Terms related to Expert Test Management 2011

Az agilis szoftverfejlesztés alapvető értékeit tartalmazó nyilatkozat. A fő értékek: az egyének és kölcsönhatásaik fontosabbak, mint az folyamatok és az eszközök, a működő szoftver fontosabb, mint a minden részletre kiterjedő dokumentáció, az ügyféllel való együttműködés fontosabb, mint a szerződéses tárgyalások, a változásokra való reagálás fontosabb, mint a terv követése
A szoftverfejlesztési módszerek csoportja, amely az iteratív fejlesztési modellen alapul, mind a követelmények, mind a megoldások az önszerveződő, széleskörű feladatokkal rendelkező csapatok együttműködése által jönnek létre.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Olyan szoftver használata (pl. felvevő/lejátszó eszközök), amelyekkel a tesztvégrehajtást lehet irányítani, a várt eredményeket össze lehet hasonlítani az aktuális eredményekkel, tesztelési előfeltételeket lehet meghatározni és egyéb tesztirányítási és jelentési funkciókkal is rendelkezik.
Általános és speciális feltételek halmaza, amely engedélyezi egy adott feladat végrehajtását. Az a cél, hogy ne indítsunk olyan feladatokat, amelyek több elvesztetegetett ráfordítást jelentenének, mint az elbukó belépési feltételek kijavítása
A komponens által beolvasott - akár a komponensen belül, vagy kívül tárolt – változó.
A tesztelés, vagy a fejlesztés során alkalmazott leghatékonyabb innovatív eljárások, módszerek, amelyeket általában a többi szervezeti egység is átvehet.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
A szoftvertermékek azon tulajdonságai/attribútumai, amik a programokhoz és adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést előzik meg. A hozzáférés lehet szándékos vagy akár véletlen is.
Olyan tesztelés, amivel a szoftvertermék biztonságát határozzuk meg.
Egy szoftver komponens speciális célú vagy részleges megvalósítása. A csonkot arra használjuk, hogy támogassuk a komponens(ek) fejlesztését vagy tesztelését. Helyettesíti a meghívott komponenst.
Olyan progampont, ahol a vezérlési folyamnak két, vagy több alternatív útvonala van. Egy csomópont, amelyből két, vagy több elágazás indul.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
A felhasználó, vagy a megrendelő által a végterméken végzett feketedoboz tesztelés, amely azt hivatott eldönteni, hogy megfelel-e a termék a megfogalmazott (üzleti) elvárásoknak, illetve folyamatoknak.
A statisztikai folyamatszabályozás (Statistical Process Control, SPC) eszköztárába tartozó diagramm típus, amely folyamatok monitorozására és annak eldöntésére használatos, hogy a folyamat statisztikailag szabályozottnak tekinthető-e. Grafikusan ábrázolja a folyamat vizsgált értékeinek átlagát és az alsó, valamint felső szabályozási határértékeit:
Még meg kell határozni.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
Olyan iteratív és inkrementális szoftverfejlesztési folyamat, amely az ügyfél számára értékes funkcionalitást (feature-t) tartja szem előtt. A feature-vezérelt fejlesztést jellemzően az agilis szoftverfejlesztés során használják.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A rendszer minden olyan összetevője, amely információt és vezérlést biztosít a felhasználó számára a rendszerrel kapcsolatos konkrét feladatok elvégzéséhez.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
Szervezeti folyamatok teljesítményének és érettségének javítására szolgáló tevékenységek és ezek eredményinek összessége
A szoftvertermék azon képessége, hogy – bizonyos feltételek fennállása esetén - képes a meghatározott igények szerinti működésre.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Egy informatikai rendszer funkcionalitásának méretét meghatározó módszer. A mérés független a technológiától. A produktivitás, a szükséges erőforrások, és a projektirányítás mérésének alapjául szolgálhat.
Egy probléma különböző lehetséges kiváltó okai közötti kapcsolat grafikai megjelenítését szolgálja. A tényleges, vagy lehetséges hiba vagy meghibásodás lehetséges okait kategóriákként és al-kategóriákként egy fastruktúrában jeleníti meg, ahol a (lehetséges) hiba vagy meghibásodás a csomópont.
A szoftver képességeinek megértése, megtanulása, használata a felhasználó számára, meghatározott feltételek mentén.
A szoftverváltozás kihatásának elemzése a fejlesztési dokumentáció, a teszt dokumentáció, illetve a komponensek tekintetében, a követelmények változásainak megvalósítása érdekében.
A tervezett eredmény létrehozásának képessége.
Egy általánosan elfogadott hüvelykujj-szabály, amely segít elérni a célt.
Olyan dokumentum, amely leírja a szoftver azon hibáit, amelyek a program elégtelen működéséhez vezethetnek.
Egy tesztfázisban talált hibák száma osztva az adott teszt fázisban és később talált kódhibák számával.
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
Egy probléma különböző lehetséges kiváltó okai közötti kapcsolat grafikai megjelenítését szolgálja. A tényleges, vagy lehetséges hiba vagy meghibásodás lehetséges okait kategóriákként és al-kategóriákként egy fastruktúrában jeleníti meg, ahol a (lehetséges) hiba vagy meghibásodás a csomópont.
Egy alkalmazás azon tulajdonsága, hogy milyen egyszerűen lehet hibákat javítani benne, új vagy megváltozott követelmények illetve környezet miatt szükséges módosításokat eszközölni.
Az alkalmazás átadása után végzett módosítások: hiba javítások, teljesítmény vagy más jellemzők feljavítása illetve megváltozott környezetre/követelményekre való alkalmazása.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
Egy (komponensen kívül vagy belül tárolt) változó, amelyet egy komponens írhat.
A hiba forrása, melyet eltávolítva a hibajelenség is csökken vagy megszűnik.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
A tesztelés egy olyan megközelítése, mely csökkenti a termék kockázati szintjét és tájékoztatja az érintetteket a kockázat mértékéről már a projekt kezdeti fázisában. Magában foglalhatja mind a termék kockázatainak azonosítását, mind a tesztfolyamat kockázat szerinti vezetését.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
A szoftver tervének, illetve belső struktúrájának összetettsége megértés, karbantartás, valamint verifikálás szempontjából.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
A projektkockázatok kezelésére előírt azon időintervallum, amelyen belül a váratlan helyzetekben elvégzendő műveleteket végre kell hajtani, hogy azok a kockázat következményeit mérsékelni tudják.
A rendszer, illetve a szoftver összeállítása az alkotóelemeinek száma, jellege és kapcsolatai alapján.
A következő tevékenységek technikai és adminisztratív irányítása: a konfigurációs elemek funkcionális és fizikai karakterisztikáinak meghatározása és dokumentálása, az ezen karakterisztikákhoz képest történő változás irányítása, a változáskezelési és megvalósítási állapot nyomon követése és jelentése, illetve a különböző követelményeknek történő megfelelés.
Olyan metrika, amely egy meghatározott szempontból mutatja a haladást, pl. a végrehajtott tesztek számának közelítését a tervezett tesztek számához.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Olyan feltétel vagy képesség, amely a felhasználó számára azért szükséges, hogy megoldjon egy problémát,vagy elérjen egy célt. Ezen feltételnek vagy képességnek a rendszer vagy rendszer komponens által is megvalósíthatónak kell lennie úgy, hogy közben a szerződés, szabvány, specifikáció és egyéb formális dokumentumban támasztott követelményeknek is megfeleljen.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
A szoftvertermék azon képessége, hogy a szükséges, előírt funkcionalitást meghatározott időtartam vagy meghatározott műveletszám mellett az előre megállapított követelmények szerint látja el.
A komponens, illetve a rendszer eltér az elvárt eredménytől, vagy szolgáltatástól.
Egy olyan értékelés eredménye, amely néhány fontos kérdést, problémát vagy lehetőséget azonosít.
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
A minőséggel kapcsolatos tevékenységek teljes költsége, amelyek általában megelőzési költségből, a kiértékelési költségekből, a belső és külső meghibásodások költségéből áll.
Minőségmenedzsment része, azon tevékenységek és módszerek összessége, amelyek a minőségi követelmények teljesítésére fókuszálnak
A projekt egy speciális mérföldköve. Azon fázisok közé szokták beékelni, ahol az egyik fázis eredménye nagyban függ az előtte levő fázis kimenetétől. A minőségellenőrző kapu formálisan ellenőrzi a megelőző fázis dokumentumait.
Koordinált tevékenységek egy szervezet irányítására és ellenőrzésére a minőség szempontjából. Az irányítás és ellenőrzés minőségi szempontjai általában a következő tevékenységeket foglalják magukba: minőségi előírások, irányelvek készítése, minőségtervezés, minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségjavítás.
A minsőgéi jellemzőkhöz tartozó kockázat.
A tesztelendő rendszer, vagy egy komponens modelljén alapuló teszt, mint a megbízhatóság-növekedés modell, használati modellek, mint a működési profilok, vagy viselkedési modellek, mint a döntési tábla, vagy az állapotátmenet diagramm.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Egy pszichológiai előnyben részesítés jelzője, amely az emberek különböző személyiségeit és kommunikációs stílusát ábrázolja.
A projekt egy időpontja, amelyre meghatározott minőségű és mennyiségű (köztes) leszállítandót és eredmény kell felmutatni
Az az eljárás, amivel egy egyed egy tulajdonságához számosságot vagy kategóriát rendelünk.
Tetszőleges egyed egy tulajdonságához mérés során hozzárendelt számossága vagy kategóriája.
A működési profil fejlesztésének és megvalósításának folyamata.
Egy komponens vagy rendszer funkcionalitáshoz nem kapcsolódó tulajdonságainak tesztelése, mint például megbízhatóság, hatékonyság, használhatóság, karbantarthatóság és hordozhatóság.
Egy probléma különböző lehetséges kiváltó okai közötti kapcsolat grafikai megjelenítését szolgálja. A tényleges, vagy lehetséges hiba vagy meghibásodás lehetséges okait kategóriákként és al-kategóriákként egy fastruktúrában jeleníti meg, ahol a (lehetséges) hiba vagy meghibásodás a csomópont.
A várt és az aktuális eredmények összehasonlítását támogató forrás. Teszt-orákulum lehet egy másik, benchmark-ként funkcionáló rendszer. Lehet felhasználó kézikönyv, vagy akár egy személy speciális tudása is. A program forráskódja viszont nem lehet teszt-orákulum
Egy elemhez rendelt (üzleti) fontosság, például hiba prioritás.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
Olyan dokumentum, amely leírja a szoftver azon hibáit, amelyek a program elégtelen működéséhez vezethetnek.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
A tanulságok levonásának és a speciális akciótervek elkészítésének strukturált módja a következő projektfázis, vagy projekt fejlesztése érdekében.
Egy (teszt) projekt menedzsmentjénél, iránytásánál felmerülő kockázat, mint például emberhiány, szoros határidők, változó követelmények, stb.
Egy olyan mátrix, amely a projekt, vagy a folyamat befejezéséhez szükséges különböző szerepkörök hozzájárulását mutatja meg. Különösen hasznos a szerepkörök és felelősségek tisztázásakor. A RACI egymozaikszó, amely a Responsible, Accountable, Consulted és Informed szavak kezdőbetűiből áll össze.
Olyan tesztelés, amely a tesztelendő rendszerre és a megszerzett tesztadatokra dinamikus válaszokat ad. Tipikusan lerövidített tervezési ciklus jellemzi, a műszaki teszttervezés és a teszt megvalósítása csak a teszt tárgyának rendelkezésre állása után történik.
Annak meghatározása, hogy a komponens, illetve a szoftver mennyire elérhető és működőképes, amikor szükségessé válik a használata. Gyakran százalékban adják meg.
Bizonyos funkciók, vagy funkciók halmazának elvégzése érdekében összeszervezett komponensek összessége.
Iteratív, inkrementális keretrendszer az általában agilis szoftverfejlesztést alkalmazó projektekhez.
A statisztikai folyamatszabályozás (Statistical Process Control, SPC) eszköztárába tartozó diagramm típus, amely folyamatok monitorozására és annak eldöntésére használatos, hogy a folyamat statisztikailag szabályozottnak tekinthető-e. Grafikusan ábrázolja a folyamat vizsgált értékeinek átlagát és az alsó, valamint felső szabályozási határértékeit:
Egy teszt sikeresnek minősül, ha a kapott eredmény megfelel az elvárt eredménynek.
Jól meghatározott célok kitűzését segíti elő. Betűszó, mely a Specific (egyedi), Measurable (mérhető), Achievable, (megvalósítható), Realistic (reális) és Time-based (időtartamhoz kötött) szavak kezdőbetűinek összeolvasásából származik.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
A szoftverelemek (például követelmények, műszaki szoftverterv, vagy kód) elemzése azok futtatása nélkül. Általában támogató eszközök segítségével végzik.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Olyan tesztfuttatás, amelynél a teszteket a korábban dokumentált sorrendjüknek megfelelően hajtunk végre.
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
A szoftverfejlesztés minden egyes szakaszában végzett tevékenységek sora, ahogyan logikailag és időrendi szempontból egymáshoz kapcsolódnak.
Valamely hiba hatásának a mértéke a rendszer vagy komponens fejlesztésére vagy működésére.
Annak igazolása, hogy az adott szoftver, illetve személy megfelel a követelményeknek (pl. egy vizsga letételével).
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
Konszenzuson alapuló becslési technika, melyet legfőképpen agilis fejlesztésben, a felhasználói forgatókönyvek ráfordításának vagy viszonylagos méretének becslésére használnak. A Wide Band Delphi módszer egy variánsa, melyben különböző értékeket tartalmazó kártyákból álló kártyacsomagot használnak a csapat által végzett becslésben.
Egy vagy több teszteset halmaza.
(1) Olyan személy, aki egy tesztszervezet és annak más diszciplínákhoz kapcsolódó viszonyához ad útmutatást és stratégiai irányítást. (2) Az a személy, aki meghatározza egy adott IT rendszer tesztelési struktúráját, beleértve a teszteszközök és tesztadatok kezelésének témaköreit.
A teszteljárások fejlesztésének és priorizálásának folyamata, tesztadatok készítése és - opcionálisan - automata tesztszkriptek, valamint a teszttámogató szoftverkörnyezetek kialakítása.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
Teszttevékenységek, feladatok és események listája, meghatározva azok tervezett kezdési és befejezési időpontját, valamint függőségi viszonyait.
A várt és az aktuális eredmények összehasonlítását támogató forrás. Teszt-orákulum lehet egy másik, benchmark-ként funkcionáló rendszer. Lehet felhasználó kézikönyv, vagy akár egy személy speciális tudása is. A program forráskódja viszont nem lehet teszt-orákulum
A tesztbázis elemzésének és a tesztcél meghatározásának folyamata.
Az összes olyan dokumentum, amelyből a komponensekre vagy rendszerekre vonatkozó követelmények származnak. Ezek azok a dokumentumok, amelyeken a tesztesetek alapulnak. Ha egy ilyen dokumentumot csak formális változáskezelési folyamat során módosíthatnak, a tesztbázist ún. fagyasztott tesztbázisnak nevezik.
A tesztelendő egység. Rendszerint a teszt tárgyához több tesztelem tartozik.
Magas szintű dokumentum, amely a szervezet elveit, megközelítésmódját, valamint céljait mutatja be a tesztelésre vonatkozóan.
A tesztstratégia megvalósítása egy konkrét projektre. Jellemzően a projekt céljain és a kockázatelemzésen alapuló döntéseket, a tesztfolyamatok kiindulópontjait, az alkalmazandó műszaki teszttervezési technikákat, belépési és kilépési kritériumokat valamint a tesztelés fajtáit tartalmazza.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
Bemeneti értékek, végrehajtási előfeltételek, elvárt eredmények és végrehajtási utófeltételek halmaza, amelyeket egy konkrét célért vagy a tesztért fejlesztettek (például egy program forgatókönyv végrehajtása, vagy egy követelménynek való megfelelés).
Az alapvető tesztfolyamat a következő tevékenységeket öleli fel: a műszaki teszttervezést, a tesztelés irányítását, a tesztelemzést és tervezést, a teszt megvalósítását és végrehajtását, a kilépési feltételek kiértékelését, valamint a teszt lezárási tevékenységeket.
A teszttevékenységek során keletkezett adatok összegyűjtése és elemzése, ezt követően az adatokból az érintettek számára egy jelentés készítése.
A tesztelést támogató eszközök együttese, beleértve minden hardver és szoftver eszközt.
Egy szervezet tesztelésének a célja, melyet gyakran a tesztelési irányelvek részeként dokumentálnak.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
A tesztlezárási fázisban gyűjtjük össze a tesztelés során előállított adatokat, hogy a tesztverből, számokból, tényekből és egyéb tapasztalatokból összegyűjtött adatokat konszolidáljuk. A tesztlezárási fázisban véglegesítjük és archiváljuk a tesztvert, értékeljük ki az eredményeket és készítjük elő az összefoglaló tesztjelentést.
A teszttevékenységek tervezése, becslése, monitorozása és irányítása, amelyet általában a tesztmenedzser végez.
A funkciópont elemzés alapján készített, képleteken alapuló becslési módszer.
Közös szervezés és menedzsment alatt álló teszttevékenységek csoportja. A tesztszint felelősségi körökhöz kapcsolódik a projekten belül. Tesztszintekre példa a komponens-teszt, integrációs teszt, rendszerteszt és felhasználó teszt.
A document describing the scope, approach, resources and schedule of intended test activities. It identifies amongst others test items, the features to be tested, the testing tasks, who will do each task, degree of tester independence, the test environment, the test design techniques and entry and exit criteria to be used, and the rationale for their choice, and any risks requiring contingency planning. It is a record of the test planning process.
Olyan teszteszköz, amely teszteket hajt végre egy kijelölt tesztelemen, és értékeli az eredményeket az elvárt eredmények és az utófeltételek alapján.
Annak vizsgálata és konfirmálása, hogy a szoftver tervezett felhasználási céljának megfelelő követelmények teljesülnek-e.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Az események (útvonalak) sorrendje a végrehajtás során.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
(1) strukturált megközelítés az egyének, csapatok, szervezetek jelen állapotból a kívánt jövőbeli állapotba történő átmenetének kezelésére (2) a termékben, vagy szolgáltatásban történő változások, vagy tervezett változások irányított végrehajtása.
Egy adott szervezet, illetve tevékenység hatékonyságának megjelenítését szolgálja. A metrikákat olyan metaforákkal helyettesítik, mint például „számlap” vagy „mutató, vagy más kijelző, amelynek segítségével az autóiparra lehet asszociálni, és így a tevékenység vagy esemény hatása egyszerűen megérthető és hozzáköthető a működési célokhoz.
(1) egy szervezet azon képessége, hogy milyen hatásossággal és hatékonysággal használja elméleti- és gyakorlati munkafolyamatait. (2) egy szoftvertermék azon képessége amelynek köszönhetően elkerülhető, hogy egy esetlegesen fellépő programhiba működési hibát okozzon.
Még meg kell határozni.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.