Terms related to Advanced Test Analyst 2012

Felhasználó vagy bárki más, lehet egy rendszer is, aki/ami a tesztelt rendszerrel meghatározott kapcsolatban áll.
A teszt során tapasztalt viselkedés.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
A szoftvertermék, illetve a folyamat független értékelése annak érdekében, hogy kiderítsük, megfelel-e a szabványoknak, a specifikációknak, az irányelveknek, és/vagy azon dokumentumokban rögzített objektív kritériumoknak, amelyek meghatározzák (1)a termék formáját, illetve tartalmát, (2) a folyamatot, ahogy a terméket elő kell állítani, (3) a szabványoknak, illetve az irányelveknek történő megfelelés mérésének módját
Olyan szoftver használata (pl. felvevő/lejátszó eszközök), amelyekkel a tesztvégrehajtást lehet irányítani, a várt eredményeket össze lehet hasonlítani az aktuális eredményekkel, tesztelési előfeltételeket lehet meghatározni és egyéb tesztirányítási és jelentési funkciókkal is rendelkezik.
Általános és speciális feltételek halmaza, amely engedélyezi egy adott feladat végrehajtását. Az a cél, hogy ne indítsunk olyan feladatokat, amelyek több elvesztetegetett ráfordítást jelentenének, mint az elbukó belépési feltételek kijavítása
A komponens által beolvasott - akár a komponensen belül, vagy kívül tárolt – változó.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
A szoftvertermékek azon tulajdonságai/attribútumai, amik a programokhoz és adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést előzik meg. A hozzáférés lehet szándékos vagy akár véletlen is.
Olyan automatizált teszteket tartalmazó készlet, amely az új build-ek integritását validálja, valamint azok alapfunkcióit, stabilitását és tesztelhetőségét verifikálja. Abban az esetben, amikor gyakran készítenek build-eket (pl. agilis projekteknél), ipari gyakorlatnak tekinthető és minden build-en lefuttatják - még a build további tesztelésre való kiadása előtt.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
Egy tesztkészlet által bejárt egymás utáni N+1 átmenet.
Egy szoftver komponens speciális célú vagy részleges megvalósítása. A csonkot arra használjuk, hogy támogassuk a komponens(ek) fejlesztését vagy tesztelését. Helyettesíti a meghívott komponenst.
Olyan teszt, amely magában foglalja egy komponens vagy rendszer szoftverének futtatását.
Olyan progampont, ahol a vezérlési folyamnak két, vagy több alternatív útvonala van. Egy csomópont, amelyből két, vagy több elágazás indul.
A table showing combinations of inputs and/or stimuli (causes) with their associated outputs and/or actions (effects), which can be used to design test cases.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
The capability of the software product to interact with one or more specified components or systems.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
Feketedoboz tesztelési módszer, amely során olyan teszteseteket készítünk, amelyek az ekvivalencia partíciók egyes reprezentánsait tesztelik. Jellemzően minden egyes ekvivalencia partíciót érdemes legalább egyszer lefedni.
A felhasználó, vagy a megrendelő által a végterméken végzett feketedoboz tesztelés, amely azt hivatott eldönteni, hogy megfelel-e a termék a megfogalmazott (üzleti) elvárásoknak, illetve folyamatoknak.
Tapasztalat-alapú teszttervezési technika, amely során a tapasztalt tesztelő magas szintű tesztelemeket jegyez fel, ellenőriz, vagy szabályokat és kritériumokat használ a program verifikáláshoz.
A szoftver adott feltételek melletti, a specifikáció, vagy más forrás alapján előrejelzett viselkedése.
Környezeti vagy állapotbeli feltételek, amelyeket teljesíteni kell, mielőtt egy komponensen vagy rendszeren tesztet vagy tesztelési folyamatokat kezdenénk.
A szoftver adott feltételek melletti, a specifikáció, vagy más forrás alapján előrejelzett viselkedése.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Olyan módszer, amelynél a szoftver specifikáció alapján, a program belső szerkezetének ismerete nélkül tervezünk teszteket.
Olyan módszer, amelynél a szoftver specifikáció alapján, a program belső szerkezetének ismerete nélkül tervezünk teszteket.
A rendszer minden olyan összetevője, amely információt és vezérlést biztosít a felhasználó számára a rendszerrel kapcsolatos konkrét feladatok elvégzéséhez.
Egy személy megfigyelésése és reagálásai a szoftvertermék használatából vagy várható használatából fakadóan.
Magas szintű felhasználói, vagy üzleti követelmény, amelyet általában az agilis szoftverfejlesztés során használnak. Jellemzően egy, vagy több, hétköznapi, vagy üzleti nyelven megfogalmazott mondatot tartalmaz, amely leírja, hogy a felhasználónak milyen funkcionalitásra van szüksége, vagy bármilyen egyéb nem-funkcionálisi követelményt fogalmaz meg, továbbá tartalmazza az átvételi kritériumot is.
Olyan végrehajtó eszköz, amely felveszi a kézi tesztelés lépéseit annak érdekében, hogy ezekből később végrehajtható automatikus tesztszkripteket generáljon (pl. megismétli őket). Ezeket az eszközöket gyakran használják az automatikus regressziós tesztek támogatására.
Olyan végrehajtó eszköz, amely felveszi a kézi tesztelés lépéseit annak érdekében, hogy ezekből később végrehajtható automatikus tesztszkripteket generáljon (pl. megismétli őket). Ezeket az eszközöket gyakran használják az automatikus regressziós tesztek támogatására.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
Szervezeti folyamatok teljesítményének és érettségének javítására szolgáló tevékenységek és ezek eredményinek összessége
Dokumentált eljárásokal és követelményekkel (pl. inspekcióval) jellemzett felülvizsgálat.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
A szoftvertermék azon képessége, hogy – bizonyos feltételek fennállása esetén - képes a meghatározott igények szerinti működésre.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Azoknak a hibáknak a százaléka, amelyeket a szoftver életciklus ugyanazon fázisában távolítottak el, mint amelyikben bekerült a rendszerbe.
GUI (GraphicalUser Interface)
A szoftver képességeinek megértése, megtanulása, használata a felhasználó számára, meghatározott feltételek mentén.
Annak meghatározása, hogy a szoftvertermék mennyire érthető meg, mennyire könnyű megtanulni használatát és milyen könnyen kezelhető, ezáltal - meghatározott feltételek mentén - mennyire felhasználóbarát.
Egy olyan bemeneti, vagy kimeneti érték, amely egy ekvivalencia partíció szélén, vagy attól a legkisebb távolságra helyezkedik, például egy tartomány minimum, vagy maximum értékei.
A program változóinak, illetve paramétereinek szélsőérték- elemzésén alapuló feketedoboz teszttervezési technika.
A tervezett eredmény létrehozásának képessége.
Olyan tesztelés, amelyet a projekt csapattal egy helyszínen levő, de szervezetileg független kollégák végeznek.
Egy általánosan elfogadott hüvelykujj-szabály, amely segít elérni a célt.
Olyan dokumentum, amely leírja a szoftver azon hibáit, amelyek a program elégtelen működéséhez vezethetnek.
Olyan műszaki teszttervezési módszer, amely során a tesztelők tapasztalata alapján próbálják megsejteni a tesztelendő szoftverben levő hibákat, illetve ez alapján próbálnak megfelelő teszteket tervezni.
A szoftver azon tulajdonsága, hogy mennyire képes folytatni a normális működését meghatározott teljesítményen a hibás bemenetek, emberi hibák, valamint a hibák és belső rendellenességek ellenére.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
Annak ellenőrzése, hogy a valamilyen fogyatékkal élő emberek mennyire könnyen tudják használni a komponenst, illetve a rendszert.
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
Fejlesztési életciklus modell, ahol a projekt részét alkotó kis lépések mindegyike egy kis részt tesz hozzá az általános projektkövetelményekhez. A követelményeket priorizálják és a megfelelő inkrementális egységben a prioritási sorrend szerint szállítják. Ezen életciklusmodell néhány (de nem minden) verziójában minden alprojekt egy „mini V-modell” szerint működik, saját tervezési, megvalósítási és tesztelési fázisokkal.
Az egyenrangú felülvizsgálat egy típusa, amely a dokumentum vizuális vizsgálatán alapul, hogy megtaláljuk a hibákat, vagy pl. a szabványokhoz képest meglevő különbségeket, illetve a magasabb szintű dokumentációktól való eltéréseket. A leginkább formális felülvizsgálati módszer, amely emiatt mindig dokumentált eljáráson alapul.
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
Integrációs tesztelés egy típusa, melyet a komponensek vagy rendszerek közötti integráció ellenőrzése céljából végeznek.
Egy alkalmazás azon tulajdonsága, hogy milyen egyszerűen lehet hibákat javítani benne, új vagy megváltozott követelmények illetve környezet miatt szükséges módosításokat eszközölni.
Az alkalmazás átadása után végzett módosítások: hiba javítások, teljesítmény vagy más jellemzők feljavítása illetve megváltozott környezetre/követelményekre való alkalmazása.
Módosítások vagy megváltozott környezet miatt a működő rendszeren végrehajtott tesztelés.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
Egy (komponensen kívül vagy belül tárolt) változó, amelyet egy komponens írhat.
A hiba forrása, melyet eltávolítva a hibajelenség is csökken vagy megszűnik.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
A tesztelés egy olyan megközelítése, mely csökkenti a termék kockázati szintjét és tájékoztatja az érintetteket a kockázat mértékéről már a projekt kezdeti fázisában. Magában foglalhatja mind a termék kockázatainak azonosítását, mind a tesztfolyamat kockázat szerinti vezetését.
A projekt-illetve termékkockázati elemek elemzésének folyamata, amelynek során meghatározzuk a kockázat szintjét, jellemzően a várható kihatásának, illetve a bekövetkezés valószínűségének a a megbecslésével.
Egy kockázat nagysága megadható a hatásának és a valószínűségének karakterisztikájával. A kockázat nagysága, azaz a kockázati szint meghatározza a tesztelés intenzitását is. A kockázati szint kvalitatív (nagy, közepes, kicsi) vagy kvantitatív (30%) módon egyaránt megadható.
Egy olyan folyamat, melyben megelőző méréseket végzünk, és döntéseket hozunk, hogy a megadott szintre csökkentsük, vagy azon a szinten tartsuk a kockázatokat.
Adott lefedettségi szint eléréséhez szükséges és elegendő tesztkombinációk meghatározására szolgáló módszer. Akkor alkalmazzák, ha a tesztelendő objektumnak sok paramétere, ezek mindegyikének több értéke van, így a lehetséges kombinációk száma meghaladja a rendelkezésre álló idő alatt elvégezhető tesztek számát.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
A szoftver tervének, illetve belső struktúrájának összetettsége megértés, karbantartás, valamint verifikálás szempontjából.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az integrált komponensek közötti kapcsolatok hibáinak felderítését szolgáló teszt.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
Az integrált komponensek közötti kapcsolatok hibáinak felderítését szolgáló teszt.
A rendszer, illetve a szoftver összeállítása az alkotóelemeinek száma, jellege és kapcsolatai alapján.
A következő tevékenységek technikai és adminisztratív irányítása: a konfigurációs elemek funkcionális és fizikai karakterisztikáinak meghatározása és dokumentálása, az ezen karakterisztikákhoz képest történő változás irányítása, a változáskezelési és megvalósítási állapot nyomon követése és jelentése, illetve a különböző követelményeknek történő megfelelés.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Olyan feltétel vagy képesség, amely a felhasználó számára azért szükséges, hogy megoldjon egy problémát,vagy elérjen egy célt. Ezen feltételnek vagy képességnek a rendszer vagy rendszer komponens által is megvalósíthatónak kell lennie úgy, hogy közben a szerződés, szabvány, specifikáció és egyéb formális dokumentumban támasztott követelményeknek is megfeleljen.
Olyan eszköz, amely támogatja a követelmények, a követelmény jellemzőinek (pl. prioritás, tudás gazda) rögzítését és magyarázó jegyzetek készítését, valamint megkönnyíti a különböző szintű követelmények nyomon követhetőségét és változás menedzsmentjét. Vannak olyan követelménymenedzsment eszközök, melyek a statikus elemzéshez is segítséget nyújtanak, például konzisztencia ellenőrzéssel vagy előre definiált, követelményekre vonatkozó szabályokkal.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
A szoftvertermék azon képessége, hogy a szükséges, előírt funkcionalitást meghatározott időtartam vagy meghatározott műveletszám mellett az előre megállapított követelmények szerint látja el.
A szoftver megfelelőségét vizsgáló tesztelés.
A komponens, illetve a rendszer eltér az elvárt eredménytől, vagy szolgáltatástól.
Egy olyan értékelés eredménye, amely néhány fontos kérdést, problémát vagy lehetőséget azonosít.
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
A minőséggel kapcsolatos tevékenységek teljes költsége, amelyek általában megelőzési költségből, a kiértékelési költségekből, a belső és külső meghibásodások költségéből áll.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
A projekt egy időpontja, amelyre meghatározott minőségű és mennyiségű (köztes) leszállítandót és eredmény kell felmutatni
Az az eljárás, amivel egy egyed egy tulajdonságához számosságot vagy kategóriát rendelünk.
Tetszőleges egyed egy tulajdonságához mérés során hozzárendelt számossága vagy kategóriája.
A műszaki teszttervezési tevékenységet támogató eszköz, amely tesztbemeneteket generál egyéb forrásokból, pl. CASE eszközökből, követelmény menedzsment eszközökből, tesztfeltételekből valamint magából a programkódból.
Egy tesztkészlet által bejárt egymás utáni N+1 átmenet.
Egy komponens vagy rendszer funkcionalitáshoz nem kapcsolódó tulajdonságainak tesztelése, mint például megbízhatóság, hatékonyság, használhatóság, karbantarthatóság és hordozhatóság.
A dokumentáció és a szoftver összefüggő egységeinek vizsgálata, pl. a követelmények és a hozzájuk tartozó tesztesetek közötti kapcsolatra.
A table showing combinations of inputs and/or stimuli (causes) with their associated outputs and/or actions (effects), which can be used to design test cases.
Olyan feketedoboz teszttechnika, amely az ok-okozati gráf alapján tervezi a teszteseteket.
Olyan feketedoboz teszttechnika, amely az ok-okozati gráf alapján tervezi a teszteseteket.
A bemenetek és/vagy a különböző folyamatok kiváltói (okok) grafikai megjelenítése a hozzájuk kapcsolt kimenetekkel (okozatok) együtt, amely tesztesetek tervezéséhez használható.
Egy kétdimenziós tömb (mátrix) a következő matematikai tulajdonsággal: bármely két oszlopot kiválasztva a soronkénti párok a tömb által tartalmazott összes számkombinációt lefedik.
A változók összes lehetséges pár kombinációjának módszeres tesztelése ortogonális mátrixok használatával. Ez a módszer jelentősen kevesebb tesztesetet igényel, mint az egyes változók összes lehetséges kombinációjának tesztje.
A várt és az aktuális eredmények összehasonlítását támogató forrás. Teszt-orákulum lehet egy másik, benchmark-ként funkcionáló rendszer. Lehet felhasználó kézikönyv, vagy akár egy személy speciális tudása is. A program forráskódja viszont nem lehet teszt-orákulum
Olyan fa, amely a hierarchikusan rendezett ekvivalencia partíciókat mutatja.
Feketedoboz teszttervezési technika, amely során az osztályozási fa segítéségével tervezünk teszteseteket annak érdekében, hogy reprezentatív be- és kimeneteket vizsgáljunk.
Feketedoboz tesztelési módszer, amely során olyan teszteseteket készítünk, amelyek az ekvivalencia partíciók egyes reprezentánsait tesztelik. Jellemzően minden egyes ekvivalencia partíciót érdemes legalább egyszer lefedni.
A szoftver pontosságának meghatározását célzó tesztelés.
Egy elemhez rendelt (üzleti) fontosság, például hiba prioritás.
A kockázat alapú tesztelés rendszerszintű alkalmazása, amelynek során a termékkockázatok azonosítása és analízise alapján létrehozunk egy termékkockázati mátrixot, amely a valószínűségeket és a kihatásokat tartalmazza.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
Olyan dokumentum, amely leírja a szoftver azon hibáit, amelyek a program elégtelen működéséhez vezethetnek.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
Egy (teszt) projekt menedzsmentjénél, iránytásánál felmerülő kockázat, mint például emberhiány, szoros határidők, változó követelmények, stb.
Annak meghatározása, hogy a komponens, illetve a szoftver mennyire elérhető és működőképes, amikor szükségessé válik a használata. Gyakran százalékban adják meg.
A követelmény-specifikációtól, a tervezési, vagy felhasználói dokumentációtól, a szabványoktól, illetve bármilyen elvárástól, vagy tapasztalattól való eltérés. Rendellenességet lehet találni a felülvizsgálat, a tesztelés, az elemzés, a fordítás, vagy a program használata során.
Bizonyos funkciók, vagy funkciók halmazának elvégzése érdekében összeszervezett komponensek összessége.
Annak fokmérője, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire képes az elvárt működésre érvénytelen bemenetek vagy szűkös környezeti erőforrások mellett.
Olyan végrehajtó eszköz, amely felveszi a kézi tesztelés lépéseit annak érdekében, hogy ezekből később végrehajtható automatikus tesztszkripteket generáljon (pl. megismétli őket). Ezeket az eszközöket gyakran használják az automatikus regressziós tesztek támogatására.
Iteratív, inkrementális keretrendszer az általában agilis szoftverfejlesztést alkalmazó projektekhez.
Döntési szabályok, amelyekkel eldöntjük, hogy egy tesztelem (funkció) vagy feature megfelel-e vagy megbukik-e egy teszten.
Egy teszt sikeresnek minősül, ha a kapott eredmény megfelel az elvárt eredménynek.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
Olyan módszer, amelynél a szoftver specifikáció alapján, a program belső szerkezetének ismerete nélkül tervezünk teszteket.
Olyan módszer, amelynél a szoftver specifikáció alapján, a program belső szerkezetének ismerete nélkül tervezünk teszteket.
A szoftverelemek (például követelmények, műszaki szoftverterv, vagy kód) elemzése azok futtatása nélkül. Általában támogató eszközök segítségével végzik.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Olyan tesztfuttatás, amelynél a teszteket a korábban dokumentált sorrendjüknek megfelelően hajtunk végre.
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Egy időperiódus, ami akkor kezdődik, amikor a szoftverterméket kigondoljuk és akkor fejeződik be, amikor a szoftvert már nem használják. A szoftver életciklus jellemzően a következő fázisokat tartalmazza: koncepció, követelmény, tervezés, megvalósítás, teszt, installáció és ellenőrzés, operáció és üzemeltetés, valamint időnként egy leállítási fázist. Megjegyzés: a fázisok átfedhetik egymást, vagy akár ismétlődhetnek is.
A szoftverfejlesztés minden egyes szakaszában végzett tevékenységek sora, ahogyan logikailag és időrendi szempontból egymáshoz kapcsolódnak.
Valamely hiba hatásának a mértéke a rendszer vagy komponens fejlesztésére vagy működésére.
A tesztelő tapasztalatára, tudására és megérzéseire építő tesztelés.
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
A teszt tárgyához (magához a termékhez) közvetlenül kapcsolódó kockázat.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Egy vagy több teszteset halmaza.
A teszteljárások fejlesztésének és priorizálásának folyamata, tesztadatok készítése és - opcionálisan - automata tesztszkriptek, valamint a teszttámogató szoftverkörnyezetek kialakítása.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
A teszt futtatásának tevékenységsorozatát rögzítő dokumentum. Teszt szkript illetve manuális teszt szkript néven is ismert.
A várt és az aktuális eredmények összehasonlítását támogató forrás. Teszt-orákulum lehet egy másik, benchmark-ként funkcionáló rendszer. Lehet felhasználó kézikönyv, vagy akár egy személy speciális tudása is. A program forráskódja viszont nem lehet teszt-orákulum
Olyan teszteszköz, amellyel a teszteléshez adatot állíthatunk elő egy már meglévő adatbázisból. Az eszköz alkalmas lehet egyéb adatok generálására, adatok manipulálására, valamint szerkesztésére is.
A tesztbázis elemzésének és a tesztcél meghatározásának folyamata.
Az összes olyan dokumentum, amelyből a komponensekre vagy rendszerekre vonatkozó követelmények származnak. Ezek azok a dokumentumok, amelyeken a tesztesetek alapulnak. Ha egy ilyen dokumentumot csak formális változáskezelési folyamat során módosíthatnak, a tesztbázist ún. fagyasztott tesztbázisnak nevezik.
A tesztfolyamat végrehajtása a teszt tárgyának egy konkrét verziójára.
A tesztelendő egység. Rendszerint a teszt tárgyához több tesztelem tartozik.
A teszt futtatásának tevékenységsorozatát rögzítő dokumentum. Teszt szkript illetve manuális teszt szkript néven is ismert.
A teszt futtatásának tevékenységsorozatát rögzítő dokumentum. Teszt szkript illetve manuális teszt szkript néven is ismert.
A tesztstratégia megvalósítása egy konkrét projektre. Jellemzően a projekt céljain és a kockázatelemzésen alapuló döntéseket, a tesztfolyamatok kiindulópontjait, az alkalmazandó műszaki teszttervezési technikákat, belépési és kilépési kritériumokat valamint a tesztelés fajtáit tartalmazza.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Bemeneti értékek, végrehajtási előfeltételek, elvárt eredmények és végrehajtási utófeltételek halmaza, amelyeket egy konkrét célért vagy a tesztért fejlesztettek (például egy program forgatókönyv végrehajtása, vagy egy követelménynek való megfelelés).
Egy tesztelemre vonatkozó, a teszteseteket leíró dokumentáció (cél, bemenetek, teszttevékenységek, elvárt eredmények, végrehajtás előfeltételei)
Az alapvető tesztfolyamat a következő tevékenységeket öleli fel: a műszaki teszttervezést, a tesztelés irányítását, a tesztelemzést és tervezést, a teszt megvalósítását és végrehajtását, a kilépési feltételek kiértékelését, valamint a teszt lezárási tevékenységeket.
Olyan teszteszköz, amellyel a teszteléshez adatot állíthatunk elő egy már meglévő adatbázisból. Az eszköz alkalmas lehet egyéb adatok generálására, adatok manipulálására, valamint szerkesztésére is.
A tesztelés elvégzéséhez szükséges szervezeti tényezők, beleértve a tesztkörnyezeteket, teszteszközöket, irodai környezetet és eljárásokat.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A tesztelést támogató eszközök együttese, beleértve minden hardver és szoftver eszközt.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
A tesztlezárási fázisban gyűjtjük össze a tesztelés során előállított adatokat, hogy a tesztverből, számokból, tényekből és egyéb tapasztalatokból összegyűjtött adatokat konszolidáljuk. A tesztlezárási fázisban véglegesítjük és archiváljuk a tesztvert, értékeljük ki az eredményeket és készítjük elő az összefoglaló tesztjelentést.
A teszttevékenységek tervezése, becslése, monitorozása és irányítása, amelyet általában a tesztmenedzser végez.
Olyan modell, amely leírja egy komponens vagy egy teszt tárgyának tesztelésére használt tesztvert.
Dokumentum, amely tartalmazza a műszaki tesztterv (test design) specifikációt, a teszteset specifikációt és/vagy az eljárás specifikációt.
Közös szervezés és menedzsment alatt álló teszttevékenységek csoportja. A tesztszint felelősségi körökhöz kapcsolódik a projekten belül. Tesztszintekre példa a komponens-teszt, integrációs teszt, rendszerteszt és felhasználó teszt.
Olyan tesztterv, amely általában egy adott (alacsony-, vagy magas-) szintű tervezést foglal magába.
Legtöbbször teszteljárás specifikációra használt kifejezés, elsősorban automatizált teszt esetén.
A document describing the scope, approach, resources and schedule of intended test activities. It identifies amongst others test items, the features to be tested, the testing tasks, who will do each task, degree of tester independence, the test environment, the test design techniques and entry and exit criteria to be used, and the rationale for their choice, and any risks requiring contingency planning. It is a record of the test planning process.
Tesztterv (test plan) készítése vagy módosítása.
Egy meghatározott tesztobjektumon végrehajtott, rendszerkomponensre vagy rendszerre fókuszáló teszttevékenységek csoportja. Példa teszttípusokra: funkcionális teszt, használhatósági teszt, regressziós teszt, stb. Egy teszttípus több tesztszinten is végrehajtható.
A tesztfolyamat során keletkezett különböző termékek, például dokumentáció, programkód, inputok, elvárt eredmények, eljárások, fájlok, adatbázisok, környezetek illetve bármilyen egyéb szoftver.
A scheme for the execution of test procedures. Note: The test procedures are included in the test execution schedule in their context and in the order in which they are to be executed.
Olyan teszteszköz, amely teszteket hajt végre egy kijelölt tesztelemen, és értékeli az eredményeket az elvárt eredmények és az utófeltételek alapján.
Olyan teszteredmény, amely hibát jelez, bár az adott hiba valójában nem létezik a termékben.
Olyan teszteredmény, amely nem találja meg az adott, a termékben meglevő hibát.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Egy keretrendszer a szoftverfejlesztési ciklus részletes leírására, a követelményspecifikációtól kezdve az üzemeltetésig. Az V-modell illusztrálja, hogy a teszttevékenység hogyan illeszthető a szoftverfejlesztési életciklusok bármely fázisába.
Annak vizsgálata és konfirmálása, hogy a szoftver tervezett felhasználási céljának megfelelő követelmények teljesülnek-e.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
Egy projekt végén, a projekttagokkal tartott megbeszélés, melyen értékelik a projektet és a tanulságokat egy következő projekt számára.
(1) strukturált megközelítés az egyének, csapatok, szervezetek jelen állapotból a kívánt jövőbeli állapotba történő átmenetének kezelésére (2) a termékben, vagy szolgáltatásban történő változások, vagy tervezett változások irányított végrehajtása.
A számítógép által tárolt elem, amelyet a szoftver a nevén hivatkozva ér el.
Egy olyan feketedoboz teszttechnika, ahol a teszteseteket a működési profilhoz illeszkedően – esetleg pszeudo-véletlen generáló algoritmus használatával - választják ki. Ezt a technikát olyan nemfunkcionális tulajdonságok tesztjénél is használják, mint a megbízhatóság és a teljesítmény.
Egy táblázat, ami minden egyes állapotra és lehetséges eseményre mutatja az állapotátmeneteket, megjelenítve az érvényes és érvénytelen átmeneteket is.
Átmenet egy komponens vagy rendszer két állapota között.
Azon kilépési feltétel, amelyet a komponensnek, illetve a rendszernek teljesítenie kell, hogy a felhasználó, az ügyfél, vagy más, erre feljogosított személy átvehesse azt
A projekt, vagy a termék életének fázisokra bontása
(1) egy szervezet azon képessége, hogy milyen hatásossággal és hatékonysággal használja elméleti- és gyakorlati munkafolyamatait. (2) egy szoftvertermék azon képessége amelynek köszönhetően elkerülhető, hogy egy esetlegesen fellépő programhiba működési hibát okozzon.
Olyan feketedoboz teszttechnika, amely során több változó együttes használatára készítünk hatékony és hatásos teszteket. Az ekvivalenciapartícionálás és a határérték-elemzés módszertanát használja.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
A meghibásodás fizikai, vagy funkcionális megjelenése. Például a rendszer hibamegjelenése lehet a műveletek lelassulása, helytelen kimentek megjelenése, vagy akár a végrehajtás teljes leállása.