Terms related to Advanced Technical Test Analyst 2012

Az adatobjektumok állapotsorrendjének, valamint lehetséges változásainak absztrakt megjelenítése, ahol az objektum állapota létrehozás, használat, illetve megszüntetés lehet.
Egy fehérdoboz teszttechnika, amely során a teszteseteket úgy határozzák meg, hogy végrehajtják a definíció-használati változópárokat.
Olyan szoftver használata (pl. felvevő/lejátszó eszközök), amelyekkel a tesztvégrehajtást lehet irányítani, a várt eredményeket össze lehet hasonlítani az aktuális eredményekkel, tesztelési előfeltételeket lehet meghatározni és egyéb tesztirányítási és jelentési funkciókkal is rendelkezik.
A komponensen belüli első végrehajtható utasítás.
A komponens által beolvasott - akár a komponensen belül, vagy kívül tárolt – változó.
A bemenet egy fajtája.
A szoftvertermékek azon tulajdonságai/attribútumai, amik a programokhoz és adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést előzik meg. A hozzáférés lehet szándékos vagy akár véletlen is.
Olyan eszköz, ami a működési biztonságot támogatja.
Olyan tesztelés, amivel a szoftvertermék biztonságát határozzuk meg.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
A független, lineáris útvonalak maximális száma a programban. A ciklomatikus komplexitás definíciója: L – N + 2P, ahol L = az élek/kapcsolatok száma a gráfban, N = a csomópontok száma a gráfban, P = a nem kapcsolódó részek a gráfban (pl. egy meghívott gráf, vagy szubrutin)
A független, lineáris útvonalak maximális száma a programban. A ciklomatikus komplexitás definíciója: L – N + 2P, ahol L = az élek/kapcsolatok száma a gráfban, N = a csomópontok száma a gráfban, P = a nem kapcsolódó részek a gráfban (pl. egy meghívott gráf, vagy szubrutin)
Egy szoftver komponens speciális célú vagy részleges megvalósítása. A csonkot arra használjuk, hogy támogassuk a komponens(ek) fejlesztését vagy tesztelését. Helyettesíti a meghívott komponenst.
Olyan teszt, amely magában foglalja egy komponens vagy rendszer szoftverének futtatását.
Olyan progampont, ahol a vezérlési folyamnak két, vagy több alternatív útvonala van. Egy csomópont, amelyből két, vagy több elágazás indul.
A döntés eredménye, amely meghatározza, hogy melyik elágazást kell bejárni.
A tesztkészlet végrehajtása során az összes feltétel eredmény és döntési eredmény meghívásának százalékos aránya. 100% döntésifeltétel-lefedettség 100%-os feltétel lefedettséget és 100%-os döntési lefedettséget jelent.
A tesztkészlet végrehajtása során a döntési eredmények meghívásának százalékos végrehajtási aránya. 100%-os döntési lefedettség 100%-os elágazási lefedettséget és 100%-os utasítás lefedettséget jelent.
Fehérdoboz teszttervezési módszer, amelynek célja, hogy a tesztesetek döntési eredményeket hajtsanak végre.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
The capability of the software product to interact with one or more specified components or systems.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
Egyszerű feltételekre nem bontható feltétel, azaz nem logikai oprátorokkal (AND, OR, XOR) összekapcsolt két vagy több egyszerű feltételből álló többszörös feltétel.
Valamilyen szempont - pl. kockázatok, követelmények - módszeres elemzésére épülő tesztelés.
Olyan eszköz, ami statikus elemzést hajt végre.
A felhasználó, vagy a megrendelő által a végterméken végzett feketedoboz tesztelés, amely azt hivatott eldönteni, hogy megfelel-e a termék a megfogalmazott (üzleti) elvárásoknak, illetve folyamatoknak.
A szoftver adott feltételek melletti, a specifikáció, vagy más forrás alapján előrejelzett viselkedése.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
A tesztkészlet által tesztelt feltételek eredményeinek lefedettsége.
Környezeti vagy állapotbeli feltételek, amelyeket teljesíteni kell, mielőtt egy komponensen vagy rendszeren tesztet vagy tesztelési folyamatokat kezdenénk.
A szoftver adott feltételek melletti, a specifikáció, vagy más forrás alapján előrejelzett viselkedése.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A rendszer minden olyan összetevője, amely információt és vezérlést biztosít a felhasználó számára a rendszerrel kapcsolatos konkrét feladatok elvégzéséhez.
Egy személy megfigyelésése és reagálásai a szoftvertermék használatából vagy várható használatából fakadóan.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
A tesztkészlet által tesztelt feltételek eredményeinek lefedettsége.
Olyan fehérdoboz teszttechnika, amely során olyan teszteseteket tervezünk, amelyek azon feltétel kimeneteket hajtják végre, amelyek egymástól függetlenül befolyásolják a döntés eredményét.
Olyan fehérdoboz tesztelési módszer, amely során a tesztesetek feltételekhez tartoznak.
A teszt által meghívott utasításokban szereplő egyes feltétel eredmények összes kombinációinak lefedettségi aránya. 100% többszörös feltétel lefedettség 100%-os kiterjesztett döntési feltétel lefedettséget is jelent.
Olyan végrehajtó eszköz, amely felveszi a kézi tesztelés lépéseit annak érdekében, hogy ezekből később végrehajtható automatikus tesztszkripteket generáljon (pl. megismétli őket). Ezeket az eszközöket gyakran használják az automatikus regressziós tesztek támogatására.
Olyan végrehajtó eszköz, amely felveszi a kézi tesztelés lépéseit annak érdekében, hogy ezekből később végrehajtható automatikus tesztszkripteket generáljon (pl. megismétli őket). Ezeket az eszközöket gyakran használják az automatikus regressziós tesztek támogatására.
Egy szoftver, vagy hardver eszköz, amely párhuzamosan fut a tesztelés alatt levő komponenssel vagy rendszerrel, ez utóbbiakat felügyeli, elmenti és/vagy elemzi azok viselkedését.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
Dokumentált eljárásokal és követelményekkel (pl. inspekcióval) jellemzett felülvizsgálat.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
A szoftvertermék azon képessége, hogy – bizonyos feltételek fennállása esetén - képes a meghatározott igények szerinti működésre.
Olyan integrációs eljárás, amely összekapcsolja az egyes komponenseket, illetve rendszereket, hogy az alapvető funkcionalitások minél hamarabb működhessenek.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
A test plan that typically addresses multiple test levels.
GUI (GraphicalUser Interface)
A szoftver képességeinek megértése, megtanulása, használata a felhasználó számára, meghatározott feltételek mentén.
Annak meghatározása, hogy a szoftvertermék mennyire érthető meg, mennyire könnyű megtanulni használatát és milyen könnyen kezelhető, ezáltal - meghatározott feltételek mentén - mennyire felhasználóbarát.
A rendszer bármely meghibásodása utáni helyreállási átlagidő (számtani közép). Jellemzően a hiba kijavításának tesztelését is.
Olyan eszköz, amely – pl. szándékos beszúrással – hibákat helyez el a szoftverben.
Olyan dokumentum, amely leírja a szoftver azon hibáit, amelyek a program elégtelen működéséhez vezethetnek.
A programozó által használt eszköz a külső hibák reprodukálására, elemzésére és a hibák okainak megtalálására. A hibakereső eszközök lehetővé teszik a program lépésenkénti végrehajtását, illetve bármely utasításánál történő megállítását, valamint a programváltozók vizsgálatát és beállítását.
A programozó által használt eszköz a külső hibák reprodukálására, elemzésére és a hibák okainak megtalálására. A hibakereső eszközök lehetővé teszik a program lépésenkénti végrehajtását, illetve bármely utasításánál történő megállítását, valamint a programváltozók vizsgálatát és beállítását.
Olyan folyamat, amelynek során szándékosan új hibákat adunk a rendszerhez, és azt vizsgáljuk, hogy a rendszer ezeket észreveszi-e, illetve képes-e a hibák után a normális működésre. Az üzemi használat során feltételezhető hibák szimulációjára használatos.
Egy web-oldalon található, egy másik web-oldalra vezető mutató.
A tool used to check that no broken hyperlinks are present on a web site.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
A programban levő szubrutinok közötti hívási kapcsolatok absztrakt megjelenítése.
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
Az egyenrangú felülvizsgálat egy típusa, amely a dokumentum vizuális vizsgálatán alapul, hogy megtaláljuk a hibákat, vagy pl. a szabványokhoz képest meglevő különbségeket, illetve a magasabb szintű dokumentációktól való eltéréseket. A leginkább formális felülvizsgálati módszer, amely emiatt mindig dokumentált eljáráson alapul.
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
Egy alkalmazás azon tulajdonsága, hogy milyen egyszerűen lehet hibákat javítani benne, új vagy megváltozott követelmények illetve környezet miatt szükséges módosításokat eszközölni.
Tesztelés egy szoftvertermék karbantarthatóságának meghatározására.
Az alkalmazás átadása után végzett módosítások: hiba javítások, teljesítmény vagy más jellemzők feljavítása illetve megváltozott környezetre/követelményekre való alkalmazása.
Módosítások vagy megváltozott környezet miatt a működő rendszeren végrehajtott tesztelés.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
Egy (komponensen kívül vagy belül tárolt) változó, amelyet egy komponens írhat.
Olyan fehérdoboz teszttechnika, amely során olyan teszteseteket tervezünk, amelyek azon feltétel kimeneteket hajtják végre, amelyek egymástól függetlenül befolyásolják a döntés eredményét.
Olyan fehérdoboz teszttechnika, amely során olyan teszteseteket tervezünk, amelyek azon feltétel kimeneteket hajtják végre, amelyek egymástól függetlenül befolyásolják a döntés eredményét.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
A tesztelés egy olyan megközelítése, mely csökkenti a termék kockázati szintjét és tájékoztatja az érintetteket a kockázat mértékéről már a projekt kezdeti fázisában. Magában foglalhatja mind a termék kockázatainak azonosítását, mind a tesztfolyamat kockázat szerinti vezetését.
A projekt-illetve termékkockázati elemek elemzésének folyamata, amelynek során meghatározzuk a kockázat szintjét, jellemzően a várható kihatásának, illetve a bekövetkezés valószínűségének a a megbecslésével.
Egy kockázat nagysága megadható a hatásának és a valószínűségének karakterisztikájával. A kockázat nagysága, azaz a kockázati szint meghatározza a tesztelés intenzitását is. A kockázati szint kvalitatív (nagy, közepes, kicsi) vagy kvantitatív (30%) módon egyaránt megadható.
Egy olyan folyamat, melyben megelőző méréseket végzünk, és döntéseket hozunk, hogy a megadott szintre csökkentsük, vagy azon a szinten tartsuk a kockázatokat.
Adott lefedettségi szint eléréséhez szükséges és elegendő tesztkombinációk meghatározására szolgáló módszer. Akkor alkalmazzák, ha a tesztelendő objektumnak sok paramétere, ezek mindegyikének több értéke van, így a lehetséges kombinációk száma meghaladja a rendelkezésre álló idő alatt elvégezhető tesztek számát.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer információt cserélhessen más komponensekkel vagy rendszerekkel.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
A szoftver tervének, illetve belső struktúrájának összetettsége megértés, karbantartás, valamint verifikálás szempontjából.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az integrált komponensek közötti kapcsolatok hibáinak felderítését szolgáló teszt.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
Az integrált komponensek közötti kapcsolatok hibáinak felderítését szolgáló teszt.
A rendszer, illetve a szoftver összeállítása az alkotóelemeinek száma, jellege és kapcsolatai alapján.
A következő tevékenységek technikai és adminisztratív irányítása: a konfigurációs elemek funkcionális és fizikai karakterisztikáinak meghatározása és dokumentálása, az ezen karakterisztikákhoz képest történő változás irányítása, a változáskezelési és megvalósítási állapot nyomon követése és jelentése, illetve a különböző követelményeknek történő megfelelés.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Olyan szabvány, amely leírja az adat vagy a programösszetevők tervezés vagy tervezési leírásának jellegzetességét.
Olyan feltétel vagy képesség, amely a felhasználó számára azért szükséges, hogy megoldjon egy problémát,vagy elérjen egy célt. Ezen feltételnek vagy képességnek a rendszer vagy rendszer komponens által is megvalósíthatónak kell lennie úgy, hogy közben a szerződés, szabvány, specifikáció és egyéb formális dokumentumban támasztott követelményeknek is megfeleljen.
Egy külső szereplő olyan tevékenysége, amely során úgy kapja el, szimulálja, és/vagy változtatja meg az áldozatai közötti kommunikációs üzeneteket (pl. hitelkártya tranzakciók), hogy a felhasználó nem veszi észre a külső szereplő jelenlétét.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
A szoftvertermék azon képessége, hogy a szükséges, előírt funkcionalitást meghatározott időtartam vagy meghatározott műveletszám mellett az előre megállapított követelmények szerint látja el.
A tesztelés folyamata meghatározza egy szoftvertermék megbízhatóságát.
A komponens, illetve a rendszer eltér az elvárt eredménytől, vagy szolgáltatástól.
Olyan tesztelés, amely során üzemzavarokat szimulálunk, illetve ellenőrzött körülmények között meghibásodásokat idézünk elő. A meghibásodási teszt azt teszteli, hogy a meghibásodás után nincs-e adatvesztés vagy adatromlás, és hogy minden elfogadott szolgáltatási szint fennmaradt-e (pl. bizonyos funkcionalitások elérhetők-e, illetve a válaszidők megfelelők-e).
A rendszer meghibásodásai között eltelt átlagidő (számtani közép). A Meghibásodások Közti Átlagidő (Mean Time Between Failures, MTBF) jellemzően a megbízhatóság-növekedés modell része, amely azt feltételezi, hogy a rendszert a hibajavító folyamat keretében azonnal javítják,
Egy olyan értékelés eredménye, amely néhány fontos kérdést, problémát vagy lehetőséget azonosít.
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
A tesztelendő rendszer, vagy egy komponens modelljén alapuló teszt, mint a megbízhatóság-növekedés modell, használati modellek, mint a működési profilok, vagy viselkedési modellek, mint a döntési tábla, vagy az állapotátmenet diagramm.
A legkisebb önállóan tesztelhető szoftver egység.
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
Adatelem, mely egy másik adatelem helyét határozza meg, például: egy ilyen adatelem tartalmazza a következő feldolgozandó alkalmazott rekord címét.
Az az eljárás, amivel egy egyed egy tulajdonságához számosságot vagy kategóriát rendelünk.
Tetszőleges egyed egy tulajdonságához mérés során hozzárendelt számossága vagy kategóriája.
A teszt által meghívott utasításokban szereplő egyes feltétel eredmények összes kombinációinak lefedettségi aránya. 100% többszörös feltétel lefedettség 100%-os kiterjesztett döntési feltétel lefedettséget is jelent.
Olyan átvett művelet, folyamat, struktúra vagy újrahasznosítható megoldás, amely jónak hitt és általánosan elterjedt, a gyakorlatban viszont eredménytelen és/vagy kontraproduktív.
Tesztek, amelyek azt mutatják, hogy egy komponens vagy rendszer nem működik. A negatív tesztelés inkább a tesztelők hozzáállásában, nem pedig egy teszttechnikában vagy módszerben rejlik pl.: rossz, nem elvárt bemenő értékekkel való tesztelés.
Tesztek, amelyek azt mutatják, hogy egy komponens vagy rendszer nem működik. A negatív tesztelés inkább a tesztelők hozzáállásában, nem pedig egy teszttechnikában vagy módszerben rejlik pl.: rossz, nem elvárt bemenő értékekkel való tesztelés.
Egy komponens vagy rendszer funkcionalitáshoz nem kapcsolódó tulajdonságainak tesztelése, mint például megbízhatóság, hatékonyság, használhatóság, karbantarthatóság és hordozhatóság.
A dokumentáció és a szoftver összefüggő egységeinek vizsgálata, pl. a követelmények és a hozzájuk tartozó tesztesetek közötti kapcsolatra.
Command Line Interface, CLI
Egy logikai kifejezés, amely lehet igaz vagy hamis, és arra használható, hogy a vezérlésfüggést vagy egy alacsonyabb szinten levő döntési logikát kiértékeljünk.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
Olyan dokumentum, amely leírja a szoftver azon hibáit, amelyek a program elégtelen működéséhez vezethetnek.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A program olyan belső hibája, amely azt eredményezheti, hogy a szoftver nem tudja teljesíteni az elvárt viselkedését, azaz a program meghibásodásához vezethet.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Az egyes szoftverkomponensek tesztje.
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
Egy (teszt) projekt menedzsmentjénél, iránytásánál felmerülő kockázat, mint például emberhiány, szoros határidők, változó követelmények, stb.
Egy számsorozat, amely véletlenszerűnek tűnik, de valójában egy előre legenerált rendezett számsor egyes elemeit tartalmazza.
Annak meghatározása, hogy a komponens, illetve a szoftver mennyire elérhető és működőképes, amikor szükségessé válik a használata. Gyakran százalékban adják meg.
Bizonyos funkciók, vagy funkciók halmazának elvégzése érdekében összeszervezett komponensek összessége.
Annak fokmérője, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire képes az elvárt működésre érvénytelen bemenetek vagy szűkös környezeti erőforrások mellett.
Olyan végrehajtó eszköz, amely felveszi a kézi tesztelés lépéseit annak érdekében, hogy ezekből később végrehajtható automatikus tesztszkripteket generáljon (pl. megismétli őket). Ezeket az eszközöket gyakran használják az automatikus regressziós tesztek támogatására.
Programozási nyelvi kifejezés-kiértékelési technika mely során összetett feltételek vizsgálatakor a logikai művetben szereplő második feltétel nem miden esetben kerül kiértékelésre ha a első feltétel elegendő a végső eredmény meghatározásához.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
A szoftver azon képessége, hogy az upgrade után alkalmazkodjon a megnövekedett terheléshez.
Olyan tesztelés, amellyel a szoftvertermék skálázhatóságát határozzuk meg.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
A szoftverelemek (például követelmények, műszaki szoftverterv, vagy kód) elemzése azok futtatása nélkül. Általában támogató eszközök segítségével végzik.
Olyan eszköz, ami statikus elemzést hajt végre.
Teljesítménytesztelés egy típusa, amikor úgy vizsgálunk egy komponenst vagy rendszert, hogy az előre elvárt vagy annál nagyobb terheléssel vagy csökkentett erőforrás rendelkezésre bocsátással teszteljük - például korlátozott szerver vagy memória hozzáféréssel.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Egy fizikai vagy egy absztrakt rendszer kiválasztott viselkedési karakterisztikáinak egy másik rendszer által történő ábrázolása.
A teszt során használt eszköz, számítógépes program vagy rendszer, ami úgy viselkedik, vagy úgy működik, mint egy adott rendszer, melyet megfelelő inputtal vezérlünk.
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Egy időperiódus, ami akkor kezdődik, amikor a szoftverterméket kigondoljuk és akkor fejeződik be, amikor a szoftvert már nem használják. A szoftver életciklus jellemzően a következő fázisokat tartalmazza: koncepció, követelmény, tervezés, megvalósítás, teszt, installáció és ellenőrzés, operáció és üzemeltetés, valamint időnként egy leállítási fázist. Megjegyzés: a fázisok átfedhetik egymást, vagy akár ismétlődhetnek is.
Valamely hiba hatásának a mértéke a rendszer vagy komponens fejlesztésére vagy működésére.
Annak igazolása, hogy az adott szoftver, illetve személy megfelel a követelményeknek (pl. egy vizsga letételével).
Egy adott médiumon található szoftver, amely a telepítő személyt végig vezeti a telepítés folyamatán. Általában futtatja a telepítési folyamatot, a telepítés eredményéről visszajelzést ad, illetve opciókat kínál fel.
Egy komponens vagy rendszer azon tulajdonsága, hogy bizonyos funkciókat milyen hatékonyan hajt végre (tranzakciók ideje, száma, válaszidő, stb).
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
A teljesítményteszt azon típusa, amely a komponens vagy rendszer viselkedését vizsgálja növekedő terhelés alatt (például a felhasználók számának, vagy kérések számának növelésekor). A teszt célja, hogy kiderüljön, a komponens vagy rendszer hogyan reagál a magas terhelésre (lefagy, nő a válaszidő, stb.).
A tesztelendő alkalmazás egy olyan specifikációja, amely az alkalmazás életszerű használata alatt történő műveleteket írja le. A terhelési profil egy meghatározott számú virtuális felhasználóból áll, amelyek adott időben bizonyos előre definiált műveleteket hajtanak végre a működése profilnak megfelelően.
A teszt tárgyához (magához a termékhez) közvetlenül kapcsolódó kockázat.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Egy vagy több teszteset halmaza.
A teszteljárások fejlesztésének és priorizálásának folyamata, tesztadatok készítése és - opcionálisan - automata tesztszkriptek, valamint a teszttámogató szoftverkörnyezetek kialakítása.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
A tesztautomatizálás célját szolgáló környezet, amely magába foglalja a tesztelési alapkörnyezetet és a tesztkönyvtárakat.
The data received from an external source by the test object during test execution. The external source can be hardware, software or human.
A tesztstratégia megvalósítása egy konkrét projektre. Jellemzően a projekt céljain és a kockázatelemzésen alapuló döntéseket, a tesztfolyamatok kiindulópontjait, az alkalmazandó műszaki teszttervezési technikákat, belépési és kilépési kritériumokat valamint a tesztelés fajtáit tartalmazza.
Általános és speciális feltételek halmaza, amelyet minden érintettel egyeztetve egy folyamat hivatalos befejezési feltételének tekintünk. A célja, hogy megakadályozzuk az olyan feladatok befejezettnek tekintését, amelyeknek még vannak függőben levő, be nem fejezett részei. A kilépési feltételeket a tesztelés leállításának tervezéséhez és jelentéséhez használjuk. .
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Bemeneti értékek, végrehajtási előfeltételek, elvárt eredmények és végrehajtási utófeltételek halmaza, amelyeket egy konkrét célért vagy a tesztért fejlesztettek (például egy program forgatókönyv végrehajtása, vagy egy követelménynek való megfelelés).
A tesztelés elvégzéséhez szükséges szervezeti tényezők, beleértve a tesztkörnyezeteket, teszteszközöket, irodai környezetet és eljárásokat.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A tesztelést támogató eszközök együttese, beleértve minden hardver és szoftver eszközt.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
A teszttevékenységek tervezése, becslése, monitorozása és irányítása, amelyet általában a tesztmenedzser végez.
A teszt végrehajtása egy megszakítás nélküli idő intervallumban. A felderítő teszt során minden tesztszakasz az egyes fejezetekre összpontosít, de a tesztelők egyéb tevékenységekkel, illetve új lehetőségekkel is foglalkozhatnak. Ebben az esetben a tesztelő a teszteseteket menet közben készíti, hajtja végre valamint dokumentálja azok eredményét.
Közös szervezés és menedzsment alatt álló teszttevékenységek csoportja. A tesztszint felelősségi körökhöz kapcsolódik a projekten belül. Tesztszintekre példa a komponens-teszt, integrációs teszt, rendszerteszt és felhasználó teszt.
Olyan tesztterv, amely általában egy adott (alacsony-, vagy magas-) szintű tervezést foglal magába.
Legtöbbször teszteljárás specifikációra használt kifejezés, elsősorban automatizált teszt esetén.
A document describing the scope, approach, resources and schedule of intended test activities. It identifies amongst others test items, the features to be tested, the testing tasks, who will do each task, degree of tester independence, the test environment, the test design techniques and entry and exit criteria to be used, and the rationale for their choice, and any risks requiring contingency planning. It is a record of the test planning process.
Tesztterv (test plan) készítése vagy módosítása.
Olyan teszteszköz, amely teszteket hajt végre egy kijelölt tesztelemen, és értékeli az eredményeket az elvárt eredmények és az utófeltételek alapján.
A teszt által meghívott utasításokban szereplő egyes feltétel eredmények összes kombinációinak lefedettségi aránya. 100% többszörös feltétel lefedettség 100%-os kiterjesztett döntési feltétel lefedettséget is jelent.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Egy fehérdoboz tesz tervezési technika, amely során úgy tervezzük meg a teszteseteket, hogy utasításokat hajtsanak végre.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Az események (útvonalak) sorrendje a végrehajtás során.
Statikus elemzés, amely a végrehajtás során fellépő események (útvonalak) sorrendjének megjelenítésével foglalkozik. A vezérlési folyam analízis kiértékeli a vezérlési folyam strukturák integritását, olyan vezérlési folyam rendellenességeket keres, mint pl. a zárt hurkok, vagy a logikailag elérhetetlen folyamatlépések.
A struktúra alapú teszt egy fajtája, amelynél a teszteseteket meghatározott eseménysorozatok végrehajtására tervezik. A vezérlési folyam tesztnek különféle technikái vannak, úgymint döntési teszt, feltétel teszt és útvonal teszt, melyek más-más szemléletmódot képviselnek és a vezérlési folyam tesztjének más-más lefedettségi szintjét eredményezik.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
Az a tesztfolyamat, amely egy szoftvertermék visszaállíthatóságát vizsgálja.
Az a tesztfolyamat, amely egy szoftvertermék visszaállíthatóságát vizsgálja.
A számítógép által tárolt elem, amelyet a szoftver a nevén hivatkozva ér el.
Olyan számítási modell, amely véges számú állapotot és ezen állapotok közötti átmenetet tartalmaz, esetleg kisérő műveletekkel együtt.
(1) egy szervezet azon képessége, hogy milyen hatásossággal és hatékonysággal használja elméleti- és gyakorlati munkafolyamatait. (2) egy szoftvertermék azon képessége amelynek köszönhetően elkerülhető, hogy egy esetlegesen fellépő programhiba működési hibát okozzon.
Olyan mutató, amely a saját hatókörén kívüli vagy nem létező pontra hivatkozik.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
Tesztelés egy szoftvertermék karbantarthatóságának meghatározására.
A meghibásodás fizikai, vagy funkcionális megjelenése. Például a rendszer hibamegjelenése lehet a műveletek lelassulása, helytelen kimentek megjelenése, vagy akár a végrehajtás teljes leállása.