Terms related to Advanced Test Manager 2012

A teszt során tapasztalt viselkedés.
A szoftvertermék, illetve a folyamat független értékelése annak érdekében, hogy kiderítsük, megfelel-e a szabványoknak, a specifikációknak, az irányelveknek, és/vagy azon dokumentumokban rögzített objektív kritériumoknak, amelyek meghatározzák (1)a termék formáját, illetve tartalmát, (2) a folyamatot, ahogy a terméket elő kell állítani, (3) a szabványoknak, illetve az irányelveknek történő megfelelés mérésének módját
Olyan szoftver használata (pl. felvevő/lejátszó eszközök), amelyekkel a tesztvégrehajtást lehet irányítani, a várt eredményeket össze lehet hasonlítani az aktuális eredményekkel, tesztelési előfeltételeket lehet meghatározni és egyéb tesztirányítási és jelentési funkciókkal is rendelkezik.
Általános és speciális feltételek halmaza, amely engedélyezi egy adott feladat végrehajtását. Az a cél, hogy ne indítsunk olyan feladatokat, amelyek több elvesztetegetett ráfordítást jelentenének, mint az elbukó belépési feltételek kijavítása
A komponens által beolvasott - akár a komponensen belül, vagy kívül tárolt – változó.
A tesztelés, vagy a fejlesztés során alkalmazott leghatékonyabb innovatív eljárások, módszerek, amelyeket általában a többi szervezeti egység is átvehet.
A szoftvertermékek azon tulajdonságai/attribútumai, amik a programokhoz és adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést előzik meg. A hozzáférés lehet szándékos vagy akár véletlen is.
Olyan tesztelés, amivel a szoftvertermék biztonságát határozzuk meg.
Olyan automatizált teszteket tartalmazó készlet, amely az új build-ek integritását validálja, valamint azok alapfunkcióit, stabilitását és tesztelhetőségét verifikálja. Abban az esetben, amikor gyakran készítenek build-eket (pl. agilis projekteknél), ipari gyakorlatnak tekinthető és minden build-en lefuttatják - még a build további tesztelésre való kiadása előtt.
Olyan teszt, amely magában foglalja egy komponens vagy rendszer szoftverének futtatását.
Olyan progampont, ahol a vezérlési folyamnak két, vagy több alternatív útvonala van. Egy csomópont, amelyből két, vagy több elágazás indul.
A table showing combinations of inputs and/or stimuli (causes) with their associated outputs and/or actions (effects), which can be used to design test cases.
Egyedi felhasználók vagy megrendelők részére fejlesztett szoftver eszköz.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
The capability of the software product to interact with one or more specified components or systems.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
Feketedoboz tesztelési módszer, amely során olyan teszteseteket készítünk, amelyek az ekvivalencia partíciók egyes reprezentánsait tesztelik. Jellemzően minden egyes ekvivalencia partíciót érdemes legalább egyszer lefedni.
Olyan eszköz, ami statikus elemzést hajt végre.
A felhasználó, vagy a megrendelő által a végterméken végzett feketedoboz tesztelés, amely azt hivatott eldönteni, hogy megfelel-e a termék a megfogalmazott (üzleti) elvárásoknak, illetve folyamatoknak.
Még meg kell határozni.
A szoftver adott feltételek melletti, a specifikáció, vagy más forrás alapján előrejelzett viselkedése.
A szoftver adott feltételek melletti, a specifikáció, vagy más forrás alapján előrejelzett viselkedése.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
Szoftverfejlesztési módszertan, amelyet az agilis szoftverfejlesztés során használnak. A legfontosabb jellemzői a páros programozás, az alapos kód felülvizsgálat, minden kódhoz unit teszt készítése, illetve a kód egyszerűsége és átláthatósága.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A rendszer minden olyan összetevője, amely információt és vezérlést biztosít a felhasználó számára a rendszerrel kapcsolatos konkrét feladatok elvégzéséhez.
Egy személy megfigyelésése és reagálásai a szoftvertermék használatából vagy várható használatából fakadóan.
Magas szintű felhasználói, vagy üzleti követelmény, amelyet általában az agilis szoftverfejlesztés során használnak. Jellemzően egy, vagy több, hétköznapi, vagy üzleti nyelven megfogalmazott mondatot tartalmaz, amely leírja, hogy a felhasználónak milyen funkcionalitásra van szüksége, vagy bármilyen egyéb nem-funkcionálisi követelményt fogalmaz meg, továbbá tartalmazza az átvételi kritériumot is.
A tervezett felülvizsgálati tevékenységek megközelítési módszereit, ütemtervét és erőforrásait leíró dokumentum. Többek között a következőket azonosítja: a felülvizsgálandó kód és dokumentumok, a használandó felülvizsgálati módszerek, a résztvevők, formális felülvizsgálat esetén a belépési, illetve kilépési feltételek, a választások indoklása. A felülvizsgálati terv a felülvizsgálat tervezési folyamatának rögzítése.
A felülvizsgálatba bevont személy, aki meghatározza és leírja a felülvizsgálat tárgyát képező termék, vagy projekt rendellenességeit. A felülvizsgálókat úgy szokták választani, hogy a felülvizsgálati folyamat különböző aspektusait és szerepköreit képviseljék.
Olyan eszköz, ami a felülvizsgálat folyamatát támogatja. Jellemzően a felülvizsgálatok tervezését, a változáskövetést, a felülvizsgálók közötti kommunikációt, közös felülvizsgálat végzését támogatja. Ezek mellett a mérőszámok egyfajta gyűjtőhelyeként, valamint az azokat tartalmazó jelentések alapjául is szolgál.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
Olyan folyamatmodell, amely a bevált gyakorlatok általános gyűjteményét tartalmazza és a folyamatfejlesztés lépésről lépésre való módját írja le.
Szervezeti folyamatok teljesítményének és érettségének javítására szolgáló tevékenységek és ezek eredményinek összessége
Olyan keretrendszer, amelyben az ugyanolyan jellegű folyamatokat egy általános modellhez sorolják, pl. a tesztfejlesztési modellhez.
Egy szervezet szoftverfolyamatainak egy referencia modell alapján történő, szabályozott kiértékelése.
Dokumentált eljárásokal és követelményekkel (pl. inspekcióval) jellemzett felülvizsgálat.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
A szoftvertermék azon képessége, hogy – bizonyos feltételek fennállása esetén - képes a meghatározott igények szerinti működésre.
Olyan követelmény, amely a szoftverrel szemben támasztott funkcionális elvárást írja le.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Azoknak a hibáknak a százaléka, amelyeket a szoftver életciklus ugyanazon fázisában távolítottak el, mint amelyikben bekerült a rendszerbe.
A felelősségi körök elválasztása, amely az objektív tesztelést segíti.
A test plan that typically addresses multiple test levels.
Olyan tesztelés, amely a hardver és szoftver komponensek közötti interfészekben és kölcsönhatásokban meglevő hibákat hivatott megtalálni.
A szoftver képességeinek megértése, megtanulása, használata a felhasználó számára, meghatározott feltételek mentén.
Annak meghatározása, hogy a szoftvertermék mennyire érthető meg, mennyire könnyű megtanulni használatát és milyen könnyen kezelhető, ezáltal - meghatározott feltételek mentén - mennyire felhasználóbarát.
A tervezett eredmény létrehozásának képessége.
Olyan tesztelés, amelyet a projekt csapattal egy helyszínen levő, de szervezetileg független kollégák végeznek.
Egy általánosan elfogadott hüvelykujj-szabály, amely segít elérni a célt.
A hibák elemzésére szolgáló módszer. Vizuálisan modellezi, hogy a meghibásodások, az emberi tévedések és külső hatások hogyan kombinálódhatnak, hogy speciális hibákat hozzanak elő.
Olyan dokumentum, amely leírja a szoftver azon hibáit, amelyek a program elégtelen működéséhez vezethetnek.
A hibamenedzsmentben érintett, különböző szempontrendszerrel rendelkező résztvevőkből álló csapat, amely a bejelentett hibák menedzsmentjét végzi – a hibák felfedezésétől kezdve egészen az utolsó döntésig (hibaeltávolítás, eltolás későbbi verzióra, vagy a jelentés törlése). Bizonyos esetekben ugyanaz a csapat, mint a konfiguráció irányító testület.
A szoftverben azonosított hibák aránya a szoftver méretéhez viszonyítva (ez utóbbi szabványos mértékegységben kifejezve, mint pl. a kódsorok, vagy az osztályok, illetve funkciópontok száma).
Egy szervezeti fejlesztési modell, amely a fejlesztési tevékenységek indításának, tervezésének és bevezetésének terveként szolgál. Az IDEAL modellt 5 fázisa írja le: indítás, diagnózis, kiépítés, cselekvés és tanulás.
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
Az egyenrangú felülvizsgálat egy típusa, amely a dokumentum vizuális vizsgálatán alapul, hogy megtaláljuk a hibákat, vagy pl. a szabványokhoz képest meglevő különbségeket, illetve a magasabb szintű dokumentációktól való eltéréseket. A leginkább formális felülvizsgálati módszer, amely emiatt mindig dokumentált eljáráson alapul.
A felülvizsgálatba bevont személy, aki meghatározza és leírja a felülvizsgálat tárgyát képező termék, vagy projekt rendellenességeit. A felülvizsgálókat úgy szokták választani, hogy a felülvizsgálati folyamat különböző aspektusait és szerepköreit képviseljék.
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
A hatékony termékfejlesztés és karbantartás alapelemeit leíró keretrendszer. A legjobb termékfejlesztési és karbantartási, tervezési és szervezési gyakorlatokat foglalja magában.
Az Integrált Képességi-Érettségi Modell (CMMI)-hez kapcsolódó, ötszintes keretrendszer a tesztfolyamatok javítására, amely a hatásos tesztfolyamat kulcselemeit írja le.
Egy alkalmazás azon tulajdonsága, hogy milyen egyszerűen lehet hibákat javítani benne, új vagy megváltozott követelmények illetve környezet miatt szükséges módosításokat eszközölni.
Az alkalmazás átadása után végzett módosítások: hiba javítások, teljesítmény vagy más jellemzők feljavítása illetve megváltozott környezetre/követelményekre való alkalmazása.
Módosítások vagy megváltozott környezet miatt a működő rendszeren végrehajtott tesztelés.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
Egy (komponensen kívül vagy belül tárolt) változó, amelyet egy komponens írhat.
Olyan tesztelés, amelyet a projekt csapattal nem egy helyszínen levő és szervezetileg is független kollégák végeznek.
A hiba forrása, melyet eltávolítva a hibajelenség is csökken vagy megszűnik.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
A kockázatok valamilyen szempont szerinti csoportja, mint pl. minőségi attribútum, ok, a kockázat helye, vagy a lehetséges kihatás. A kockázat típusa összefügg a tesztelés típusával, amely csökkentheti (kezelheti) az adott kockázattípust. Például a felhasználói interakciókkal kapcsolatos félreértések csökkenthetők a használhatósági teszttel.
A tesztelés egy olyan megközelítése, mely csökkenti a termék kockázati szintjét és tájékoztatja az érintetteket a kockázat mértékéről már a projekt kezdeti fázisában. Magában foglalhatja mind a termék kockázatainak azonosítását, mind a tesztfolyamat kockázat szerinti vezetését.
A projekt, illetve termékkockázati elemek elemzésének folyamata, amelynek során meghatározzuk a kockázat szintjét, jellemzően a várható kihatásának, illetve a bekövetkezés valószínűségének a megbecslésével.
A projekt-illetve termékkockázati elemek elemzésének folyamata, amelynek során meghatározzuk a kockázat szintjét, jellemzően a várható kihatásának, illetve a bekövetkezés valószínűségének a a megbecslésével.
Egy kockázat nagysága megadható a hatásának és a valószínűségének karakterisztikájával. A kockázat nagysága, azaz a kockázati szint meghatározza a tesztelés intenzitását is. A kockázati szint kvalitatív (nagy, közepes, kicsi) vagy kvantitatív (30%) módon egyaránt megadható.
Egy olyan folyamat, melyben megelőző méréseket végzünk, és döntéseket hozunk, hogy a megadott szintre csökkentsük, vagy azon a szinten tartsuk a kockázatokat.
A kockázatok valamilyen szempont szerinti csoportja, mint pl. minőségi attribútum, ok, a kockázat helye, vagy a lehetséges kihatás. A kockázat típusa összefügg a tesztelés típusával, amely csökkentheti (kezelheti) az adott kockázattípust. Például a felhasználói interakciókkal kapcsolatos félreértések csökkenthetők a használhatósági teszttel.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
A szoftver tervének, illetve belső struktúrájának összetettsége megértés, karbantartás, valamint verifikálás szempontjából.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az integrált komponensek közötti kapcsolatok hibáinak felderítését szolgáló teszt.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
Az integrált komponensek közötti kapcsolatok hibáinak felderítését szolgáló teszt.
A rendszer, illetve a szoftver összeállítása az alkotóelemeinek száma, jellege és kapcsolatai alapján.
A következő tevékenységek technikai és adminisztratív irányítása: a konfigurációs elemek funkcionális és fizikai karakterisztikáinak meghatározása és dokumentálása, az ezen karakterisztikákhoz képest történő változás irányítása, a változáskezelési és megvalósítási állapot nyomon követése és jelentése, illetve a különböző követelményeknek történő megfelelés.
A szervezet küldetésének eléréséhez nélkülözhetetlen elem. Ezek olyan kritikus sikertényezők vagy tevékenységek, amelyek biztosítják a sikert.
Nagyjából 12 kulcsfontosságú folyamatból felépített, a tesztelési folyamat fejlesztését szolgáló tartalom-alapú modell. Célja, hogy jól áttekinthetően mutassa a menedzsment részére a szervezet küldetése szempontjából legfontosabb folyamatokat, ahol a teljesítmény leginkább befolyásolja a cég nyereségét és hírnevét.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Olyan szabvány, amely leírja az adat vagy a programösszetevők tervezés vagy tervezési leírásának jellegzetességét.
Olyan feltétel vagy képesség, amely a felhasználó számára azért szükséges, hogy megoldjon egy problémát,vagy elérjen egy célt. Ezen feltételnek vagy képességnek a rendszer vagy rendszer komponens által is megvalósíthatónak kell lennie úgy, hogy közben a szerződés, szabvány, specifikáció és egyéb formális dokumentumban támasztott követelményeknek is megfeleljen.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
A szoftvertermék azon képessége, hogy a szükséges, előírt funkcionalitást meghatározott időtartam vagy meghatározott műveletszám mellett az előre megállapított követelmények szerint látja el.
A komponens, illetve a rendszer eltér az elvárt eredménytől, vagy szolgáltatástól.
A rendszer meghibásodásai között eltelt átlagidő (számtani közép). A Meghibásodások Közti Átlagidő (Mean Time Between Failures, MTBF) jellemzően a megbízhatóság-növekedés modell része, amely azt feltételezi, hogy a rendszert a hibajavító folyamat keretében azonnal javítják,
A beszerzési-, szolgáltatási-, fejlesztési-, üzemeltetési- és karbantartási eljárások rendszeres kiértékelése a menedzsment által vagy annak megbízásából. A kiértékelés célja, hogy ellenőrizze, hogy a feladatok ellátása az (ütem)tervnek megfelelően történik-e, jóváhagyja a követelmények teljesítését, valamint, hogy kiértékelje a menedzsment (saját maga) által a cél elérésére tett lépéseinek eredményességét.
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
A minőséggel kapcsolatos tevékenységek teljes költsége, amelyek általában megelőzési költségből, a kiértékelési költségekből, a belső és külső meghibásodások költségéből áll.
Olyan módszer, amely a felhasználói igényeket minőségi műszaki teszttervvé alakítja át, megmutatja a minőséget jelentő funkcionalitásokat és bevezeti az alrendszerekbe, komponensekbe, végsősoron a gyártási folyamat speciális elemeire a minőségi műszaki terv megvalósításához szükséges módszereket
A minsőgéi jellemzőkhöz tartozó kockázat.
Egy folyamat, mely tanúsítja az elvárt követelményeknek való megfelelőséget. A „minősített” fogalmat a megfelelő státusz megnevezésére használják.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
A projekt egy időpontja, amelyre meghatározott minőségű és mennyiségű (köztes) leszállítandót és eredmény kell felmutatni
Az az eljárás, amivel egy egyed egy tulajdonságához számosságot vagy kategóriát rendelünk.
Tetszőleges egyed egy tulajdonságához mérés során hozzárendelt számossága vagy kategóriája.
A működési profil fejlesztésének és megvalósításának folyamata.
Egy tesztelemre vonatkozó tesztfeltételeket (lefedettségi elemeket), a részletes tesztelési megközelítést és a magas szintű teszteseteket leíró dokumentáció (IEEE 829 alapján).
A műszaki teszttervezési tevékenységet támogató eszköz, amely tesztbemeneteket generál egyéb forrásokból, pl. CASE eszközökből, követelmény menedzsment eszközökből, tesztfeltételekből valamint magából a programkódból.
Egy komponens vagy rendszer funkcionalitáshoz nem kapcsolódó tulajdonságainak tesztelése, mint például megbízhatóság, hatékonyság, használhatóság, karbantarthatóság és hordozhatóság.
A dokumentáció és a szoftver összefüggő egységeinek vizsgálata, pl. a követelmények és a hozzájuk tartozó tesztesetek közötti kapcsolatra.
Olyan kétdimenziós táblázat, amely két entitást feleltet meg egymásnak (pl. a követelmények és a tesztesetek). Oda-vissza lehetővé teszi a nyomonkövetést egyik entitásról a másikra, ezáltal lehetővé válik a lefedettség meghatározása, valamint a tervezett változások kihatásainak értékelése.
Olyan szoftver eszköz, amely minden lehetséges felhasználó számára forráskód formájában rendelkezésre áll, általában az interneten keresztül. A felhasználóinak lehetősége van – általában licenszkötelezettség mellett - a szoftver tanulmányozására, változtatására, fejlesztésére és időnként a terjesztésére is.
A table showing combinations of inputs and/or stimuli (causes) with their associated outputs and/or actions (effects), which can be used to design test cases.
Olyan feketedoboz teszttechnika, amely az ok-okozati gráf alapján tervezi a teszteseteket.
Olyan feketedoboz teszttechnika, amely az ok-okozati gráf alapján tervezi a teszteseteket.
A bemenetek és/vagy a különböző folyamatok kiváltói (okok) grafikai megjelenítése a hozzájuk kapcsolt kimenetekkel (okozatok) együtt, amely tesztesetek tervezéséhez használható.
A várt és az aktuális eredmények összehasonlítását támogató forrás. Teszt-orákulum lehet egy másik, benchmark-ként funkcionáló rendszer. Lehet felhasználó kézikönyv, vagy akár egy személy speciális tudása is. A program forráskódja viszont nem lehet teszt-orákulum
Döntéshozatali statisztikai módszer, amely során kiválasztják azon korlátozott számú tényezőket, amelyeknek szignifikáns kihatása van az eredményre. A minőségfejlesztés tekintetében a problémák nagy többségét (80%) csupán néhány kulcsfontosságú ok (20%) okozza.
Feketedoboz tesztelési módszer, amely során olyan teszteseteket készítünk, amelyek az ekvivalencia partíciók egyes reprezentánsait tesztelik. Jellemzően minden egyes ekvivalencia partíciót érdemes legalább egyszer lefedni.
Egy elemhez rendelt (üzleti) fontosság, például hiba prioritás.
A kockázat alapú tesztelés rendszerszintű alkalmazása, amelynek során a termékkockázatok azonosítása és analízise alapján létrehozunk egy termékkockázati mátrixot, amely a valószínűségeket és a kihatásokat tartalmazza.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
Olyan dokumentum, amely leírja a szoftver azon hibáit, amelyek a program elégtelen működéséhez vezethetnek.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
A tanulságok levonásának és a speciális akciótervek elkészítésének strukturált módja a következő projektfázis, vagy projekt fejlesztése érdekében.
Egy (teszt) projekt menedzsmentjénél, iránytásánál felmerülő kockázat, mint például emberhiány, szoros határidők, változó követelmények, stb.
Egy szabadalmaztatott rugalmas iteratív szoftverfejlesztési folyamat keretrendszer, amely 4 projekt életciklus fázisból áll: Elkészítés Kidolgozás Megvalósítás Átadás.
Annak meghatározása, hogy a komponens, illetve a szoftver mennyire elérhető és működőképes, amikor szükségessé válik a használata. Gyakran százalékban adják meg.
A követelmény-specifikációtól, a tervezési, vagy felhasználói dokumentációtól, a szabványoktól, illetve bármilyen elvárástól, vagy tapasztalattól való eltérés. Rendellenességet lehet találni a felülvizsgálat, a tesztelés, az elemzés, a fordítás, vagy a program használata során.
Bizonyos funkciók, vagy funkciók halmazának elvégzése érdekében összeszervezett komponensek összessége.
Hálózatokban több szinten egymásba ágyazott, több tartományban összekapcsolt összetett heterogén elosztott rendszerek, amiket átfogó, több szakterületen átívelő általános problémák és feladatok megoldására hozunk létre, jellemzően közös irányítási struktúra nélkül.
Iteratív, inkrementális keretrendszer az általában agilis szoftverfejlesztést alkalmazó projektekhez.
Egy teszt sikeresnek minősül, ha a kapott eredmény megfelel az elvárt eredménynek.
A szoftver azon képessége, hogy az upgrade után alkalmazkodjon a megnövekedett terheléshez.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
A szoftverelemek (például követelmények, műszaki szoftverterv, vagy kód) elemzése azok futtatása nélkül. Általában támogató eszközök segítségével végzik.
Olyan eszköz, ami statikus elemzést hajt végre.
A forráskód elemzése anélkül, hogy a szoftvert futtatnánk.
Egy dokumentum szerzője által végzett lépésenkénti bemutató abból a célból, hogy információt gyűjtsön vagy közös álláspontot alakítson ki.
Egy komponens vagy rendszer belső struktúrája alapján meghatározott lefedettség.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
A systematic approach to risk identification and analysis of identifying possible modes of failure and attempting to prevent their occurrence.
A szoftverfejlesztés minden egyes szakaszában végzett tevékenységek sora, ahogyan logikailag és időrendi szempontból egymáshoz kapcsolódnak.
A szervezet szoftverrel összefüggő folyamatainak hatékonyságának és érettségének fejlesztését megcélzó tevékenységsorozat, és annak eredménye
A hibák elemzésére szolgáló módszer. Vizuálisan modellezi, hogy a meghibásodások, az emberi tévedések és külső hatások hogyan kombinálódhatnak, hogy speciális hibákat hozzanak elő.
Olyan szakértő alapú tesztbecslési technika, amely a csapat tagjainak együttes tudását használja fel minél pontosabb becslések készítésére.
Valamely hiba hatásának a mértéke a rendszer vagy komponens fejlesztésére vagy működésére.
Annak igazolása, hogy az adott szoftver, illetve személy megfelel a követelményeknek (pl. egy vizsga letételével).
A tesztelő tapasztalatára, tudására és megérzéseire építő tesztelés.
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
A teszt tárgyához (magához a termékhez) közvetlenül kapcsolódó kockázat.
Egy vagy több teszteset halmaza.
A teszteljárások fejlesztésének és priorizálásának folyamata, tesztadatok készítése és - opcionálisan - automata tesztszkriptek, valamint a teszttámogató szoftverkörnyezetek kialakítása.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
A teszt futtatásának tevékenységsorozatát rögzítő dokumentum. Teszt szkript illetve manuális teszt szkript néven is ismert.
A várt és az aktuális eredmények összehasonlítását támogató forrás. Teszt-orákulum lehet egy másik, benchmark-ként funkcionáló rendszer. Lehet felhasználó kézikönyv, vagy akár egy személy speciális tudása is. A program forráskódja viszont nem lehet teszt-orákulum
A tesztbázis elemzésének és a tesztcél meghatározásának folyamata.
The data received from an external source by the test object during test execution. The external source can be hardware, software or human.
Az összes olyan dokumentum, amelyből a komponensekre vagy rendszerekre vonatkozó követelmények származnak. Ezek azok a dokumentumok, amelyeken a tesztesetek alapulnak. Ha egy ilyen dokumentumot csak formális változáskezelési folyamat során módosíthatnak, a tesztbázist ún. fagyasztott tesztbázisnak nevezik.
A tesztfolyamat végrehajtása a teszt tárgyának egy konkrét verziójára.
A tesztelendő egység. Rendszerint a teszt tárgyához több tesztelem tartozik.
A teszt futtatásának tevékenységsorozatát rögzítő dokumentum. Teszt szkript illetve manuális teszt szkript néven is ismert.
A végrehajtási sorrendben végrehajtott teszt esetek sorozata, és az ahhoz kapcsolódó minden olyan tevékenység, amelyre szükség lehet a kezdeti előfeltételek és a végrehajtási tevékenységek utólagos felállításához.
A teszt futtatásának tevékenységsorozatát rögzítő dokumentum. Teszt szkript illetve manuális teszt szkript néven is ismert.
Magas szintű dokumentum, amely a szervezet elveit, megközelítésmódját, valamint céljait mutatja be a tesztelésre vonatkozóan.
A tesztstratégia megvalósítása egy konkrét projektre. Jellemzően a projekt céljain és a kockázatelemzésen alapuló döntéseket, a tesztfolyamatok kiindulópontjait, az alkalmazandó műszaki teszttervezési technikákat, belépési és kilépési kritériumokat valamint a tesztelés fajtáit tartalmazza.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
Bemeneti értékek, végrehajtási előfeltételek, elvárt eredmények és végrehajtási utófeltételek halmaza, amelyeket egy konkrét célért vagy a tesztért fejlesztettek (például egy program forgatókönyv végrehajtása, vagy egy követelménynek való megfelelés).
Egy tesztelemre vonatkozó, a teszteseteket leíró dokumentáció (cél, bemenetek, teszttevékenységek, elvárt eredmények, végrehajtás előfeltételei)
Az alapvető tesztfolyamat a következő tevékenységeket öleli fel: a műszaki teszttervezést, a tesztelés irányítását, a tesztelemzést és tervezést, a teszt megvalósítását és végrehajtását, a kilépési feltételek kiértékelését, valamint a teszt lezárási tevékenységeket.
A hatékony és hatásos tesztfolyamat kulcselemeit leíró, az üzleti folyamatok által vezérelt, összefüggő keretrendszer.
A tesztvégrehajtáshoz kapcsolódó részletek időrendi rögzítése.
Magas beosztású vezető, aki tesztmenedzsereket irányít.
A teszttevékenységeket és eredményeket tartalmazó dokumentum. Ebben a dokumentumban található a kilépési feltételeknek megfelelően ellenőrzött tesztelemek kiértékelése is.
A teszttevékenységek során keletkezett adatok összegyűjtése és elemzése, ezt követően az adatokból az érintettek számára egy jelentés készítése.
A tesztelést támogató eszközök együttese, beleértve minden hardver és szoftver eszközt.
Egy szervezet tesztelésének a célja, melyet gyakran a tesztelési irányelvek részeként dokumentálnak.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
A tesztlezárási fázisban gyűjtjük össze a tesztelés során előállított adatokat, hogy a tesztverből, számokból, tényekből és egyéb tapasztalatokból összegyűjtött adatokat konszolidáljuk. A tesztlezárási fázisban véglegesítjük és archiváljuk a tesztvert, értékeljük ki az eredményeket és készítjük elő az összefoglaló tesztjelentést.
A teszttevékenységek tervezése, becslése, monitorozása és irányítása, amelyet általában a tesztmenedzser végez.
A tesztvégrehajtáshoz kapcsolódó részletek időrendi rögzítése.
Dokumentum, amely tartalmazza a műszaki tesztterv (test design) specifikációt, a teszteset specifikációt és/vagy az eljárás specifikációt.
A teszt végrehajtása egy megszakítás nélküli idő intervallumban. A felderítő teszt során minden tesztszakasz az egyes fejezetekre összpontosít, de a tesztelők egyéb tevékenységekkel, illetve új lehetőségekkel is foglalkozhatnak. Ebben az esetben a tesztelő a teszteseteket menet közben készíti, hajtja végre valamint dokumentálja azok eredményét.
Közös szervezés és menedzsment alatt álló teszttevékenységek csoportja. A tesztszint felelősségi körökhöz kapcsolódik a projekten belül. Tesztszintekre példa a komponens-teszt, integrációs teszt, rendszerteszt és felhasználó teszt.
Olyan tesztterv, amely általában egy adott (alacsony-, vagy magas-) szintű tervezést foglal magába.
Legtöbbször teszteljárás specifikációra használt kifejezés, elsősorban automatizált teszt esetén.
A document describing the scope, approach, resources and schedule of intended test activities. It identifies amongst others test items, the features to be tested, the testing tasks, who will do each task, degree of tester independence, the test environment, the test design techniques and entry and exit criteria to be used, and the rationale for their choice, and any risks requiring contingency planning. It is a record of the test planning process.
Tesztterv (test plan) készítése vagy módosítása.
Egy meghatározott tesztobjektumon végrehajtott, rendszerkomponensre vagy rendszerre fókuszáló teszttevékenységek csoportja. Példa teszttípusokra: funkcionális teszt, használhatósági teszt, regressziós teszt, stb. Egy teszttípus több tesztszinten is végrehajtható.
A tesztfolyamat során keletkezett különböző termékek, például dokumentáció, programkód, inputok, elvárt eredmények, eljárások, fájlok, adatbázisok, környezetek illetve bármilyen egyéb szoftver.
Nagy projektek esetében az a személy, aki jelentést tesz a tesztmenedzsernek, és felelős egy adott tesztszint vagy egy bizonyos teszttevékenység projektmenedzsmentjéért.
A scheme for the execution of test procedures. Note: The test procedures are included in the test execution schedule in their context and in the order in which they are to be executed.
Olyan teszteredmény, amely hibát jelez, bár az adott hiba valójában nem létezik a termékben.
Olyan teszteredmény, amely nem találja meg az adott, a termékben meglevő hibát.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Egy keretrendszer a szoftverfejlesztési ciklus részletes leírására, a követelményspecifikációtól kezdve az üzemeltetésig. Az V-modell illusztrálja, hogy a teszttevékenység hogyan illeszthető a szoftverfejlesztési életciklusok bármely fázisába.
Annak vizsgálata és konfirmálása, hogy a szoftver tervezett felhasználási céljának megfelelő követelmények teljesülnek-e.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Nagy projektek esetében az a személy, aki jelentést tesz a tesztmenedzsernek, és felelős egy adott tesztszint vagy egy bizonyos teszttevékenység projektmenedzsmentjéért.
Egy projekt végén, a projekttagokkal tartott megbeszélés, melyen értékelik a projektet és a tanulságokat egy következő projekt számára.
(1) strukturált megközelítés az egyének, csapatok, szervezetek jelen állapotból a kívánt jövőbeli állapotba történő átmenetének kezelésére (2) a termékben, vagy szolgáltatásban történő változások, vagy tervezett változások irányított végrehajtása.
A számítógép által tárolt elem, amelyet a szoftver a nevén hivatkozva ér el.
A követelmények egy adott tesztszinten történő nyomon követése a különböző tesztdokumentációkon keresztül (pl. tesztterv, műszaki tesztterv specifikáció, teszteset specifikáció, teszteljárás specifikáció, vagy tesztszkript).
A systematic approach to risk identification and analysis of identifying possible modes of failure and attempting to prevent their occurrence.
Egy dokumentum szerzője által végzett lépésenkénti bemutató abból a célból, hogy információt gyűjtsön vagy közös álláspontot alakítson ki.
Azon kilépési feltétel, amelyet a komponensnek, illetve a rendszernek teljesítenie kell, hogy a felhasználó, az ügyfél, vagy más, erre feljogosított személy átvehesse azt
A projekt, vagy a termék életének fázisokra bontása
(1) egy szervezet azon képessége, hogy milyen hatásossággal és hatékonysággal használja elméleti- és gyakorlati munkafolyamatait. (2) egy szoftvertermék azon képessége amelynek köszönhetően elkerülhető, hogy egy esetlegesen fellépő programhiba működési hibát okozzon.
A szervezeti érettség bizonyos szempontjait leíró elemek strukturált gyűjteménye, amely a szervezeti folyamatok meghatározását és megértését segíti. Az érettségi modell gyakran közös nyelvet, jövőképet és a fejlesztő tevékenységek priorizálását elősegítő keretrendszert nyújt.
A folyamatfejlesztés során, az előre meghatározott folyamatterületeken elért szint, amely szint összes célját megvalósítottuk.
A teszttevékenységeket és eredményeket tartalmazó dokumentum. Ebben a dokumentumban található a kilépési feltételeknek megfelelően ellenőrzött tesztelemek kiértékelése is.
Még meg kell határozni.