Terms related to Foundation Extension - Acceptance Testing 2019

De criteria waaraan een component of systeem moet voldoen teneinde geaccepteerd te worden door een gebruiker, klant of andere geautoriseerde entiteit.
Een formele test met betrekking tot gebruikersbehoeften, eisen (requirements) en bedrijfsprocessen, die wordt uitgevoerd om vast te stellen of een systeem al dan niet aan de acceptatiecriteria voldoet, en om de gebruiker, klant of een andere geautoriseerde entiteit informatie te geven om te kunnen besluiten het systeem wel of niet te accepteren.
Een scriptingtechniek die gegevensbestanden gebruikt die niet alleen testgegevens en verwachte resultaten bevatten, maar ook de actiewoorden die betrekking hebben op de te testen toepassing. Een besturingsscript roept speciale ondersteunende scripts aan, die de actiewoorden interpreteren en uitvoeren voor de test.
De mate waarin een component of systeem kan worden beoordeeld op de impact van een of meer voorgenomen wijzigingen, de vaststelling van tekortkomingen of foutoorzaken, of om de te wijzigen delen in het softwareproduct te identificeren.
De mate waarin een component of systeem operationeel en toegankelijk is wanneer gebruik ervan gewenst is.
Een type programmaregel waarin de keuze tussen twee of meer mogelijke uitkomsten bepaald in welke reeks acties het resulteert.
Een tabel die wordt gebruikt voor het weergeven van een reeks voorwaarden en de acties die hieruit voortvloeien.
Een functionele (‘black-box’) testontwerptechniek waarmee testgevallen worden ontworpen om de combinaties van invoer en/of stimuli (oorzaken), weergegeven in een beslissingstabel, uit te voeren.
De volgorde waarin bewerkingen worden uitgevoerd tijdens de uitvoering van een testeenheid.
De mate waarin een component of systeem gespecificeerde functies uitvoert onder gespecificeerde omstandigheden gedurende een specifieke tijdsperiode.
De mate waarin een component of systeem informatie en gegevens beschermt, zodat personen of andere componenten of systemen de juiste mate van toegang hebben tot hun type en autorisatieniveau.
Het resultaat van een evaluatie die een belangrijke kwestie, probleem of kans identificeert.
De mate waarin een component of systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt om specifieke doelen te bereiken in een specifieke gebruikscontext.
Testen om te evalueren in welke mate het systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt met effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid in een specifieke gebruikscontext.
Gesimuleerde of operationele test uitgevoerd op een externe locatie door rollen buiten de ontwikkelorganisatie.
Computer Aided Software Testing
Een software product dat is ontwikkeld voor de algemene markt, met andere woorden voor een groot aantal klanten, en dat aan veel klanten in dezelfde vorm wordt geleverd.
De mate waarin een component of systeem informatie kan uitwisselen met andere componenten en systemen, en / of de vereiste functies uitvoeren terwijl dezelfde hardware- of softwareomgeving wordt gedeeld.
De mate waarin een component of systeem een ontwerp en / of interne structuur heeft die moeilijk te begrijpen, te onderhouden en te verifiëren is.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
De samenstelling van een component of systeem bepaald door het aantal, de aard en de onderlinge relaties van de onderliggende delen.
Een scriptingtechniek die zowel invoer als verwachte uitvoer in een tabel of rekenblad opslaat, zodat één enkel beheerscript alle testgevallen in de tabel kan uitvoeren. Gegevensgerichte testen wordt vaak toegepast bij testuitvoering met behulp van geautomatiseerd test-tools zoals bijvoorbeeld een capture/playback tool.
De bescherming tegen ongewenste openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins gevoelige informatie .
De mate waarin een bepaalde dekkingsvorm wordt geraakt door een testset, uitgedrukt als percentage van het geheel.
Een kenmerk of combinatie van kenmerken welke is afgeleid van een of meer testcondities met behulp van een testtechniek die het mogelijk maakt de grondigheid van de testuitvoering te meten.
De mate waarin correcte en volledige doelen worden bereikt.
De gebruikte middelen in verhouding tot de mate waarin gebruikers bepaalde doelen bereiken.
Een kenmerk van een component of systeem dat impliciet of expliciet wordt gespecificeerd door een eisendocument (bijvoorbeeld betrouwbaarheid, bruikbaarheid of ontwerprestricties).
Eis
Een bepaling die criteria bevat waaraan moet worden voldaan.
Een black-box testtechniek waarmee testgevallen worden ontworpen om equivalente partities uit te voeren met behulp van een representatieve waarde van elke partitie.
Testen gebaseerd op de ervaring, kennis en intuïtie van de tester.
Een testaanpak waarbij de testers dynamisch testen ontwerpen en uitvoeren op basis van hun kennis, onderzoek van de testeenheid en de resultaten van eerdere testen.
Een onvolkomenheid in een werkproduct waardoor het niet voldoet aan de eisen of specificaties.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
Documentatie van het voorkomen, de aard en de status van een fout.
Een eis die specificeert welke functionaliteit een component of systeem moet bieden.
De percepties en reacties van een persoon die voortvloeien uit het gebruik of het verwachte gebruik van een softwareproduct.
Alle componenten van een systeem dat informatie en bedieningselementen biedt voor de gebruiker om specifieke taken met het systeem uit te voeren.
Gebruikers, taken, apparatuur (hardware, software en materialen) en de fysieke en sociale omgevingen waarin een softwareproduct wordt gebruikt.
De reactie van een component of systeem op een verzameling van invoerwaarden en randvoorwaarden.
Het resultaat van de test is "gefaald" als het werkelijke - en verwachte resultaat niet overeenkomen.
Een type review waarin een auteur de deelnemers aan de review door een werkproduct leidt en de deelnemers vragen stellen en opmerkingen maken over mogelijke problemen.
Een black-box testtechniek waarbij testgevallen worden gespecificeerd gebaseerd op grenswaarden.
De mate waarin gebruikers kunnen herkennen of een component of systeem geschikt is voor hun behoeften.
De identificatie van alle werkproducten die worden beïnvloed door een wijziging, inclusief een schatting van de middelen die nodig zijn om de wijziging tot stand te brengen.
De mate waarin twee of meer componenten of systemen informatie kunnen uitwisselen en de informatie kunnen gebruiken die is uitgewisseld.
Gegevens ontvangen door een component of systeem van een externe bron.
Een scriptingtechniek die gegevensbestanden gebruikt die niet alleen testgegevens en verwachte resultaten bevatten, maar ook de actiewoorden die betrekking hebben op de te testen toepassing. Een besturingsscript roept speciale ondersteunende scripts aan, die de actiewoorden interpreteren en uitvoeren voor de test.
De mate waarin een component, systeem of proces voldoet aan gespecificeerde eisen en / of gebruikers / klant behoeften en verwachtingen.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Onderdeel van het kwaliteitsbeheer, dat zich concentreert op het creëren van vertrouwen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Een beschrijving van de processen, workflows en activiteiten die worden gebruikt bij de ontwikkeling, oplevering, onderhoud en pensionering van een systeem.
Het getal of de categorie die op grond van een meting aan een attribuut van een entiteit wordt toegewezen.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
De meeteenheid en de methode die voor een meting worden gebruikt.
Testen op basis van of met modellen.
Het proces van het aanpassen van een component of systeem na oplevering om fouten te herstellen, kwaliteitsattributen te verbeteren of aanpassen aan een gewijzigde omgeving
De mate waarin een component of systeem kan worden aangepast door de beoogde beheerders.
Productietest in de acceptatietestfase, met name uitgevoerd in een (gesimuleerde) operationele omgeving door een exploitant en/of beheerder, waarbij de focus ligt op operationele aspecten zoals herstelbaarheid, middelengedrag, installeerbaarheid en voldoen aan technisch standaards.
Pad
Een reeks gebeurtenissen (bijvoorbeeld uitvoerbare programmaregels) binnen een component of systeem, met een beginpunt en een eindpunt.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
Testen om de prestaties van een softwareproduct te bepalen.
Het gemak waarmee een software product van de ene hardware- en/of software omgeving naar de andere kan worden overgezet.
De mate van (bedrijfs)belang die ergens aan, bijvoorbeeld een fout (defect), wordt toegekend.
Een onbekende onderliggende oorzaak van een of meer incidenten.
Een verzameling van onderling gerelateerde activiteiten, die invoerwaarden omzetten in uitvoerwaarden.
Productietest in de acceptatietestfase, met name uitgevoerd in een (gesimuleerde) operationele omgeving door een exploitant en/of beheerder, waarbij de focus ligt op operationele aspecten zoals herstelbaarheid, middelengedrag, installeerbaarheid en voldoen aan technisch standaards.
Een risico dat de kwaliteit van een product beïnvloedt.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
Een entiteit in een programmeertaal, die bestaat uit de kleinst mogelijke ondeelbare eenheid van programma-uitvoering.
Een project is een unieke verzamelingen van gecoördineerde en beheerste activiteiten, met een begin- en een einddatum gericht op het bereiken van een doel in overeenkomst met specifieke eisen, inclusief randvoorwaarden betreffende tijd, geld en middelen
Een testrapport met een evaluatie van de bijbehorende testeenheden afgezet tegen de exitcriteria.
Een tool dat ondersteunt bij het vastleggen van eisen, kenmerken van eisen (Bijvoorbeeld prioriteit, verantwoordelijke, en bron) en nadere toelichting. Het tool ondersteunt bij de traceerbaarheid van eisen op verschillende niveaus en bij het wijzigingsbeheer van eisen. Sommige requirementsmanagementtools bieden ook functionaliteit voor statische analyse, zoals consistentiecontrole en controle op het overtreden van vooraf gedefinieerde regels betreffende het vastleggen van eisen.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een type statische test waarbij een werkproduct of proces wordt geëvalueerd door een of meer personen om problemen te detecteren en verbeteringen aan te brengen.
Een factor die kan uitmonden in toekomstige negatieve gevolgen.
Testen waarbij het beheer, selectie, prioritering en het gebruik van testactiviteiten en middelen zijn gebaseerd op overeenkomstige risicotypen en risiconiveaus.
Het globaal proces van risico-identificatie en risicobeoordeling.
Een verzameling risico's gegroepeerd rondom een of meer algemene factoren.
De gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te controleren met betrekking tot risico's.
Een verzameling risico's gegroepeerd rondom een of meer algemene factoren.
De mate waarin een component of systeem de vereiste functies kan uitvoeren terwijl omgeving en bronnen met andere componenten of systemen worden gedeeld zonder een negatief gevolg op een van hen.
Computerprogramma’s, procedures en mogelijk bijhorende documentatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van een computersysteem.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Documentatie die een gedetailleerde beschrijving van een component of systeem verschaft voor het ontwikkelen en het testen ervan.
Formele, mogelijk verplichte, set van eisen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt om een consistente manier van werken voor te schrijven of om in richtlijnen te voorzien. (bijvoorbeeld ISO/IEC standaarden, IEEE standaarden, en organisatie specifieke standaarden).
Een groep componenten georganiseerd om een specifieke functionaliteit of groep van functionaliteiten te vervullen
Een type testobject dat een systeem is.
Een formeel reviewtype uitgevoerd door een team van technisch gekwalificeerd personeel dat de geschiktheid van een werkproduct voor zijn beoogde gebruik onderzoekt en afwijkingen van specificaties en normen identificeert.
Een verzameling van één of meer testgevallen
De implementatie van een teststrategie voor een specifiek project.
De activiteit die testcondities identificeert door de testbasis te analyseren.
Het gebruik van software om testactiviteiten uit te voeren of te ondersteunen, bijvoorbeeld testbeheer, testontwerp, testuitvoering en het controleren van de resultaten.
De mate van effectiviteit en efficiëntie waarmee testen kunnen worden ontworpen en uitgevoerd voor een component of systeem.
De kennisbron welke wordt gebruikt als basis voor testanalyse en -ontwerp
Een testmanagementactiviteit die bestaat uit het controleren van de status van testactiviteiten, het identificeren van afwijkingen van de geplande of verwachte status en het rapporteren van status aan belanghebbenden.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Gegevens die zijn gemaakt of geselecteerd om te voldoen aan de précondities en invoer om een of meer testgevallen uit te voeren.
De mate waarin een bepaalde dekkingsvorm wordt geraakt door een testset, uitgedrukt als percentage van het geheel.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Het proces bestaande uit alle levenscyclusactiviteiten, zowel statisch als dynamisch, die te maken hebben met planning, voorbereiding en evaluatie van softwareproducten en aanverwante zaken om aan te tonen dat ze aan de gespecificeerde eisen voldoen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de doelstelling en om fouten op te sporen.
Een geschoolde professional die zich bezighoudt met het testen van een component of systeem.
Een specifieke representatie van een testproces.
Een reeks précondities, invoerwaarden, acties (indien van toepassing), verwachte resultaten en postcondities, ontwikkeld op basis van testcondities.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
Documentatie van testactiviteiten in op sessies gebaseerde exploratory testen.
De activiteit die de testware voorbereidt die nodig is voor de testuitvoering op basis van testanalyse en ontwerp.
Het plannen, plannen, begroten, bewaken, rapporteren, beheersen en voltooien van testactiviteiten.
Een component of systeem dat getest moet worden.
De activiteit om testgevallen af te leiden van en het specificeren uit testcondities.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
De activiteit waarin een testplan wordt opgesteld of bijgewerkt.
Een reeks testgevallen in volgorde van uitvoering en alle bijbehorende acties die nodig kunnen zijn om de eerste précondities en eventuele afrondende activiteiten na de uitvoering op te zetten.
De verzameling onderling gerelateerde activiteiten, bestaande uit testplanning, testbewaking en -controle, testanalyse, testontwerp, testimplementatie, testuitvoering en testafronding.
Een testrapport met een evaluatie van de bijbehorende testeenheden afgezet tegen de exitcriteria.
Documentatie met een samenvatting van de testactiviteiten en -resultaten.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een reeks testgevallen of testprocedures die in een specifieke testcyclus moeten worden uitgevoerd.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Een specifieke representatie van een testproces.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Het proces van het uitvoeren van een test op de component of het systeem, waarbij werkelijke resultaten worden geproduceerd.
De activiteit die testproducten beschikbaar maakt voor later gebruik, laat testomgevingen in een bevredigende staat achter en communiceert de testresultaten aan de relevante belanghebbenden.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
De mate waarin een component of systeem gebruikt kan worden door mensen met de meest brede karakteristieken en het vermogen om een specifiek doel binnen een specifieke context te bereiken.
De mate waarin een relatie tot stand kan worden gebracht tussen twee of meer werkproducten.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Gegevens verzonden door een component of systeem naar een externe bestemming.
Een opeenvolging van transacties in een dialoog tussen een gebruiker en component of systeem met een tastbaar resultaat, waar een gebruiker een persoon kan zijn of iets dat informatie uitwisselt met het systeem.
Een meta gebruikers- of bedrijfseis die gewoonlijk binnen agile softwareontwikkeling wordt gebruikt, meestal bestaande uit één zin in dagelijks- of zakelijk taalgebruik waarin wordt vastgelegd welke functionaliteit een gebruiker nodig heeft en de reden hierachter, eventuele niet-functionele criteria en ook acceptatiecriteria worden vastgelegd.
Bevestiging door onderzoek en door aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de eisen ten aanzien van een specifieke wijze van gebruik of toepassing is voldaan.
Bevestiging door onderzoek en door het aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
(1) Het vermogen van een organisatie om processen en werkwijzen effectief en efficiënt in te richten en uit te voeren. (2) De mate waarin een component of systeem voldoet aan de eisen voor betrouwbaarheid bij normaal gebruik.
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
Een type review waarin een auteur de deelnemers aan de review door een werkproduct leidt en de deelnemers vragen stellen en opmerkingen maken over mogelijke problemen.