Terms related to Foundation Extension - Mobile Application Testing 2019

Całkowity proces identyfikacji ryzyk i ich oceny.
Czynność polegająca na identyfikowaniu warunków testowych w wyniku analizy podstawy testów.
Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie.
Typ instrukcji, w którym wybór między dwoma lub więcej możliwymi wynikami skutkuje wykonaniem określonego zestawu działań.
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Stopień, w jakim moduł lub system może być używany przez ludzi z szerokim zakresem cech i możliwości, by osiągnąć określony cel w określonym kontekście użycia.
Osobiste doświadczenia i reakcje z użycia lub przewidywanego użycia produktu software'owego.
Urządzenie, program komputerowy lub system, który przyjmuje takie same wejścia i generuje takie same wyjścia jak dany system.
Specyficzna instancja procesu testowego.
Ogólnie rozpoznawalna praktyczna zasada wspomagająca osiągnięcie celu.
Czynność polegająca na przygotowaniu testaliów potrzebnych do wykonania testów, oparta na analizie i projektowaniu testów.
Stopień, w jakim moduł lub system może zostać pomyślnie zainstalowany lub odinstalowany w określonym środowisku.
Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.
Osoba odpowiedzialna za projektowanie, implementację i pielęgnację architektury testów automatycznych, jak też za techniczny rozwój skutecznych rozwiązań testów automatycznych.
Stopień, w jakim moduł lub system może wymieniać informacje z innymi modułami lub systemami lub wykonywać wymagane funkcje, współużytkując to samo środowisko sprzętowe lub programowe.
Stopień, w jakim strona lub aplikacja internetowa może działać pod różnymi wersjami przeglądarek i łagodnie obniżać jakość swego działania, gdy przeglądarka nie posiada odpowiednich cech lub posiada je w niewystarczającym stopniu.
Podejście do testów, w którym zestaw testowy obejmuje wszystkie kombinacje wartości wejściowych i warunków wstępnych.
Fizyczne miejsce, w którym przeprowadza się bezinwazyjne obserwacje reakcji uczestników oraz ich odpowiedzi na działanie oprogramowania.
Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru.
Niezamierzone przerwanie wykonania modułu lub systemu przed zakończeniem.
Status wyniku testu, w którym rzeczywisty wynik nie zgadza się z wynikiem oczekiwanym.
Niezamierzone przerwanie wykonania modułu lub systemu przed zakończeniem.
Stopień, w jakim moduł lub system wykonuje określone funkcje w określonych warunkach przez określony czas.
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
Wynik kontroli, który identyfikuje pewne istotne kwestie, problemy lub możliwości.
Stopień, w jakim system lub moduł może działać prawidłowo przy nieprawidłowych danych lub przy niekorzystnych warunkach środowiskowych.
Stopień, w jakim moduł lub system jest sprawny i dostępny, gdy jest wymagane jego użycie.
Proces modyfikacji modułu lub systemu po jego wydaniu, mający na celu poprawę defektów, charakterystyk jakościowych lub dostosowanie do zmienionego środowiska.
Graficzny model reprezentujący relacje między ilością testów a poziomem testów, z większą ilością testów dla niższych poziomów i mniejszą dla wyższych.
Dokumentacja opisująca cele testowe do osiągnięcia oraz środki i harmonogram ich realizacji, zorganizowana tak, by koordynować czynności testowe.
Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Implementacja strategii testowej w określonym projekcie.
Stopień, w jakim określone elementy pokrycia zostały określone lub sprawdzone przez zestaw testowy wyrażony w procentach.
Stopień, w jakim określone elementy pokrycia zostały określone lub sprawdzone przez zestaw testowy wyrażony w procentach.
Podejście do testowania, w którym motywatorami są grywalizacja i nagrody za wykryte defekty.
Specyficzna instancja procesu testowego.
Zbiór powiązanych ze sobą czynności obejmujący: planowanie testów, monitorowanie i nadzor nad testami, projektowanie testów, implementację testów, wykonywanie oraz ukończenie testów.
Zestaw warunków wstępnych, danych wejściowych, akcji (w stosownych przypadkach), oczekiwanych rezultatów i warunków końcowych opracowany w oparciu o warunki testowe.
Dokumentacja podsumowująca działania testowe i wyniki.
Zbieranie i analizowanie danych z aktywności testowych, a następnie konsolidacja tych danych w raporcie dla interesariuszy.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Realizacja/implementacja architektury dla testów automatycznych, tzn. kombinacji modułów implementujących misję określonych testów automatycznych. Moduły mogą zawierać komercyjne, kupione narzędzia testowe, strukturę do testów automatycznych, jak i sprzęt testowy.
Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.
Ryzyko wpływające na jakość produktu.
Stopień w jakim moduł lub system może być dostosowany do zmieniającego się obciążenia.
Ciąg instrukcji wykonujący zestaw testowy.
Zakres, w jakim osiągane są poprawne i pełne cele.
Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu.
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
Narzędzie dostarczające środowisko do testów automatycznych. Na ogół zawiera jarzmo testowe i biblioteki testowe.
Urządzenie, program komputerowy albo system używany podczas testowania, który przy zadanym zbiorze wejść zachowuje się lub działa tak jak dany system.
Rodzaj przedmiotu testów będącego systemem. (SUT od ang. System Under Test).
Proces kodowania informacji w ten sposób, by tylko upoważnione strony mogły pobierać oryginalną informację, na ogół przy użyciu określonego klucza dekodującego lub specjalnego procesu.
Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.
Testowanie mające na celu określenie czy użytkownik będący osobą niepełnosprawną może używać modułu lub systemu.
Podejście do testów, w którym zestaw testowy obejmuje wszystkie kombinacje wartości wejściowych i warunków wstępnych.
Rodzaj testów, w których klient testowy jest używany do zmiany identyfikatora agenta-użytkownika (ang. user-agent string) i przedstawia się jako inny klient podczas wykonywania zestawów testowych.
Testowanie, w którym zarządzanie, wybór, priorytetyzacja i wykorzystanie działań testowych i zasobów są oparte na odpowiednich na odpowiednich typach i poziomach ryzyka.
Typ testowania, w którym zestawy testowe wykonywane są na fizycznych lub wirtualnych urządzeniach.
Typ testów wykonywanych w celu upewnienia się, że wydanie zostało przeprowadzone poprawnie i aplikacja może być wdrożona.
Typ testowania wydajnościowego wykonywany, by określić jak system lub jego moduł pracuje na przewidywanej lub wyspecyfikowanej granicy obciążenia lub poza nią lub też przy ograniczonym dostępie do pamięci lub serwerów.
Testowanie mające na celu ocenę stopnia, w jakim system może być używany przez określonych użytkowników w sposób skuteczny, wydajny i przynoszący satysfakcję w określonym kontekście użycia
Testowanie w oparciu o doświadczenie, wiedzę i intuicję testera.
Podejście do testowania, w którym zadania testowe są planowane jako sesje testowe.
Podejście do testowania, w którym testowanie jest dystrybuowane do dużej grupy testerów.
Typ testów przeprowadzanych w celu oceny zachowania systemu w docelowym środowisku, w warunkach rzeczywistej interakcji.
Testowanie mające na celu sprawdzenie zabezpieczeń oprogramowania.
Typ testów mających na celu potwierdzenie, że czujniki mogą wykryć bliskie obiekty bez fizycznego kontaktu.
Grupa czynności w testowaniu ukierunkowana na określone charakterystyki modułu lub systemu, oparta na specyficznych celach testowania.
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Stopień, w jakim moduł lub system może być modyfikowany przez wyznaczony personel.
Stopień, w jakim dany moduł lub system może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście użytkowania.
Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia potrzeby i wymagania użytkownika.
Wartość danej wejściowej.
Wyrażenie logiczne, którego wartością może być prawda albo fałsz.
Wyrażenie logiczne, którego wartością może być prawda albo fałsz.
Dane otrzymane przez moduł lub system z zewnętrznego źródła.
Stopień, w jakim dwa lub więcej modułów lub systemów może wymieniać między sobą informacje i wykorzystywać informacje, które zostały wymienione.
Stopień, w jakim moduł lub system może wykonywać wymagane funkcje, dzieląc środowisko i zasoby z innymi modułami lub systemami bez negatywnego wpływu na żaden z nich.
Rodzaj ataku bezpieczeństwa polegający na wprowadzeniu do aplikacji poprzez jej interfejs złośliwego kodu, aby wykorzystać nieprawidłową obsługę niezaufanych danych.
Stopień, w jakim moduł lub system wykorzystuje czas, zasoby i pojemność podczas wykonywania wyznaczonych funkcji.
Dane przesyłane przez moduł lub system do zewnętrznego miejsca przeznaczenia.
Postanowienie zawierające kryteria, które należy spełnić.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Zbiór testów eksploracyjnych dotyczących określonego zagadnienia.
Stopień, w jakim moduł lub system chroni informacje i dane tak, aby osoby lub inne moduły lub systemy miały stopień dostępu odpowiedni do rodzajów i poziomów autoryzacji.
Stopień, w jakim moduł lub system chroni informacje i dane tak, aby osoby lub inne moduły lub systemy miały stopień dostępu odpowiedni do rodzajów i poziomów autoryzacji.
Odpowiedź modułu lub systemu na zestaw wartości wejściowych i warunków wstępnych.
Status wyniku testu, dla którego wynik rzeczywisty jest zgodny z wynikiem oczekiwanym.
Metoda pomiaru i zarządzania testowaniem w sesjach. (SBMT od ang. session-based test management).
Ośrodek, który zapewnia zdalny dostęp do środowiska testowego.
Stopień, w jakim projekt lub wewnętrzna struktura modułu lub systemu jest trudna do zrozumienia, utrzymania i zweryfikowania.
Proces, w którym podejmowane są decyzje i wdrażane środki ochronne w celu zmniejszenia lub utrzymania ryzyk na określonych poziomach.
Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu.
Stopień, w jakim moduł lub system może się łączyć z innymi modułami lub systemami.
Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu.