Terms related to Foundation Extension - Model-Based Testing 2015

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.
Użycie oprogramowania, np. narzędzia rejestrująco-odtwarzającego, w celu kontrolowania wykonania testu, porównania rezultatów rzeczywistych z oczekiwanymi, ustawienia warunków wstępnych testu i innych funkcji kontroli i raportowania testu.
Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu.
Proces potwierdzający, że moduł, system lub osoba spełnia określone wymagania.
Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC - od ang. software development lifecycle).
Nieproporcjonalny wzrost liczby przypadków testowych wraz ze wzrostem wielkości podstawy testów, przy zastosowaniu określonej techniki projektowania testów. Eksplozja przypadków testowych może również zdarzyć się przy systematycznym stosowaniu techniki projektowania testów po raz pierwszy.
Wyróżniony zbiór aktywności testowych zebrany w podlegającą zarządzaniu fazę projektu, np. wykonanie testów na jakimś poziomie testów.
Rodzaj narzędzia testowego, które pozwala na wybranie danych z istniejącej bazy danych lub ich stworzenie, wygenerowanie, przetworzenie i edycję dla użycia w testowaniu.
Rodzaj interfejsu, który umożliwia użytkownikom interakcję z komponentem lub systemem za pomocą graficznych ikon i wizualnych wskaźników. (GUI od ang. Graphical User Interface).
Element języka programowania, który jest zwykle najmniejszą niepodzielną jednostką wykonania.
Wyrażenie w kodzie źródłowym, które po tłumaczeniu na kod binarny będzie wykonywane w sposób proceduralny.
Pokrycie klas równoważności.
Metryka wspierająca ocenę wydajności procesu.
Kryteria używane do kierowania tworzeniem przypadków testowych lub wyboru przypadków testowych mające na celu ograniczenie wielkości testów.
Dwuwymiarowa tabela, która koreluje dwa pojęcia (np. wymagania i przypadki testowe). Macierz ta umożliwia śledzenie w tył i w przód połączenia między elementami, tym samym umożliwiając określenie pokrycia oraz szacowanie wpływu proponowanych zmian.
Testowanie w oparciu o modele, zgodnie z którym przypadki testowe są generowane i od razu wykonywane.
Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.
Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru.
Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC - od ang. software development lifecycle).
dowolny model używany w testowaniu opartym na modelu.
Struktura, w której procesy tego samego rodzaju są sklasyfikowane w ogólnym modelu.
Model opisujący testalia używane do testowania testowanego modułu lub systemu.
Rodzaj narzędzia testowego, które pozwala na wybranie danych z istniejącej bazy danych lub ich stworzenie, wygenerowanie, przetworzenie i edycję dla użycia w testowaniu.
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
Proces oceny zidentyfikowanego ryzyka i oceny poziomu ryzyka.
Testowanie w oparciu o modele, zgodnie z którym przypadki testowe są generowane do repozytorium w celu późniejszego użycia.
Testowanie w oparciu o modele, zgodnie z którym przypadki testowe są generowane i od razu wykonywane.
Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian
Pokrycie wszystkich możliwych kombinacji wszystkich wyników pojedynczych warunków w ramach jednej instrukcji.
Pokrycie wszystkich możliwych kombinacji wszystkich wyników pojedynczych warunków w ramach jednej instrukcji.
Pokrycie wyników warunków.
Pokrycie wyników warunków.
Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu.
Stopień w procesie doskonalenia względem wcześniej zdefiniowanego zbioru obszarów procesowych, dla których mają być spełnione wszystkie cele w zbiorze.
Poziom (biznesowej) ważności określony dla elementu, np. defektu.
Typ przeglądu, w którym autor przechodzi z członkami przeglądu przez produkt pracy, a członkowie zadają pytania i zgłaszają uwagi na temat ewentualnych problemów.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.
Typ przeglądu, w którym autor przechodzi z członkami przeglądu przez produkt pracy, a członkowie zadają pytania i zgłaszają uwagi na temat ewentualnych problemów.
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
Narzędzie dostarczające środowisko do testów automatycznych. Na ogół zawiera jarzmo testowe i biblioteki testowe.
Urządzenie, program komputerowy albo system używany podczas testowania, który przy zadanym zbiorze wejść zachowuje się lub działa tak jak dany system.
Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.
Rodzaj testowania, w którym procesy biznesowe są testowane od początku do końca w warunkach zbliżonych do produkcyjnych.
Rodzaj testowania, w którym procesy biznesowe są testowane od początku do końca w warunkach zbliżonych do produkcyjnych.
Testowanie oparte na lub wykorzystujące modele. (MBT - od ang. Model-Based Testing) .
Typ testowania wydajnościowego wykonywany, by określić jak system lub jego moduł pracuje na przewidywanej lub wyspecyfikowanej granicy obciążenia lub poza nią lub też przy ograniczonym dostępie do pamięci lub serwerów.
Testowanie mające na celu sprawdzenie zabezpieczeń oprogramowania.
Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia potrzeby i wymagania użytkownika.
Warstwa w architekturze testów automatycznych, która dostarcza niezbędnego kodu do adaptowania skryptów testowych na odpowiednim poziomie abstrakcji do różnych komponentów, konfiguracji lub interfejsów testowanego oprogramowania.
pokrycie wartości brzegowych.
Pokrycie wszystkich możliwych kombinacji wszystkich wyników pojedynczych warunków w ramach jednej instrukcji.
Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania.
Metryka wspierająca ocenę wydajności procesu.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Faza testów, w której zbierane są dane z zakończonych aktywności w celu podsumowania doświadczeń, testaliów, faktów i liczb. Faza zamknięcia testów składa się z finalizowania i archiwizacji testaliów i oceny procesu testowego, włączając w to przygotowanie raportu oceny testu.
(1) Ustrukturalizowane podejście do przejścia (przechodzenia) jednostek i organizacji z bieżącego stanu do przyszłego pożądanego stanu. (2) Kontrolowany sposób wprowadzania zmiany, lub proponowanej zmiany, do produktu lub usługi.
Stopień, w jakim projekt lub wewnętrzna struktura modułu lub systemu jest trudna do zrozumienia, utrzymania i zweryfikowania.
Ciąg sąsiednich krawędzi w grafie skierowanym.
Ciąg sąsiednich krawędzi w grafie skierowanym.