Terms related to Expert Improving the Test Process 2011

A szoftverfejlesztési módszerek csoportja, amely az iteratív fejlesztési modellen alapul, mind a követelmények, mind a megoldások az önszerveződő, széleskörű feladatokkal rendelkező csapatok együttműködése által jönnek létre.
Az agilis módszertannal (mint pl. az extrém programozás, XP) fejlesztett szoftverek tesztelési gyakorlata. A fejlesztést a tesztelés kiszolgálójának tekinti és annak fontosságát hangsúlyozza, hogy a műszaki teszttervezés megelőzi a fejlesztést.
A szoftvertermék, illetve a folyamat független értékelése annak érdekében, hogy kiderítsük, megfelel-e a szabványoknak, a specifikációknak, az irányelveknek, és/vagy azon dokumentumokban rögzített objektív kritériumoknak, amelyek meghatározzák (1)a termék formáját, illetve tartalmát, (2) a folyamatot, ahogy a terméket elő kell állítani, (3) a szabványoknak, illetve az irányelveknek történő megfelelés mérésének módját
A komponens által beolvasott - akár a komponensen belül, vagy kívül tárolt – változó.
A tesztelés, vagy a fejlesztés során alkalmazott leghatékonyabb innovatív eljárások, módszerek, amelyeket általában a többi szervezeti egység is átvehet.
A szoftvertermékek azon tulajdonságai/attribútumai, amik a programokhoz és adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést előzik meg. A hozzáférés lehet szándékos vagy akár véletlen is.
Olyan rendszer, aminek a meghibásodása, vagy hibás működése emberek súlyos sérüléséhez, halálához, eszközök komoly sérüléséhez, elvesztéséhez vagy környezeti károsodáshoz vezethet.
A szoftvernek egy szűkebb felhasználói körben való külső tesztelése a végső kiadás előtt annak érdekében, hogy meghatározzuk, a szoftver megfelel-e a felhasználók piaci igényeinek. Gyakran megfelel a dobozos (COTS) szoftverek külső átvételi tesztjének.
Az IDEAL modell egyik fázisa, amely során a javításokat kifejlesztik, átültetik a gyakorlatba és az egész szervezetben életbe léptetik. A cselekvési fázis a következő tevékenységeket tartalmazza: a megoldás létrehozása, tesztje/pilotálása, finomítása és megvalósítása.
Három szintű modell a szoftver minőségének mérésére: concepcionális szint (cél), működési szint (kérdés) és mennyiségi szint (metrika).
Iteratív, négylépéses, problémamegoldási folyamat (tervezés – végrehajtás, ellenőrzés, analízis). Jellemzően a folyamatjavítás során használják (Deming szerint).
Az IDEAL modellen belül az egyik fázis, amelynél meghatározzuk a kívánt állapothoz képest fennálló helyzetet, A diagnózis fázis : az aktuális és a kívánt állapot leírását, továbbá fejlesztési javaslatokat tartalmaz.
Olyan teszt, amely magában foglalja egy komponens vagy rendszer szoftverének futtatását.
Olyan progampont, ahol a vezérlési folyamnak két, vagy több alternatív útvonala van. Egy csomópont, amelyből két, vagy több elágazás indul.
Egy olyan nem előíró keretrendszer egy szervezet minőségirányítási rendszerére, amelyet az Európai Minőségirányítási Alapítvány határoz meg, öt „engedélyezési” feltétel alapján (amely tartalmazza egy szervezet tevékenységét) és négy „eredmény” feltétel alapján (amely egy szervezet által elért eredményeket tartalmazza).
Nem tömeggyártási céllal, hanem a megrendelő egyedi igényeinek megfelelően készített, illetve testreszabott szoftver. A dobozos szoftver (OTS-szoftver) ellentéte.
Egy szoftver-munkatermék felülvizsgálata a termék előállítójának munkatársai által, amelynek célja, hogy hibákat fedezzen fel illetve javító javaslatokat hozzon. Példák: inspekció, technikai felülvizsgálat, átvizsgálás.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
The capability of the software product to interact with one or more specified components or systems.
Olyan eszköz, ami statikus elemzést hajt végre.
A felhasználó, vagy a megrendelő által a végterméken végzett feketedoboz tesztelés, amely azt hivatott eldönteni, hogy megfelel-e a termék a megfogalmazott (üzleti) elvárásoknak, illetve folyamatoknak.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
Szoftverfejlesztési módszertan, amelyet az agilis szoftverfejlesztés során használnak. A legfontosabb jellemzői a páros programozás, az alapos kód felülvizsgálat, minden kódhoz unit teszt készítése, illetve a kód egyszerűsége és átláthatósága.
A minőség egy formája, amelyet azon kapacitás függvényében határozunk meg, amely a felhasználó(k) igényeit hivatott kielégíteni. Azon termék, vagy szolgáltatás, amely nem felhasználói igényeket old meg, aligha talál magának felhasználót. Ez egy nehezen meghatározható, a környezettől nagyban függő megközelítési mód, mivel a különböző karakterisztikájú üzleti elvárások különböző termékminőséget tesznek szükségessé.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
Szervezeti folyamatok teljesítményének és érettségének javítására szolgáló tevékenységek és ezek eredményinek összessége
Olyan keretrendszer, amelyben az ugyanolyan jellegű folyamatokat egy általános modellhez sorolják, pl. a tesztfejlesztési modellhez.
Egy szervezet szoftverfolyamatainak egy referencia modell alapján történő, szabályozott kiértékelése.
Képességi-Érettségi modell struktúra, amelyben a képességi szintek meghatározzák a folyamat-területeken belül a folyamatjavítás formáját.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
A szoftvertermék azon képessége, hogy – bizonyos feltételek fennállása esetén - képes a meghatározott igények szerinti működésre.
A test plan that typically addresses multiple test levels.
A minőség egy formája, amely során a minőséget úgy határozzuk meg, hogy a termék vagy szolgáltatás mennyire felel meg a terveknek, illetve a követelményeknek. A minőség az alkalmazott folyamat(ok)on alapul.
Egy probléma különböző lehetséges kiváltó okai közötti kapcsolat grafikai megjelenítését szolgálja. A tényleges, vagy lehetséges hiba vagy meghibásodás lehetséges okait kategóriákként és al-kategóriákként egy fastruktúrában jeleníti meg, ahol a (lehetséges) hiba vagy meghibásodás a csomópont.
A szoftver képességeinek megértése, megtanulása, használata a felhasználó számára, meghatározott feltételek mentén.
A tervezett eredmény létrehozásának képessége.
A rendszer bármely meghibásodása utáni helyreállási átlagidő (számtani közép). Jellemzően a hiba kijavításának tesztelését is.
A hibák elemzésére szolgáló módszer. Vizuálisan modellezi, hogy a meghibásodások, az emberi tévedések és külső hatások hogyan kombinálódhatnak, hogy speciális hibákat hozzanak elő.
Egy tesztfázisban talált hibák száma osztva az adott teszt fázisban és később talált kódhibák számával.
A szoftverben azonosított hibák aránya a szoftver méretéhez viszonyítva (ez utóbbi szabványos mértékegységben kifejezve, mint pl. a kódsorok, vagy az osztályok, illetve funkciópontok száma).
Egy szervezeti fejlesztési modell, amely a fejlesztési tevékenységek indításának, tervezésének és bevezetésének terveként szolgál. Az IDEAL modellt 5 fázisa írja le: indítás, diagnózis, kiépítés, cselekvés és tanulás.
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
Az IDEAL modell egyik fázisa, amely során megalapozzuk a sikeres fejlesztési törekvéseket. A következő tevékenységeket tartalmazza: az összefüggések meghatározása, a támogatás kiépítése, az infrastruktúra biztosítása.
Az egyenrangú felülvizsgálat egy típusa, amely a dokumentum vizuális vizsgálatán alapul, hogy megtaláljuk a hibákat, vagy pl. a szabványokhoz képest meglevő különbségeket, illetve a magasabb szintű dokumentációktól való eltéréseket. A leginkább formális felülvizsgálati módszer, amely emiatt mindig dokumentált eljáráson alapul.
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
A hatékony termékfejlesztés és karbantartás alapelemeit leíró keretrendszer. A legjobb termékfejlesztési és karbantartási, tervezési és szervezési gyakorlatokat foglalja magában.
Az Integrált Képességi-Érettségi Modell (CMMI)-hez kapcsolódó, ötszintes keretrendszer a tesztfolyamatok javítására, amely a hatásos tesztfolyamat kulcselemeit írja le.
Egy probléma különböző lehetséges kiváltó okai közötti kapcsolat grafikai megjelenítését szolgálja. A tényleges, vagy lehetséges hiba vagy meghibásodás lehetséges okait kategóriákként és al-kategóriákként egy fastruktúrában jeleníti meg, ahol a (lehetséges) hiba vagy meghibásodás a csomópont.
Egy alkalmazás azon tulajdonsága, hogy milyen egyszerűen lehet hibákat javítani benne, új vagy megváltozott követelmények illetve környezet miatt szükséges módosításokat eszközölni.
Az alkalmazás átadása után végzett módosítások: hiba javítások, teljesítmény vagy más jellemzők feljavítása illetve megváltozott környezetre/követelményekre való alkalmazása.
Stratégiai teljesítmény menedzsment eszköz, amellyel azt mérhetjük, hogy a vállalat működési tevékenységei összhangban vannak-e a céljaival a vállalat jövőképével, illetve stratégiájával.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
A hiba forrása, melyet eltávolítva a hibajelenség is csökken vagy megszűnik.
Az IDEAL modell azon fázisa, amely során meghatározzák, hogyan érje el a szervezet a célját. A kiépítés fázis a következő tevékenységeket foglalja magában: prioritások felállítása, fejlesztési megközelítés, tevékenységek tervezése.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
Egy kockázat nagysága megadható a hatásának és a valószínűségének karakterisztikájával. A kockázat nagysága, azaz a kockázati szint meghatározza a tesztelés intenzitását is. A kockázati szint kvalitatív (nagy, közepes, kicsi) vagy kvantitatív (30%) módon egyaránt megadható.
A szoftver tervének, illetve belső struktúrájának összetettsége megértés, karbantartás, valamint verifikálás szempontjából.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
A következő tevékenységek technikai és adminisztratív irányítása: a konfigurációs elemek funkcionális és fizikai karakterisztikáinak meghatározása és dokumentálása, az ezen karakterisztikákhoz képest történő változás irányítása, a változáskezelési és megvalósítási állapot nyomon követése és jelentése, illetve a különböző követelményeknek történő megfelelés.
A szervezet küldetésének eléréséhez nélkülözhetetlen elem. Ezek olyan kritikus sikertényezők vagy tevékenységek, amelyek biztosítják a sikert.
Nagyjából 12 kulcsfontosságú folyamatból felépített, a tesztelési folyamat fejlesztését szolgáló tartalom-alapú modell. Célja, hogy jól áttekinthetően mutassa a menedzsment részére a szervezet küldetése szempontjából legfontosabb folyamatokat, ahol a teljesítmény leginkább befolyásolja a cég nyereségét és hírnevét.
Magas szintű mutató, amely a fejlesztés eredményességét és/vagy hatékonyságát mutatja, például szoftverfejlesztésnél a kritikus úton történő csúszás.
Olyan feltétel vagy képesség, amely a felhasználó számára azért szükséges, hogy megoldjon egy problémát,vagy elérjen egy célt. Ezen feltételnek vagy képességnek a rendszer vagy rendszer komponens által is megvalósíthatónak kell lennie úgy, hogy közben a szerződés, szabvány, specifikáció és egyéb formális dokumentumban támasztott követelményeknek is megfeleljen.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
Egy modell struktúra, amiben adott folyamatok céljainak megvalósításával egy érettségi szintet érünk el. Minden egyes szint a következő szint alapját képezi.
A szoftvertermék azon képessége, hogy a szükséges, előírt funkcionalitást meghatározott időtartam vagy meghatározott műveletszám mellett az előre megállapított követelmények szerint látja el.
A komponens, illetve a rendszer eltér az elvárt eredménytől, vagy szolgáltatástól.
A rendszer meghibásodásai között eltelt átlagidő (számtani közép). A Meghibásodások Közti Átlagidő (Mean Time Between Failures, MTBF) jellemzően a megbízhatóság-növekedés modell része, amely azt feltételezi, hogy a rendszert a hibajavító folyamat keretében azonnal javítják,
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
A minőséggel kapcsolatos tevékenységek teljes költsége, amelyek általában megelőzési költségből, a kiértékelési költségekből, a belső és külső meghibásodások költségéből áll.
Minőségmenedzsment része, azon tevékenységek és módszerek összessége, amelyek a minőségi követelmények teljesítésére fókuszálnak
Koordinált tevékenységek egy szervezet irányítására és ellenőrzésére a minőség szempontjából. Az irányítás és ellenőrzés minőségi szempontjai általában a következő tevékenységeket foglalják magukba: minőségi előírások, irányelvek készítése, minőségtervezés, minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségjavítás.
Egy alkalmazás, vagy egy rendszer modelljeinek létrehozását, javítását és verifikálását támogató eszköz.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
A projekt egy időpontja, amelyre meghatározott minőségű és mennyiségű (köztes) leszállítandót és eredmény kell felmutatni
Az az eljárás, amivel egy egyed egy tulajdonságához számosságot vagy kategóriát rendelünk.
Tetszőleges egyed egy tulajdonságához mérés során hozzárendelt számossága vagy kategóriája.
A dokumentáció és a szoftver összefüggő egységeinek vizsgálata, pl. a követelmények és a hozzájuk tartozó tesztesetek közötti kapcsolatra.
Egy probléma különböző lehetséges kiváltó okai közötti kapcsolat grafikai megjelenítését szolgálja. A tényleges, vagy lehetséges hiba vagy meghibásodás lehetséges okait kategóriákként és al-kategóriákként egy fastruktúrában jeleníti meg, ahol a (lehetséges) hiba vagy meghibásodás a csomópont.
A bemenetek és/vagy a különböző folyamatok kiváltói (okok) grafikai megjelenítése a hozzájuk kapcsolt kimenetekkel (okozatok) együtt, amely tesztesetek tervezéséhez használható.
Döntéshozatali statisztikai módszer, amely során kiválasztják azon korlátozott számú tényezőket, amelyeknek szignifikáns kihatása van az eredményre. A minőségfejlesztés tekintetében a problémák nagy többségét (80%) csupán néhány kulcsfontosságú ok (20%) okozza.
Egy elemhez rendelt (üzleti) fontosság, például hiba prioritás.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
A tanulságok levonásának és a speciális akciótervek elkészítésének strukturált módja a következő projektfázis, vagy projekt fejlesztése érdekében.
Egy (teszt) projekt menedzsmentjénél, iránytásánál felmerülő kockázat, mint például emberhiány, szoros határidők, változó követelmények, stb.
Egy szabadalmaztatott rugalmas iteratív szoftverfejlesztési folyamat keretrendszer, amely 4 projekt életciklus fázisból áll: Elkészítés Kidolgozás Megvalósítás Átadás.
A követelmény-specifikációtól, a tervezési, vagy felhasználói dokumentációtól, a szabványoktól, illetve bármilyen elvárástól, vagy tapasztalattól való eltérés. Rendellenességet lehet találni a felülvizsgálat, a tesztelés, az elemzés, a fordítás, vagy a program használata során.
Bizonyos funkciók, vagy funkciók halmazának elvégzése érdekében összeszervezett komponensek összessége.
Iteratív, inkrementális keretrendszer az általában agilis szoftverfejlesztést alkalmazó projektekhez.
A szoftver azon képessége, hogy az upgrade után alkalmazkodjon a megnövekedett terheléshez.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
Olyan eszköz, ami statikus elemzést hajt végre.
Egy dokumentum szerzője által végzett lépésenkénti bemutató abból a célból, hogy információt gyűjtsön vagy közös álláspontot alakítson ki.
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A systematic approach to risk identification and analysis of identifying possible modes of failure and attempting to prevent their occurrence.
Egy időperiódus, ami akkor kezdődik, amikor a szoftverterméket kigondoljuk és akkor fejeződik be, amikor a szoftvert már nem használják. A szoftver életciklus jellemzően a következő fázisokat tartalmazza: koncepció, követelmény, tervezés, megvalósítás, teszt, installáció és ellenőrzés, operáció és üzemeltetés, valamint időnként egy leállítási fázist. Megjegyzés: a fázisok átfedhetik egymást, vagy akár ismétlődhetnek is.
A szervezet szoftverrel összefüggő folyamatainak hatékonyságának és érettségének fejlesztését megcélzó tevékenységsorozat, és annak eredménye
A hibák elemzésére szolgáló módszer. Vizuálisan modellezi, hogy a meghibásodások, az emberi tévedések és külső hatások hogyan kombinálódhatnak, hogy speciális hibákat hozzanak elő.
Mozaikszó - Computer Aided Software Engineering, azaz számítógép által támogatott szoftvertervezés.
Mozaikszó - Computer Aided Software Testing, azaz számítógép által támogatott szoftvertesztelés.
Valamely hiba hatásának a mértéke a rendszer vagy komponens fejlesztésére vagy működésére.
Az IDEAL modell egyik fázisa, amely során a tapasztatokból tanulunk, illetve az új folyamatok és technológiák jövőbeli alkalmazásának képességét fejlesztjük. A következő tevékenységeket foglalja magában: analízis, validálás, javaslat jövőbeli tevékenységekre.
Annak igazolása, hogy az adott szoftver, illetve személy megfelel a követelményeknek (pl. egy vizsga letételével).
Olyan folyamatmodell, amely részletesen leírja a jó mérnöki gyakorlatokat pl. a tesztelési gyakorlatokat.
Olyan folyamatmodell, amely részletesen leírja a jó mérnöki gyakorlatokat pl. a tesztelési gyakorlatokat.
A teljes szervezetre kiható irányítási megközelítés, amely a minőségre koncentrál, minden dolgozó részvételére épít, a hosszútávú siker feltételének a megrendelői elégedettség tekinti, és a a szervezet minden tagja érezheti az előnyeit. A Teljeskörű Minőségmenedzsment tervezési, szervezési, utasítási, irányítási és minőségbiztosítási tevékenységekből áll
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
Magas szintű mutató, amely a fejlesztés eredményességét és/vagy hatékonyságát mutatja, például szoftverfejlesztésnél a kritikus úton történő csúszás.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
Egy vagy több teszteset halmaza.
A teszteljárások fejlesztésének és priorizálásának folyamata, tesztadatok készítése és - opcionálisan - automata tesztszkriptek, valamint a teszttámogató szoftverkörnyezetek kialakítása.
A tesztbázis elemzésének és a tesztcél meghatározásának folyamata.
Magas szintű dokumentum, amely a szervezet elveit, megközelítésmódját, valamint céljait mutatja be a tesztelésre vonatkozóan.
A tesztstratégia megvalósítása egy konkrét projektre. Jellemzően a projekt céljain és a kockázatelemzésen alapuló döntéseket, a tesztfolyamatok kiindulópontjait, az alkalmazandó műszaki teszttervezési technikákat, belépési és kilépési kritériumokat valamint a tesztelés fajtáit tartalmazza.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
Bemeneti értékek, végrehajtási előfeltételek, elvárt eredmények és végrehajtási utófeltételek halmaza, amelyeket egy konkrét célért vagy a tesztért fejlesztettek (például egy program forgatókönyv végrehajtása, vagy egy követelménynek való megfelelés).
Mind a szervezet tesztelési folyamatainak, mind a hozzá tartozó eszközök aktuális erősségeinek és gyengeségeinek alapos megismerésén alapuló tesztfejlesztési célok elérését szolgáló terv.
Az alapvető tesztfolyamat a következő tevékenységeket öleli fel: a műszaki teszttervezést, a tesztelés irányítását, a tesztelemzést és tervezést, a teszt megvalósítását és végrehajtását, a kilépési feltételek kiértékelését, valamint a teszt lezárási tevékenységeket.
(Teszt) specialisták csapata, akik lehetővé teszik a szervezet tesztfolyamatainak meghatározását, fenntartását és fejlesztését
A hatékony és hatásos tesztfolyamat kulcselemeit leíró, az üzleti folyamatok által vezérelt, összefüggő keretrendszer.
Az agilis kiáltvány mintájára kiadott kiejlentések, amelyek a tesztfolyamat fejlesztésének értékét határozzák meg. Ezen értékek: rugalmasság a részletes folyamatok helyett, bevált gyakorlat a sablonok helyett, megvalósítás-irányultság folyamat-irányultság helyett, egyenrangú felülvizsgálat a minőségbiztosítás helyett , üzlet-vezéreltség a modell-vezéreltség helyett
A tesztfejlesztési terven alapuló tesztfolyamat fejlesztését végrehajtó személy.
Teszttevékenységek egy különálló halmaza a projekt egy együtt kezelhető fázisába összegyűjtve. Ilyen például egy tesztszinthez tartozó tesztvégrehajtási tevékenységek halmaza.
A teszttevékenységek során keletkezett adatok összegyűjtése és elemzése, ezt követően az adatokból az érintettek számára egy jelentés készítése.
A tesztelést támogató eszközök együttese, beleértve minden hardver és szoftver eszközt.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
A tesztlezárási fázisban gyűjtjük össze a tesztelés során előállított adatokat, hogy a tesztverből, számokból, tényekből és egyéb tapasztalatokból összegyűjtött adatokat konszolidáljuk. A tesztlezárási fázisban véglegesítjük és archiváljuk a tesztvert, értékeljük ki az eredményeket és készítjük elő az összefoglaló tesztjelentést.
A teszttevékenységek tervezése, becslése, monitorozása és irányítása, amelyet általában a tesztmenedzser végez.
Dokumentum, amely tartalmazza a műszaki tesztterv (test design) specifikációt, a teszteset specifikációt és/vagy az eljárás specifikációt.
A teszt végrehajtása egy megszakítás nélküli idő intervallumban. A felderítő teszt során minden tesztszakasz az egyes fejezetekre összpontosít, de a tesztelők egyéb tevékenységekkel, illetve új lehetőségekkel is foglalkozhatnak. Ebben az esetben a tesztelő a teszteseteket menet közben készíti, hajtja végre valamint dokumentálja azok eredményét.
Közös szervezés és menedzsment alatt álló teszttevékenységek csoportja. A tesztszint felelősségi körökhöz kapcsolódik a projekten belül. Tesztszintekre példa a komponens-teszt, integrációs teszt, rendszerteszt és felhasználó teszt.
A document describing the scope, approach, resources and schedule of intended test activities. It identifies amongst others test items, the features to be tested, the testing tasks, who will do each task, degree of tester independence, the test environment, the test design techniques and entry and exit criteria to be used, and the rationale for their choice, and any risks requiring contingency planning. It is a record of the test planning process.
Tesztterv (test plan) készítése vagy módosítása.
A tesztfolyamat során keletkezett különböző termékek, például dokumentáció, programkód, inputok, elvárt eredmények, eljárások, fájlok, adatbázisok, környezetek illetve bármilyen egyéb szoftver.
A minőség azon formája, amit nem lehet egyértelműen meghatározni, mégis tudjuk, ha látjuk, vagy érzékeljük a hiányát, ha az nem megfelelő. A minőség az egyén, vagy egyének csoportjának érzékelésén és szubjektív érzésein múlik.
Emberek, illetve emberi elméken belüli közötti tranzakciók analízise. A tranzakciót az inger és a rá adott válasz együtteseként értelmezzük. Tranzakciók történhetnek emberek között, mint ahogy egy adott ember elméjében is az én-állapotai, azaz a személyiséget meghatározó szegmensei között.
Túlzott érzelmi vagy pszichológiai függőség másoktól, különös tekintettel arra, hogy megváltoztassák az adott személy jelenlegi (nemkívánatos) viselkedését, miközben támogatják őket a viselkedés folytatásában. Például a szoftvertesztelés során panaszkodnak a tesztelt rendszer késedelmes szállítására, és mégis élvezik a szükséges „hősiességet”, további órákat dolgoznak annak érdekében, hogy pótolja az időt, amikor a szállítás késik, tehát megerősíti a késést.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Egy keretrendszer a szoftverfejlesztési ciklus részletes leírására, a követelményspecifikációtól kezdve az üzemeltetésig. Az V-modell illusztrálja, hogy a teszttevékenység hogyan illeszthető a szoftverfejlesztési életciklusok bármely fázisába.
Annak vizsgálata és konfirmálása, hogy a szoftver tervezett felhasználási céljának megfelelő követelmények teljesülnek-e.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Az értékelést vezető személy. Bizonyos esetekben, például CMMi, vagy TMMi esetén, amikor formális értékelést hajtunk végre, akkreditált és formálisan képzett vezető értékelőre van szükség.
Egy projekt végén, a projekttagokkal tartott megbeszélés, melyen értékelik a projektet és a tanulságokat egy következő projekt számára.
A közösségi teljesítmény áttekintését szolgálja.
(1) strukturált megközelítés az egyének, csapatok, szervezetek jelen állapotból a kívánt jövőbeli állapotba történő átmenetének kezelésére (2) a termékben, vagy szolgáltatásban történő változások, vagy tervezett változások irányított végrehajtása.
A systematic approach to risk identification and analysis of identifying possible modes of failure and attempting to prevent their occurrence.
Egy dokumentum szerzője által végzett lépésenkénti bemutató abból a célból, hogy információt gyűjtsön vagy közös álláspontot alakítson ki.
A projekt, vagy a termék életének fázisokra bontása
(1) egy szervezet azon képessége, hogy milyen hatásossággal és hatékonysággal használja elméleti- és gyakorlati munkafolyamatait. (2) egy szoftvertermék azon képessége amelynek köszönhetően elkerülhető, hogy egy esetlegesen fellépő programhiba működési hibát okozzon.
A szervezeti érettség bizonyos szempontjait leíró elemek strukturált gyűjteménye, amely a szervezeti folyamatok meghatározását és megértését segíti. Az érettségi modell gyakran közös nyelvet, jövőképet és a fejlesztő tevékenységek priorizálását elősegítő keretrendszert nyújt.
A folyamatfejlesztés során, az előre meghatározott folyamatterületeken elért szint, amely szint összes célját megvalósítottuk.
A minőség egy formája, ahol a minőséget az ár határozza meg. A termék, vagy szolgáltatás minőségét az határozza meg, hogy a kívánt teljesítményt elfogadható költségekért tudja-e nyújtani. A minőséget egy döntési folyamat határozza meg, amelyet az érintettekkel együtt végzünk és amelyben a határidő, a ráfordítás és a költségek szempontjait figyelembe véve optimalizálunk.
Az értékelést végrehajtó személy: az értékelő csapat bármely tagja.
Az értékelés eredményét összefoglaló dokumentum, amely tartalmazhatja a következtetéseket, ajánlásokat és észrevételeket.
Alkalmasság, képesség és készség személynek és csoportoknak az érzelmeik azonosítására, értékelésére és kezelésére.