Terms related to Foundation Extension - Automotive Software Tester 2018

Testen die testgevallen uitvoeren welke de laatste keer faalden teneinde te controleren of de corrigerende acties succesvol zijn.
Een standaard die de kenmerken van een ontwerp of een ontwerpbeschrijving van gegevens of programmacomponenten beschrijft.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
Een kenmerk van een component of systeem dat impliciet of expliciet wordt gespecificeerd door een eisendocument (bijvoorbeeld betrouwbaarheid, bruikbaarheid of ontwerprestricties).
Een onvolkomenheid in een werkproduct waardoor het niet voldoet aan de eisen of specificaties.
Een geheugentoegansfout in het ontwerp van de dynamische opslagallocatie van een programma, die tot gevolg heeft dat geheugen na gebruik niet vrijgegeven wordt, wat uiteindelijk zal leiden tot een falen van het programma en/of andere processen als gevolg van gebrek aan geheugenruimte.
Testen die testgevallen uitvoeren welke de laatste keer faalden teneinde te controleren of de corrigerende acties succesvol zijn.
De mate waarin een component, systeem of proces voldoet aan gespecificeerde eisen en / of gebruikers / klant behoeften en verwachtingen.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Onderdeel van het kwaliteitsbeheer, dat zich concentreert op het creëren van vertrouwen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Gecoördineerde activiteit die een organisatie richting geeft en controleert m.b.t. kwaliteit. Richting en controle m.b.t. kwaliteit leidt in het algemeen tot het instellen van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelen, kwaliteitsplanning, kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering.
Het proces van het toekennen van een getal of categorie aan een attribuut van een entiteit om deze te beschrijven.
Het gemak waarmee een software product van de ene hardware- en/of software omgeving naar de andere kan worden overgezet.
Een programma van activiteiten ingericht om de prestaties en volwassenheid van het organisatieproces te verbeteren, alsmede de resultaten van het programma zelf.
Een logische uitdrukking die bij evaluatie resulteert in ’Waar’ of ’Onwaar’.
Een white box testtechniek waarmee testgevallen ontworpen worden om programmaregels uit te voeren.
Een project is een unieke verzamelingen van gecoördineerde en beheerste activiteiten, met een begin- en een einddatum gericht op het bereiken van een doel in overeenkomst met specifieke eisen, inclusief randvoorwaarden betreffende tijd, geld en middelen
Een testrapport met een evaluatie van de bijbehorende testeenheden afgezet tegen de exitcriteria.
Het globaal proces van risico-identificatie en risicobeoordeling.
Het nabootsen van bepaalde gedragingen van een fysiek of abstract systeem door een ander systeem.
Computerprogramma’s, procedures en mogelijk bijhorende documentatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van een computersysteem.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Een categorie productkenmerken die van invloed zijn op kwaliteit.
Documentatie die een gedetailleerde beschrijving van een component of systeem verschaft voor het ontwikkelen en het testen ervan.
Formele, mogelijk verplichte, set van eisen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt om een consistente manier van werken voor te schrijven of om in richtlijnen te voorzien. (bijvoorbeeld ISO/IEC standaarden, IEEE standaarden, en organisatie specifieke standaarden).
De kennisbron welke wordt gebruikt als basis voor testanalyse en -ontwerp
Gegevens die zijn gemaakt of geselecteerd om te voldoen aan de précondities en invoer om een of meer testgevallen uit te voeren.
De reden of doel voor het ontwerpen en uitvoeren van een test.
Het proces bestaande uit alle levenscyclusactiviteiten, zowel statisch als dynamisch, die te maken hebben met planning, voorbereiding en evaluatie van softwareproducten en aanverwante zaken om aan te tonen dat ze aan de gespecificeerde eisen voldoen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de doelstelling en om fouten op te sporen.
De persoon die verantwoordelijk is voor het projectmanagement van testactiviteiten en testmiddelen, evenals het evalueren van een testobject. De persoon die de evaluatie van een testobject stuurt, beheerst, administreert, plant en reguleert.
Een bron om de verwachte resultaten te bepalen en deze te vergelijken met de werkelijke resultaten van het geteste systeem.
Een testrapport met een evaluatie van de bijbehorende testeenheden afgezet tegen de exitcriteria.
Het proces van het uitvoeren van een test op de component of het systeem, waarbij werkelijke resultaten worden geproduceerd.