Terms related to Foundation Extension - Automotive Software Tester 2018

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.
Brak nieuzasadnionego ryzyka spowodowanego zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego działania układów elektrycznych / elektronicznych (E/E)
Brak nieuzasadnionego ryzyka spowodowanego zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego działania układów elektrycznych / elektronicznych (E/E)
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Struktura, w której procesy tego samego rodzaju są sklasyfikowane w ogólnym modelu.
: Testy dynamiczne przy użyciu modelu symulacyjnego systemu wykonywane w symulowanym środowisku.(MiL od ang. model in the loop).
abstrakcja rzeczywistego środowiska modułu lub systemu, w tym innych modułów, procesów i warunków środowiska, wykorzystywana do symulacji w czasie rzeczywistym.
Model odniesienia procesu i powiązany model oceny procesu w przemyśle motoryzacyjnym, który jest zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 33002: 2015.
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
Proces oceny zidentyfikowanego ryzyka i oceny poziomu ryzyka.
Testy dynamiczne wykonywane przy użyciu prawdziwego oprogramowania w symulowanym środowisku lub na eksperymentalnym sprzęcie.
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Zasób wiedzy używany jako podstawa dla analizy i projektowania testów.
Pokrycie wyników warunków.
Pokrycie wyników warunków.
Pokrycie wszystkich pojedynczych wyników warunków, których zmiana wpływa niezależnie na wynik decyzji. (MC/DC od ang. modified condition/decision coverage).
Proces przypisania liczby bądź kategorii do obiektu, mający na celu opisanie danej właściwości obiektu.
Jeden z czterech poziomów określających niezbędne wymagania obiektu lub elementu ISO 26262 oraz środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia nieuzasadnionego ryzyka rezydualnego. (ASIL od ang. automotive safety integrity level).
testy dynamiczne przeprowadzone przy użyciu prawdziwego sprzętu ze zintegrowanym oprogramowaniem w symulowanym środowisku. (HiL od ang.hardware in the loop ).
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
standard opisujący cechy projektu lub opis projektu danych lub modułów programu.
System, w którym działanie sterujące lub wejście jest niezależne od wyjścia lub zmian w wyjściu.
System, w którym działanie sterujące lub wejście zależą od wyniku lub zmian w wyniku.
Tabela zawierająca różne podejścia testowe, techniki testowania i typy testów, które są wymagane w zależności od poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa samochodowego (ASIL od ang. Automotive Safety Integrity Level) i kontekstu przedmiotu testów.
Testy przeprowadzone na kompletnym, zintegrowanym oprogramowaniu w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami na oprogramowanie.
Testowanie przeprowadzane na kompletnym, zintegrowanym systemie złożonym z komponentów oprogramowania, sprzętu oraz mechaniki mające na celu dostarczenia dowodu na zgodność z wymaganiami systemowymi oraz gotowości całego systemu do wdrożenia.
Testowanie w celu porównania dwóch lub więcej wariantów elementu testowego lub modelu symulacyjnego tego samego elementu testowego poprzez wykonanie tych samych przypadków testowych na wszystkich wariantach i porównanie wyników.
Białoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe projektuje się tak, by wykonały instrukcje.
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Wyrażenie logiczne, którego wartością może być prawda albo fałsz.
Wyrażenie logiczne, którego wartością może być prawda albo fałsz.
Proces zamierzonego dodawania defektów do systemu w celu wykrycia, czy system może wykryć defekt i pracować mimo jego występowania. Wstrzykiwanie błędów stara się imitować błędy, które mogą wystąpić w produkcji.
Źródło określające oczekiwane wyniki w celu porównania z faktycznym wynikiem testowanego systemu.
Źródło określające oczekiwane wyniki w celu porównania z faktycznym wynikiem testowanego systemu.
Ogół skoordynowanych czynności mających na celu kierowanie organizacją i kontrolowanie jej pod kątem jakości obejmujących zdefiniowanie polityki jakościowej i celów jakościowych, planowanie jakości, kontrolowanie jakości, zapewnienie jakości i poprawę jakości.
Pokrycie wszystkich pojedynczych wyników warunków, których zmiana wpływa niezależnie na wynik decyzji. (MC/DC od ang. modified condition/decision coverage).
Pokrycie wszystkich pojedynczych wyników warunków, których zmiana wpływa niezależnie na wynik decyzji. (MC/DC od ang. modified condition/decision coverage).
Uogólniony termin na testy dynamiczne w różnych wirtualnych środowiskach testowych.