Terms related to Advanced Security Tester 2016

Gebruiker of een ander persoon of systeem die op een specifieke manier met het testobject communiceert.
Een koppelingstype waarbij de betrokken componenten of systemen informatie uitwisselen in een gedefinieerde formele structuur
Het vermogen van het softwareproduct om de gebruiker in staat te stellen te begrijpen of de software geschikt is en hoe deze kan worden gebruikt voor specifieke taken en gebruikscondities.
Het vermogen van het softwareproduct om de gebruiker in staat te stellen te begrijpen of de software geschikt is en hoe deze kan worden gebruikt voor specifieke taken en gebruikscondities.
Testen om de beveiligbaarheid van een softwareproduct vast te stellen.
Een analysetechniek met als doel om de oorzaak van fouten (defects) te identificeren. Door correctieve maatregelen op de oorzaak te nemen, wordt getracht de kans op het opnieuw optreden van deze fouten te minimaliseren.
Een standaard die de kenmerken van een ontwerp of een ontwerpbeschrijving van gegevens of programmacomponenten beschrijft.
Een software product dat is ontwikkeld voor de algemene markt, met andere woorden voor een groot aantal klanten, en dat aan veel klanten in dezelfde vorm wordt geleverd.
De mate waarin een component of systeem een ontwerp en / of interne structuur heeft die moeilijk te begrijpen, te onderhouden en te verifiëren is.
De mate waarin het software product voldoet aan standaarden, conventies of wettelijke regelgeving en waar het soortgelijke voorschriften betreft.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en de communicatie tussen geïntegreerde componenten.
De samenstelling van een component of systeem bepaald door het aantal, de aard en de onderlinge relaties van de onderliggende delen.
Een discipline die technische- en administratieve sturing geeft aan en toezicht houdt op: • het vaststellen en documenteren van de functionele- en fysieke kenmerken van een configuratie-elementen, • het beheren van wijzigingen van deze kenmerken, • het vastleggen van en rapporteren over de status van het doorvoeren van wijzigingen, • het verifiëren ten aanzien van het voldoen aan de gespecificeerde eisen.
Een scriptingtechniek die zowel invoer als verwachte uitvoer in een tabel of rekenblad opslaat, zodat één enkel beheerscript alle testgevallen in de tabel kan uitvoeren. Gegevensgerichte testen wordt vaak toegepast bij testuitvoering met behulp van geautomatiseerd test-tools zoals bijvoorbeeld een capture/playback tool.
De bescherming tegen ongewenste openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins gevoelige informatie .
Het proces van het vinden, analyseren en verwijderen van de oorzaken van fouten (failures) in software.
Een softwarecomponent of test tool ter vervanging van een component die andere componenten / systemen bestuurt en/of aanroept.
Het evalueren van gedrag, bijvoorbeeld geheugengebruik, CPU-gebruik, van een component of systeem tijdens de uitvoering van een programma.
Testen waarbij de software van een component of systeem wordt uitgevoerd.
Een kenmerk van een component of systeem dat impliciet of expliciet wordt gespecificeerd door een eisendocument (bijvoorbeeld betrouwbaarheid, bruikbaarheid of ontwerprestricties).
De mate van effect die een fout (defect) heeft op de ontwikkeling of op het functioneren van een component of systeem.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
Alle componenten van een systeem dat informatie en bedieningselementen biedt voor de gebruiker om specifieke taken met het systeem uit te voeren.
Een abstracte weergave van de volgorde van en mogelijke wijzigingen in de status van gegevensverzamelingen, waarbij een gegevensverzameling altijd één van de volgende statussen heeft: gecreëerd, gebruikt, of verwijderd.
GUI
Acroniem voor Graphical User Interface
Het proces om componenten of systemen te combineren tot een groter geheel.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en in de interactie tussen geïntegreerde componenten of systemen.
De mate waarin een component of systeem alleen geautoriseerde toegang toestaat voor het wijzigen van een component, een systeem of gegevens.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en de communicatie tussen geïntegreerde componenten.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Onderdeel van het kwaliteitsbeheer, dat zich concentreert op het creëren van vertrouwen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Het getal of de categorie die op grond van een meting aan een attribuut van een entiteit wordt toegewezen.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
De meeteenheid en de methode die voor een meting worden gebruikt.
Een moment binnen een project waarop (tussentijdse) producten en resultaten gereed dienen te zijn.
Testen op basis van of met modellen.
Een analysetechniek met als doel om de oorzaak van fouten (defects) te identificeren. Door correctieve maatregelen op de oorzaak te nemen, wordt getracht de kans op het opnieuw optreden van deze fouten te minimaliseren.
Een management document waarin de uitgangspunten, aanpak en de belangrijkste doelstellingen van de organisatie met betrekking tot testen zijn beschreven.
Pad
Een reeks gebeurtenissen (bijvoorbeeld uitvoerbare programmaregels) binnen een component of systeem, met een beginpunt en een eindpunt.
Een metriek op hoger niveau voor het meten van effectiviteit en/of efficiëntie die gebruikt wordt om de status en voortgang van een ontwikkeling te meten, bijvoorbeeld vertraging bij softwareontwikkeling.
Een metriek op hoger niveau voor het meten van effectiviteit en/of efficiëntie die gebruikt wordt om de status en voortgang van een ontwikkeling te meten, bijvoorbeeld vertraging bij softwareontwikkeling.
De mate van (bedrijfs)belang die ergens aan, bijvoorbeeld een fout (defect), wordt toegekend.
Een verzameling van onderling gerelateerde activiteiten, die invoerwaarden omzetten in uitvoerwaarden.
Een programma van activiteiten ingericht om de prestaties en volwassenheid van het organisatieproces te verbeteren, alsmede de resultaten van het programma zelf.
Hardware- en softwareproducten die geïnstalleerd zijn bij de gebruikers of klanten waar het te testen component of systeem worden gebruikt. De software kan bestaan uit besturingssystemen, database-managementsystemen en andere toepassingen.
Een entiteit in een programmeertaal, die bestaat uit de kleinst mogelijke ondeelbare eenheid van programma-uitvoering.
Het percentage van alle mogelijke uitvoerbare programmaregels die zijn uitgevoerd door een testset.
Een project is een unieke verzamelingen van gecoördineerde en beheerste activiteiten, met een begin- en een einddatum gericht op het bereiken van een doel in overeenkomst met specifieke eisen, inclusief randvoorwaarden betreffende tijd, geld en middelen
Een tool dat ondersteunt bij het vastleggen van eisen, kenmerken van eisen (Bijvoorbeeld prioriteit, verantwoordelijke, en bron) en nadere toelichting. Het tool ondersteunt bij de traceerbaarheid van eisen op verschillende niveaus en bij het wijzigingsbeheer van eisen. Sommige requirementsmanagementtools bieden ook functionaliteit voor statische analyse, zoals consistentiecontrole en controle op het overtreden van vooraf gedefinieerde regels betreffende het vastleggen van eisen.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een factor die kan uitmonden in toekomstige negatieve gevolgen.
Computerprogramma’s, procedures en mogelijk bijhorende documentatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van een computersysteem.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Een tijdsperiode die begint wanneer een softwareproduct wordt bedacht en eindigt wanneer de software niet langer beschikbaar is voor gebruik. De software levenscyclus bevat typisch een conceptuele-, eisen-, ontwerp-, implementatie-, test-, installatie-, uitrol-, productie- en beheerfase en soms een afbouwfase. Noot: Deze fases kunnen overlappend of iteratief worden uitgevoerd.
De activiteiten die in elke fase van de softwareontwikkeling worden uitgevoerd en hoe deze logisch en chronologisch met elkaar in verband staan.
Documentatie die een gedetailleerde beschrijving van een component of systeem verschaft voor het ontwikkelen en het testen ervan.
Formele, mogelijk verplichte, set van eisen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt om een consistente manier van werken voor te schrijven of om in richtlijnen te voorzien. (bijvoorbeeld ISO/IEC standaarden, IEEE standaarden, en organisatie specifieke standaarden).
Een minimale of specifieke implementatie van een software component, gebruikt om een component te ontwikkelen of te testen die deze software component aanroept of er op een andere manier van afhankelijk is. Een stub vervangt een aan te roepen component.
Een geïntegreerd systeem testen om te controleren of het voldoet aan specifieke vereisten.
Een verzameling van één of meer testgevallen
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Een management document waarin de uitgangspunten, aanpak en de belangrijkste doelstellingen van de organisatie met betrekking tot testen zijn beschreven.
De reden of doel voor het ontwerpen en uitvoeren van een test.
Het proces bestaande uit alle levenscyclusactiviteiten, zowel statisch als dynamisch, die te maken hebben met planning, voorbereiding en evaluatie van softwareproducten en aanverwante zaken om aan te tonen dat ze aan de gespecificeerde eisen voldoen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de doelstelling en om fouten op te sporen.
Een geschoolde professional die zich bezighoudt met het testen van een component of systeem.
De gegevens die tijdens de testuitvoering door het testobject ontvangen worden van een externe bron. De externe bron kan hardware, software of een persoon zijn.
Een tool dat hulp biedt bij het testmanagement en beheersen van een testproces. Het heeft vaak meerdere mogelijkheden, denk aan testware beheer, het plannen van tests, het vastleggen van resultaten, voortgangsbeheer, bevindingenbeheer en testrapportage.
De persoon die verantwoordelijk is voor het projectmanagement van testactiviteiten en testmiddelen, evenals het evalueren van een testobject. De persoon die de evaluatie van een testobject stuurt, beheerst, administreert, plant en reguleert.
Een component of systeem dat getest moet worden.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
De activiteit waarin een testplan wordt opgesteld of bijgewerkt.
Het verzamelen en analyseren van data van testactiviteiten en vervolgens het samenvoegen van deze data in een rapport om de belanghebbenden te informeren.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een computerprogramma dat één of meer testactiviteiten ondersteunt zoals planning en beheer, het specificeren, het opbouwen van initiële bestanden en gegevens, het uitvoeren van de test en testanalyse.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Het proces van het uitvoeren van een test op de component of het systeem, waarbij werkelijke resultaten worden geproduceerd.
Een testtool die tests uitvoert tegen een bepaald testeenheid en de uitkomsten evalueert op basis van verwachte resultaten en postcondities.
Een overgang tussen twee toestanden van een component of systeem.
Het gevolg / uitkomst van het uitvoeren van een test. Het bevat schermuitvoer, gegevenswijzigingen, rapporten en het verzenden van communicatieboodschappen.
Een programmaregel, die bij compilatie wordt omgezet naar een object code, die procedureel wordt uitgevoerd als het programma draait en die tevens bewerkingen op data zou kunnen uitvoeren.
Een opeenvolging van transacties in een dialoog tussen een gebruiker en component of systeem met een tastbaar resultaat, waar een gebruiker een persoon kan zijn of iets dat informatie uitwisselt met het systeem.
Bevestiging door onderzoek en door aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de eisen ten aanzien van een specifieke wijze van gebruik of toepassing is voldaan.
Een opslagelement in een computer dat door een softwareprogramma te benaderen is door ernaar met een naam te verwijzen.
Bevestiging door onderzoek en door het aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.
Het geproduceerde dan wel geobserveerde gedrag tijdens de uitvoering van een test van een component of systeem.
Testen gebaseerd op de analyse van de interne structuur van een component of systeem.
(1) Een gestructureerde aanpak om de overgang te bewerkstelligen van individuen en organisaties van een huidige toestand naar een gewenste toekomstige toestand. (2) Een gecontroleerde manier voor het uitvoeren van een wijziging of een voorgestelde wijziging van een product of dienst.