Terms related to Foundation Extension - Mobile Application Testing 2019

Een formele test met betrekking tot gebruikersbehoeften, eisen (requirements) en bedrijfsprocessen, die wordt uitgevoerd om vast te stellen of een systeem al dan niet aan de acceptatiecriteria voldoet, en om de gebruiker, klant of een andere geautoriseerde entiteit informatie te geven om te kunnen besluiten het systeem wel of niet te accepteren.
De mate waarin een component of systeem operationeel en toegankelijk is wanneer gebruik ervan gewenst is.
Een type programmaregel waarin de keuze tussen twee of meer mogelijke uitkomsten bepaald in welke reeks acties het resulteert.
De mate waarin een component of systeem gespecificeerde functies uitvoert onder gespecificeerde omstandigheden gedurende een specifieke tijdsperiode.
De mate waarin een component of systeem informatie en gegevens beschermt, zodat personen of andere componenten of systemen de juiste mate van toegang hebben tot hun type en autorisatieniveau.
Testen om de beveiligbaarheid van een softwareproduct vast te stellen.
Het resultaat van een evaluatie die een belangrijke kwestie, probleem of kans identificeert.
De mate waarin een component of systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt om specifieke doelen te bereiken in een specifieke gebruikscontext.
Testen om te evalueren in welke mate het systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt met effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid in een specifieke gebruikscontext.
De mate waarin een component of systeem informatie kan uitwisselen met andere componenten en systemen, en / of de vereiste functies uitvoeren terwijl dezelfde hardware- of softwareomgeving wordt gedeeld.
Een testaanpak waarbij de testset alle mogelijke combinaties van invoerwaarden en pre-condities omvat.
De mate waarin een component of systeem een ontwerp en / of interne structuur heeft die moeilijk te begrijpen, te onderhouden en te verifiëren is.
De mate waarin het software product voldoet aan standaarden, conventies of wettelijke regelgeving en waar het soortgelijke voorschriften betreft.
Het kleinste onderdeel van de software dat nog afzonderlijk kan worden getest.
Het testen van afzonderlijke hardware of software componenten.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
De mate waarin een component of systeem verbinding kan maken met andere componenten of systemen.
De mate waarin een bepaalde dekkingsvorm wordt geraakt door een testset, uitgedrukt als percentage van het geheel.
De mate waarin correcte en volledige doelen worden bereikt.
Een kenmerk van een component of systeem dat impliciet of expliciet wordt gespecificeerd door een eisendocument (bijvoorbeeld betrouwbaarheid, bruikbaarheid of ontwerprestricties).
Eis
Een bepaling die criteria bevat waaraan moet worden voldaan.
Testen gebaseerd op de ervaring, kennis en intuïtie van de tester.
Een testaanpak waarbij de testers dynamisch testen ontwerpen en uitvoeren op basis van hun kennis, onderzoek van de testeenheid en de resultaten van eerdere testen.
Een onvolkomenheid in een werkproduct waardoor het niet voldoet aan de eisen of specificaties.
Acceptatietests uitgevoerd in een echte of gesimuleerde operationele omgeving door beoogde gebruikers, gericht op hun behoeften, vereisten en bedrijfsprocessen.
De percepties en reacties van een persoon die voortvloeien uit het gebruik of het verwachte gebruik van een softwareproduct.
Alle componenten van een systeem dat informatie en bedieningselementen biedt voor de gebruiker om specifieke taken met het systeem uit te voeren.
De reactie van een component of systeem op een verzameling van invoerwaarden en randvoorwaarden.
Het resultaat van de test is "gefaald" als het werkelijke - en verwachte resultaat niet overeenkomen.
Een test wordt als geslaagd beschouwd als de feitelijke resultaten en de verwachte resultaten overeenkomen.
Het proces om componenten of systemen te combineren tot een groter geheel.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en in de interactie tussen geïntegreerde componenten of systemen.
De mate waarin twee of meer componenten of systemen informatie kunnen uitwisselen en de informatie kunnen gebruiken die is uitgewisseld.
Gegevens ontvangen door een component of systeem van een externe bron.
De mate waarin een component, systeem of proces voldoet aan gespecificeerde eisen en / of gebruikers / klant behoeften en verwachtingen.
Het getal of de categorie die op grond van een meting aan een attribuut van een entiteit wordt toegewezen.
Het testen van afzonderlijke hardware of software componenten.
Het proces van het aanpassen van een component of systeem na oplevering om fouten te herstellen, kwaliteitsattributen te verbeteren of aanpassen aan een gewijzigde omgeving
De mate waarin een component of systeem kan worden aangepast door de beoogde beheerders.
Een gebeurtenis waarbij een component of systeem binnen de opgegeven grenzen niet de vereiste functie uitvoert.
Documentatie die de generieke eisen weergeeft voor het testen van een of meer projecten die binnen een organisatie worden uitgevoerd, met details over hoe tests moeten worden uitgevoerd en die is afgestemd op het testbeleid.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
Testen om de prestaties van een softwareproduct te bepalen.
Een onbekende onderliggende oorzaak van een of meer incidenten.
Een verzameling van onderling gerelateerde activiteiten, die invoerwaarden omzetten in uitvoerwaarden.
Een risico dat de kwaliteit van een product beïnvloedt.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
Het testen van afzonderlijke hardware of software componenten.
Een project is een unieke verzamelingen van gecoördineerde en beheerste activiteiten, met een begin- en een einddatum gericht op het bereiken van een doel in overeenkomst met specifieke eisen, inclusief randvoorwaarden betreffende tijd, geld en middelen
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een factor die kan uitmonden in toekomstige negatieve gevolgen.
Testen waarbij het beheer, selectie, prioritering en het gebruik van testactiviteiten en middelen zijn gebaseerd op overeenkomstige risicotypen en risiconiveaus.
Het globaal proces van risico-identificatie en risicobeoordeling.
Het proces waarbij beslissingen worden genomen en beschermende maatregelen worden geïmplementeerd voor het verminderen of handhaven van risico's op bepaalde niveaus.
Het proces waarbij beslissingen worden genomen en beschermende maatregelen worden geïmplementeerd voor het verminderen of handhaven van risico's op bepaalde niveaus.
De mate waarin een component of systeem correct kan functioneren ondanks ongeldige invoer of onder belastende omgevingsfactoren.
De mate waarin een component of systeem de vereiste functies kan uitvoeren terwijl omgeving en bronnen met andere componenten of systemen worden gedeeld zonder een negatief gevolg op een van hen.
Een testaanpak waarbij testactiviteiten worden gepland als ononderbroken sessies van testontwerp en uitvoering, vaak gebruikt in combinatie met exploratory testing.
Een apparaat, computerprogramma of systeem dat tijdens het testen wordt gebruikt, waarbij het zich gedraagt als een bepaald systeem wanneer het voorzien wordt van een set van invoergegevens.
Computerprogramma’s, procedures en mogelijk bijhorende documentatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van een computersysteem.
Formele, mogelijk verplichte, set van eisen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt om een consistente manier van werken voor te schrijven of om in richtlijnen te voorzien. (bijvoorbeeld ISO/IEC standaarden, IEEE standaarden, en organisatie specifieke standaarden).
Een groep componenten georganiseerd om een specifieke functionaliteit of groep van functionaliteiten te vervullen
Een geïntegreerd systeem testen om te controleren of het voldoet aan specifieke vereisten.
Een type testobject dat een systeem is.
Een verzameling van één of meer testgevallen
De implementatie van een teststrategie voor een specifiek project.
De activiteit die testcondities identificeert door de testbasis te analyseren.
Het gebruik van software om testactiviteiten uit te voeren of te ondersteunen, bijvoorbeeld testbeheer, testontwerp, testuitvoering en het controleren van de resultaten.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Gegevens die zijn gemaakt of geselecteerd om te voldoen aan de précondities en invoer om een of meer testgevallen uit te voeren.
De mate waarin een bepaalde dekkingsvorm wordt geraakt door een testset, uitgedrukt als percentage van het geheel.
De reden of doel voor het ontwerpen en uitvoeren van een test.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Het proces bestaande uit alle levenscyclusactiviteiten, zowel statisch als dynamisch, die te maken hebben met planning, voorbereiding en evaluatie van softwareproducten en aanverwante zaken om aan te tonen dat ze aan de gespecificeerde eisen voldoen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de doelstelling en om fouten op te sporen.
Een geschoolde professional die zich bezighoudt met het testen van een component of systeem.
Een specifieke representatie van een testproces.
Een reeks précondities, invoerwaarden, acties (indien van toepassing), verwachte resultaten en postcondities, ontwikkeld op basis van testcondities.
Documentatie van testactiviteiten in op sessies gebaseerde exploratory testen.
De activiteit die de testware voorbereidt die nodig is voor de testuitvoering op basis van testanalyse en ontwerp.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
De activiteit om testgevallen af te leiden van en het specificeren uit testcondities.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Documentatie die de te behalen testdoelen beschrijft en de middelen en het tijdschema om deze te bereiken, georganiseerd om de testactiviteiten te coördineren.
De activiteit waarin een testplan wordt opgesteld of bijgewerkt.
De verzameling onderling gerelateerde activiteiten, bestaande uit testplanning, testbewaking en -controle, testanalyse, testontwerp, testimplementatie, testuitvoering en testafronding.
Documentatie met een samenvatting van de testactiviteiten en -resultaten.
Het verzamelen en analyseren van data van testactiviteiten en vervolgens het samenvoegen van deze data in een rapport om de belanghebbenden te informeren.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een reeks instructies voor het uitvoeren van een test.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Een specifieke representatie van een testproces.
Documentatie die de generieke eisen weergeeft voor het testen van een of meer projecten die binnen een organisatie worden uitgevoerd, met details over hoe tests moeten worden uitgevoerd en die is afgestemd op het testbeleid.
Een verzameling testactiviteiten op basis van specifieke testdoelstellingen en gericht op specifieke kenmerken van een component of systeem.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Het proces van het uitvoeren van een test op de component of het systeem, waarbij werkelijke resultaten worden geproduceerd.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
De mate waarin een component of systeem gebruikt kan worden door mensen met de meest brede karakteristieken en het vermogen om een specifiek doel binnen een specifieke context te bereiken.
Een test om te bepalen hoe makkelijk het is voor gebruikers met een handicap om een component of systeem te gebruiken.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Gegevens verzonden door een component of systeem naar een externe bestemming.
Bevestiging door onderzoek en door aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de eisen ten aanzien van een specifieke wijze van gebruik of toepassing is voldaan.
Een testaanpak waarbij de testset alle mogelijke combinaties van invoerwaarden en pre-condities omvat.