Terms related to Foundation Extension - Gambling Industry Tester 2018

Een formele test met betrekking tot gebruikersbehoeften, eisen (requirements) en bedrijfsprocessen, die wordt uitgevoerd om vast te stellen of een systeem al dan niet aan de acceptatiecriteria voldoet, en om de gebruiker, klant of een andere geautoriseerde entiteit informatie te geven om te kunnen besluiten het systeem wel of niet te accepteren.
Gesimuleerd of feitelijk operationeel testen op de testomgeving van de ontwikkelaars, door rollen buiten de ontwikkelorganisatie.
Een onafhankelijk onderzoek van een software product, proces of aantal processen uitgevoerd door een derde partij om te bepalen of zij voldoen aan specificaties, standaarden, contractuele overeenkomsten of andere criteria.
De mate waarin een component of systeem operationeel en toegankelijk is wanneer gebruik ervan gewenst is.
De mate waarin een component of systeem gespecificeerde functies uitvoert onder gespecificeerde omstandigheden gedurende een specifieke tijdsperiode.
De mate waarin een component of systeem informatie en gegevens beschermt, zodat personen of andere componenten of systemen de juiste mate van toegang hebben tot hun type en autorisatieniveau.
Testen om de beveiligbaarheid van een softwareproduct vast te stellen.
Testen die testgevallen uitvoeren welke de laatste keer faalden teneinde te controleren of de corrigerende acties succesvol zijn.
De mate waarin een component of systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt om specifieke doelen te bereiken in een specifieke gebruikscontext.
Testen om te evalueren in welke mate het systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt met effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid in een specifieke gebruikscontext.
Gesimuleerde of operationele test uitgevoerd op een externe locatie door rollen buiten de ontwikkelorganisatie.
Testen om de interoperabiliteit van een softwareproduct te bepalen.
De mate waarin een component of systeem informatie kan uitwisselen met andere componenten en systemen, en / of de vereiste functies uitvoeren terwijl dezelfde hardware- of softwareomgeving wordt gedeeld.
De mate waarin het software product voldoet aan standaarden, conventies of wettelijke regelgeving en waar het soortgelijke voorschriften betreft.
Het kleinste onderdeel van de software dat nog afzonderlijk kan worden getest.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
De samenstelling van een component of systeem bepaald door het aantal, de aard en de onderlinge relaties van de onderliggende delen.
Testen om de overdraagbaarheid van een softwareproduct te bepalen.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
Een softwarecomponent of test tool ter vervanging van een component die andere componenten / systemen bestuurt en/of aanroept.
Een kenmerk van een component of systeem dat impliciet of expliciet wordt gespecificeerd door een eisendocument (bijvoorbeeld betrouwbaarheid, bruikbaarheid of ontwerprestricties).
Eis
Een bepaling die criteria bevat waaraan moet worden voldaan.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
Een testaanpak waarbij de testers dynamisch testen ontwerpen en uitvoeren op basis van hun kennis, onderzoek van de testeenheid en de resultaten van eerdere testen.
Een onvolkomenheid in een werkproduct waardoor het niet voldoet aan de eisen of specificaties.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
Testen uitgevoerd om de overeenstemming van een component of systeem met de functionele eisen te evalueren.
Een eis die specificeert welke functionaliteit een component of systeem moet bieden.
Alle componenten van een systeem dat informatie en bedieningselementen biedt voor de gebruiker om specifieke taken met het systeem uit te voeren.
De reactie van een component of systeem op een verzameling van invoerwaarden en randvoorwaarden.
Het resultaat van de test is "gefaald" als het werkelijke - en verwachte resultaat niet overeenkomen.
Een geheugentoegansfout in het ontwerp van de dynamische opslagallocatie van een programma, die tot gevolg heeft dat geheugen na gebruik niet vrijgegeven wordt, wat uiteindelijk zal leiden tot een falen van het programma en/of andere processen als gevolg van gebrek aan geheugenruimte.
Een test wordt als geslaagd beschouwd als de feitelijke resultaten en de verwachte resultaten overeenkomen.
Testen die testgevallen uitvoeren welke de laatste keer faalden teneinde te controleren of de corrigerende acties succesvol zijn.
Het proces om componenten of systemen te combineren tot een groter geheel.
De mate waarin twee of meer componenten of systemen informatie kunnen uitwisselen en de informatie kunnen gebruiken die is uitgewisseld.
Testen om de interoperabiliteit van een softwareproduct te bepalen.
Gegevens ontvangen door een component of systeem van een externe bron.
De mate waarin een component, systeem of proces voldoet aan gespecificeerde eisen en / of gebruikers / klant behoeften en verwachtingen.
Onderdeel van het kwaliteitsbeheer, dat zich concentreert op het creëren van vertrouwen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
Het getal of de categorie die op grond van een meting aan een attribuut van een entiteit wordt toegewezen.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
De meeteenheid en de methode die voor een meting worden gebruikt.
Een gebeurtenis waarbij een component of systeem binnen de opgegeven grenzen niet de vereiste functie uitvoert.
Testen om de overdraagbaarheid van een softwareproduct te bepalen.
Testen om de prestaties van een softwareproduct te bepalen.
Een verzameling van onderling gerelateerde activiteiten, die invoerwaarden omzetten in uitvoerwaarden.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
Een set conventies die de interactie van processen, apparaten en andere componenten binnen een systeem besturen.
Testen van een eerder geteste component of systeem na een wijziging om ervoor te zorgen dat fouten (defecten) niet zijn geïntroduceerd of zijn geopenbaard in ongewijzigde delen van de software, als gevolg van de aangebrachte wijzigingen.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een type statische test waarbij een werkproduct of proces wordt geëvalueerd door een of meer personen om problemen te detecteren en verbeteringen aan te brengen.
Testen waarbij het beheer, selectie, prioritering en het gebruik van testactiviteiten en middelen zijn gebaseerd op overeenkomstige risicotypen en risiconiveaus.
Een type ontwikkelfaseringsmodel waarin een volledig systeem wordt ontwikkeld op een lineaire manier van verschillende afzonderlijke en opeenvolgende fasen zonder enige overlap ertussen.
Het nabootsen van bepaalde gedragingen van een fysiek of abstract systeem door een ander systeem.
Een apparaat, computerprogramma of systeem dat tijdens het testen wordt gebruikt, waarbij het zich gedraagt als een bepaald systeem wanneer het voorzien wordt van een set van invoergegevens.
Computerprogramma’s, procedures en mogelijk bijhorende documentatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van een computersysteem.
De activiteiten die in elke fase van de softwareontwikkeling worden uitgevoerd en hoe deze logisch en chronologisch met elkaar in verband staan.
Documentatie die een gedetailleerde beschrijving van een component of systeem verschaft voor het ontwikkelen en het testen ervan.
Formele, mogelijk verplichte, set van eisen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt om een consistente manier van werken voor te schrijven of om in richtlijnen te voorzien. (bijvoorbeeld ISO/IEC standaarden, IEEE standaarden, en organisatie specifieke standaarden).
Een groep componenten georganiseerd om een specifieke functionaliteit of groep van functionaliteiten te vervullen
Het testen van de combinatie en interactie van systemen.
Een geïntegreerd systeem testen om te controleren of het voldoet aan specifieke vereisten.
Een verzameling van één of meer testgevallen
De activiteit die testcondities identificeert door de testbasis te analyseren.
Het gebruik van software om testactiviteiten uit te voeren of te ondersteunen, bijvoorbeeld testbeheer, testontwerp, testuitvoering en het controleren van de resultaten.
De kennisbron welke wordt gebruikt als basis voor testanalyse en -ontwerp
Een testmanagementactiviteit die bestaat uit het controleren van de status van testactiviteiten, het identificeren van afwijkingen van de geplande of verwachte status en het rapporteren van status aan belanghebbenden.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Uitvoering van het testproces op een afzonderlijk te identificeren vrijgave van een testobject.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Het proces bestaande uit alle levenscyclusactiviteiten, zowel statisch als dynamisch, die te maken hebben met planning, voorbereiding en evaluatie van softwareproducten en aanverwante zaken om aan te tonen dat ze aan de gespecificeerde eisen voldoen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de doelstelling en om fouten op te sporen.
Een geschoolde professional die zich bezighoudt met het testen van een component of systeem.
Een reeks précondities, invoerwaarden, acties (indien van toepassing), verwachte resultaten en postcondities, ontwikkeld op basis van testcondities.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
Documentatie die de te behalen testdoelen beschrijft en de middelen en het tijdschema om deze te bereiken, georganiseerd om de testactiviteiten te coördineren.
De activiteit waarin een testplan wordt opgesteld of bijgewerkt.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een onderdeel van de testbasis dat relevant is om specifieke testdoelen te bereiken.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
Een procedure die wordt gebruikt om testcases af te leiden en / of te selecteren.
Een verzameling testactiviteiten op basis van specifieke testdoelstellingen en gericht op specifieke kenmerken van een component of systeem.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
De mate waarin een component of systeem gebruikt kan worden door mensen met de meest brede karakteristieken en het vermogen om een specifiek doel binnen een specifieke context te bereiken.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Gegevens verzonden door een component of systeem naar een externe bestemming.
Bevestiging door onderzoek en door het aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
Testen gebaseerd op de analyse van de interne structuur van een component of systeem.