amely a komponens vagy rendszer viselkedését vizsgálja növekedő terhelés alatt (például a felhasználók számának, vagy kérések számának növelésekor). A teszt célja, hogy kiderüljön, a komponens vagy rendszer hogyan reagál a magas terhelésre (lefagy, nő a válaszidő, stb.).
A teljesítményteszt azon típusa, amely egy komponens vagy rendszer különböző terhelések alatti viselkedését értékeli ki, általában a várt alacsony, tipikus, illetve csúcsterhelés mellett.
A tesztelendő alkalmazás egy olyan specifikációja, amely az alkalmazás életszerű használata alatt történő műveleteket írja le. A terhelési profil egy meghatározott számú virtuális felhasználóból áll, amelyek adott időben bizonyos előre definiált műveleteket hajtanak végre a működése profilnak megfelelően.
A teszt tárgyához (magához a termékhez) közvetlenül kapcsolódó kockázat.
Konszenzuson alapuló becslési technika, melyet legfőképpen agilis fejlesztésben, a felhasználói forgatókönyvek ráfordításának vagy viszonylagos méretének becslésére használnak. A Wide Band Delphi módszer egy variánsa, melyben különböző értékeket tartalmazó kártyákból álló kártyacsomagot használnak a csapat által végzett becslésben.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Egy vagy több teszteset halmaza.
Az általános tesztautomatizálási architektúra rétege, amely azon kódot tartalmazza, amely lehetővé teszi az automatikus tesztek adaptációját a teszt tárgyának különböző komponenseihez, konfigurációihoz, illetve interfészeihez.
(1) Olyan személy, aki egy tesztszervezet és annak más diszciplínákhoz kapcsolódó viszonyához ad útmutatást és stratégiai irányítást. (2) Az a személy, aki meghatározza egy adott IT rendszer tesztelési struktúráját, beleértve a teszteszközök és tesztadatok kezelésének témaköreit.
A teszteljárások fejlesztésének és priorizálásának folyamata, tesztadatok készítése és - opcionálisan - automata tesztszkriptek, valamint a teszttámogató szoftverkörnyezetek kialakítása.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
Teszttevékenységek, feladatok és események listája, meghatározva azok tervezett kezdési és befejezési időpontját, valamint függőségi viszonyait.
A teszt futtatásának tevékenységsorozatát rögzítő dokumentum. Teszt szkript illetve manuális teszt szkript néven is ismert.
A várt és az aktuális eredmények összehasonlítását támogató forrás. Teszt-orákulum lehet egy másik, benchmark-ként funkcionáló rendszer. Lehet felhasználó kézikönyv, vagy akár egy személy speciális tudása is. A program forráskódja viszont nem lehet teszt-orákulum
Olyan teszteszköz, amellyel a teszteléshez adatot állíthatunk elő egy már meglévő adatbázisból. Az eszköz alkalmas lehet egyéb adatok generálására, adatok manipulálására, valamint szerkesztésére is.
A tesztbázis elemzésének és a tesztcél meghatározásának folyamata.
Az általános tesztautomatizálási archtektúra egy konkrét példánya, amely a tesztautomatizálási megoldás arhcitektúráját definiálja – pl. a rétegeit, komponenseit, szolgáltatásait és interfészeit.
A tesztautomatizálás célját szolgáló környezet, amely magába foglalja a tesztelési alapkörnyezetet és a tesztkönyvtárakat.
A tesztautomatizálási architektúra realizálása/implementálása, pl. speciális tesztautomatizálási feladatokat elvégző komponensek kombinációja. A komponensek tartalmazhatnak dobozos teszteszközöket, tesztautomatizálási keretrendszereket, valamint teszthardvereket is.
Olyan személy, aki a tesztautomatizálási megoldások implementálásának és továbbfejlesztésének tervezéséért és felügyeletéért felelős.
Olyan személy, aki a tesztautomatizálási architektúra műszaki tervezéséért, implementálásáért és karbantartásáért, továbbá a létrejövő tesztautomatizálási megoldások műszaki fejlesztéséért felelős.
Magas szintű terv, amely a tesztautomatizálás hosszútávú céljainak elérését szolgálja az adott körülmények figyelembevételével.
The data received from an external source by the test object during test execution. The external source can be hardware, software or human.
Az összes olyan dokumentum, amelyből a komponensekre vagy rendszerekre vonatkozó követelmények származnak. Ezek azok a dokumentumok, amelyeken a tesztesetek alapulnak. Ha egy ilyen dokumentumot csak formális változáskezelési folyamat során módosíthatnak, a tesztbázist ún. fagyasztott tesztbázisnak nevezik.
A tesztfolyamat végrehajtása a teszt tárgyának egy konkrét verziójára.
Az általános tesztautomatizálási architektúra rétege, amely a tesztek implementációját támogatja úgy, hogy lehetővé teszi a tesztkészletek és/vagy a tesztesetek definiálását – például sablonokat és irányelveket ajánl.
A tesztelendő egység. Rendszerint a teszt tárgyához több tesztelem tartozik.
Az a tevékenység, melynek során a tesztbázis elemzésével meghatározzák a tesztfeltételeket.
A teszt futtatásának tevékenységsorozatát rögzítő dokumentum. Teszt szkript illetve manuális teszt szkript néven is ismert.
A végrehajtási sorrendben végrehajtott teszt esetek sorozata, és az ahhoz kapcsolódó minden olyan tevékenység, amelyre szükség lehet a kezdeti előfeltételek és a végrehajtási tevékenységek utólagos felállításához.
A teszt futtatásának tevékenységsorozatát rögzítő dokumentum. Teszt szkript illetve manuális teszt szkript néven is ismert.
A tesztobjektum egy típusa, ami egy rendszer.
Magas szintű dokumentum, amely a szervezet elveit, megközelítésmódját, valamint céljait mutatja be a tesztelésre vonatkozóan.
A tesztstratégia megvalósítása egy konkrét projektre. Jellemzően a projekt céljain és a kockázatelemzésen alapuló döntéseket, a tesztfolyamatok kiindulópontjait, az alkalmazandó műszaki teszttervezési technikákat, belépési és kilépési kritériumokat valamint a tesztelés fajtáit tartalmazza.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Bemeneti értékek, végrehajtási előfeltételek, elvárt eredmények és végrehajtási utófeltételek halmaza, amelyeket egy konkrét célért vagy a tesztért fejlesztettek (például egy program forgatókönyv végrehajtása, vagy egy követelménynek való megfelelés).
Egy tesztelemre vonatkozó, a teszteseteket leíró dokumentáció (cél, bemenetek, teszttevékenységek, elvárt eredmények, végrehajtás előfeltételei)
Mind a szervezet tesztelési folyamatainak, mind a hozzá tartozó eszközök aktuális erősségeinek és gyengeségeinek alapos megismerésén alapuló tesztfejlesztési célok elérését szolgáló terv.
Az alapvető tesztfolyamat a következő tevékenységeket öleli fel: a műszaki teszttervezést, a tesztelés irányítását, a tesztelemzést és tervezést, a teszt megvalósítását és végrehajtását, a kilépési feltételek kiértékelését, valamint a teszt lezárási tevékenységeket.
(Teszt) specialisták csapata, akik lehetővé teszik a szervezet tesztfolyamatainak meghatározását, fenntartását és fejlesztését
Olyan célzott tevékenységek sorozata, amely a szervezet tesztfolyamatainak érettségét és sebességét hivatott fejleszteni, továbbá maguk a fejlesztési program eredményei.
A hatékony és hatásos tesztfolyamat kulcselemeit leíró, az üzleti folyamatok által vezérelt, összefüggő keretrendszer.
Az agilis kiáltvány mintájára kiadott kiejlentések, amelyek a tesztfolyamat fejlesztésének értékét határozzák meg. Ezen értékek: rugalmasság a részletes folyamatok helyett, bevált gyakorlat a sablonok helyett, megvalósítás-irányultság folyamat-irányultság helyett, egyenrangú felülvizsgálat a minőségbiztosítás helyett , üzlet-vezéreltség a modell-vezéreltség helyett
A tesztfejlesztési terven alapuló tesztfolyamat fejlesztését végrehajtó személy.
A teszt tárgyának egy meghatározott verzióján a teszt elvégzése.
A tesztvégrehajtáshoz kapcsolódó részletek időrendi rögzítése.
Teszttevékenységek egy különálló halmaza a projekt egy együtt kezelhető fázisába összegyűjtve. Ilyen például egy tesztszinthez tartozó tesztvégrehajtási tevékenységek halmaza.
Olyan teszteszköz, amellyel a teszteléshez adatot állíthatunk elő egy már meglévő adatbázisból. Az eszköz alkalmas lehet egyéb adatok generálására, adatok manipulálására, valamint szerkesztésére is.
Az általános tesztautomatizálási architektúra azon rétege, amely a tesztkészletek és/vagy a tesztesetek kézi, vagy automatikus műszaki tervezését szolgálja.
Testreszabott szoftver interfész,amely lehetővé teszi a teszt tárgyának automatikus tesztjét.
Magas beosztású vezető, aki tesztmenedzsereket irányít.
Olyan dokumentum, amely minden, pl. a tesztelés alatt bekövetkezett incidenst tartalmaz, amely vizsgálatot tesz szükségessé.
A tesztelés elvégzéséhez szükséges szervezeti tényezők, beleértve a tesztkörnyezeteket, teszteszközöket, irodai környezetet és eljárásokat.
A teszttevékenységeket és eredményeket tartalmazó dokumentum. Ebben a dokumentumban található a kilépési feltételeknek megfelelően ellenőrzött tesztelemek kiértékelése is.
Teszt tevékenységeket és eredményeket összefoglaló dokumentáció.
A teszttevékenységek során keletkezett adatok összegyűjtése és elemzése, ezt követően az adatokból az érintettek számára egy jelentés készítése.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A tesztelést támogató eszközök együttese, beleértve minden hardver és szoftver eszközt.
Egy szervezet tesztelésének a célja, melyet gyakran a tesztelési irányelvek részeként dokumentálnak.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
A tesztlezárási fázisban gyűjtjük össze a tesztelés során előállított adatokat, hogy a tesztverből, számokból, tényekből és egyéb tapasztalatokból összegyűjtött adatokat konszolidáljuk. A tesztlezárási fázisban véglegesítjük és archiváljuk a tesztvert, értékeljük ki az eredményeket és készítjük elő az összefoglaló tesztjelentést.
A tesztstratégia megvalósítása egy adott projektre.
Olyan tevékenység, amely a szükséges tesztvereket készíti elő a tesztvégrehajtásra a tesztelemzés és teszttervezés alapján.
A teszttevékenységek tervezése, becslése, monitorozása és irányítása, amelyet általában a tesztmenedzser végez.
Olyan modell, amely leírja egy komponens vagy egy teszt tárgyának tesztelésére használt tesztvert.
A tesztvégrehajtáshoz kapcsolódó részletek időrendi rögzítése.
A teszt tárgyát képező rendszer várt és tényleges eredményeinek összehasonlítását támogató forrás.
A funkciópont elemzés alapján készített, képleteken alapuló becslési módszer.
Dokumentum, amely tartalmazza a műszaki tesztterv (test design) specifikációt, a teszteset specifikációt és/vagy az eljárás specifikációt.
A teszt végrehajtása egy megszakítás nélküli idő intervallumban. A felderítő teszt során minden tesztszakasz az egyes fejezetekre összpontosít, de a tesztelők egyéb tevékenységekkel, illetve új lehetőségekkel is foglalkozhatnak. Ebben az esetben a tesztelő a teszteseteket menet közben készíti, hajtja végre valamint dokumentálja azok eredményét.
Közös szervezés és menedzsment alatt álló teszttevékenységek csoportja. A tesztszint felelősségi körökhöz kapcsolódik a projekten belül. Tesztszintekre példa a komponens-teszt, integrációs teszt, rendszerteszt és felhasználó teszt.
Olyan tesztterv, amely általában egy adott (alacsony-, vagy magas-) szintű tervezést foglal magába.
Legtöbbször teszteljárás specifikációra használt kifejezés, elsősorban automatizált teszt esetén.
A teszttevékenységek koordinálása köré szerveződő dokumentum, mely az elérendő tesztcélokat, illetve az elérésük módját és ütemezését tartalmazza.
A document describing the scope, approach, resources and schedule of intended test activities. It identifies amongst others test items, the features to be tested, the testing tasks, who will do each task, degree of tester independence, the test environment, the test design techniques and entry and exit criteria to be used, and the rationale for their choice, and any risks requiring contingency planning. It is a record of the test planning process.
Tesztterv (test plan) készítése vagy módosítása.
Egy meghatározott tesztobjektumon végrehajtott, rendszerkomponensre vagy rendszerre fókuszáló teszttevékenységek csoportja. Példa teszttípusokra: funkcionális teszt, használhatósági teszt, regressziós teszt, stb. Egy teszttípus több tesztszinten is végrehajtható.
A tesztfolyamat során keletkezett különböző termékek, például dokumentáció, programkód, inputok, elvárt eredmények, eljárások, fájlok, adatbázisok, környezetek illetve bármilyen egyéb szoftver.
Nagy projektek esetében az a személy, aki jelentést tesz a tesztmenedzsernek, és felelős egy adott tesztszint vagy egy bizonyos teszttevékenység projektmenedzsmentjéért.
A scheme for the execution of test procedures. Note: The test procedures are included in the test execution schedule in their context and in the order in which they are to be executed.
Olyan teszteszköz, amely teszteket hajt végre egy kijelölt tesztelemen, és értékeli az eredményeket az elvárt eredmények és az utófeltételek alapján.
A tesztautomatizálási architektúra azon rétege, amely a tesztkészletek és/vagy a tesztesetek végrehajtását támogatja.
Egy tesztcikluson belüli tesztkészletek végrehajtásának ütemezése.
A test tool to perform automated test comparison of actual results with expected results.
A minőség azon formája, amit nem lehet egyértelműen meghatározni, mégis tudjuk, ha látjuk, vagy érzékeljük a hiányát, ha az nem megfelelő. A minőség az egyén, vagy egyének csoportjának érzékelésén és szubjektív érzésein múlik.
Emberek, illetve emberi elméken belüli közötti tranzakciók analízise. A tranzakciót az inger és a rá adott válasz együtteseként értelmezzük. Tranzakciók történhetnek emberek között, mint ahogy egy adott ember elméjében is az én-állapotai, azaz a személyiséget meghatározó szegmensei között.
Túlzott érzelmi vagy pszichológiai függőség másoktól, különös tekintettel arra, hogy megváltoztassák az adott személy jelenlegi (nemkívánatos) viselkedését, miközben támogatják őket a viselkedés folytatásában. Például a szoftvertesztelés során panaszkodnak a tesztelt rendszer késedelmes szállítására, és mégis élvezik a szükséges „hősiességet”, további órákat dolgoznak annak érdekében, hogy pótolja az időt, amikor a szállítás késik, tehát megerősíti a késést.
Olyan teszteredmény, amely hibát jelez, bár az adott hiba valójában nem létezik a termékben.
Olyan teszteredmény, amely nem találja meg az adott, a termékben meglevő hibát.
A teszt által meghívott utasításokban szereplő egyes feltétel eredmények összes kombinációinak lefedettségi aránya. 100% többszörös feltétel lefedettség 100%-os kiterjesztett döntési feltétel lefedettséget is jelent.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Egy fehérdoboz tesz tervezési technika, amely során úgy tervezzük meg a teszteseteket, hogy utasításokat hajtsanak végre.
Fehérdoboz teszttechnika, amelyben a teszteseteket úgy tervezik, hogy utasításokat hajtsanak végre.
Környezeti vagy állapotbeli feltételek, amelyeket teljesíteni kell, miután egy komponensen vagy rendszeren tesztet vagy teszteljárást futtatunk.
Egy keretrendszer a szoftverfejlesztési ciklus részletes leírására, a követelményspecifikációtól kezdve az üzemeltetésig. Az V-modell illusztrálja, hogy a teszttevékenység hogyan illeszthető a szoftverfejlesztési életciklusok bármely fázisába.
Annak vizsgálata és konfirmálása, hogy a szoftver tervezett felhasználási céljának megfelelő követelmények teljesülnek-e.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Nagy projektek esetében az a személy, aki jelentést tesz a tesztmenedzsernek, és felelős egy adott tesztszint vagy egy bizonyos teszttevékenység projektmenedzsmentjéért.
Az értékelést vezető személy. Bizonyos esetekben, például CMMi, vagy TMMi esetén, amikor formális értékelést hajtunk végre, akkreditált és formálisan képzett vezető értékelőre van szükség.
Az események (útvonalak) sorrendje a végrehajtás során.
Statikus elemzés, amely a végrehajtás során fellépő események (útvonalak) sorrendjének megjelenítésével foglalkozik. A vezérlési folyam analízis kiértékeli a vezérlési folyam strukturák integritását, olyan vezérlési folyam rendellenességeket keres, mint pl. a zárt hurkok, vagy a logikailag elérhetetlen folyamatlépések.
A struktúra alapú teszt egy fajtája, amelynél a teszteseteket meghatározott eseménysorozatok végrehajtására tervezik. A vezérlési folyam tesztnek különféle technikái vannak, úgymint döntési teszt, feltétel teszt és útvonal teszt, melyek más-más szemléletmódot képviselnek és a vezérlési folyam tesztjének más-más lefedettségi szintjét eredményezik.
Fehérdobozos teszttechnika, amelyben a teszteseteket a vezérlési folyamok alapján tervezik.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
A szoftver válasza adott előfeltételekre és bemeneti értékekre.
Egy projekt végén, a projekttagokkal tartott megbeszélés, melyen értékelik a projektet és a tanulságokat egy következő projekt számára.
Az a tesztfolyamat, amely egy szoftvertermék visszaállíthatóságát vizsgálja.
Az a tesztfolyamat, amely egy szoftvertermék visszaállíthatóságát vizsgálja.
A közösségi teljesítmény áttekintését szolgálja.
(1) strukturált megközelítés az egyének, csapatok, szervezetek jelen állapotból a kívánt jövőbeli állapotba történő átmenetének kezelésére (2) a termékben, vagy szolgáltatásban történő változások, vagy tervezett változások irányított végrehajtása.
A számítógép által tárolt elem, amelyet a szoftver a nevén hivatkozva ér el.
Olyan számítási modell, amely véges számú állapotot és ezen állapotok közötti átmenetet tartalmaz, esetleg kisérő műveletekkel együtt.
Olyan utasítás, amelyet a gépi kódra való lefordítás után a szoftver futás közben műveletként végrehajt, és rendszerint valamilyen adatműveletet hajt végre.
Olyan útvonal, amely végrehajtásához a bemeneti értékek és az előfeltételek rendelkezésre állnak.
Egy olyan feketedoboz teszttechnika, ahol a teszteseteket a működési profilhoz illeszkedően – esetleg pszeudo-véletlen generáló algoritmus használatával - választják ki. Ezt a technikát olyan nemfunkcionális tulajdonságok tesztjénél is használják, mint a megbízhatóság és a teljesítmény.
A követelmények egy adott tesztszinten történő nyomon követése a különböző tesztdokumentációkon keresztül (pl. tesztterv, műszaki tesztterv specifikáció, teszteset specifikáció, teszteljárás specifikáció, vagy tesztszkript).
A systematic approach to risk identification and analysis of identifying possible modes of failure and attempting to prevent their occurrence.
Egy táblázat, ami minden egyes állapotra és lehetséges eseményre mutatja az állapotátmeneteket, megjelenítve az érvényes és érvénytelen átmeneteket is.
Átmenet egy komponens vagy rendszer két állapota között.
Egy komponens vagy rendszer állapotait ábrázoló diagramm, ami az állapotváltozást okozó eseményeket vagy körülményeket is.
A tesztautomatizálási architektúra rétegeinek, komponenseinek és interfészeinek ábrázolása, amely elősegíti a tesztautomatizálás strukturált és moduláris implementálását.
Egy adott szervezet, illetve tevékenység hatékonyságának megjelenítését szolgálja. A metrikákat olyan metaforákkal helyettesítik, mint például „számlap” vagy „mutató, vagy más kijelző, amelynek segítségével az autóiparra lehet asszociálni, és így a tevékenység vagy esemény hatása egyszerűen megérthető és hozzáköthető a működési célokhoz.
Egy dokumentum szerzője által végzett lépésenkénti bemutató abból a célból, hogy információt gyűjtsön vagy közös álláspontot alakítson ki.
Azon kilépési feltétel, amelyet a komponensnek, illetve a rendszernek teljesítenie kell, hogy a felhasználó, az ügyfél, vagy más, erre feljogosított személy átvehesse azt
A projekt, vagy a termék életének fázisokra bontása
(1) egy szervezet azon képessége, hogy milyen hatásossággal és hatékonysággal használja elméleti- és gyakorlati munkafolyamatait. (2) egy szoftvertermék azon képessége amelynek köszönhetően elkerülhető, hogy egy esetlegesen fellépő programhiba működési hibát okozzon.
A szervezeti érettség bizonyos szempontjait leíró elemek strukturált gyűjteménye, amely a szervezeti folyamatok meghatározását és megértését segíti. Az érettségi modell gyakran közös nyelvet, jövőképet és a fejlesztő tevékenységek priorizálását elősegítő keretrendszert nyújt.
A folyamatfejlesztés során, az előre meghatározott folyamatterületeken elért szint, amely szint összes célját megvalósítottuk.
A minőség egy formája, ahol a minőséget az ár határozza meg. A termék, vagy szolgáltatás minőségét az határozza meg, hogy a kívánt teljesítményt elfogadható költségekért tudja-e nyújtani. A minőséget egy döntési folyamat határozza meg, amelyet az érintettekkel együtt végzünk és amelyben a határidő, a ráfordítás és a költségek szempontjait figyelembe véve optimalizálunk.
Végrehajtható utasítás, amelyben egy változóhoz hozzá van rendelve egy érték.
Az értékelést végrehajtó személy: az értékelő csapat bármely tagja.
Az értékelés eredményét összefoglaló dokumentum, amely tartalmazhatja a következtetéseket, ajánlásokat és észrevételeket.
Olyan feketedoboz teszttechnika, amely során több változó együttes használatára készítünk hatékony és hatásos teszteket. Az ekvivalenciapartícionálás és a határérték-elemzés módszertanát használja.
Olyan mutató, amely a saját hatókörén kívüli vagy nem létező pontra hivatkozik.
Azon bementi értékekkel való tesztelés, amelyet a komponensnek vagy rendszernek nem szabad elfogadnia.
Alkalmasság, képesség és készség személynek és csoportoknak az érzelmeik azonosítására, értékelésére és kezelésére.
A teszttevékenységeket és eredményeket tartalmazó dokumentum. Ebben a dokumentumban található a kilépési feltételeknek megfelelően ellenőrzött tesztelemek kiértékelése is.
A test tool to perform automated test comparison of actual results with expected results.
Még meg kell határozni.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
Tesztelés egy szoftvertermék karbantarthatóságának meghatározására.
A meghibásodás fizikai, vagy funkcionális megjelenése. Például a rendszer hibamegjelenése lehet a műveletek lelassulása, helytelen kimentek megjelenése, vagy akár a végrehajtás teljes leállása.