Terms related to Advanced Test Automation Engineer 2016

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.
(1) Osoba, która definiuje zalecenia i kierunki strategiczne dla organizacji testów i jej związków z innymi dziedzinami. (2) Osoba która definiuje sposób, w jaki testy są modelowane dla danego systemu, włączając w to takie zagadnienia jak narzędzia testowe i zarządzanie danymi testowymi.
Instancja ogólnej architektury testów automatycznych definiująca rozwiązania testów automatycznych, tzn. jej warstw, modułów, usług i interfejsów.
Zgoda udzielana użytkownikowi lub procesowi do dostępu do zasobów.
Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC - od ang. software development lifecycle).
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Nieproporcjonalny wzrost liczby przypadków testowych wraz ze wzrostem wielkości podstawy testów, przy zastosowaniu określonej techniki projektowania testów. Eksplozja przypadków testowych może również zdarzyć się przy systematycznym stosowaniu techniki projektowania testów po raz pierwszy.
Urządzenie, program komputerowy lub system, który przyjmuje takie same wejścia i generuje takie same wyjścia jak dany system.
Rodzaj interfejsu, który umożliwia użytkownikom interakcję z komponentem lub systemem za pomocą graficznych ikon i wizualnych wskaźników. (GUI od ang. Graphical User Interface).
Gęstość defektów modułu zawierającego kod testów automatycznych.
Wyrażenie w kodzie źródłowym, które po tłumaczeniu na kod binarny będzie wykonywane w sposób proceduralny.
Osoba odpowiedzialna za projektowanie, implementację i pielęgnację architektury testów automatycznych, jak też za techniczny rozwój skutecznych rozwiązań testów automatycznych.
Osoba odpowiedzialna za planowanie i nadzór nad wytworzeniem i rozwojem rozwiązań dla testów automatycznych.
Dwuwymiarowa tabela, która koreluje dwa pojęcia (np. wymagania i przypadki testowe). Macierz ta umożliwia śledzenie w tył i w przód połączenia między elementami, tym samym umożliwiając określenie pokrycia oraz szacowanie wpływu proponowanych zmian.
Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.
Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC - od ang. software development lifecycle).
Model opisujący testalia używane do testowania testowanego modułu lub systemu.
Narzędzie testowe, które wykonuje testy na wyznaczonym obiekcie testowym i ocenia wyniki w stosunku do oczekiwanych wyników i warunków końcowych.
Status wyniku testu, w którym rzeczywisty wynik nie zgadza się z wynikiem oczekiwanym.
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
Reprezentacja warstw, modułów i interfejsów architektury testów automatycznych, umożliwiająca strukturalne i modułowe podejście do implementacji testów automatycznych.
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Technika szacowania oparta na kompromisie, zwykle używana do oszacowania nakładu pracy lub relatywnej wielkości historyjek użytkownika, wykorzystywana na ogół w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania. Jest modyfikacją szerokopasmowej techniki delfickiej, używającą talii kart z wartościami reprezentującymi jednostki, w których zespół dokonuje szacowania.
Poziom, do którego przedmiot testów jest modyfikowany poprzez dostosowanie go celem uzyskania testowalności.
Zbieranie i analizowanie danych z aktywności testowych, a następnie konsolidacja tych danych w raporcie dla interesariuszy.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Realizacja/implementacja architektury dla testów automatycznych, tzn. kombinacji modułów implementujących misję określonych testów automatycznych. Moduły mogą zawierać komercyjne, kupione narzędzia testowe, strukturę do testów automatycznych, jak i sprzęt testowy.
Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.
Nakład pracy potrzebny do wykonania testów manualnie.
Prosta technika skryptowa bez żadnych struktur sterujących w skrypcie testowym.
Spotkanie na końcu projektu, podczas którego członkowie zespołu projektowego oceniają projekt i wyciągają wnioski, które mogą być wykorzystane w następnym projekcie.
Spotkanie na końcu projektu, podczas którego członkowie zespołu projektowego oceniają projekt i wyciągają wnioski, które mogą być wykorzystane w następnym projekcie.
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
standard opisujący cechy projektu lub opis projektu danych lub modułów programu.
Wysokopoziomowy plan osiągnięcia długoterminowych celów przez testy automatyczne przy zadanych ograniczeniach.
Narzędzie dostarczające środowisko do testów automatycznych. Na ogół zawiera jarzmo testowe i biblioteki testowe.
Narzędzie, które dostarcza środowisko do testów jednostkowych lub modułowych, w takim środowisku moduł może być testowany niezależnie (w izolacji) lub z użyciem odpowiednich zaślepek i sterowników. Dostarcza również innego rodzaju wsparcia dla programistów np. możliwość debugowania.
Urządzenie, program komputerowy albo system używany podczas testowania, który przy zadanym zbiorze wejść zachowuje się lub działa tak jak dany system.
Zestaw testów obejmujący główną funkcjonalność modułu lub systemu sprawdzający, czy działa ona poprawnie przed rozpoczęciem planowanych testów.
Zestaw testów obejmujący główną funkcjonalność modułu lub systemu sprawdzający, czy działa ona poprawnie przed rozpoczęciem planowanych testów.
Zestaw testów obejmujący główną funkcjonalność modułu lub systemu sprawdzający, czy działa ona poprawnie przed rozpoczęciem planowanych testów.
Testowanie przeprowadzane przez wprowadzanie poleceń do testowanego oprogramowania poprzez bezpośrednie wykorzystanie interfejsu tej aplikacji.
Testowanie przeprowadzane przez wprowadzanie poleceń do testowanego oprogramowania z wykorzystaniem dedykowanego interfejsu linii komend. (CLI od ang. Command-Line Interface)
Testowanie wykonywane przez współdziałanie z testowanym oprogramowaniem poprzez graficzny interfejs użytkownika. (od ang. GUI Graphical User Interface)
Testowanie oparte na lub wykorzystujące modele. (MBT - od ang. Model-Based Testing) .
Typ testowania wydajnościowego wykonywany, by określić jak system lub jego moduł pracuje na przewidywanej lub wyspecyfikowanej granicy obciążenia lub poza nią lub też przy ograniczonym dostępie do pamięci lub serwerów.
Testowanie mające na celu ocenę stopnia, w jakim system może być używany przez określonych użytkowników w sposób skuteczny, wydajny i przynoszący satysfakcję w określonym kontekście użycia
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Warstwa w architekturze testów automatycznych, która dostarcza niezbędnego kodu do adaptowania skryptów testowych na odpowiednim poziomie abstrakcji do różnych komponentów, konfiguracji lub interfejsów testowanego oprogramowania.
Warstwa w ogólnej architekturze testów automatycznych wspomagająca implementację testów poprzez dostarczanie definicji zestawów testowych i/lub przypadków testowych, np. proponując wzorce lub wskazówki.
Warstwa w ogólnej architekturze testów automatycznych wspomagająca projektowanie manualnych lub automatycznych zestawów testów i/lub przypadków testowych.
Warstwa w ogólnej architekturze testów automatycznych wspomagająca wykonanie zestawów testowych i/lub przypadków testowych.
Wymagany stan elementu testowego i jego środowiska przed wykonaniem przypadku testowego.
Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania.
Proces zamierzonego dodawania defektów do systemu w celu wykrycia, czy system może wykryć defekt i pracować mimo jego występowania. Wstrzykiwanie błędów stara się imitować błędy, które mogą wystąpić w produkcji.
Technika skryptowa, w której skrypty są ustrukturalizowane w scenariusze reprezentujące przypadki użycia testowanego oprogramowania. Skrypty mogą być parametryzowane danymi testowymi.
Technika skryptowa, w której tworzy się i używa skrypty (lub ich część) z biblioteki skryptów wielokrotnego użycia.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Źródło określające oczekiwane wyniki w celu porównania z faktycznym wynikiem testowanego systemu.
Źródło określające oczekiwane wyniki w celu porównania z faktycznym wynikiem testowanego systemu.
Programowany, dostosowany do potrzeb interfejs umożliwiający automatyczne testowanie przedmiotu testów.
Status wyniku testu, dla którego wynik rzeczywisty jest zgodny z wynikiem oczekiwanym.
Szkieletowa albo specjalna implementacja modułu używana podczas produkcji lub testów innego modułu, który tę zaślepkę wywołuje albo jest w inny sposób od niej zależny. Zaślepka zastępuje wywoływany moduł.
Ciąg sąsiednich krawędzi w grafie skierowanym.
Ciąg sąsiednich krawędzi w grafie skierowanym.
Środowisko dla modułu lub systemu planowane do wykorzystania w produkcji.