Terms related to Foundation Extension - Performance Testing 2018

De criteria waaraan een component of systeem moet voldoen teneinde geaccepteerd te worden door een gebruiker, klant of andere geautoriseerde entiteit.
Een formele test met betrekking tot gebruikersbehoeften, eisen (requirements) en bedrijfsprocessen, die wordt uitgevoerd om vast te stellen of een systeem al dan niet aan de acceptatiecriteria voldoet, en om de gebruiker, klant of een andere geautoriseerde entiteit informatie te geven om te kunnen besluiten het systeem wel of niet te accepteren.
Een koppelingstype waarbij de betrokken componenten of systemen informatie uitwisselen in een gedefinieerde formele structuur
Het vermogen van het softwareproduct om de gebruiker in staat te stellen te begrijpen of de software geschikt is en hoe deze kan worden gebruikt voor specifieke taken en gebruikscondities.
Het vermogen van het softwareproduct om de gebruiker in staat te stellen te begrijpen of de software geschikt is en hoe deze kan worden gebruikt voor specifieke taken en gebruikscondities.
Een type performancetesten uitgevoerd om het gedrag van een component of systeem onder verschillende belastingen te evalueren, meestal tussen verwachte omstandigheden van laag, normaal en piekgebruik.
De mate waarin een component of systeem operationeel en toegankelijk is wanneer gebruik ervan gewenst is.
Een type programmaregel waarin de keuze tussen twee of meer mogelijke uitkomsten bepaald in welke reeks acties het resulteert.
De mate waarin een component of systeem gespecificeerde functies uitvoert onder gespecificeerde omstandigheden gedurende een specifieke tijdsperiode.
De mate waarin een component of systeem informatie en gegevens beschermt, zodat personen of andere componenten of systemen de juiste mate van toegang hebben tot hun type en autorisatieniveau.
Testen die testgevallen uitvoeren welke de laatste keer faalden teneinde te controleren of de corrigerende acties succesvol zijn.
Het resultaat van een evaluatie die een belangrijke kwestie, probleem of kans identificeert.
De mate waarin een component of systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt om specifieke doelen te bereiken in een specifieke gebruikscontext.
Testen om te evalueren in welke mate het systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt met effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid in een specifieke gebruikscontext.
Computer Aided Software Testing
Een analysetechniek met als doel om de oorzaak van fouten (defects) te identificeren. Door correctieve maatregelen op de oorzaak te nemen, wordt getracht de kans op het opnieuw optreden van deze fouten te minimaliseren.
Een software product dat is ontwikkeld voor de algemene markt, met andere woorden voor een groot aantal klanten, en dat aan veel klanten in dezelfde vorm wordt geleverd.
De mate waarin een component of systeem informatie kan uitwisselen met andere componenten en systemen, en / of de vereiste functies uitvoeren terwijl dezelfde hardware- of softwareomgeving wordt gedeeld.
De mate waarin een component of systeem een ontwerp en / of interne structuur heeft die moeilijk te begrijpen, te onderhouden en te verifiëren is.
De mate waarin het software product voldoet aan standaarden, conventies of wettelijke regelgeving en waar het soortgelijke voorschriften betreft.
Het kleinste onderdeel van de software dat nog afzonderlijk kan worden getest.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en de communicatie tussen geïntegreerde componenten.
Het testen van afzonderlijke hardware of software componenten.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
De samenstelling van een component of systeem bepaald door het aantal, de aard en de onderlinge relaties van de onderliggende delen.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
Testen waarbij de software van een component of systeem wordt uitgevoerd.
De gebruikte middelen in verhouding tot de mate waarin gebruikers bepaalde doelen bereiken.
Een kenmerk van een component of systeem dat impliciet of expliciet wordt gespecificeerd door een eisendocument (bijvoorbeeld betrouwbaarheid, bruikbaarheid of ontwerprestricties).
Eis
Een bepaling die criteria bevat waaraan moet worden voldaan.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
Een onvolkomenheid in een werkproduct waardoor het niet voldoet aan de eisen of specificaties.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
De fysieke of functionele manifestatie van een fout.
Testen uitgevoerd om de overeenstemming van een component of systeem met de functionele eisen te evalueren.
Een eis die specificeert welke functionaliteit een component of systeem moet bieden.
De mate waarin een component of systeem functies biedt die voldoen aan de gestelde en impliciete behoeften wanneer deze worden gebruikt onder gespecificeerde omstandigheden.
Acceptatietests uitgevoerd in een echte of gesimuleerde operationele omgeving door beoogde gebruikers, gericht op hun behoeften, vereisten en bedrijfsprocessen.
Alle componenten van een systeem dat informatie en bedieningselementen biedt voor de gebruiker om specifieke taken met het systeem uit te voeren.
De reactie van een component of systeem op een verzameling van invoerwaarden en randvoorwaarden.
Het resultaat van de test is "gefaald" als het werkelijke - en verwachte resultaat niet overeenkomen.
Een abstracte weergave van de volgorde van en mogelijke wijzigingen in de status van gegevensverzamelingen, waarbij een gegevensverzameling altijd één van de volgende statussen heeft: gecreëerd, gebruikt, of verwijderd.
Een geheugentoegansfout in het ontwerp van de dynamische opslagallocatie van een programma, die tot gevolg heeft dat geheugen na gebruik niet vrijgegeven wordt, wat uiteindelijk zal leiden tot een falen van het programma en/of andere processen als gevolg van gebrek aan geheugenruimte.
De gelijktijdige uitvoering van meerdere onafhankelijke actieketens door een component of systeem.
Een test wordt als geslaagd beschouwd als de feitelijke resultaten en de verwachte resultaten overeenkomen.
GUI
Acroniem voor Graphical User Interface
Testen die testgevallen uitvoeren welke de laatste keer faalden teneinde te controleren of de corrigerende acties succesvol zijn.
Een ontwikkellevenscyclusmodel waarin de projectomvang over het algemeen vroeg in de projectlevenscyclus wordt bepaald, maar tijd- en kostenramingen worden routinematig aangepast naarmate het begrip van het projectteam van het product toeneemt. Het product wordt ontwikkeld door een reeks herhaalde cycli, die elk een toename opleveren die achtereenvolgens bijdraagt aan de functionaliteit van het product.
Een type formele review die problemen in een werkproduct identificeert en die metingen levert om het reviewproces en het softwareontwikkelingsproces te verbeteren.
Het proces om componenten of systemen te combineren tot een groter geheel.
Gegevens ontvangen door een component of systeem van een externe bron.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en de communicatie tussen geïntegreerde componenten.
De mate waarin een component, systeem of proces voldoet aan gespecificeerde eisen en / of gebruikers / klant behoeften en verwachtingen.
Onderdeel van het kwaliteitsbeheer, dat zich concentreert op het creëren van vertrouwen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
De operationele technieken en activiteiten, deel uitmakend van kwaliteitsmanagement, gericht op het voldoen aan kwaliteitseisen.
Een risico gerelateerd aan een kwaliteitsattribuut.
Een beschrijving van de processen, workflows en activiteiten die worden gebruikt bij de ontwikkeling, oplevering, onderhoud en pensionering van een systeem.
Het getal of de categorie die op grond van een meting aan een attribuut van een entiteit wordt toegewezen.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
Het proces van het toekennen van een getal of categorie aan een attribuut van een entiteit om deze te beschrijven.
De meeteenheid en de methode die voor een meting worden gebruikt.
Een moment binnen een project waarop (tussentijdse) producten en resultaten gereed dienen te zijn.
Het testen van afzonderlijke hardware of software componenten.
Een software tool of hardware tool dat gelijktijdig wordt uitgevoerd met het geteste component of systeem en controleert, registreert en / of analyseert het gedrag van het onderdeel of systeem.
Het proces van het aanpassen van een component of systeem na oplevering om fouten te herstellen, kwaliteitsattributen te verbeteren of aanpassen aan een gewijzigde omgeving
Een bron van fouten die als deze is verwijderd, het voorkomen van dit type fouten (defects) verminderd of verwijderd.
Een analysetechniek met als doel om de oorzaak van fouten (defects) te identificeren. Door correctieve maatregelen op de oorzaak te nemen, wordt getracht de kans op het opnieuw optreden van deze fouten te minimaliseren.
Een gebeurtenis waarbij een component of systeem binnen de opgegeven grenzen niet de vereiste functie uitvoert.
Pad
Een reeks gebeurtenissen (bijvoorbeeld uitvoerbare programmaregels) binnen een component of systeem, met een beginpunt en een eindpunt.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
Een testtool die belasting genereert voor een bepaalde testeenheid en de prestaties meet en registreert tijdens de testuitvoering.
Testen om de prestaties van een softwareproduct te bepalen.
Een onbekende onderliggende oorzaak van een of meer incidenten.
Een verzameling van onderling gerelateerde activiteiten, die invoerwaarden omzetten in uitvoerwaarden.
Hardware- en softwareproducten die geïnstalleerd zijn bij de gebruikers of klanten waar het te testen component of systeem worden gebruikt. De software kan bestaan uit besturingssystemen, database-managementsystemen en andere toepassingen.
Een risico dat de kwaliteit van een product beïnvloedt.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
Een entiteit in een programmeertaal, die bestaat uit de kleinst mogelijke ondeelbare eenheid van programma-uitvoering.
Het testen van afzonderlijke hardware of software componenten.
Een project is een unieke verzamelingen van gecoördineerde en beheerste activiteiten, met een begin- en een einddatum gericht op het bereiken van een doel in overeenkomst met specifieke eisen, inclusief randvoorwaarden betreffende tijd, geld en middelen
Een risico dat het succes van een project beïnvloedt
Een set conventies die de interactie van processen, apparaten en andere componenten binnen een systeem besturen.
Een testrapport met een evaluatie van de bijbehorende testeenheden afgezet tegen de exitcriteria.
Een verslechtering van de kwaliteit van een component of systeem als gevolg van een wijziging.
Testen van een eerder geteste component of systeem na een wijziging om ervoor te zorgen dat fouten (defecten) niet zijn geïntroduceerd of zijn geopenbaard in ongewijzigde delen van de software, als gevolg van de aangebrachte wijzigingen.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een type statische test waarbij een werkproduct of proces wordt geëvalueerd door een of meer personen om problemen te detecteren en verbeteringen aan te brengen.
Een factor die kan uitmonden in toekomstige negatieve gevolgen.
Het globaal proces van risico-identificatie en risicobeoordeling.
De kwalitatieve of kwantitatieve meting van een risico bepaald door impact en kans.
Een verzameling risico's gegroepeerd rondom een of meer algemene factoren.
Het proces waarbij beslissingen worden genomen en beschermende maatregelen worden geïmplementeerd voor het verminderen of handhaven van risico's op bepaalde niveaus.
De gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te controleren met betrekking tot risico's.
De kwalitatieve of kwantitatieve meting van een risico bepaald door impact en kans.
Een verzameling risico's gegroepeerd rondom een of meer algemene factoren.
Het proces waarbij beslissingen worden genomen en beschermende maatregelen worden geïmplementeerd voor het verminderen of handhaven van risico's op bepaalde niveaus.
Een type ontwikkelfaseringsmodel waarin een volledig systeem wordt ontwikkeld op een lineaire manier van verschillende afzonderlijke en opeenvolgende fasen zonder enige overlap ertussen.
Een techniek die het mogelijk maakt om virtuele services te leveren die op afstand worden geïmplementeerd, benaderd en beheerd.
Een apparaat, computerprogramma of systeem dat tijdens het testen wordt gebruikt, waarbij het zich gedraagt als een bepaald systeem wanneer het voorzien wordt van een set van invoergegevens.
Computerprogramma’s, procedures en mogelijk bijhorende documentatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van een computersysteem.
De activiteiten die in elke fase van de softwareontwikkeling worden uitgevoerd en hoe deze logisch en chronologisch met elkaar in verband staan.
Documentatie die een gedetailleerde beschrijving van een component of systeem verschaft voor het ontwikkelen en het testen ervan.
Formele, mogelijk verplichte, set van eisen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt om een consistente manier van werken voor te schrijven of om in richtlijnen te voorzien. (bijvoorbeeld ISO/IEC standaarden, IEEE standaarden, en organisatie specifieke standaarden).
Een werkproduct testen zonder dat er code wordt uitgevoerd.
Een minimale of specifieke implementatie van een software component, gebruikt om een component te ontwikkelen of te testen die deze software component aanroept of er op een andere manier van afhankelijk is. Een stub vervangt een aan te roepen component.
Een groep componenten georganiseerd om een specifieke functionaliteit of groep van functionaliteiten te vervullen
Het testen van de combinatie en interactie van systemen.
Een geïntegreerd systeem testen om te controleren of het voldoet aan specifieke vereisten.
Een type testobject dat een systeem is.
Een formeel reviewtype uitgevoerd door een team van technisch gekwalificeerd personeel dat de geschiktheid van een werkproduct voor zijn beoogde gebruik onderzoekt en afwijkingen van specificaties en normen identificeert.
Een verzameling van één of meer testgevallen
De activiteit die testcondities identificeert door de testbasis te analyseren.
De kennisbron welke wordt gebruikt als basis voor testanalyse en -ontwerp
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Een testmanagementactiviteit die bestaat uit het controleren van de status van testactiviteiten, het identificeren van afwijkingen van de geplande of verwachte status en het rapporteren van status aan belanghebbenden.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Uitvoering van het testproces op een afzonderlijk te identificeren vrijgave van een testobject.
Gegevens die zijn gemaakt of geselecteerd om te voldoen aan de précondities en invoer om een of meer testgevallen uit te voeren.
De reden of doel voor het ontwerpen en uitvoeren van een test.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Een geschoolde professional die zich bezighoudt met het testen van een component of systeem.
Een specifieke representatie van een testproces.
Een reeks précondities, invoerwaarden, acties (indien van toepassing), verwachte resultaten en postcondities, ontwikkeld op basis van testcondities.
De activiteit die de testware voorbereidt die nodig is voor de testuitvoering op basis van testanalyse en ontwerp.
Een component of systeem dat getest moet worden.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
De activiteit om testgevallen af te leiden van en het specificeren uit testcondities.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Een bron om de verwachte resultaten te bepalen en deze te vergelijken met de werkelijke resultaten van het geteste systeem.
Documentatie die de te behalen testdoelen beschrijft en de middelen en het tijdschema om deze te bereiken, georganiseerd om de testactiviteiten te coördineren.
De activiteit waarin een testplan wordt opgesteld of bijgewerkt.
Een reeks testgevallen in volgorde van uitvoering en alle bijbehorende acties die nodig kunnen zijn om de eerste précondities en eventuele afrondende activiteiten na de uitvoering op te zetten.
De verzameling onderling gerelateerde activiteiten, bestaande uit testplanning, testbewaking en -controle, testanalyse, testontwerp, testimplementatie, testuitvoering en testafronding.
Een testomgeving, bestaand uit stubs en drivers, die nodig is om een test uit te voeren.
Een testrapport met een evaluatie van de bijbehorende testeenheden afgezet tegen de exitcriteria.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Een specifieke representatie van een testproces.
Een computerprogramma dat één of meer testactiviteiten ondersteunt zoals planning en beheer, het specificeren, het opbouwen van initiële bestanden en gegevens, het uitvoeren van de test en testanalyse.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Het proces van het uitvoeren van een test op de component of het systeem, waarbij werkelijke resultaten worden geproduceerd.
Een testtool die tests uitvoert tegen een bepaald testeenheid en de uitkomsten evalueert op basis van verwachte resultaten en postcondities.
De activiteit die testproducten beschikbaar maakt voor later gebruik, laat testomgevingen in een bevredigende staat achter en communiceert de testresultaten aan de relevante belanghebbenden.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
Werkproducten die tijdens het testproces voor gebruik bij het plannen, ontwerpen, uitvoeren, evalueren en rapporteren over testen zijn geproduceerd .
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een opeenvolging van transacties in een dialoog tussen een gebruiker en component of systeem met een tastbaar resultaat, waar een gebruiker een persoon kan zijn of iets dat informatie uitwisselt met het systeem.
Een meta gebruikers- of bedrijfseis die gewoonlijk binnen agile softwareontwikkeling wordt gebruikt, meestal bestaande uit één zin in dagelijks- of zakelijk taalgebruik waarin wordt vastgelegd welke functionaliteit een gebruiker nodig heeft en de reden hierachter, eventuele niet-functionele criteria en ook acceptatiecriteria worden vastgelegd.
Een opslagelement in een computer dat door een softwareprogramma te benaderen is door ernaar met een naam te verwijzen.
Bevestiging door onderzoek en door het aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
Het geproduceerde dan wel geobserveerde gedrag tijdens de uitvoering van een test van een component of systeem.