Terms related to Foundation Extension - Performance Testing 2018

Az adatobjektumok állapotsorrendjének, valamint lehetséges változásainak absztrakt megjelenítése, ahol az objektum állapota létrehozás, használat, illetve megszüntetés lehet.
A teszt során tapasztalt viselkedés.
API
Application Programming Interface
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
Egy szoftver komponens speciális célú vagy részleges megvalósítása. A csonkot arra használjuk, hogy támogassuk a komponens(ek) fejlesztését vagy tesztelését. Helyettesíti a meghívott komponenst.
Olyan teszt, amely magában foglalja egy komponens vagy rendszer szoftverének futtatását.
Az a kritérium, amelyet a komponensnek vagy rendszernek teljesítenie kell annak érdekében, hogy a felhasználó, ügyfél vagy egy felhatalmazott entitás átvehesse azt.
A felhasználó, vagy a megrendelő által a végterméken végzett feketedoboz tesztelés, amely azt hivatott eldönteni, hogy megfelel-e a termék a megfogalmazott (üzleti) elvárásoknak, illetve folyamatoknak.
Dinamikus tesztelés, melyet adott hibák kijavítása után hajtanak végre azzal a céllal, hogy megbizonyosadjak afelől, hogy az említett hibák által korábban okozott problémák nem fordulnak elő többé.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire működőképes és elérhető, amikor használni szeretnék.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
A rendszer minden olyan összetevője, amely információt és vezérlést biztosít a felhasználó számára a rendszerrel kapcsolatos konkrét feladatok elvégzéséhez.
Magas szintű felhasználói, vagy üzleti követelmény, amelyet általában az agilis szoftverfejlesztés során használnak. Jellemzően egy, vagy több, hétköznapi, vagy üzleti nyelven megfogalmazott mondatot tartalmaz, amely leírja, hogy a felhasználónak milyen funkcionalitásra van szüksége, vagy bármilyen egyéb nem-funkcionálisi követelményt fogalmaz meg, továbbá tartalmazza az átvételi kritériumot is.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
Olyan keretrendszer, amelyben az ugyanolyan jellegű folyamatokat egy általános modellhez sorolják, pl. a tesztfejlesztési modellhez.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer meghatározott feltételek mellett alkalmazva olyan funkcionalitást nyújt, amely megfelel a megfogalmazott és a hallgatólagos igényeknek.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
GUI (GraphicalUser Interface)
Tesztelés annak kiértékelésére, hogy meghatározott használati környezetben meghatározott felhasználók által mennyire hatásosan, hatékonyan és elégedettséget keltően használható egy rendszer.
Egy projekttermék azon tökéletlensége vagy hiányossága, ami nem felel meg a követelményeknek vagy a specifikációnak.
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
A hiba forrása, melyet eltávolítva a hibajelenség is csökken vagy megszűnik.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
Folyamat, melynek során döntések és védekező intézkedések születnek a kockázatok egy meghatározott szintre történő csökkentése és az adott szinten tartása érdekében.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer információt cserélhessen más komponensekkel vagy rendszerekkel.
A szoftver tervének, illetve belső struktúrájának összetettsége megértés, karbantartás, valamint verifikálás szempontjából.
Az integrált komponensek közötti kapcsolatok hibáinak felderítését szolgáló teszt.
Az integrált komponensek közötti kapcsolatok hibáinak felderítését szolgáló teszt.
Különálló hardver- vagy szoftverkomponens-tesztelése.
A rendszer, illetve a szoftver összeállítása az alkotóelemeinek száma, jellege és kapcsolatai alapján.
Egy olyan értékelés eredménye, amely néhány fontos kérdést, problémát vagy lehetőséget azonosít.
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
Minőségmenedzsment része, azon tevékenységek és módszerek összessége, amelyek a minőségi követelmények teljesítésére fókuszálnak
Minőségi jellemzővel kapcsolatos termékkockázat.
A projekt egy időpontja, amelyre meghatározott minőségű és mennyiségű (köztes) leszállítandót és eredmény kell felmutatni
Az az eljárás, amivel egy egyed egy tulajdonságához számosságot vagy kategóriát rendelünk.
Tetszőleges egyed egy tulajdonságához mérés során hozzárendelt számossága vagy kategóriája.
A felhasználók vagy vevők telephelyén levő szoftver és hardver termékek, amelyeken vagy amelyekkel a tesztelendő komponens vagy rendszer futni fog. Ilyen szoftverek például az operációs rendszer, illetve az adatbáziskezelő rendszer.
Command Line Interface, CLI
Egy vagy több incidens alapjául szolgáló ismeretlen ok.
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
Egy komponens vagy rendszer minőségének romlása egy változás miatt.
Hálózatokban több szinten egymásba ágyazott, több tartományban összekapcsolt összetett heterogén elosztott rendszerek, amiket átfogó, több szakterületen átívelő általános problémák és feladatok megoldására hozunk létre, jellemzően közös irányítási struktúra nélkül.
Egy teszt sikeresnek minősül, ha a kapott eredmény megfelel az elvárt eredménynek.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
A szoftver azon képessége, hogy az upgrade után alkalmazkodjon a megnövekedett terheléshez.
Olyan tesztelés, amellyel a szoftvertermék skálázhatóságát határozzuk meg.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
Teljesítménytesztelés egy típusa, amikor úgy vizsgálunk egy komponenst vagy rendszert, hogy az előre elvárt vagy annál nagyobb terheléssel vagy csökkentett erőforrás rendelkezésre bocsátással teszteljük - például korlátozott szerver vagy memória hozzáféréssel.
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
A teszt során használt eszköz, számítógépes program vagy rendszer, ami úgy viselkedik, vagy úgy működik, mint egy adott rendszer, melyet megfelelő inputtal vezérlünk.
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
A szoftverfejlesztés minden egyes szakaszában végzett tevékenységek sora, ahogyan logikailag és időrendi szempontból egymáshoz kapcsolódnak.
Mozaikszó - Computer Aided Software Engineering, azaz számítógép által támogatott szoftvertervezés.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszernek milyen az idő -, erőforrás- és kapacitáskihasználtsága a kijelölt funkcionalitás megvalósítása közben.
Olyan teszteszköz, amely terhelést hoz létre egy kijelölt tesztelemhez, és amely a teszt végrehajtása során méri és rögzíti a teljesítményét.
A teljesítményteszt azon típusa, amely egy komponens vagy rendszer különböző terhelések alatti viselkedését értékeli ki, általában a várt alacsony, tipikus, illetve csúcsterhelés mellett.
A tesztelendő alkalmazás egy olyan specifikációja, amely az alkalmazás életszerű használata alatt történő műveleteket írja le. A terhelési profil egy meghatározott számú virtuális felhasználóból áll, amelyek adott időben bizonyos előre definiált műveleteket hajtanak végre a működése profilnak megfelelően.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Egy vagy több teszteset halmaza.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
A tesztfolyamat végrehajtása a teszt tárgyának egy konkrét verziójára.
Az a tevékenység, melynek során a tesztbázis elemzésével meghatározzák a tesztfeltételeket.
A végrehajtási sorrendben végrehajtott teszt esetek sorozata, és az ahhoz kapcsolódó minden olyan tevékenység, amelyre szükség lehet a kezdeti előfeltételek és a végrehajtási tevékenységek utólagos felállításához.
A tesztobjektum egy típusa, ami egy rendszer.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A teszt tárgyának egy meghatározott verzióján a teszt elvégzése.
A tesztvégrehajtáshoz kapcsolódó részletek időrendi rögzítése.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A tesztelést támogató eszközök együttese, beleértve minden hardver és szoftver eszközt.
A tesztlezárási fázisban gyűjtjük össze a tesztelés során előállított adatokat, hogy a tesztverből, számokból, tényekből és egyéb tapasztalatokból összegyűjtött adatokat konszolidáljuk. A tesztlezárási fázisban véglegesítjük és archiváljuk a tesztvert, értékeljük ki az eredményeket és készítjük elő az összefoglaló tesztjelentést.
Olyan tevékenység, amely a szükséges tesztvereket készíti elő a tesztvégrehajtásra a tesztelemzés és teszttervezés alapján.
A tesztvégrehajtáshoz kapcsolódó részletek időrendi rögzítése.
A teszt tárgyát képező rendszer várt és tényleges eredményeinek összehasonlítását támogató forrás.
Olyan tesztterv, amely általában egy adott (alacsony-, vagy magas-) szintű tervezést foglal magába.
A teszttevékenységek koordinálása köré szerveződő dokumentum, mely az elérendő tesztcélokat, illetve az elérésük módját és ütemezését tartalmazza.
Tesztterv (test plan) készítése vagy módosítása.
Olyan teszteszköz, amely teszteket hajt végre egy kijelölt tesztelemen, és értékeli az eredményeket az elvárt eredmények és az utófeltételek alapján.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
A szoftver válasza adott előfeltételekre és bemeneti értékekre.
A számítógép által tárolt elem, amelyet a szoftver a nevén hivatkozva ér el.
Egy adott szervezet, illetve tevékenység hatékonyságának megjelenítését szolgálja. A metrikákat olyan metaforákkal helyettesítik, mint például „számlap” vagy „mutató, vagy más kijelző, amelynek segítségével az autóiparra lehet asszociálni, és így a tevékenység vagy esemény hatása egyszerűen megérthető és hozzáköthető a működési célokhoz.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
A meghibásodás fizikai, vagy funkcionális megjelenése. Például a rendszer hibamegjelenése lehet a műveletek lelassulása, helytelen kimentek megjelenése, vagy akár a végrehajtás teljes leállása.