Terms related to Advanced Test Automation Engineer 2016

Een scriptingtechniek die gegevensbestanden gebruikt die niet alleen testgegevens en verwachte resultaten bevatten, maar ook de actiewoorden die betrekking hebben op de te testen toepassing. Een besturingsscript roept speciale ondersteunende scripts aan, die de actiewoorden interpreteren en uitvoeren voor de test.
Testen uitgevoerd door het direct verzenden van opdrachten naar de te testen software met behulp van programmeerinterfaces van de applicatie.
Testen om te evalueren in welke mate het systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt met effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid in een specifieke gebruikscontext.
Een analysemethode die vaststelt welke delen van de software zijn uitgevoerd (of afgedekt) door de testset en welke delen niet, bijvoorbeeld dekkingsgraad voor programmaregels, beslissingen of condities.
Een standaard die de kenmerken van een ontwerp of een ontwerpbeschrijving van gegevens of programmacomponenten beschrijft.
Een scriptingtechniek die zowel invoer als verwachte uitvoer in een tabel of rekenblad opslaat, zodat één enkel beheerscript alle testgevallen in de tabel kan uitvoeren. Gegevensgerichte testen wordt vaak toegepast bij testuitvoering met behulp van geautomatiseerd test-tools zoals bijvoorbeeld een capture/playback tool.
Het proces van het vinden, analyseren en verwijderen van de oorzaken van fouten (failures) in software.
Een softwarecomponent of test tool ter vervanging van een component die andere componenten / systemen bestuurt en/of aanroept.
Een kenmerk van een component of systeem dat impliciet of expliciet wordt gespecificeerd door een eisendocument (bijvoorbeeld betrouwbaarheid, bruikbaarheid of ontwerprestricties).
Een onvolkomenheid in een werkproduct waardoor het niet voldoet aan de eisen of specificaties.
Het resultaat van de test is "gefaald" als het werkelijke - en verwachte resultaat niet overeenkomen.
Een test wordt als geslaagd beschouwd als de feitelijke resultaten en de verwachte resultaten overeenkomen.
GUI
Acroniem voor Graphical User Interface
Een scriptingtechniek die gegevensbestanden gebruikt die niet alleen testgegevens en verwachte resultaten bevatten, maar ook de actiewoorden die betrekking hebben op de te testen toepassing. Een besturingsscript roept speciale ondersteunende scripts aan, die de actiewoorden interpreteren en uitvoeren voor de test.
De mate waarin een component, systeem of proces voldoet aan gespecificeerde eisen en / of gebruikers / klant behoeften en verwachtingen.
De meeteenheid en de methode die voor een meting worden gebruikt.
Testen op basis van of met modellen.
Pad
Een reeks gebeurtenissen (bijvoorbeeld uitvoerbare programmaregels) binnen een component of systeem, met een beginpunt en een eindpunt.
Een op consensus gebaseerde schattingsmethode, meestal gebruikt om de inspanning of relatieve grootte van user stories in Agile softwareontwikkeling te schatten. Het is een variatie op de Wideband Delphi-methode met behulp van een pak kaarten met waarden die de eenheden voorstellen waarin het team schat.
Het gemak waarmee een software product van de ene hardware- en/of software omgeving naar de andere kan worden overgezet.
Hardware- en softwareproducten die geïnstalleerd zijn bij de gebruikers of klanten waar het te testen component of systeem worden gebruikt. De software kan bestaan uit besturingssystemen, database-managementsystemen en andere toepassingen.
Een tool dat een omgeving biedt voor programma- of componenttesten waarin een component in isolatie getest kan worden of met geschikte stubs en drivers. Het biedt ook andere ondersteuning voor de ontwikkelaar zoals debug mogelijkheden.
Een project is een unieke verzamelingen van gecoördineerde en beheerste activiteiten, met een begin- en een einddatum gericht op het bereiken van een doel in overeenkomst met specifieke eisen, inclusief randvoorwaarden betreffende tijd, geld en middelen
De vereiste status van een testeenheid en zijn omgeving voorafgaand aan de uitvoering van een testgeval.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een vergadering aan het einde van een project waarbij de projectteamleden het project evalueren en lessen leren die kunnen worden toegepast op het volgende project.
Een factor die kan uitmonden in toekomstige negatieve gevolgen.
Het globaal proces van risico-identificatie en risicobeoordeling.
Een apparaat, computerprogramma of systeem dat tijdens het testen wordt gebruikt, waarbij het zich gedraagt als een bepaald systeem wanneer het voorzien wordt van een set van invoergegevens.
Computerprogramma’s, procedures en mogelijk bijhorende documentatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van een computersysteem.
De activiteiten die in elke fase van de softwareontwikkeling worden uitgevoerd en hoe deze logisch en chronologisch met elkaar in verband staan.
Documentatie die een gedetailleerde beschrijving van een component of systeem verschaft voor het ontwikkelen en het testen ervan.
Formele, mogelijk verplichte, set van eisen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt om een consistente manier van werken voor te schrijven of om in richtlijnen te voorzien. (bijvoorbeeld ISO/IEC standaarden, IEEE standaarden, en organisatie specifieke standaarden).
Een minimale of specifieke implementatie van een software component, gebruikt om een component te ontwikkelen of te testen die deze software component aanroept of er op een andere manier van afhankelijk is. Een stub vervangt een aan te roepen component.
Het gebruik van software om testactiviteiten uit te voeren of te ondersteunen, bijvoorbeeld testbeheer, testontwerp, testuitvoering en het controleren van de resultaten.
Gegevens die zijn gemaakt of geselecteerd om te voldoen aan de précondities en invoer om een of meer testgevallen uit te voeren.
De reden of doel voor het ontwerpen en uitvoeren van een test.
Het proces bestaande uit alle levenscyclusactiviteiten, zowel statisch als dynamisch, die te maken hebben met planning, voorbereiding en evaluatie van softwareproducten en aanverwante zaken om aan te tonen dat ze aan de gespecificeerde eisen voldoen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de doelstelling en om fouten op te sporen.
Een tool dat hulp biedt bij het testmanagement en beheersen van een testproces. Het heeft vaak meerdere mogelijkheden, denk aan testware beheer, het plannen van tests, het vastleggen van resultaten, voortgangsbeheer, bevindingenbeheer en testrapportage.
De persoon die verantwoordelijk is voor het projectmanagement van testactiviteiten en testmiddelen, evenals het evalueren van een testobject. De persoon die de evaluatie van een testobject stuurt, beheerst, administreert, plant en reguleert.
Een bron om de verwachte resultaten te bepalen en deze te vergelijken met de werkelijke resultaten van het geteste systeem.
Een testomgeving, bestaand uit stubs en drivers, die nodig is om een test uit te voeren.
Het verzamelen en analyseren van data van testactiviteiten en vervolgens het samenvoegen van deze data in een rapport om de belanghebbenden te informeren.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een reeks testgevallen of testprocedures die in een specifieke testcyclus moeten worden uitgevoerd.
Een computerprogramma dat één of meer testactiviteiten ondersteunt zoals planning en beheer, het specificeren, het opbouwen van initiële bestanden en gegevens, het uitvoeren van de test en testanalyse.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Het proces van het uitvoeren van een test op de component of het systeem, waarbij werkelijke resultaten worden geproduceerd.
Een testtool die tests uitvoert tegen een bepaald testeenheid en de uitkomsten evalueert op basis van verwachte resultaten en postcondities.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een programmaregel, die bij compilatie wordt omgezet naar een object code, die procedureel wordt uitgevoerd als het programma draait en die tevens bewerkingen op data zou kunnen uitvoeren.
Een opeenvolging van transacties in een dialoog tussen een gebruiker en component of systeem met een tastbaar resultaat, waar een gebruiker een persoon kan zijn of iets dat informatie uitwisselt met het systeem.
Bevestiging door onderzoek en door het aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.