Terms related to Advanced Test Analyst 2019

De mate waarin een component of systeem kan worden aangepast aan verschillende of veranderde hardware, software of andere operationele- of gebruiksomgevingen.
De criteria waaraan een component of systeem moet voldoen teneinde geaccepteerd te worden door een gebruiker, klant of andere geautoriseerde entiteit.
Gebruiker of een ander persoon of systeem die op een specifieke manier met het testobject communiceert.
De mate waarin een component of systeem kan worden beoordeeld op de impact van een of meer voorgenomen wijzigingen, de vaststelling van tekortkomingen of foutoorzaken, of om de te wijzigen delen in het softwareproduct te identificeren.
Elke conditie die afwijkt van verwachtingen gebaseerd op eisen (requirements) specificaties, ontwerpdocumentatie, gebruikersdocumentatie, standaarden etc. of vanuit iemands perceptie of ervaring. Anomalieën kunnen onder meer worden gevonden tijdens reviewen, dynamisch testen, analyse, compilatie, gebruik van softwareproducten en kunnen tevens van toepassing zijn op relevante documentatie.
Testen uitgevoerd door het direct verzenden van opdrachten naar de te testen software met behulp van programmeerinterfaces van de applicatie.
Een onafhankelijk onderzoek van een software product, proces of aantal processen uitgevoerd door een derde partij om te bepalen of zij voldoen aan specificaties, standaarden, contractuele overeenkomsten of andere criteria.
De mate waarin de identiteit van een onderwerp of hulpmiddel kan worden aangetoond zoals door een onderwerp of hulpmiddel wordt beweerd.
De mate waarin een component of systeem operationeel en toegankelijk is wanneer gebruik ervan gewenst is.
Een type programmaregel waarin de keuze tussen twee of meer mogelijke uitkomsten bepaald in welke reeks acties het resulteert.
Een tabel die wordt gebruikt voor het weergeven van een reeks voorwaarden en de acties die hieruit voortvloeien.
De mate waarin een component of systeem gespecificeerde functies uitvoert onder gespecificeerde omstandigheden gedurende een specifieke tijdsperiode.
De mate waarin een component of systeem informatie en gegevens beschermt, zodat personen of andere componenten of systemen de juiste mate van toegang hebben tot hun type en autorisatieniveau.
Het resultaat van een evaluatie die een belangrijke kwestie, probleem of kans identificeert.
Een reeks geautomatiseerde tests die de integriteit van elke nieuwe build valideert en de belangrijkste- / kernfunctionaliteit, stabiliteit en testbaarheid ervan verifieert.
De mate waarin een component of systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt om specifieke doelen te bereiken in een specifieke gebruikscontext.
Testen om te evalueren in welke mate het systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt met effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid in een specifieke gebruikscontext.
De mate waarin de maximale grenzen van een component of systeemparameter voldoen aan de eisen.
Een testautomatiseringsaanpak waarbij invoer naar het testobject wordt vastgelegd tijdens handmatig testen om geautomatiseerde testscripts te genereren die later kunnen worden uitgevoerd.
Een testautomatiseringsaanpak waarbij invoer naar het testobject wordt vastgelegd tijdens handmatig testen om geautomatiseerde testscripts te genereren die later kunnen worden uitgevoerd.
Computer Aided Software Testing
Een review techniek gebruik makend van een vragenlijst of verplichte kenmerken
Een op ervaring gebaseerde testtechniek waarbij een ervaren tester gebruik maakt van een globale lijst van aandachtspunten die kunnen worden opgemerkt, gecontroleerd of herinnerd, of een set van regels of criteria waarop een product moet worden gecontroleerd.
Een boomdiagram dat het testgegevensdomeinen van een testobject weergeeft.
Een black-box testtechniek waarbij testgevallen worden ontworpen met behulp van een classificatieboom.
Een type product dat in een standaard formaat is ontwikkeld voor een groot aantal klanten op de algemene markt.
De mate waarin een component of systeem informatie kan uitwisselen met andere componenten en systemen, en / of de vereiste functies uitvoeren terwijl dezelfde hardware- of softwareomgeving wordt gedeeld.
De mate waarin een component of systeem een ontwerp en / of interne structuur heeft die moeilijk te begrijpen, te onderhouden en te verifiëren is.
Het kleinste onderdeel van de software dat nog afzonderlijk kan worden getest.
Testen waarbij de testeenheden koppelingen en communicatie tussen geïntegreerde componenten zijn.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
De samenstelling van een component of systeem bepaald door het aantal, de aard en de onderlinge relaties van de onderliggende delen.
Testen om de overdraagbaarheid van een softwareproduct te bepalen.
De mate waarin een component of systeem verbinding kan maken met andere componenten of systemen.
Een softwareontwikkelingsprocedure die alle wijzigingen, zodra ze zijn vastgelegd in een geautomatiseerd proces samenvoegt, integreert en test.
De bescherming tegen ongewenste openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins gevoelige informatie .
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
De mate waarin een bepaalde dekkingsvorm wordt geraakt door een testset, uitgedrukt als percentage van het geheel.
Een kenmerk of combinatie van kenmerken welke is afgeleid van een of meer testcondities met behulp van een testtechniek die het mogelijk maakt de grondigheid van de testuitvoering te meten.
Testuitvoering van de testeenheid.
De mate waarin correcte en volledige doelen worden bereikt.
Een kenmerk van een component of systeem dat impliciet of expliciet wordt gespecificeerd door een eisendocument (bijvoorbeeld betrouwbaarheid, bruikbaarheid of ontwerprestricties).
Eis
Een bepaling die criteria bevat waaraan moet worden voldaan.
De set voorwaarden voor het officieel starten van een gedefinieerde taak.
Een gedeelte van het waardedomein van een variabele binnen een component of systeem, waarin naar verwachting op basis van de specificatie alle waarden op dezelfde manier worden behandeld.
Een black-box testtechniek waarmee testgevallen worden ontworpen om equivalente partities uit te voeren met behulp van een representatieve waarde van elke partitie.
De mate van effect die een fout (defect) heeft op de ontwikkeling of op het functioneren van een component of systeem.
Een testtechniek waarbij testen worden afgeleid op basis van de kennis van de tester over opgetreden fouten uit het verleden of algemene kennis van een foutmodus.
Testen gebaseerd op de ervaring, kennis en intuïtie van de tester.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
Een type review die een gedefinieerd proces volgt met een formeel gedocumenteerde uitvoer.
Een onvolkomenheid in een werkproduct waardoor het niet voldoet aan de eisen of specificaties.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
Een testtechniek waarbij testgevallen worden ontwikkeld gebaseerd op de kennis over een specifiek fouttype.
Een testresultaat waarbij een fout wordt gemeld, hoewel er in het testobject geen dergelijke fout bestaat.
Een lijst met categorieën die zijn ontworpen om fouten te identificeren en classificeren.
Een testresultaat waarbij een fout wordt gemeld, hoewel er in het testobject geen dergelijke fout bestaat.
Een testresultaat dat de aanwezigheid van een fout die daadwerkelijk in het testobject aanwezig is, niet identificeert.
Een testresultaat dat de aanwezigheid van een fout die daadwerkelijk in het testobject aanwezig is, niet identificeert.
De fysieke of functionele manifestatie van een fout.
Documentatie van het voorkomen, de aard en de status van een fout.
De mate waarin een verzameling functies alle gespecificeerde taken en gebruikersdoelstellingen dekt.
De mate waarin een component of systeem functies biedt die voldoen aan de gestelde en impliciete behoeften wanneer deze worden gebruikt onder gespecificeerde omstandigheden.
De mate waarin de functies het mogelijk maken om gespecificeerde taken en doelstellingen te vergemakkelijken.
Een integratie aanpak waarbij componenten of systemen samengevoegd worden met als doel zo vroeg mogelijk de basisfunctionaliteit werkende te krijgen.
De percepties en reacties van een persoon die voortvloeien uit het gebruik of het verwachte gebruik van een softwareproduct.
Alle componenten van een systeem dat informatie en bedieningselementen biedt voor de gebruiker om specifieke taken met het systeem uit te voeren.
Gebruikers, taken, apparatuur (hardware, software en materialen) en de fysieke en sociale omgevingen waarin een softwareproduct wordt gebruikt.
De reactie van een component of systeem op een verzameling van invoerwaarden en randvoorwaarden.
Het resultaat van de test is "gefaald" als het werkelijke - en verwachte resultaat niet overeenkomen.
De mate waarin de functies het mogelijk maken om gespecificeerde taken en doelstellingen te vergemakkelijken.
Een test wordt als geslaagd beschouwd als de feitelijke resultaten en de verwachte resultaten overeenkomen.
Een minimum of maximum waarde of een geordende equivalentieklasse.
Een black-box testtechniek waarbij testgevallen worden gespecificeerd gebaseerd op grenswaarden.
GUI
Acroniem voor Graphical User Interface
De mate waarin een werkproduct in meer dan één systeem kan worden gebruikt, of bij het bouwen van andere werkproducten.
De mate waarin gebruikers kunnen herkennen of een component of systeem geschikt is voor hun behoeften.
Een ontwikkellevenscyclusmodel waarin de projectomvang over het algemeen vroeg in de projectlevenscyclus wordt bepaald, maar tijd- en kostenramingen worden routinematig aangepast naarmate het begrip van het projectteam van het product toeneemt. Het product wordt ontwikkeld door een reeks herhaalde cycli, die elk een toename opleveren die achtereenvolgens bijdraagt aan de functionaliteit van het product.
Een type formele review die problemen in een werkproduct identificeert en die metingen levert om het reviewproces en het softwareontwikkelingsproces te verbeteren.
Het proces om componenten of systemen te combineren tot een groter geheel.
De mate waarin een component of systeem alleen geautoriseerde toegang toestaat voor het wijzigen van een component, een systeem of gegevens.
De mate waarin twee of meer componenten of systemen informatie kunnen uitwisselen en de informatie kunnen gebruiken die is uitgewisseld.
Gegevens ontvangen door een component of systeem van een externe bron.
De totale kosten als gevolg van activiteiten in het kader van kwaliteit en problemen, vaak opgesplitst in preventiekosten, herstelkosten, interne faalkosten en externe faalkosten.
Een beschrijving van de processen, workflows en activiteiten die worden gebruikt bij de ontwikkeling, oplevering, onderhoud en pensionering van een systeem.
Het getal of de categorie die op grond van een meting aan een attribuut van een entiteit wordt toegewezen.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
Het proces van het toekennen van een getal of categorie aan een attribuut van een entiteit om deze te beschrijven.
De meeteenheid en de methode die voor een meting worden gebruikt.
De mate waarin een systeem is samengesteld uit afzonderlijke componenten, zodat een wijziging in één component een minimale impact heeft op andere componenten.
Het proces van het aanpassen van een component of systeem na oplevering om fouten te herstellen, kwaliteitsattributen te verbeteren of aanpassen aan een gewijzigde omgeving
De mate waarin een component of systeem kan worden aangepast door de beoogde beheerders.
Het testen van de wijzigingen in een reeds operationeel systeem of het testen van het effect van een veranderde omgeving op een operationeel systeem.
Een bron van fouten die als deze is verwijderd, het voorkomen van dit type fouten (defects) verminderd of verwijderd.
Een grafische weergave van invoer en / of stimuli (oorzaken) met de bijbehorende uitvoer (effecten), die kunnen worden gebruikt om testgevallen te ontwerpen.
Een gebeurtenis waarbij een component of systeem binnen de opgegeven grenzen niet de vereiste functie uitvoert.
Testen om de overdraagbaarheid van een softwareproduct te bepalen.
Pad
Een reeks gebeurtenissen (bijvoorbeeld uitvoerbare programmaregels) binnen een component of systeem, met een beginpunt en een eindpunt.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
De mate van (bedrijfs)belang die ergens aan, bijvoorbeeld een fout (defect), wordt toegekend.
Een onbekende onderliggende oorzaak van een of meer incidenten.
Een verzameling van onderling gerelateerde activiteiten, die invoerwaarden omzetten in uitvoerwaarden.
Een programma van activiteiten ingericht om de prestaties en volwassenheid van het organisatieproces te verbeteren, alsmede de resultaten van het programma zelf.
Een risico dat de kwaliteit van een product beïnvloedt.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
De dekking van programmapaden
Een entiteit in een programmeertaal, die bestaat uit de kleinst mogelijke ondeelbare eenheid van programma-uitvoering.
Een project is een unieke verzamelingen van gecoördineerde en beheerste activiteiten, met een begin- en een einddatum gericht op het bereiken van een doel in overeenkomst met specifieke eisen, inclusief randvoorwaarden betreffende tijd, geld en middelen
Een risico dat het succes van een project beïnvloedt
Een set conventies die de interactie van processen, apparaten en andere componenten binnen een systeem besturen.
De vereiste status van een testeenheid en zijn omgeving voorafgaand aan de uitvoering van een testgeval.
Een testautomatiseringsaanpak waarbij invoer naar het testobject wordt vastgelegd tijdens handmatig testen om geautomatiseerde testscripts te genereren die later kunnen worden uitgevoerd.
Een verslechtering van de kwaliteit van een component of systeem als gevolg van een wijziging.
Een tool dat ondersteunt bij het vastleggen van eisen, kenmerken van eisen (Bijvoorbeeld prioriteit, verantwoordelijke, en bron) en nadere toelichting. Het tool ondersteunt bij de traceerbaarheid van eisen op verschillende niveaus en bij het wijzigingsbeheer van eisen. Sommige requirementsmanagementtools bieden ook functionaliteit voor statische analyse, zoals consistentiecontrole en controle op het overtreden van vooraf gedefinieerde regels betreffende het vastleggen van eisen.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een vergadering aan het einde van een project waarbij de projectteamleden het project evalueren en lessen leren die kunnen worden toegepast op het volgende project.
Een factor die kan uitmonden in toekomstige negatieve gevolgen.
Testen waarbij het beheer, selectie, prioritering en het gebruik van testactiviteiten en middelen zijn gebaseerd op overeenkomstige risicotypen en risiconiveaus.
Het globaal proces van risico-identificatie en risicobeoordeling.
De kwalitatieve of kwantitatieve meting van een risico bepaald door impact en kans.
Het proces waarbij beslissingen worden genomen en beschermende maatregelen worden geïmplementeerd voor het verminderen of handhaven van risico's op bepaalde niveaus.
De kwalitatieve of kwantitatieve meting van een risico bepaald door impact en kans.
Het proces waarbij beslissingen worden genomen en beschermende maatregelen worden geïmplementeerd voor het verminderen of handhaven van risico's op bepaalde niveaus.
De mate waarin een component of systeem correct kan functioneren ondanks ongeldige invoer of onder belastende omgevingsfactoren.
De mate waarin een component of systeem de vereiste functies kan uitvoeren terwijl omgeving en bronnen met andere componenten of systemen worden gedeeld zonder een negatief gevolg op een van hen.
Een iteratief incrementeel raamwerk voor het beheersen van projecten, dat veelal wordt toegepast bij agile software ontwikkeling.
Computerprogramma’s, procedures en mogelijk bijhorende documentatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van een computersysteem.
De activiteiten die in elke fase van de softwareontwikkeling worden uitgevoerd en hoe deze logisch en chronologisch met elkaar in verband staan.
Documentatie die een gedetailleerde beschrijving van een component of systeem verschaft voor het ontwikkelen en het testen ervan.
Formele, mogelijk verplichte, set van eisen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt om een consistente manier van werken voor te schrijven of om in richtlijnen te voorzien. (bijvoorbeeld ISO/IEC standaarden, IEEE standaarden, en organisatie specifieke standaarden).
Het proces van het evalueren van een component of systeem zonder het uit te voeren, op basis van de vorm, structuur, inhoud of documentatie.
Een minimale of specifieke implementatie van een software component, gebruikt om een component te ontwikkelen of te testen die deze software component aanroept of er op een andere manier van afhankelijk is. Een stub vervangt een aan te roepen component.
Een groep componenten georganiseerd om een specifieke functionaliteit of groep van functionaliteiten te vervullen
Een type testobject dat een systeem is.
Een verzameling van één of meer testgevallen
De implementatie van een teststrategie voor een specifiek project.
De activiteit die testcondities identificeert door de testbasis te analyseren.
De kennisbron welke wordt gebruikt als basis voor testanalyse en -ontwerp
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Uitvoering van het testproces op een afzonderlijk te identificeren vrijgave van een testobject.
Een type testtool dat het mogelijk maakt dat gegevens geselecteerd worden uit een bestaande database of gecreëerd, gegenereerd, gemanipuleerd of gewijzigd worden voor gebruik in testen.
De mate waarin een bepaalde dekkingsvorm wordt geraakt door een testset, uitgedrukt als percentage van het geheel.
Een schema voor de uitvoering van testsets in een testcyclus
Een onderdeel van een testobject dat wordt gebruikt in het testproces.
Een specifieke representatie van een testproces.
Een type testtool dat het mogelijk maakt dat gegevens geselecteerd worden uit een bestaande database of gecreëerd, gegenereerd, gemanipuleerd of gewijzigd worden voor gebruik in testen.
Een reeks précondities, invoerwaarden, acties (indien van toepassing), verwachte resultaten en postcondities, ontwikkeld op basis van testcondities.
Documentatie van een set van een of meer testgevallen.
De activiteit die de testware voorbereidt die nodig is voor de testuitvoering op basis van testanalyse en ontwerp.
De organisatorische benodigdheden voor het uitvoeren van een test, bestaand uit testomgevingen, testtools, werkplekken en procedures.
Het plannen, plannen, begroten, bewaken, rapporteren, beheersen en voltooien van testactiviteiten.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Een tool dat ondersteuning biedt bij de testontwerpactiviteit door testinvoer te genereren op basis van een specificatie die mogelijk in een CASE-tool is opgeslagen, bijvoorbeeld een requirements managementtool, op basis van de gespecificeerde testcondities opgeslagen in het tool zelf, of van de code.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Een bron om de verwachte resultaten te bepalen en deze te vergelijken met de werkelijke resultaten van het geteste systeem.
Documentatie die de te behalen testdoelen beschrijft en de middelen en het tijdschema om deze te bereiken, georganiseerd om de testactiviteiten te coördineren.
De activiteit waarin een testplan wordt opgesteld of bijgewerkt.
Een reeks testgevallen in volgorde van uitvoering en alle bijbehorende acties die nodig kunnen zijn om de eerste précondities en eventuele afrondende activiteiten na de uitvoering op te zetten.
De verzameling onderling gerelateerde activiteiten, bestaande uit testplanning, testbewaking en -controle, testanalyse, testontwerp, testimplementatie, testuitvoering en testafronding.
Een programma van activiteiten ontworpen om de prestaties en volwassenheid van de testprocessen van de organisatie en de resultaten van een dergelijk programma te verbeteren.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een reeks instructies voor het uitvoeren van een test.
Een specifieke representatie van een testproces.
De mate waarin testcondities kunnen worden vastgesteld voor een component of systeem, en testen kunnen worden uitgevoerd om te bepalen of voldaan is aan die testcondities.
Een verzameling testactiviteiten op basis van specifieke testdoelstellingen en gericht op specifieke kenmerken van een component of systeem.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een testtool die tests uitvoert tegen een bepaald testeenheid en de uitkomsten evalueert op basis van verwachte resultaten en postcondities.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
Werkproducten die tijdens het testproces voor gebruik bij het plannen, ontwerpen, uitvoeren, evalueren en rapporteren over testen zijn geproduceerd .
De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
De mate waarin een component of systeem gebruikt kan worden door mensen met de meest brede karakteristieken en het vermogen om een specifiek doel binnen een specifieke context te bereiken.
Een test om te bepalen hoe makkelijk het is voor gebruikers met een handicap om een component of systeem te gebruiken.
Een diagram dat weergeeft welke toestanden een component of systeem kan aannemen en toont welke gebeurtenissen of omstandigheden kunnen leiden tot of resulteren in een toestandswijziging.
Een overgang tussen twee toestanden van een component of systeem.
Een functionele (black-box) testtechniek waarmee testgevallen worden ontworpen om geldige en ongeldige toestandsovergangen uit te voeren.
De mate waarin een relatie tot stand kan worden gebracht tussen twee of meer werkproducten.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Gegevens verzonden door een component of systeem naar een externe bestemming.
Een sequentieel ontwikkelfaseringsmodel dat een één-op-één relatie beschrijft tussen de belangrijkste fasen van de softwareontwikkeling, van specificatie van de bedrijfseisen tot levering en overeenkomstige testsoorten van acceptatietesten tot componenttesten.
Bevestiging door onderzoek en door aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de eisen ten aanzien van een specifieke wijze van gebruik of toepassing is voldaan.
Een opslagelement in een computer dat door een softwareprogramma te benaderen is door ernaar met een naam te verwijzen.
De mate waarin de acties van een entiteit uniek zijn te herleiden tot die entiteit.
Bevestiging door onderzoek en door het aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.
De mate waarin een component of systeem ervoor zorgt dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor degenen die geautoriseerde toegang hebben.
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
(1) Het vermogen van een organisatie om processen en werkwijzen effectief en efficiënt in te richten en uit te voeren. (2) De mate waarin een component of systeem voldoet aan de eisen voor betrouwbaarheid bij normaal gebruik.
Het voorspelde waarneembare gedrag van een component of systeem dat onder gespecificeerde omstandigheden wordt uitgevoerd op basis van de specificatie of een andere bron.
Het geproduceerde dan wel geobserveerde gedrag tijdens de uitvoering van een test van een component of systeem.
(1) Een gestructureerde aanpak om de overgang te bewerkstelligen van individuen en organisaties van een huidige toestand naar een gewenste toekomstige toestand. (2) Een gecontroleerde manier voor het uitvoeren van een wijziging of een voorgestelde wijziging van een product of dienst.