Terms related to Foundation 2018

De criteria waaraan een component of systeem moet voldoen teneinde geaccepteerd te worden door een gebruiker, klant of andere geautoriseerde entiteit.
Een formele test met betrekking tot gebruikersbehoeften, eisen (requirements) en bedrijfsprocessen, die wordt uitgevoerd om vast te stellen of een systeem al dan niet aan de acceptatiecriteria voldoet, en om de gebruiker, klant of een andere geautoriseerde entiteit informatie te geven om te kunnen besluiten het systeem wel of niet te accepteren.
Een scriptingtechniek die gegevensbestanden gebruikt die niet alleen testgegevens en verwachte resultaten bevatten, maar ook de actiewoorden die betrekking hebben op de te testen toepassing. Een besturingsscript roept speciale ondersteunende scripts aan, die de actiewoorden interpreteren en uitvoeren voor de test.
Gebruiker of een ander persoon of systeem die op een specifieke manier met het testobject communiceert.
Een informele reviewtechniek uitgevoerd door reviewers die niet gebaseerd is op een gestructureerd proces.
Gesimuleerd of feitelijk operationeel testen op de testomgeving van de ontwikkelaars, door rollen buiten de ontwikkelorganisatie.
Elke conditie die afwijkt van verwachtingen gebaseerd op eisen (requirements) specificaties, ontwerpdocumentatie, gebruikersdocumentatie, standaarden etc. of vanuit iemands perceptie of ervaring. Anomalieën kunnen onder meer worden gevonden tijdens reviewen, dynamisch testen, analyse, compilatie, gebruik van softwareproducten en kunnen tevens van toepassing zijn op relevante documentatie.
Een koppelingstype waarbij de betrokken componenten of systemen informatie uitwisselen in een gedefinieerde formele structuur
Een onafhankelijk onderzoek van een software product, proces of aantal processen uitgevoerd door een derde partij om te bepalen of zij voldoen aan specificaties, standaarden, contractuele overeenkomsten of andere criteria.
Het vermogen van het softwareproduct om de gebruiker in staat te stellen te begrijpen of de software geschikt is en hoe deze kan worden gebruikt voor specifieke taken en gebruikscondities.
Het vermogen van het softwareproduct om de gebruiker in staat te stellen te begrijpen of de software geschikt is en hoe deze kan worden gebruikt voor specifieke taken en gebruikscondities.
Een type performancetesten uitgevoerd om het gedrag van een component of systeem onder verschillende belastingen te evalueren, meestal tussen verwachte omstandigheden van laag, normaal en piekgebruik.
De mate waarin een component of systeem operationeel en toegankelijk is wanneer gebruik ervan gewenst is.
Een type programmaregel waarin de keuze tussen twee of meer mogelijke uitkomsten bepaald in welke reeks acties het resulteert.
De dekking van beslissingsuitkomsten.
Het resultaat van een beslissing waarmee wordt bepaald welke volgende programmaregel wordt uitgevoerd.
Een tabel die wordt gebruikt voor het weergeven van een reeks voorwaarden en de acties die hieruit voortvloeien.
Een functionele (‘black-box’) testontwerptechniek waarmee testgevallen worden ontworpen om de combinaties van invoer en/of stimuli (oorzaken), weergegeven in een beslissingstabel, uit te voeren.
Een structurele white-box testontwerptechniek waarin testgevallen worden ontworpen om beslissingsuitkomsten uit te voeren.
De volgorde waarin bewerkingen worden uitgevoerd tijdens de uitvoering van een testeenheid.
De mate waarin een component of systeem gespecificeerde functies uitvoert onder gespecificeerde omstandigheden gedurende een specifieke tijdsperiode.
Een model dat de betrouwbaarheidsontwikkeling laat zien over een langere tijd, terwijl er continu een component of systeem getest wordt, als gevolg van het verwijderen van fouten (defects) die geleid hebben tot betrouwbaarheidsfouten (failures).
De mate waarin een component of systeem informatie en gegevens beschermt, zodat personen of andere componenten of systemen de juiste mate van toegang hebben tot hun type en autorisatieniveau.
Testen om de beveiligbaarheid van een softwareproduct vast te stellen.
Testen die testgevallen uitvoeren welke de laatste keer faalden teneinde te controleren of de corrigerende acties succesvol zijn.
Het resultaat van een evaluatie die een belangrijke kwestie, probleem of kans identificeert.
Documentatie van het voorkomen, de aard en de status van een bevinding.
Procedure om testgevallen, functioneel dan wel niet-functioneel, af te leiden of te selecteren gebaseerd op een analyse van de specificatie van een component of systeem, zonder referentie naar de interne structuur.
Procedure om testgevallen, functioneel dan wel niet-functioneel, af te leiden of te selecteren gebaseerd op een analyse van de specificatie van een component of systeem, zonder referentie naar de interne structuur.
De mate waarin een component of systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt om specifieke doelen te bereiken in een specifieke gebruikscontext.
Testen om te evalueren in welke mate het systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt met effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid in een specifieke gebruikscontext.
Een openbaar weergegeven diagram dat de resterende inspanning versus de tijd weergeeft binnen een iteratie. Het toont de status en trend benodigd voor het voltooien van de taken van de iteratie. Op de X-as staan meestal de dagen in de sprint, terwijl de Y-as de resterende inspanning toont (meestal in ideale engineering-uren of story points).
Gesimuleerde of operationele test uitgevoerd op een externe locatie door rollen buiten de ontwikkelorganisatie.
Een analysetechniek met als doel om de oorzaak van fouten (defects) te identificeren. Door correctieve maatregelen op de oorzaak te nemen, wordt getracht de kans op het opnieuw optreden van deze fouten te minimaliseren.
Een review techniek gebruik makend van een vragenlijst of verplichte kenmerken
Een op ervaring gebaseerde testtechniek waarbij een ervaren tester gebruik maakt van een globale lijst van aandachtspunten die kunnen worden opgemerkt, gecontroleerd of herinnerd, of een set van regels of criteria waarop een product moet worden gecontroleerd.
Een analysemethode die vaststelt welke delen van de software zijn uitgevoerd (of afgedekt) door de testset en welke delen niet, bijvoorbeeld dekkingsgraad voor programmaregels, beslissingen of condities.
Een standaard die de kenmerken van een ontwerp of een ontwerpbeschrijving van gegevens of programmacomponenten beschrijft.
Een vorm van review van werkproducten door anderen, die gekwalificeerd zijn om hetzelfde werk te doen
Een software product dat is ontwikkeld voor de algemene markt, met andere woorden voor een groot aantal klanten, en dat aan veel klanten in dezelfde vorm wordt geleverd.
Testen om de interoperabiliteit van een softwareproduct te bepalen.
De mate waarin een component of systeem informatie kan uitwisselen met andere componenten en systemen, en / of de vereiste functies uitvoeren terwijl dezelfde hardware- of softwareomgeving wordt gedeeld.
Een testaanpak waarbij de testset alle mogelijke combinaties van invoerwaarden en pre-condities omvat.
De mate waarin een component of systeem een ontwerp en / of interne structuur heeft die moeilijk te begrijpen, te onderhouden en te verifiëren is.
De mate waarin het software product voldoet aan standaarden, conventies of wettelijke regelgeving en waar het soortgelijke voorschriften betreft.
Het kleinste onderdeel van de software dat nog afzonderlijk kan worden getest.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en de communicatie tussen geïntegreerde componenten.
Het testen van afzonderlijke hardware of software componenten.
De samenstelling van een component of systeem bepaald door het aantal, de aard en de onderlinge relaties van de onderliggende delen.
Een samenstelling van hardware en/of sofware die valt onder configuratiemanagement en wordt behandeld als een enkelvoudige eenheid in het configuratiemanagementproces.
Een discipline die technische- en administratieve sturing geeft aan en toezicht houdt op: • het vaststellen en documenteren van de functionele- en fysieke kenmerken van een configuratie-elementen, • het beheren van wijzigingen van deze kenmerken, • het vastleggen van en rapporteren over de status van het doorvoeren van wijzigingen, • het verifiëren ten aanzien van het voldoen aan de gespecificeerde eisen.
Testen om de overdraagbaarheid van een softwareproduct te bepalen.
Acceptatietesten uitgevoerd om te controleren of een systeem aan zijn contractuele eisen voldoet.
Een deelnemer aan een review, die problemen in het werkproduct identificeert.
Een scriptingtechniek die zowel invoer als verwachte uitvoer in een tabel of rekenblad opslaat, zodat één enkel beheerscript alle testgevallen in de tabel kan uitvoeren. Gegevensgerichte testen wordt vaak toegepast bij testuitvoering met behulp van geautomatiseerd test-tools zoals bijvoorbeeld een capture/playback tool.
Het proces van het vinden, analyseren en verwijderen van de oorzaken van fouten (failures) in software.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
De mate waarin een bepaalde dekkingsvorm wordt geraakt door een testset, uitgedrukt als percentage van het geheel.
Een kenmerk of combinatie van kenmerken welke is afgeleid van een of meer testcondities met behulp van een testtechniek die het mogelijk maakt de grondigheid van de testuitvoering te meten.
Code die niet aangeroepen kan worden en dus ook niet kan worden uitgevoerd.
Een softwarecomponent of test tool ter vervanging van een component die andere componenten / systemen bestuurt en/of aanroept.
Het evalueren van gedrag, bijvoorbeeld geheugengebruik, CPU-gebruik, van een component of systeem tijdens de uitvoering van een programma.
Testen waarbij de software van een component of systeem wordt uitgevoerd.
De mate waarin correcte en volledige doelen worden bereikt.
De gebruikte middelen in verhouding tot de mate waarin gebruikers bepaalde doelen bereiken.
Een kenmerk van een component of systeem dat impliciet of expliciet wordt gespecificeerd door een eisendocument (bijvoorbeeld betrouwbaarheid, bruikbaarheid of ontwerprestricties).
Een black-box testtechniek die een toestandsovergangsdiagram of toestandstabel gebruikt om testgevallen af te leiden om te evalueren of de testeenheid met succes geldige overgangen uitvoert en ongeldige overgangen blokkeert.
Eis
Een bepaling die criteria bevat waaraan moet worden voldaan.
De set voorwaarden voor het officieel starten van een gedefinieerde taak.
Een black-box testtechniek waarmee testgevallen worden ontworpen om equivalente partities uit te voeren met behulp van een representatieve waarde van elke partitie.
Een gedeelte van een het waardedomein van een gegevenselement gerelateerd aan het testobject, waarvan op basis van de specificatie wordt aangenomen dat het gedrag van alle waarden hetzelfde is.
De mate van effect die een fout (defect) heeft op de ontwikkeling of op het functioneren van een component of systeem.
Een testtechniek waarbij testen worden afgeleid op basis van de kennis van de tester over opgetreden fouten uit het verleden of algemene kennis van een foutmodus.
Testen gebaseerd op de ervaring, kennis en intuïtie van de tester.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
Een testaanpak waarbij de testers dynamisch testen ontwerpen en uitvoeren op basis van hun kennis, onderzoek van de testeenheid en de resultaten van eerdere testen.
Een software engineering methode die wordt gebruikt binnen agile software ontwikkeling waarbij kernelementen zijn: programmeren in tweetallen, het doen van uitgebreide code reviews, unit testen op alle code en het nastreven van eenvoud en duidelijkheid binnen de code.
Een type review die een gedefinieerd proces volgt met een formeel gedocumenteerde uitvoer.
Een onvolkomenheid in een werkproduct waardoor het niet voldoet aan de eisen of specificaties.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
Het aantal fouten gevonden in een werkproduct per standaard meeteenheid.
Het proces van herkennen en vastleggen, het classificeren, onderzoeken, actie ondernemen en verwijderen van fouten nadat deze zijn opgelost.
Documentatie van het voorkomen, de aard en de status van een fout.
De verhouding tussen het aantal opgetreden fouten van een bepaalde categorie tot een bepaalde meeteenheid
Testen uitgevoerd om de overeenstemming van een component of systeem met de functionele eisen te evalueren.
Een eis die specificeert welke functionaliteit een component of systeem moet bieden.
De mate waarin een component of systeem functies biedt die voldoen aan de gestelde en impliciete behoeften wanneer deze worden gebruikt onder gespecificeerde omstandigheden.
Een integratie aanpak waarbij componenten of systemen samengevoegd worden met als doel zo vroeg mogelijk de basisfunctionaliteit werkende te krijgen.
Een testgeval met concrete waarden voor invoergegevens en verwachte resultaten.
Acceptatietests uitgevoerd in een echte of gesimuleerde operationele omgeving door beoogde gebruikers, gericht op hun behoeften, vereisten en bedrijfsprocessen.
De percepties en reacties van een persoon die voortvloeien uit het gebruik of het verwachte gebruik van een softwareproduct.
Alle componenten van een systeem dat informatie en bedieningselementen biedt voor de gebruiker om specifieke taken met het systeem uit te voeren.
Een black-box testtechniek waarbij testgevallen zijn ontworpen om scenario's van use cases uit te voeren.
De reactie van een component of systeem op een verzameling van invoerwaarden en randvoorwaarden.
Het resultaat van de test is "gefaald" als het werkelijke - en verwachte resultaat niet overeenkomen.
Een abstracte weergave van de volgorde van en mogelijke wijzigingen in de status van gegevensverzamelingen, waarbij een gegevensverzameling altijd één van de volgende statussen heeft: gecreëerd, gebruikt, of verwijderd.
Een geheugentoegansfout in het ontwerp van de dynamische opslagallocatie van een programma, die tot gevolg heeft dat geheugen na gebruik niet vrijgegeven wordt, wat uiteindelijk zal leiden tot een falen van het programma en/of andere processen als gevolg van gebrek aan geheugenruimte.
Een test wordt als geslaagd beschouwd als de feitelijke resultaten en de verwachte resultaten overeenkomen.
Een type review waarin een auteur de deelnemers aan de review door een werkproduct leidt en de deelnemers vragen stellen en opmerkingen maken over mogelijke problemen.
Een minimum of maximum waarde of een geordende equivalentieklasse.
Een black-box testtechniek waarbij testgevallen worden gespecificeerd gebaseerd op grenswaarden.
Testen die testgevallen uitvoeren welke de laatste keer faalden teneinde te controleren of de corrigerende acties succesvol zijn.
De identificatie van alle werkproducten die worden beïnvloed door een wijziging, inclusief een schatting van de middelen die nodig zijn om de wijziging tot stand te brengen.
Een ontwikkellevenscyclusmodel waarin de projectomvang over het algemeen vroeg in de projectlevenscyclus wordt bepaald, maar tijd- en kostenramingen worden routinematig aangepast naarmate het begrip van het projectteam van het product toeneemt. Het product wordt ontwikkeld door een reeks herhaalde cycli, die elk een toename opleveren die achtereenvolgens bijdraagt aan de functionaliteit van het product.
Een type review die niet gebaseerd is op een formele (gedocumenteerde) procedure.
Een deelnemer aan een review, die problemen in het werkproduct identificeert.
Een type formele review die problemen in een werkproduct identificeert en die metingen levert om het reviewproces en het softwareontwikkelingsproces te verbeteren.
Een neutraal persoon die een bruikbaarheidstestsessie leidt.
Op een geschikt medium geleverde instructies, die de installateur ondersteunen bij het doorlopen van het installatieproces. Denk hierbij aan een gebruikershandleiding, een stap-voor-stap procedure, een installatie wizard of een vergelijkbare procesomschrijving.
Het proces om componenten of systemen te combineren tot een groter geheel.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en in de interactie tussen geïntegreerde componenten of systemen.
De mate waarin twee of meer componenten of systemen informatie kunnen uitwisselen en de informatie kunnen gebruiken die is uitgewisseld.
Testen om de interoperabiliteit van een softwareproduct te bepalen.
Gegevens ontvangen door een component of systeem van een externe bron.
Een ontwikkellevenscyclus waarbij een project gebruikelijk in een groot aantal iteraties is opgedeeld. Elke iteratie is een volledige ontwikkelcyclus die in een (interne of externe) oplevering resulteert van een werkend product of een deel van het definitieve te ontwikkelen product. Het product evolueert met iedere iteratie verder tot het uiteindelijke en definitieve product.
Een scriptingtechniek die gegevensbestanden gebruikt die niet alleen testgegevens en verwachte resultaten bevatten, maar ook de actiewoorden die betrekking hebben op de te testen toepassing. Een besturingsscript roept speciale ondersteunende scripts aan, die de actiewoorden interpreteren en uitvoeren voor de test.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en de communicatie tussen geïntegreerde componenten.
De mate waarin een component, systeem of proces voldoet aan gespecificeerde eisen en / of gebruikers / klant behoeften en verwachtingen.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Onderdeel van het kwaliteitsbeheer, dat zich concentreert op het creëren van vertrouwen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
De operationele technieken en activiteiten, deel uitmakend van kwaliteitsmanagement, gericht op het voldoen aan kwaliteitseisen.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Gecoördineerde activiteit die een organisatie richting geeft en controleert m.b.t. kwaliteit. Richting en controle m.b.t. kwaliteit leidt in het algemeen tot het instellen van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelen, kwaliteitsplanning, kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering.
Een risico gerelateerd aan een kwaliteitsattribuut.
De totale kosten als gevolg van activiteiten in het kader van kwaliteit en problemen, vaak opgesplitst in preventiekosten, herstelkosten, interne faalkosten en externe faalkosten.
Een beschrijving van de processen, workflows en activiteiten die worden gebruikt bij de ontwikkeling, oplevering, onderhoud en pensionering van een systeem.
Een testgeval zonder concrete waarden voor invoergegevens en verwachte resultaten.
Een testplan dat wordt gebruikt om meerdere testsoorten of testtypen te coördineren.
Het getal of de categorie die op grond van een meting aan een attribuut van een entiteit wordt toegewezen.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
Het proces van het toekennen van een getal of categorie aan een attribuut van een entiteit om deze te beschrijven.
De meeteenheid en de methode die voor een meting worden gebruikt.
Een moment binnen een project waarop (tussentijdse) producten en resultaten gereed dienen te zijn.
Testen op basis van of met modellen.
Een neutraal persoon die een bruikbaarheidstestsessie leidt.
Het testen van afzonderlijke hardware of software componenten.
Een software tool of hardware tool dat gelijktijdig wordt uitgevoerd met het geteste component of systeem en controleert, registreert en / of analyseert het gedrag van het onderdeel of systeem.
Testen uitgevoerd om te evalueren of een component of systeem voldoet aan niet-functionele eisen.
Een persoon die informatie vastlegt tijdens de reviewvergaderingen.
Code die niet aangeroepen kan worden en dus ook niet kan worden uitgevoerd.
Het proces van het aanpassen van een component of systeem na oplevering om fouten te herstellen, kwaliteitsattributen te verbeteren of aanpassen aan een gewijzigde omgeving
De mate waarin een component of systeem kan worden aangepast door de beoogde beheerders.
Het testen van de wijzigingen in een reeds operationeel systeem of het testen van het effect van een veranderde omgeving op een operationeel systeem.
De invloed dat een meetinstrument zelf heeft op de metingen die worden gedaan aan een component of systeem. Voorbeelden van dergelijke instrumenten zijn performance testtools en monitors. Bijvoorbeeld kan door het gebruik van een performance testtool de performance van een component of systeem verminderen.
Een bron van fouten die als deze is verwijderd, het voorkomen van dit type fouten (defects) verminderd of verwijderd.
Een analysetechniek met als doel om de oorzaak van fouten (defects) te identificeren. Door correctieve maatregelen op de oorzaak te nemen, wordt getracht de kans op het opnieuw optreden van deze fouten te minimaliseren.
Productietest in de acceptatietestfase, met name uitgevoerd in een (gesimuleerde) operationele omgeving door een exploitant en/of beheerder, waarbij de focus ligt op operationele aspecten zoals herstelbaarheid, middelengedrag, installeerbaarheid en voldoen aan technisch standaards.
Een gebeurtenis waarbij een component of systeem binnen de opgegeven grenzen niet de vereiste functie uitvoert.
Een management document waarin de uitgangspunten, aanpak en de belangrijkste doelstellingen van de organisatie met betrekking tot testen zijn beschreven.
Documentatie die de generieke eisen weergeeft voor het testen van een of meer projecten die binnen een organisatie worden uitgevoerd, met details over hoe tests moeten worden uitgevoerd en die is afgestemd op het testbeleid.
Testen om de overdraagbaarheid van een softwareproduct te bepalen.
Pad
Een reeks gebeurtenissen (bijvoorbeeld uitvoerbare programmaregels) binnen een component of systeem, met een beginpunt en een eindpunt.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
Een testtool die belasting genereert voor een bepaalde testeenheid en de prestaties meet en registreert tijdens de testuitvoering.
Testen om de prestaties van een softwareproduct te bepalen.
Een reviewtechniek waarbij reviewers het werkproduct vanuit verschillende gezichtspunten beoordelen.
Een reviewtechniek waarbij reviewers het werkproduct vanuit verschillende gezichtspunten beoordelen.
Een op consensus gebaseerde schattingsmethode, meestal gebruikt om de inspanning of relatieve grootte van user stories in Agile softwareontwikkeling te schatten. Het is een variatie op de Wideband Delphi-methode met behulp van een pak kaarten met waarden die de eenheden voorstellen waarin het team schat.
Het gemak waarmee een software product van de ene hardware- en/of software omgeving naar de andere kan worden overgezet.
De verwachte status van een testeenheid en zijn omgeving aan het einde van de uitvoering van een testgeval.
Een metriek op hoger niveau voor het meten van effectiviteit en/of efficiëntie die gebruikt wordt om de status en voortgang van een ontwikkeling te meten, bijvoorbeeld vertraging bij softwareontwikkeling.
Een metriek op hoger niveau voor het meten van effectiviteit en/of efficiëntie die gebruikt wordt om de status en voortgang van een ontwikkeling te meten, bijvoorbeeld vertraging bij softwareontwikkeling.
De mate van (bedrijfs)belang die ergens aan, bijvoorbeeld een fout (defect), wordt toegekend.
Een onbekende onderliggende oorzaak van een of meer incidenten.
Een verzameling van onderling gerelateerde activiteiten, die invoerwaarden omzetten in uitvoerwaarden.
Een programma van activiteiten ingericht om de prestaties en volwassenheid van het organisatieproces te verbeteren, alsmede de resultaten van het programma zelf.
Productietest in de acceptatietestfase, met name uitgevoerd in een (gesimuleerde) operationele omgeving door een exploitant en/of beheerder, waarbij de focus ligt op operationele aspecten zoals herstelbaarheid, middelengedrag, installeerbaarheid en voldoen aan technisch standaards.
Hardware- en softwareproducten die geïnstalleerd zijn bij de gebruikers of klanten waar het te testen component of systeem worden gebruikt. De software kan bestaan uit besturingssystemen, database-managementsystemen en andere toepassingen.
Een risico dat de kwaliteit van een product beïnvloedt.
Een entiteit in een programmeertaal, die bestaat uit de kleinst mogelijke ondeelbare eenheid van programma-uitvoering.
Het percentage van alle mogelijke uitvoerbare programmaregels die zijn uitgevoerd door een testset.
Een white box testtechniek waarmee testgevallen ontworpen worden om programmaregels uit te voeren.
Het testen van afzonderlijke hardware of software componenten.
Een tool dat een omgeving biedt voor programma- of componenttesten waarin een component in isolatie getest kan worden of met geschikte stubs en drivers. Het biedt ook andere ondersteuning voor de ontwikkelaar zoals debug mogelijkheden.
Een project is een unieke verzamelingen van gecoördineerde en beheerste activiteiten, met een begin- en een einddatum gericht op het bereiken van een doel in overeenkomst met specifieke eisen, inclusief randvoorwaarden betreffende tijd, geld en middelen
Een risico dat het succes van een project beïnvloedt
De vereiste status van een testeenheid en zijn omgeving voorafgaand aan de uitvoering van een testgeval.
Een testrapport met een evaluatie van de bijbehorende testeenheden afgezet tegen de exitcriteria.
Een specifiek aanpasbaar iteratief software ontwikkelproces dat uit vier cyclische projectfasen bestaat: Opstart, Detaillering, Bouw en Transitie.
Acceptatietesten uitgevoerd om na te gaan of een systeem voldoet aan relevante wetten, beleidsregels en regelgeving.
Een verslechtering van de kwaliteit van een component of systeem als gevolg van een wijziging.
Testen van een eerder geteste component of systeem na een wijziging om ervoor te zorgen dat fouten (defecten) niet zijn geïntroduceerd of zijn geopenbaard in ongewijzigde delen van de software, als gevolg van de aangebrachte wijzigingen.
Een tool dat ondersteunt bij het vastleggen van eisen, kenmerken van eisen (Bijvoorbeeld prioriteit, verantwoordelijke, en bron) en nadere toelichting. Het tool ondersteunt bij de traceerbaarheid van eisen op verschillende niveaus en bij het wijzigingsbeheer van eisen. Sommige requirementsmanagementtools bieden ook functionaliteit voor statische analyse, zoals consistentiecontrole en controle op het overtreden van vooraf gedefinieerde regels betreffende het vastleggen van eisen.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een vergadering aan het einde van een project waarbij de projectteamleden het project evalueren en lessen leren die kunnen worden toegepast op het volgende project.
Een type statische test waarbij een werkproduct of proces wordt geëvalueerd door een of meer personen om problemen te detecteren en verbeteringen aan te brengen.
Een deelnemer aan een review, die problemen in het werkproduct identificeert.
Een factor die kan uitmonden in toekomstige negatieve gevolgen.
Testen waarbij het beheer, selectie, prioritering en het gebruik van testactiviteiten en middelen zijn gebaseerd op overeenkomstige risicotypen en risiconiveaus.
Het globaal proces van risico-identificatie en risicobeoordeling.
De kwalitatieve of kwantitatieve meting van een risico bepaald door impact en kans.
Een verzameling risico's gegroepeerd rondom een of meer algemene factoren.
Het proces waarbij beslissingen worden genomen en beschermende maatregelen worden geïmplementeerd voor het verminderen of handhaven van risico's op bepaalde niveaus.
De gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te controleren met betrekking tot risico's.
De kwalitatieve of kwantitatieve meting van een risico bepaald door impact en kans.
Een verzameling risico's gegroepeerd rondom een of meer algemene factoren.
Het proces waarbij beslissingen worden genomen en beschermende maatregelen worden geïmplementeerd voor het verminderen of handhaven van risico's op bepaalde niveaus.
De mate waarin een component of systeem correct kan functioneren ondanks ongeldige invoer of onder belastende omgevingsfactoren.
Een reviewtechniek waarbij reviewers een werkproduct evalueren vanuit het perspectief van de verschillende rollen van de belanghebbenden.
Een reviewtechniek waarbij de review wordt geleid door het vermogen van het werkproduct te bepalen om zich te richten op specifieke scenario's.
Een black-box testtechniek waarbij testgevallen zijn ontworpen om scenario's van use cases uit te voeren.
Een iteratief incrementeel raamwerk voor het beheersen van projecten, dat veelal wordt toegepast bij agile software ontwikkeling.
De persoon die rapporteert aan de testmanager bij grote projecten en verantwoordelijk is voor projectbeheer van een bepaalde testsoort of een bepaalde reeks testactiviteiten.
Een type ontwikkelfaseringsmodel waarin een volledig systeem wordt ontwikkeld op een lineaire manier van verschillende afzonderlijke en opeenvolgende fasen zonder enige overlap ertussen.
Een techniek die het mogelijk maakt om virtuele services te leveren die op afstand worden geïmplementeerd, benaderd en beheerd.
Een testaanpak waarbij testactiviteiten worden gepland als ononderbroken sessies van testontwerp en uitvoering, vaak gebruikt in combinatie met exploratory testing.
Het nabootsen van bepaalde gedragingen van een fysiek of abstract systeem door een ander systeem.
Een apparaat, computerprogramma of systeem dat tijdens het testen wordt gebruikt, waarbij het zich gedraagt als een bepaald systeem wanneer het voorzien wordt van een set van invoergegevens.
Computerprogramma’s, procedures en mogelijk bijhorende documentatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van een computersysteem.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Een tijdsperiode die begint wanneer een softwareproduct wordt bedacht en eindigt wanneer de software niet langer beschikbaar is voor gebruik. De software levenscyclus bevat typisch een conceptuele-, eisen-, ontwerp-, implementatie-, test-, installatie-, uitrol-, productie- en beheerfase en soms een afbouwfase. Noot: Deze fases kunnen overlappend of iteratief worden uitgevoerd.
De activiteiten die in elke fase van de softwareontwikkeling worden uitgevoerd en hoe deze logisch en chronologisch met elkaar in verband staan.
Documentatie die een gedetailleerde beschrijving van een component of systeem verschaft voor het ontwikkelen en het testen ervan.
Procedure om testgevallen, functioneel dan wel niet-functioneel, af te leiden of te selecteren gebaseerd op een analyse van de specificatie van een component of systeem, zonder referentie naar de interne structuur.
Procedure om testgevallen, functioneel dan wel niet-functioneel, af te leiden of te selecteren gebaseerd op een analyse van de specificatie van een component of systeem, zonder referentie naar de interne structuur.
Formele, mogelijk verplichte, set van eisen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt om een consistente manier van werken voor te schrijven of om in richtlijnen te voorzien. (bijvoorbeeld ISO/IEC standaarden, IEEE standaarden, en organisatie specifieke standaarden).
Een werkproduct testen zonder dat er code wordt uitgevoerd.
Het proces van het evalueren van een component of systeem zonder het uit te voeren, op basis van de vorm, structuur, inhoud of documentatie.
Een procedure om testgevallen af te leiden en/of te selecteren op basis van een analyse van de interne structuur van een component of systeem.
Een procedure om testgevallen af te leiden en/of te selecteren op basis van een analyse van de interne structuur van een component of systeem.
Een procedure om testgevallen af te leiden en/of te selecteren op basis van een analyse van de interne structuur van een component of systeem.
Metingen gebaseerd op de interne structuur van een component of systeem die de mate van dekking aangeven.
Een minimale of specifieke implementatie van een software component, gebruikt om een component te ontwikkelen of te testen die deze software component aanroept of er op een andere manier van afhankelijk is. Een stub vervangt een aan te roepen component.
Een groep componenten georganiseerd om een specifieke functionaliteit of groep van functionaliteiten te vervullen
Het testen van de combinatie en interactie van systemen.
Een geïntegreerd systeem testen om te controleren of het voldoet aan specifieke vereisten.
Een type testobject dat een systeem is.
Een formeel reviewtype uitgevoerd door een team van technisch gekwalificeerd personeel dat de geschiktheid van een werkproduct voor zijn beoogde gebruik onderzoekt en afwijkingen van specificaties en normen identificeert.
Een verzameling van één of meer testgevallen
De implementatie van een teststrategie voor een specifiek project.
De activiteit die testcondities identificeert door de testbasis te analyseren.
Het gebruik van software om testactiviteiten uit te voeren of te ondersteunen, bijvoorbeeld testbeheer, testontwerp, testuitvoering en het controleren van de resultaten.
De mate van effectiviteit en efficiëntie waarmee testen kunnen worden ontworpen en uitgevoerd voor een component of systeem.
De kennisbron welke wordt gebruikt als basis voor testanalyse en -ontwerp
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
De berekende voorspelling van een resultaat gerelateerd aan verschillende testaspecten (bijvoorbeeld: gedane inspanning, afrondingsdatum, benodigde kosten, aantal testgevalen, etc.) welke bruikbaar is, zelfs als de invoergegevens onvolledig, onzeker of onzuiver zijn.
Een testmanagementtaak die er voor zorgt dat een aantal maatregelen ontwikkeld en toegepast wordt om het testproject op koers te krijgen wanneer de monitoring een afwijking aantoont t.o.v. wat was gepland.
Een management document waarin de uitgangspunten, aanpak en de belangrijkste doelstellingen van de organisatie met betrekking tot testen zijn beschreven.
Een testmanagementactiviteit die bestaat uit het controleren van de status van testactiviteiten, het identificeren van afwijkingen van de geplande of verwachte status en het rapporteren van status aan belanghebbenden.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Uitvoering van het testproces op een afzonderlijk te identificeren vrijgave van een testobject.
Gegevens die zijn gemaakt of geselecteerd om te voldoen aan de précondities en invoer om een of meer testgevallen uit te voeren.
Een type testtool dat het mogelijk maakt dat gegevens geselecteerd worden uit een bestaande database of gecreëerd, gegenereerd, gemanipuleerd of gewijzigd worden voor gebruik in testen.
De mate waarin een bepaalde dekkingsvorm wordt geraakt door een testset, uitgedrukt als percentage van het geheel.
De reden of doel voor het ontwerpen en uitvoeren van een test.
Een schema voor de uitvoering van testsets in een testcyclus
Een onderdeel van een testobject dat wordt gebruikt in het testproces.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Het proces bestaande uit alle levenscyclusactiviteiten, zowel statisch als dynamisch, die te maken hebben met planning, voorbereiding en evaluatie van softwareproducten en aanverwante zaken om aan te tonen dat ze aan de gespecificeerde eisen voldoen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de doelstelling en om fouten op te sporen.
Een geschoolde professional die zich bezighoudt met het testen van een component of systeem.
Een specifieke representatie van een testproces.
Een type testtool dat het mogelijk maakt dat gegevens geselecteerd worden uit een bestaande database of gecreëerd, gegenereerd, gemanipuleerd of gewijzigd worden voor gebruik in testen.
Een reeks précondities, invoerwaarden, acties (indien van toepassing), verwachte resultaten en postcondities, ontwikkeld op basis van testcondities.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
Documentatie van een set van een of meer testgevallen.
Documentatie van testactiviteiten in op sessies gebaseerde exploratory testen.
De activiteit die de testware voorbereidt die nodig is voor de testuitvoering op basis van testanalyse en ontwerp.
De organisatorische benodigdheden voor het uitvoeren van een test, bestaand uit testomgevingen, testtools, werkplekken en procedures.
De gegevens die tijdens de testuitvoering door het testobject ontvangen worden van een externe bron. De externe bron kan hardware, software of een persoon zijn.
De persoon die rapporteert aan de testmanager bij grote projecten en verantwoordelijk is voor projectbeheer van een bepaalde testsoort of een bepaalde reeks testactiviteiten.
Het plannen, plannen, begroten, bewaken, rapporteren, beheersen en voltooien van testactiviteiten.
Een tool dat hulp biedt bij het testmanagement en beheersen van een testproces. Het heeft vaak meerdere mogelijkheden, denk aan testware beheer, het plannen van tests, het vastleggen van resultaten, voortgangsbeheer, bevindingenbeheer en testrapportage.
De persoon die verantwoordelijk is voor het projectmanagement van testactiviteiten en testmiddelen, evenals het evalueren van een testobject. De persoon die de evaluatie van een testobject stuurt, beheerst, administreert, plant en reguleert.
Een component of systeem dat getest moet worden.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Scheiding van verantwoordelijkheden, hetgeen bijdraagt aan de objectiviteit van het testen.
De activiteit om testgevallen af te leiden van en het specificeren uit testcondities.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
Een tool dat ondersteuning biedt bij de testontwerpactiviteit door testinvoer te genereren op basis van een specificatie die mogelijk in een CASE-tool is opgeslagen, bijvoorbeeld een requirements managementtool, op basis van de gespecificeerde testcondities opgeslagen in het tool zelf, of van de code.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Een bron om de verwachte resultaten te bepalen en deze te vergelijken met de werkelijke resultaten van het geteste systeem.
Documentatie die de te behalen testdoelen beschrijft en de middelen en het tijdschema om deze te bereiken, georganiseerd om de testactiviteiten te coördineren.
De activiteit waarin een testplan wordt opgesteld of bijgewerkt.
Een serie activiteiten, taken of gebeurtenissen van het testproces die de gewenste start- en einddatum en / of –tijd en onderlinge afhankelijkheden identificeren.
Een reeks testgevallen in volgorde van uitvoering en alle bijbehorende acties die nodig kunnen zijn om de eerste précondities en eventuele afrondende activiteiten na de uitvoering op te zetten.
De verzameling onderling gerelateerde activiteiten, bestaande uit testplanning, testbewaking en -controle, testanalyse, testontwerp, testimplementatie, testuitvoering en testafronding.
Een programma van activiteiten ontworpen om de prestaties en volwassenheid van de testprocessen van de organisatie en de resultaten van een dergelijk programma te verbeteren.
Een testomgeving, bestaand uit stubs en drivers, die nodig is om een test uit te voeren.
Een testrapport met een evaluatie van de bijbehorende testeenheden afgezet tegen de exitcriteria.
Documentatie met een samenvatting van de testactiviteiten en -resultaten.
Het verzamelen en analyseren van data van testactiviteiten en vervolgens het samenvoegen van deze data in een rapport om de belanghebbenden te informeren.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een reeks instructies voor het uitvoeren van een test.
Een ononderbroken tijdsperiode waarbinnen testen worden uitgevoerd. Tijdens exploratory testing is iedere testsessie gebaseerd op een manifest, maar testers kunnen ook nieuwe mogelijkheden of bevindingen tijdens een sessie onderzoeken. De tester creëert en voert testgevallen gaandeweg uit en legt de voortgang vast.
Een reeks testgevallen of testprocedures die in een specifieke testcyclus moeten worden uitgevoerd.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Een specifieke representatie van een testproces.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
Een testrapport dat op gezette tijden wordt opgesteld over de voortgang van testactiviteiten ten opzichte van een baseline, de risico's en alternatieven die een beslissing vereisen.
Documentatie die de generieke eisen weergeeft voor het testen van een of meer projecten die binnen een organisatie worden uitgevoerd, met details over hoe tests moeten worden uitgevoerd en die is afgestemd op het testbeleid.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
Een computerprogramma dat één of meer testactiviteiten ondersteunt zoals planning en beheer, het specificeren, het opbouwen van initiële bestanden en gegevens, het uitvoeren van de test en testanalyse.
Een verzameling testactiviteiten op basis van specifieke testdoelstellingen en gericht op specifieke kenmerken van een component of systeem.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Het proces van het uitvoeren van een test op de component of het systeem, waarbij werkelijke resultaten worden geproduceerd.
Een testtool die tests uitvoert tegen een bepaald testeenheid en de uitkomsten evalueert op basis van verwachte resultaten en postcondities.
De activiteit die testproducten beschikbaar maakt voor later gebruik, laat testomgevingen in een bevredigende staat achter en communiceert de testresultaten aan de relevante belanghebbenden.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
Een testrapport dat op gezette tijden wordt opgesteld over de voortgang van testactiviteiten ten opzichte van een baseline, de risico's en alternatieven die een beslissing vereisen.
Werkproducten die tijdens het testproces voor gebruik bij het plannen, ontwerpen, uitvoeren, evalueren en rapporteren over testen zijn geproduceerd .
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
De mate waarin een component of systeem gebruikt kan worden door mensen met de meest brede karakteristieken en het vermogen om een specifiek doel binnen een specifieke context te bereiken.
Een test om te bepalen hoe makkelijk het is voor gebruikers met een handicap om een component of systeem te gebruiken.
Een diagram dat weergeeft welke toestanden een component of systeem kan aannemen en toont welke gebeurtenissen of omstandigheden kunnen leiden tot of resulteren in een toestandswijziging.
Een overgang tussen twee toestanden van een component of systeem.
Een black-box testtechniek die een toestandsovergangsdiagram of toestandstabel gebruikt om testgevallen af te leiden om te evalueren of de testeenheid met succes geldige overgangen uitvoert en ongeldige overgangen blokkeert.
De mate waarin een relatie tot stand kan worden gebracht tussen twee of meer werkproducten.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Gegevens verzonden door een component of systeem naar een externe bestemming.
Een programmaregel, die bij compilatie wordt omgezet naar een object code, die procedureel wordt uitgevoerd als het programma draait en die tevens bewerkingen op data zou kunnen uitvoeren.
Een opeenvolging van transacties in een dialoog tussen een gebruiker en component of systeem met een tastbaar resultaat, waar een gebruiker een persoon kan zijn of iets dat informatie uitwisselt met het systeem.
Een black-box testtechniek waarbij testgevallen zijn ontworpen om scenario's van use cases uit te voeren.
Een meta gebruikers- of bedrijfseis die gewoonlijk binnen agile softwareontwikkeling wordt gebruikt, meestal bestaande uit één zin in dagelijks- of zakelijk taalgebruik waarin wordt vastgelegd welke functionaliteit een gebruiker nodig heeft en de reden hierachter, eventuele niet-functionele criteria en ook acceptatiecriteria worden vastgelegd.
Een sequentieel ontwikkelfaseringsmodel dat een één-op-één relatie beschrijft tussen de belangrijkste fasen van de softwareontwikkeling, van specificatie van de bedrijfseisen tot levering en overeenkomstige testsoorten van acceptatietesten tot componenttesten.
Bevestiging door onderzoek en door aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de eisen ten aanzien van een specifieke wijze van gebruik of toepassing is voldaan.
Een opslagelement in een computer dat door een softwareprogramma te benaderen is door ernaar met een naam te verwijzen.
Bevestiging door onderzoek en door het aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.
Een persoon die informatie vastlegt tijdens de reviewvergaderingen.
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
Een testaanpak waarbij de testset alle mogelijke combinaties van invoerwaarden en pre-condities omvat.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
(1) Het vermogen van een organisatie om processen en werkwijzen effectief en efficiënt in te richten en uit te voeren. (2) De mate waarin een component of systeem voldoet aan de eisen voor betrouwbaarheid bij normaal gebruik.
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
Een type review waarin een auteur de deelnemers aan de review door een werkproduct leidt en de deelnemers vragen stellen en opmerkingen maken over mogelijke problemen.
Het geproduceerde dan wel geobserveerde gedrag tijdens de uitvoering van een test van een component of systeem.
Een procedure om testgevallen af te leiden en/of te selecteren op basis van een analyse van de interne structuur van een component of systeem.
Testen gebaseerd op de analyse van de interne structuur van een component of systeem.
Een procedure om testgevallen af te leiden en/of te selecteren op basis van een analyse van de interne structuur van een component of systeem.
Een expert gebaseerde testbegrotingstechniek die tot doel heeft om met behulp van de gezamenlijke ervaring van de teamleden een nauwkeurige schatting op te stellen.