Terms related to Expert Test Management 2011

Strategia testowa, podczas której zespół testowy analizuje podstawę testów, by zidentyfikować te warunki testowe, które należy pokryć.
Metoda umożliwiająca szacowanie czasu testów oparta na analizie punktów funkcyjnych. (TPA - akronim od angielskiego Test Point Analysis)
Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.
(1) Osoba, która definiuje zalecenia i kierunki strategiczne dla organizacji testów i jej związków z innymi dziedzinami. (2) Osoba która definiuje sposób, w jaki testy są modelowane dla danego systemu, włączając w to takie zagadnienia jak narzędzia testowe i zarządzanie danymi testowymi.
Użycie oprogramowania, np. narzędzia rejestrująco-odtwarzającego, w celu kontrolowania wykonania testu, porównania rezultatów rzeczywistych z oczekiwanymi, ustawienia warunków wstępnych testu i innych funkcji kontroli i raportowania testu.
Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy polega na danych dostarczanych przez jednego lub kilku kluczowych interesariuszy przy określaniu szczegółów strategii.
Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu.
Proces potwierdzający, że moduł, system lub osoba spełnia określone wymagania.
Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC - od ang. software development lifecycle).
Graficzny model używany do organizowania i przedstawienia związków pomiędzy różnymi możliwymi podstawowymi przyczynami problemu. Możliwe przyczyny rzeczywistego lub potencjalnego defektu lub awarii są porządkowane w kategoriach i podkategoriach poziomej struktury drzewiastej, z (potencjalnym) defektem lub awarią umieszczoną w korzeniu drzewa.
Graficzny model używany do organizowania i przedstawienia związków pomiędzy różnymi możliwymi podstawowymi przyczynami problemu. Możliwe przyczyny rzeczywistego lub potencjalnego defektu lub awarii są porządkowane w kategoriach i podkategoriach poziomej struktury drzewiastej, z (potencjalnym) defektem lub awarią umieszczoną w korzeniu drzewa.
Graficzny model używany do organizowania i przedstawienia związków pomiędzy różnymi możliwymi podstawowymi przyczynami problemu. Możliwe przyczyny rzeczywistego lub potencjalnego defektu lub awarii są porządkowane w kategoriach i podkategoriach poziomej struktury drzewiastej, z (potencjalnym) defektem lub awarią umieszczoną w korzeniu drzewa.
Harmonogram wykonywania zestawów testowych w cyklu testowym.
Ogólnie rozpoznawalna praktyczna zasada wspomagająca osiągnięcie celu.
Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.
Statystyczne narzędzie zarządzania procesem, używane do monitorowania procesu i określania, czy jest on statystycznie kontrolowany. Pokazuje graficznie wartość średnią oraz górną i dolną granicę kontrolną procesu (najwyższe i najniższe dopuszczalne wartości).
Statystyczne narzędzie zarządzania procesem, używane do monitorowania procesu i określania, czy jest on statystycznie kontrolowany. Pokazuje graficznie wartość średnią oraz górną i dolną granicę kontrolną procesu (najwyższe i najniższe dopuszczalne wartości).
Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy polega na danych dostarczanych przez jednego lub kilku kluczowych interesariuszy przy określaniu szczegółów strategii.
zestaw działań mających na celu ocenę jakości modułu lub systemu.
Całkowity koszt poniesiony na działania jakościowe, na który składają się koszty działań prewencyjnych, koszty wykrycia, koszty awarii wewnętrznych i koszty awarii zewnętrznych.
Określenie zasad, które leżą u podstaw zwinnego wytwarzania oprogramowania. Te zasady to: ludzie i współpraca ponad procesy i narzędzia, działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację, współpraca z klientem ponad formalne ustalenia, reagowanie na zmiany ponad podążaniem za planem.
Macierz przedstawiająca udział różnych ról w wykonywaniu zadań lub produktów w projekcie lub procesie. Jest ona szczególnie użyteczna w wyjaśnianiu ról i odpowiedzialności. RACI jest akronimem wyprowadzonym z czterech kluczowych najczęściej używanych odpowiedzialności: Odpowiedzialny (ang. Responsible), Rozliczany (ang. Accountable), Konsultowany (ang. Consulted) i Informowany (ang. Informed).
Metoda, według której cele są definiowane bardzo konkretnie, a nie ogólnie. SMART jest akronimem wyprowadzonym z atrybutów celu, które należy zdefiniować: Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Attainable (osiągalny), Relevant (trafny), Timely (terminowy).
strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy używa predefiniowanego zbioru warunków testowych, takich jak standard jakości, lista wyboru lub zbiór uogólnionych, logicznych przypadków testowych które mogą być powiązane z jakąś dziedziną, aplikacją lub typem testów.
Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.
Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru.
Miara, która pokazuje postęp w kierunku zdefiniowanego kryterium, np. zbieżność całkowitej liczby wykonanych testów do całkowitej liczby zaplanowanych testów.
Cel testowania w organizacji, często dokumentowany jako część polityki testów.
Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC - od ang. software development lifecycle).
Narzędzie testowe, które wykonuje testy na wyznaczonym obiekcie testowym i ocenia wyniki w stosunku do oczekiwanych wyników i warunków końcowych.
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
Wynik kontroli, który identyfikuje pewne istotne kwestie, problemy lub możliwości.
Liczba defektów wykrytych na poziomie testowania podzielona przez liczbę defektów wykrytych w całym cyklu życia oprogramowania (na poziomie testów i później).
Liczba defektów wykrytych na poziomie testowania podzielona przez liczbę defektów wykrytych w całym cyklu życia oprogramowania (na poziomie testów i później).
Proces definiowania i implementacji profilu produkcyjnego.
Przyczyna defektu, która – gdy zostanie wyeliminowana – wystąpienie tego typu defektu redukuje lub usuwa.
Technika szacowania oparta na kompromisie, zwykle używana do oszacowania nakładu pracy lub relatywnej wielkości historyjek użytkownika, wykorzystywana na ogół w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania. Jest modyfikacją szerokopasmowej techniki delfickiej, używającą talii kart z wartościami reprezentującymi jednostki, w których zespół dokonuje szacowania.
Dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania w organizacji dotyczące testowania.
Dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania w organizacji dotyczące testowania.
Proces przypisania liczby bądź kategorii do obiektu, mający na celu opisanie danej właściwości obiektu.
Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu.
Poziom (biznesowej) ważności określony dla elementu, np. defektu.
W zarządzaniu ryzykiem projektowym - okres czasu, podczas którego musi zostać podjęte działanie, by skutecznie zredukować wpływ ryzyka.
Zbieranie i analizowanie danych z aktywności testowych, a następnie konsolidacja tych danych w raporcie dla interesariuszy.
Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy czeka z projektowaniem i implementacją testów aż oprogramowanie zostanie dostarczone, reagując na aktualne testowane oprogramowanie.
Ustrukturalizowane podejście do zapoznania się z wyciągniętymi wnioskami i stworzenia konkretnych planów działań mających na celu poprawę następnego projektu lub następnego etapu projektu.
Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.
Iteracyjna, przyrostowa struktura zarządzania projektem, powszechnie stosowana w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania.
Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu.
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy stosuje różne techniki do zarządzania ryzykiem regresji, takie jak funkcjonalne i niefunkcjonalne automatyczne testy regresji na jednym lub kilku poziomach.
Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy wywodzi testalia z modeli.
Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy postępuje zgodnie ze zbiorem pre-definiowanych procesów, przy pomocy których adresuje takie kwestie jak: dokumentacja, właściwa identyfikacja i użycie podstawy testów oraz wyroczni testowej (testowych), organizacja zespołu testowego.
Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy postępuje zgodnie ze standardem. Wykorzystywane standardy mogą być ważne np. w kraju (standardy legislacyjne), w dziedzinie biznesowej (standardy dziedzinowe) lub być międzynarodowe (standardy organizacyjne).
Przedstawienie dynamicznych miar wydajności operacyjnej pewnej organizacji lub pewnego działania, przy użyciu metaforycznych metryk, takich jak wizualne zegary, liczniki i inne wskaźniki podobne do tych na desce rozdzielczej samochodu, tak żeby skutki zdarzeń i działań były zrozumiałe i mogły być w prosty sposób powiązane z celami operacyjnymi.
Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.
Zestaw testów obejmujący główną funkcjonalność modułu lub systemu sprawdzający, czy działa ona poprawnie przed rozpoczęciem planowanych testów.
Zestaw testów obejmujący główną funkcjonalność modułu lub systemu sprawdzający, czy działa ona poprawnie przed rozpoczęciem planowanych testów.
Wskaźnik preferencji psychologicznych reprezentujący różne typy osobowości i style komunikacji. (MBTI od ang. Myers-Briggs Type Indicator).
Zestaw testów obejmujący główną funkcjonalność modułu lub systemu sprawdzający, czy działa ona poprawnie przed rozpoczęciem planowanych testów.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie oparte na lub wykorzystujące modele. (MBT - od ang. Model-Based Testing) .
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie, które dynamicznie reaguje na zachowanie przedmiotu testów i na otrzymane wyniki testowania.
Testowanie (ręczne lub automatyczne) wykonywane zgodnie ze skryptem testowym.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie mające na celu ustalenia współdziałania oprogramowania.
Testowanie mające na celu sprawdzenie zabezpieczeń oprogramowania.
Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia potrzeby i wymagania użytkownika.
Stopień wpływu defektu na rozwój lub działanie modułu lub systemu.
Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania.
Iteracyjny i przyrostowy proces rozwoju oprogramowania sterowany z perspektywy funkcjonalności (cech) wartościowych dla klienta. Najczęściej podejście to wykorzystywane jest w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania.
Status wyniku testu, dla którego wynik rzeczywisty jest zgodny z wynikiem oczekiwanym.
Faza testów, w której zbierane są dane z zakończonych aktywności w celu podsumowania doświadczeń, testaliów, faktów i liczb. Faza zamknięcia testów składa się z finalizowania i archiwizacji testaliów i oceny procesu testowego, włączając w to przygotowanie raportu oceny testu.
Ogół skoordynowanych czynności mających na celu kierowanie organizacją i kontrolowanie jej pod kątem jakości obejmujących zdefiniowanie polityki jakościowej i celów jakościowych, planowanie jakości, kontrolowanie jakości, zapewnienie jakości i poprawę jakości.
(1) Ustrukturalizowane podejście do przejścia (przechodzenia) jednostek i organizacji z bieżącego stanu do przyszłego pożądanego stanu. (2) Kontrolowany sposób wprowadzania zmiany, lub proponowanej zmiany, do produktu lub usługi.
Szkieletowa albo specjalna implementacja modułu używana podczas produkcji lub testów innego modułu, który tę zaślepkę wywołuje albo jest w inny sposób od niej zależny. Zaślepka zastępuje wywoływany moduł.
Grupa metodyk wytwarzania oprogramowania oparta na iteracyjnym, przyrostowym modelu wytwarzania oprogramowania, w których wymagania i rozwiązania ewoluują poprzez współpracę w ramach samoorganizujących się, wielofunkcyjnych zespołów.
Stopień, w jakim projekt lub wewnętrzna struktura modułu lub systemu jest trudna do zrozumienia, utrzymania i zweryfikowania.
Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu.
Ciąg sąsiednich krawędzi w grafie skierowanym.
Ciąg sąsiednich krawędzi w grafie skierowanym.
Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu.