Kontekst Użycia

Użytkownicy, zadania, wyposażenie (sprzęt, oprogramowanie i materiały) oraz fizyczne i społeczne środowiska, w których oprogramowanie jest używane.

Present in sylabi

Original definition:  Kontekst Użycia @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term