Terms related to Advanced Test Analyst 2019

Felhasználó vagy bárki más, lehet egy rendszer is, aki/ami a tesztelt rendszerrel meghatározott kapcsolatban áll.
A teszt során tapasztalt viselkedés.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Olyan tesztelés, amikor a tesztelendő szoftvert az alkalmazás programozói interfészén át közvetlenül látjuk el utasításokkal.
Olyan szoftver használata (pl. felvevő/lejátszó eszközök), amelyekkel a tesztvégrehajtást lehet irányítani, a várt eredményeket össze lehet hasonlítani az aktuális eredményekkel, tesztelési előfeltételeket lehet meghatározni és egyéb tesztirányítási és jelentési funkciókkal is rendelkezik.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Olyan automatizált teszteket tartalmazó készlet, amely az új build-ek integritását validálja, valamint azok alapfunkcióit, stabilitását és tesztelhetőségét verifikálja. Abban az esetben, amikor gyakran készítenek build-eket (pl. agilis projekteknél), ipari gyakorlatnak tekinthető és minden build-en lefuttatják - még a build további tesztelésre való kiadása előtt.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
Egy tesztkészlet által bejárt egymás utáni N+1 átmenet.
Egy szoftver komponens speciális célú vagy részleges megvalósítása. A csonkot arra használjuk, hogy támogassuk a komponens(ek) fejlesztését vagy tesztelését. Helyettesíti a meghívott komponenst.
Egy feketedoboz teszttechnika, melynek során a teszteseteket úgy tervezik, hogy azok lefedjék az összes ekvivalenciapartíciót, minden tartomány egy reprezentatív elemének használatával.
Az a kritérium, amelyet a komponensnek vagy rendszernek teljesítenie kell annak érdekében, hogy a felhasználó, ügyfél vagy egy felhatalmazott entitás átvehesse azt.
Kérdések vagy elvárt attribútumok listáján alapuló felülvizsgálati módszer.
Tapasztalat alapú teszttechnika, melynek során a tapasztalt tesztelő a tesztelemek egy magas szintű listáját használja, melyet feljegyez, ellenőriz vagy egy szabály - vagy követelményhalmazt alkalmaz, melyek alapján a terméket verifikálja.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire működőképes és elérhető, amikor használni szeretnék.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
Egy komponens vagy rendszer specifikációjának elemzésén alapuló teszttechnika.
A rendszer minden olyan összetevője, amely információt és vezérlést biztosít a felhasználó számára a rendszerrel kapcsolatos konkrét feladatok elvégzéséhez.
Egy személy megfigyelésése és reagálásai a szoftvertermék használatából vagy várható használatából fakadóan.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
Szervezeti folyamatok teljesítményének és érettségének javítására szolgáló tevékenységek és ezek eredményinek összessége
Olyan keretrendszer, amelyben az ugyanolyan jellegű folyamatokat egy általános modellhez sorolják, pl. a tesztfejlesztési modellhez.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer meghatározott feltételek mellett alkalmazva olyan funkcionalitást nyújt, amely megfelel a megfogalmazott és a hallgatólagos igényeknek.
Olyan integrációs eljárás, amely összekapcsolja az egyes komponenseket, illetve rendszereket, hogy az alapvető funkcionalitások minél hamarabb működhessenek.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
GUI (GraphicalUser Interface)
Tesztelés annak kiértékelésére, hogy meghatározott használati környezetben meghatározott felhasználók által mennyire hatásosan, hatékonyan és elégedettséget keltően használható egy rendszer.
Olyan tesztelés, amelyet a projekt csapattal egy helyszínen levő, de szervezetileg független kollégák végeznek.
Egy általánosan elfogadott hüvelykujj-szabály, amely segít elérni a célt.
Egy projekttermék azon tökéletlensége vagy hiányossága, ami nem felel meg a követelményeknek vagy a specifikációnak.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
Annak mértéke, hogy a komponens vagy rendszer milyen mértékben használható fel a lehető legszélesebb körű jellemzőkkel és képességekkel ahhoz, hogy a felhasználók a meghatározott célt meghatározott felhasználási környezetben elérjék.
Annak ellenőrzése, hogy a valamilyen fogyatékkal élő emberek mennyire könnyen tudják használni a komponenst, illetve a rendszert.
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
Módosítások vagy megváltozott környezet miatt a működő rendszeren végrehajtott tesztelés.
A hiba forrása, melyet eltávolítva a hibajelenség is csökken vagy megszűnik.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
Tesztelés, melyben a menedzsment, a kiválasztás, a priorizálás, illetve teszttevékenységek és források használata a megfelelő kockázattípusokon és kockázati szinteken alapul.
Folyamat, melynek során döntések és védekező intézkedések születnek a kockázatok egy meghatározott szintre történő csökkentése és az adott szinten tartása érdekében.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer információt cserélhessen más komponensekkel vagy rendszerekkel.
A szoftver tervének, illetve belső struktúrájának összetettsége megértés, karbantartás, valamint verifikálás szempontjából.
A rendszer, illetve a szoftver összeállítása az alkotóelemeinek száma, jellege és kapcsolatai alapján.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
Technikai és adminisztratív irányítást és felügyeletet alkalmazó tudományág a konfigurációs elem funkcionális és fizikai karakterisztikáinak meghatározására és dokumentálására az ezen karakterisztikák nyilvántartásának és a jelentés változásának feldolgozási és megvalósítási állapotának megváltoztatására és ellenőrzésére, hogy megfelel-e a meghatározott követelményeknek.
Olyan eszköz, amely támogatja a követelmények, a követelmény jellemzőinek (pl. prioritás, tudás gazda) rögzítését és magyarázó jegyzetek készítését, valamint megkönnyíti a különböző szintű követelmények nyomon követhetőségét és változás menedzsmentjét. Vannak olyan követelménymenedzsment eszközök, melyek a statikus elemzéshez is segítséget nyújtanak, például konzisztencia ellenőrzéssel vagy előre definiált, követelményekre vonatkozó szabályokkal.
Egy olyan értékelés eredménye, amely néhány fontos kérdést, problémát vagy lehetőséget azonosít.
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
A minőséggel kapcsolatos tevékenységek teljes költsége, amelyek általában megelőzési költségből, a kiértékelési költségekből, a belső és külső meghibásodások költségéből áll.
Az az eljárás, amivel egy egyed egy tulajdonságához számosságot vagy kategóriát rendelünk.
Tetszőleges egyed egy tulajdonságához mérés során hozzárendelt számossága vagy kategóriája.
A műszaki teszttervezési tevékenységet támogató eszköz, amely tesztbemeneteket generál egyéb forrásokból, pl. CASE eszközökből, követelmény menedzsment eszközökből, tesztfeltételekből valamint magából a programkódból.
Egy tesztkészlet által bejárt egymás utáni N+1 átmenet.
Tesztelés, amely egy komponens vagy rendszer nemfunkcionális követelményeknek való megfelelősségét értékeli.
A bemenetek és/vagy a különböző folyamatok kiváltói (okok) grafikai megjelenítése a hozzájuk kapcsolt kimenetekkel (okozatok) együtt, amely tesztesetek tervezéséhez használható.
Egy feketedoboz teszttechnika, amely során egy osztályozási fa segítéségével tervezünk teszteseteket.
Egy elemhez rendelt (üzleti) fontosság, például hiba prioritás.
A kockázat alapú tesztelés rendszerszintű alkalmazása, amelynek során a termékkockázatok azonosítása és analízise alapján létrehozunk egy termékkockázati mátrixot, amely a valószínűségeket és a kihatásokat tartalmazza.
Egy vagy több incidens alapjául szolgáló ismeretlen ok.
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
Egy komponens vagy rendszer minőségének romlása egy változás miatt.
A követelmény-specifikációtól, a tervezési, vagy felhasználói dokumentációtól, a szabványoktól, illetve bármilyen elvárástól, vagy tapasztalattól való eltérés. Rendellenességet lehet találni a felülvizsgálat, a tesztelés, az elemzés, a fordítás, vagy a program használata során.
Annak fokmérője, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire képes az elvárt működésre érvénytelen bemenetek vagy szűkös környezeti erőforrások mellett.
Iteratív, inkrementális keretrendszer az általában agilis szoftverfejlesztést alkalmazó projektekhez.
Döntési szabályok, amelyekkel eldöntjük, hogy egy tesztelem (funkció) vagy feature megfelel-e vagy megbukik-e egy teszten.
Egy teszt sikeresnek minősül, ha a kapott eredmény megfelel az elvárt eredménynek.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Olyan tesztfuttatás, amelynél a teszteket a korábban dokumentált sorrendjüknek megfelelően hajtunk végre.
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
A szoftverfejlesztés minden egyes szakaszában végzett tevékenységek sora, ahogyan logikailag és időrendi szempontból egymáshoz kapcsolódnak.
Mozaikszó - Computer Aided Software Engineering, azaz számítógép által támogatott szoftvertervezés.
Valamely hiba hatásának a mértéke a rendszer vagy komponens fejlesztésére vagy működésére.
A tesztelő tapasztalatára, tudására és megérzéseire építő tesztelés.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszernek milyen az idő -, erőforrás- és kapacitáskihasználtsága a kijelölt funkcionalitás megvalósítása közben.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Egy vagy több teszteset halmaza.
Olyan teszteszköz, amellyel a teszteléshez adatot állíthatunk elő egy már meglévő adatbázisból. Az eszköz alkalmas lehet egyéb adatok generálására, adatok manipulálására, valamint szerkesztésére is.
A tesztautomatizálási architektúra realizálása/implementálása, pl. speciális tesztautomatizálási feladatokat elvégző komponensek kombinációja. A komponensek tartalmazhatnak dobozos teszteszközöket, tesztautomatizálási keretrendszereket, valamint teszthardvereket is.
Olyan személy, aki a tesztautomatizálási architektúra műszaki tervezéséért, implementálásáért és karbantartásáért, továbbá a létrejövő tesztautomatizálási megoldások műszaki fejlesztéséért felelős.
A tesztfolyamat végrehajtása a teszt tárgyának egy konkrét verziójára.
Az a tevékenység, melynek során a tesztbázis elemzésével meghatározzák a tesztfeltételeket.
A végrehajtási sorrendben végrehajtott teszt esetek sorozata, és az ahhoz kapcsolódó minden olyan tevékenység, amelyre szükség lehet a kezdeti előfeltételek és a végrehajtási tevékenységek utólagos felállításához.
A tesztobjektum egy típusa, ami egy rendszer.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Olyan célzott tevékenységek sorozata, amely a szervezet tesztfolyamatainak érettségét és sebességét hivatott fejleszteni, továbbá maguk a fejlesztési program eredményei.
Olyan teszteszköz, amellyel a teszteléshez adatot állíthatunk elő egy már meglévő adatbázisból. Az eszköz alkalmas lehet egyéb adatok generálására, adatok manipulálására, valamint szerkesztésére is.
A tesztelés elvégzéséhez szükséges szervezeti tényezők, beleértve a tesztkörnyezeteket, teszteszközöket, irodai környezetet és eljárásokat.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A tesztelést támogató eszközök együttese, beleértve minden hardver és szoftver eszközt.
A tesztlezárási fázisban gyűjtjük össze a tesztelés során előállított adatokat, hogy a tesztverből, számokból, tényekből és egyéb tapasztalatokból összegyűjtött adatokat konszolidáljuk. A tesztlezárási fázisban véglegesítjük és archiváljuk a tesztvert, értékeljük ki az eredményeket és készítjük elő az összefoglaló tesztjelentést.
A tesztstratégia megvalósítása egy adott projektre.
Olyan tevékenység, amely a szükséges tesztvereket készíti elő a tesztvégrehajtásra a tesztelemzés és teszttervezés alapján.
A teszt tárgyát képező rendszer várt és tényleges eredményeinek összehasonlítását támogató forrás.
Olyan tesztterv, amely általában egy adott (alacsony-, vagy magas-) szintű tervezést foglal magába.
A teszttevékenységek koordinálása köré szerveződő dokumentum, mely az elérendő tesztcélokat, illetve az elérésük módját és ütemezését tartalmazza.
Tesztterv (test plan) készítése vagy módosítása.
Olyan teszteszköz, amely teszteket hajt végre egy kijelölt tesztelemen, és értékeli az eredményeket az elvárt eredmények és az utófeltételek alapján.
Egy tesztcikluson belüli tesztkészletek végrehajtásának ütemezése.
Olyan teszteredmény, amely hibát jelez, bár az adott hiba valójában nem létezik a termékben.
Olyan teszteredmény, amely nem találja meg az adott, a termékben meglevő hibát.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Annak vizsgálata és konfirmálása, hogy a szoftver tervezett felhasználási céljának megfelelő követelmények teljesülnek-e.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
A szoftver válasza adott előfeltételekre és bemeneti értékekre.
Egy projekt végén, a projekttagokkal tartott megbeszélés, melyen értékelik a projektet és a tanulságokat egy következő projekt számára.
(1) strukturált megközelítés az egyének, csapatok, szervezetek jelen állapotból a kívánt jövőbeli állapotba történő átmenetének kezelésére (2) a termékben, vagy szolgáltatásban történő változások, vagy tervezett változások irányított végrehajtása.
A számítógép által tárolt elem, amelyet a szoftver a nevén hivatkozva ér el.
Egy olyan feketedoboz teszttechnika, ahol a teszteseteket a működési profilhoz illeszkedően – esetleg pszeudo-véletlen generáló algoritmus használatával - választják ki. Ezt a technikát olyan nemfunkcionális tulajdonságok tesztjénél is használják, mint a megbízhatóság és a teljesítmény.
Egy táblázat, ami minden egyes állapotra és lehetséges eseményre mutatja az állapotátmeneteket, megjelenítve az érvényes és érvénytelen átmeneteket is.
Átmenet egy komponens vagy rendszer két állapota között.
Egy komponens vagy rendszer állapotait ábrázoló diagramm, ami az állapotváltozást okozó eseményeket vagy körülményeket is.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
A meghibásodás fizikai, vagy funkcionális megjelenése. Például a rendszer hibamegjelenése lehet a műveletek lelassulása, helytelen kimentek megjelenése, vagy akár a végrehajtás teljes leállása.