Terms related to Advanced Test Manager 2012

Een formele test met betrekking tot gebruikersbehoeften, eisen (requirements) en bedrijfsprocessen, die wordt uitgevoerd om vast te stellen of een systeem al dan niet aan de acceptatiecriteria voldoet, en om de gebruiker, klant of een andere geautoriseerde entiteit informatie te geven om te kunnen besluiten het systeem wel of niet te accepteren.
Elke conditie die afwijkt van verwachtingen gebaseerd op eisen (requirements) specificaties, ontwerpdocumentatie, gebruikersdocumentatie, standaarden etc. of vanuit iemands perceptie of ervaring. Anomalieën kunnen onder meer worden gevonden tijdens reviewen, dynamisch testen, analyse, compilatie, gebruik van softwareproducten en kunnen tevens van toepassing zijn op relevante documentatie.
Het vermogen van het softwareproduct om de gebruiker in staat te stellen te begrijpen of de software geschikt is en hoe deze kan worden gebruikt voor specifieke taken en gebruikscondities.
Het vermogen van het softwareproduct om de gebruiker in staat te stellen te begrijpen of de software geschikt is en hoe deze kan worden gebruikt voor specifieke taken en gebruikscondities.
Testen om de beveiligbaarheid van een softwareproduct vast te stellen.
Een reeks geautomatiseerde tests die de integriteit van elke nieuwe build valideert en de belangrijkste- / kernfunctionaliteit, stabiliteit en testbaarheid ervan verifieert.
Een analysetechniek met als doel om de oorzaak van fouten (defects) te identificeren. Door correctieve maatregelen op de oorzaak te nemen, wordt getracht de kans op het opnieuw optreden van deze fouten te minimaliseren.
Een analysemethode die vaststelt welke delen van de software zijn uitgevoerd (of afgedekt) door de testset en welke delen niet, bijvoorbeeld dekkingsgraad voor programmaregels, beslissingen of condities.
Een standaard die de kenmerken van een ontwerp of een ontwerpbeschrijving van gegevens of programmacomponenten beschrijft.
Testen om de interoperabiliteit van een softwareproduct te bepalen.
De mate waarin een component of systeem een ontwerp en / of interne structuur heeft die moeilijk te begrijpen, te onderhouden en te verifiëren is.
De mate waarin het software product voldoet aan standaarden, conventies of wettelijke regelgeving en waar het soortgelijke voorschriften betreft.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en de communicatie tussen geïntegreerde componenten.
De samenstelling van een component of systeem bepaald door het aantal, de aard en de onderlinge relaties van de onderliggende delen.
Een discipline die technische- en administratieve sturing geeft aan en toezicht houdt op: • het vaststellen en documenteren van de functionele- en fysieke kenmerken van een configuratie-elementen, • het beheren van wijzigingen van deze kenmerken, • het vastleggen van en rapporteren over de status van het doorvoeren van wijzigingen, • het verifiëren ten aanzien van het voldoen aan de gespecificeerde eisen.
Het proces van het vinden, analyseren en verwijderen van de oorzaken van fouten (failures) in software.
Testen waarbij de software van een component of systeem wordt uitgevoerd.
Een kenmerk van een component of systeem dat impliciet of expliciet wordt gespecificeerd door een eisendocument (bijvoorbeeld betrouwbaarheid, bruikbaarheid of ontwerprestricties).
De mate van effect die een fout (defect) heeft op de ontwikkeling of op het functioneren van een component of systeem.
Testen gebaseerd op de ervaring, kennis en intuïtie van de tester.
Een software engineering methode die wordt gebruikt binnen agile software ontwikkeling waarbij kernelementen zijn: programmeren in tweetallen, het doen van uitgebreide code reviews, unit testen op alle code en het nastreven van eenvoud en duidelijkheid binnen de code.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
Een testresultaat waarbij een fout wordt gemeld, hoewel er in het testobject geen dergelijke fout bestaat.
Een testresultaat waarbij een fout wordt gemeld, hoewel er in het testobject geen dergelijke fout bestaat.
Een testresultaat dat de aanwezigheid van een fout die daadwerkelijk in het testobject aanwezig is, niet identificeert.
Een testresultaat dat de aanwezigheid van een fout die daadwerkelijk in het testobject aanwezig is, niet identificeert.
De percepties en reacties van een persoon die voortvloeien uit het gebruik of het verwachte gebruik van een softwareproduct.
Alle componenten van een systeem dat informatie en bedieningselementen biedt voor de gebruiker om specifieke taken met het systeem uit te voeren.
Een test wordt als geslaagd beschouwd als de feitelijke resultaten en de verwachte resultaten overeenkomen.
Een organisatie verbetermodel dat dient als fasering voor het initiëren, plannen en invoeren van verbetering. De naam van het IDEAL model is gebaseerd op de vijf fasen die het model omvat: initiatie (initiating), diagnosticeren (diagnosing), vaststelling (establishing), totstandkoming (acting) en leren (learning).
Het proces om componenten of systemen te combineren tot een groter geheel.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en in de interactie tussen geïntegreerde componenten of systemen.
Testen om de interoperabiliteit van een softwareproduct te bepalen.
Testen gericht op het vinden van fouten in de koppelingen en de communicatie tussen geïntegreerde componenten.
De mate waarin een component, systeem of proces voldoet aan gespecificeerde eisen en / of gebruikers / klant behoeften en verwachtingen.
Onderdeel van het kwaliteitsbeheer, dat zich concentreert op het creëren van vertrouwen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
De totale kosten als gevolg van activiteiten in het kader van kwaliteit en problemen, vaak opgesplitst in preventiekosten, herstelkosten, interne faalkosten en externe faalkosten.
Het getal of de categorie die op grond van een meting aan een attribuut van een entiteit wordt toegewezen.
Een menselijke actie die tot een incorrect resultaat leidt.
Het proces van het toekennen van een getal of categorie aan een attribuut van een entiteit om deze te beschrijven.
De meeteenheid en de methode die voor een meting worden gebruikt.
Een moment binnen een project waarop (tussentijdse) producten en resultaten gereed dienen te zijn.
Het testen van de wijzigingen in een reeds operationeel systeem of het testen van het effect van een veranderde omgeving op een operationeel systeem.
Een bron van fouten die als deze is verwijderd, het voorkomen van dit type fouten (defects) verminderd of verwijderd.
Een analysetechniek met als doel om de oorzaak van fouten (defects) te identificeren. Door correctieve maatregelen op de oorzaak te nemen, wordt getracht de kans op het opnieuw optreden van deze fouten te minimaliseren.
Een grafische weergave van invoer en / of stimuli (oorzaken) met de bijbehorende uitvoer (effecten), die kunnen worden gebruikt om testgevallen te ontwerpen.
Een management document waarin de uitgangspunten, aanpak en de belangrijkste doelstellingen van de organisatie met betrekking tot testen zijn beschreven.
Testen om de prestaties van een softwareproduct te bepalen.
De mate van (bedrijfs)belang die ergens aan, bijvoorbeeld een fout (defect), wordt toegekend.
Een verzameling van onderling gerelateerde activiteiten, die invoerwaarden omzetten in uitvoerwaarden.
Een programma van activiteiten ingericht om de prestaties en volwassenheid van het organisatieproces te verbeteren, alsmede de resultaten van het programma zelf.
Een entiteit in een programmeertaal, die bestaat uit de kleinst mogelijke ondeelbare eenheid van programma-uitvoering.
Een project is een unieke verzamelingen van gecoördineerde en beheerste activiteiten, met een begin- en een einddatum gericht op het bereiken van een doel in overeenkomst met specifieke eisen, inclusief randvoorwaarden betreffende tijd, geld en middelen
Een specifiek aanpasbaar iteratief software ontwikkelproces dat uit vier cyclische projectfasen bestaat: Opstart, Detaillering, Bouw en Transitie.
Een vergadering aan het einde van een project waarbij de projectteamleden het project evalueren en lessen leren die kunnen worden toegepast op het volgende project.
Een document dat de aanpak, middelen en planning van de voorgenomen reviewactiviteiten beschrijft. Het identificeert onder andere documenten en te reviewen code, de te gebruiken reviewtypen, deelnemers en in geval van formele reviews de toe te passen entry- en exit criteria en de beweegreden voor hun keuze. Het is een vastlegging van het review planningsproces.
Een factor die kan uitmonden in toekomstige negatieve gevolgen.
Een iteratief incrementeel raamwerk voor het beheersen van projecten, dat veelal wordt toegepast bij agile software ontwikkeling.
De persoon die rapporteert aan de testmanager bij grote projecten en verantwoordelijk is voor projectbeheer van een bepaalde testsoort of een bepaalde reeks testactiviteiten.
Computerprogramma’s, procedures en mogelijk bijhorende documentatie en gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van een computersysteem.
De activiteiten die in elke fase van de softwareontwikkeling worden uitgevoerd en hoe deze logisch en chronologisch met elkaar in verband staan.
Documentatie die een gedetailleerde beschrijving van een component of systeem verschaft voor het ontwikkelen en het testen ervan.
Formele, mogelijk verplichte, set van eisen die zijn ontwikkeld en worden gebruikt om een consistente manier van werken voor te schrijven of om in richtlijnen te voorzien. (bijvoorbeeld ISO/IEC standaarden, IEEE standaarden, en organisatie specifieke standaarden).
Metingen gebaseerd op de interne structuur van een component of systeem die de mate van dekking aangeven.
Een geïntegreerd systeem testen om te controleren of het voldoet aan specifieke vereisten.
Een verzameling van één of meer testgevallen
Het gebruik van software om testactiviteiten uit te voeren of te ondersteunen, bijvoorbeeld testbeheer, testontwerp, testuitvoering en het controleren van de resultaten.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
De berekende voorspelling van een resultaat gerelateerd aan verschillende testaspecten (bijvoorbeeld: gedane inspanning, afrondingsdatum, benodigde kosten, aantal testgevalen, etc.) welke bruikbaar is, zelfs als de invoergegevens onvolledig, onzeker of onzuiver zijn.
Een testmanagementtaak die er voor zorgt dat een aantal maatregelen ontwikkeld en toegepast wordt om het testproject op koers te krijgen wanneer de monitoring een afwijking aantoont t.o.v. wat was gepland.
Een management document waarin de uitgangspunten, aanpak en de belangrijkste doelstellingen van de organisatie met betrekking tot testen zijn beschreven.
Uitvoering van het testproces op een afzonderlijk te identificeren vrijgave van een testobject.
De reden of doel voor het ontwerpen en uitvoeren van een test.
Het proces bestaande uit alle levenscyclusactiviteiten, zowel statisch als dynamisch, die te maken hebben met planning, voorbereiding en evaluatie van softwareproducten en aanverwante zaken om aan te tonen dat ze aan de gespecificeerde eisen voldoen, om aan te tonen dat wordt voldaan aan de doelstelling en om fouten op te sporen.
Een geschoolde professional die zich bezighoudt met het testen van een component of systeem.
De gegevens die tijdens de testuitvoering door het testobject ontvangen worden van een externe bron. De externe bron kan hardware, software of een persoon zijn.
De persoon die rapporteert aan de testmanager bij grote projecten en verantwoordelijk is voor projectbeheer van een bepaalde testsoort of een bepaalde reeks testactiviteiten.
Een tool dat hulp biedt bij het testmanagement en beheersen van een testproces. Het heeft vaak meerdere mogelijkheden, denk aan testware beheer, het plannen van tests, het vastleggen van resultaten, voortgangsbeheer, bevindingenbeheer en testrapportage.
De persoon die verantwoordelijk is voor het projectmanagement van testactiviteiten en testmiddelen, evenals het evalueren van een testobject. De persoon die de evaluatie van een testobject stuurt, beheerst, administreert, plant en reguleert.
Een component of systeem dat getest moet worden.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
Scheiding van verantwoordelijkheden, hetgeen bijdraagt aan de objectiviteit van het testen.
Een tool dat ondersteuning biedt bij de testontwerpactiviteit door testinvoer te genereren op basis van een specificatie die mogelijk in een CASE-tool is opgeslagen, bijvoorbeeld een requirements managementtool, op basis van de gespecificeerde testcondities opgeslagen in het tool zelf, of van de code.
Een omgeving die hardware, instrumentatie, simulatoren, softwareprogramma’s en andere ondersteunende elementen bevat die nodig zijn om een test uit te voeren.
De activiteit waarin een testplan wordt opgesteld of bijgewerkt.
Een reeks testgevallen in volgorde van uitvoering en alle bijbehorende acties die nodig kunnen zijn om de eerste précondities en eventuele afrondende activiteiten na de uitvoering op te zetten.
Het verzamelen en analyseren van data van testactiviteiten en vervolgens het samenvoegen van deze data in een rapport om de belanghebbenden te informeren.
Een ononderbroken tijdsperiode waarbinnen testen worden uitgevoerd. Tijdens exploratory testing is iedere testsessie gebaseerd op een manifest, maar testers kunnen ook nieuwe mogelijkheden of bevindingen tijdens een sessie onderzoeken. De tester creëert en voert testgevallen gaandeweg uit en legt de voortgang vast.
Een computerprogramma dat één of meer testactiviteiten ondersteunt zoals planning en beheer, het specificeren, het opbouwen van initiële bestanden en gegevens, het uitvoeren van de test en testanalyse.
Het proces van het uitvoeren van een test op de component of het systeem, waarbij werkelijke resultaten worden geproduceerd.
Een opeenvolging van transacties in een dialoog tussen een gebruiker en component of systeem met een tastbaar resultaat, waar een gebruiker een persoon kan zijn of iets dat informatie uitwisselt met het systeem.
Een meta gebruikers- of bedrijfseis die gewoonlijk binnen agile softwareontwikkeling wordt gebruikt, meestal bestaande uit één zin in dagelijks- of zakelijk taalgebruik waarin wordt vastgelegd welke functionaliteit een gebruiker nodig heeft en de reden hierachter, eventuele niet-functionele criteria en ook acceptatiecriteria worden vastgelegd.
Bevestiging door onderzoek en door aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de eisen ten aanzien van een specifieke wijze van gebruik of toepassing is voldaan.
Een opslagelement in een computer dat door een softwareprogramma te benaderen is door ernaar met een naam te verwijzen.
Bevestiging door onderzoek en door het aanleveren van objectief bewijsmateriaal dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.
Het geproduceerde dan wel geobserveerde gedrag tijdens de uitvoering van een test van een component of systeem.
Testen gebaseerd op de analyse van de interne structuur van een component of systeem.
Een expert gebaseerde testbegrotingstechniek die tot doel heeft om met behulp van de gezamenlijke ervaring van de teamleden een nauwkeurige schatting op te stellen.
(1) Een gestructureerde aanpak om de overgang te bewerkstelligen van individuen en organisaties van een huidige toestand naar een gewenste toekomstige toestand. (2) Een gecontroleerde manier voor het uitvoeren van een wijziging of een voorgestelde wijziging van een product of dienst.